LEVI'S DE ALPINE TF KASTENSERIE. MARINISSEN REORGANISATIE UITVERKOOP 20 tot 30 KORTING Toch lekker warm... fei (ftiu£igk f* "V- HET JACHTSEIZOEN IS WEER GEOPEND!! bhiebaan WILD EN GEVOGELTE: KAAS: DELICATESSEN: OP BESTELLING: GRATIS OFFERTE Li ii Wag Start donderdag 15 november 9.00 uur tuincentrum SCHELFHORST DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 14 november 1984 adviescentrum rolluiken/zonwering WIJNGAARDSTRAAT 19. 4461 DA GOES TEL. 01100-20173 20 november in Goes: THEMA-AVOND OVER GANZENSCHADEPROBLEMEN ORIGINAL NORMALE PRIJSfp^ ALLEEN BIJ JEANS IÜN! OOST SOUBURG MIDDELBURG UW SPECIALE SVEDEX KASTEN DEALER: DEJAGER-TOLHOEK B.V. Wagenaarstraat 1 3 1 5 en 16 \jr HArs yojT DELI HANDEL IN WILD - GEVOGELTE - DELICATESSEN EN REFORM VERSE BRAADKUIKENS - PARELHOENDERS - KUI KENBOUTEN - KIPFILET - SOEPKIPPEN - KIPPERA- GOUT - JONGE WILDE EENDEN - FAZANTEN - PA TRIJZEN - HAZEN - HAZERUGGEN - HAZEBOUTEN - HAZEPEPER- WILDE KONUNEN HOLLANDSE- EN GROOT ASSORTIMENT BUITENLANDSE STEEDS VOORRADIG KAASSOORTEN EEN KOUD BUFFET - KOUDE SCHOTELS EN DIVERSE SOEPEN Deze bestellingen w rden vers voor u bereid in eigen keuken door onze kok (op traiteursniveau) Kozijnrenovatie Kunststof Aluminium Hardhout Brügmann Kunststoframen geef de kou geen kans Geweldig voordeel. Schoenen, laarzen en pantoffels voor dames, heren en kinderen van bekende kwaliteitsmerken waarvan vele van dit seizoen nu met enorm voordeel LAAT NU UW TUIN EEN GOEDE NAJAARSBEURT GEVEN voor een keukenopstelling indien gewenst verzorgen wij ook de gehele installatie. Keuze uit 350 frontuitvoeringen KEUKENCENTRUM Een rolluik isoleert perfekt. Dus hoe koud het buiten ook is, binnen zit u er warmpjes bij... Bezoek onze showroom. Of bel ons en we komen langs! Een aantal natuurbeschermings organisaties in Zeeland (de dis trictscommissie Zeeland van de Vereniging tot behoud van na tuurmonumenten in Nederland; de Stichting het Zeeuwse Landschap; het Zeeuws Coördinatieorgaan voor natuur-, landschaps- en mi lieubescherming en de afd. Zee land van het Wereldnatuurfonds) houdt op dinsdag 20 november een thema-avond, waarop de proble matiek van de ganzenschade cen traal staat. Bedoeling is een dis cussie op gang te brengen waar door ook in Zeeland een aantal beleidsmaatregelen getroffen kan worden die al te veel overlast in de toekomst kunnen voorkomen en waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Reeds op plaatse lijk niveau ontwikkelde initiatie ven en ervaringen elders kunnen daarbij tot leidraad dienen. Op de avond zal een drietal spre kers inleidingen houden. Drs. B.S. Ebbinge van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer spreekt over "Aantalsverandcringen en ver spreiding van in Nederland over winterende ganzen". De voor drachtvan drs. M. Oppeneer (van het ministerie van Landbouw en Visserij, directie Natuur. Milieu en Faunabeheer) is getiteld "Het beleid van de Rijksoverheid inza ke het ganzenbeheer", terwijl ir. P. Hessels (directeur terreinbeheer van Natuurmonumenten) spreekt over "Beheer en bescherming van ganzenpopulaties". Na de pauze geven mr. J. Oggel namens de Zuidelijke Landbouw Maatschappij en B.P.M. Krebs namens het Zeeuws Coördina tieorgaan hun visie op het 'gan zen' probleem, die als inleiding op een discussie met de zaal bedoeld zijn. In een forum zullen naast de drie sprekers nog twee andere deskundigen zitting hebben. Drs. G. Groot Bruinderink (Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek. CABO) verricht reeds drie jaar onderzoek naar de relatie tussen ganzenbegrazing en schade aan voorjaarsgras in Friesland. De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KN.IV) zal vertegen woordigd worden door drs. S. Siebenga of W. yerhoeven. Aan gezien jagers tot taak hebben landbouwschade zoveel mogelijk te voorkomen en via bijdragen het Jachtfonds te voeden, zijn zij naast "Landbouw" en "Natuur bescherming" de derde belang hebbende. De avond wordt geleid door drs. R.H.D. Lambeck. voor zitter van de districtscommissie Zeeland van Natuurmonumen ten. en als bioloog vérbonden aan het Delta Instituut te Yerseke. De thema-avond wordt gehouden in de grote schouwburgzaal van de "Prins van Oranje" te Goes en begint om 19.30 uur. De organi satoren hopen met name ook op belangstellenden uit de agrarische sector en vooral op hen die direct met ganzen binnen hun bedrijfs voering te maken hebben. Ganzen zijn niet alleen bij natuur liefhebbers, maar ook bij boeren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Voor de vogelaars begon dat met name in de zestiger jaren. Men maakte zich zorgen over de stand van een aantal soor ten. Daarbij kwam dat cultuur technische maatregelen in die tijd een aantal befaamde ganzenpleis- terplaatsen bedreigden, zoals o.a. de Haagsche Beemden bij Breda. Er werd druk uitgeoefend om zo wel nationaal als internationaal tot een betere bescherming van de diverse soorten te komen en een aantal belangrijke o\erwinterings- gebieden veilig te stellen. Een grote, aan ganzen gewijde bijeen komst in 1966 heeft op de me ningsvorming en beleidsontwikke ling duidelijk invloed gehad. Er heeft sindsdien voor de ganzen een duidelijke kentering ten goe de plaatsgehad. Het meest spre kende voorbeeld is de Rotgans, een aan de kust gebonden soort. Er waren duidelijke aanwijzingen dat deze gans. die tot de meest noordelijke broedvogels ter wereld behoort, werd overbe- jaagd. In de loop van de jaren is de jacht in steeds meer landen geslo ten. In een periode van 20 jaar heeft dat tot een verachtvoudiging van de aantallen geleid. Ook an dere soorten zijn - althans in Ne derland - toegenomen. Verande ringen in de jachtwetgeving heb ben daaraan zeker bijgedragen. Voor de soorten waarop de jacht geopend is, leidt de zogenaamde "10-uurregeling" er toe. dat de vogels voor een belangrijk deel van de dag voldoende rust krijgen om hun kostje bijeen te garen. De vogels bleken echter ook meer aanpassingsvermogen te bezitten dan vroeger wel eens gedacht werd. Akkers en moderne weilan den bleken ook acceptabele voedselzoekgebieden. Wijzigin gen in de agrarische bedrijfsvoe ring hebben daaraan bijgedragen. Met de huidige oogstmethoden blijven meer restanten op de vel den achter, zoals bijvoorbeeld aardappelen en bietenkoppen. De grasgroei begint veel eerder dan vroeger. Het agrarische landschap is bovendien grootschaliger ge worden. Voor veel vogelsoorten heeft dit nadelige gevolgen gehad, voor ganzen was hel echter gun stig. Ze zijn erg waakzaam en ge ven daarom de voorkeur aan ter reinen met een goed overzicht. De aanwezigheid tijdens de winter van tienduizenden van deze vo gels in de IJsselmeerpolders is een goede illustratie hiervan. Weinig mensen zullen een troep ganzen geen mooi gezicht vinden. Door hun grootte en hun gedrag zijn deze vogels nogal opvallend en in combinatie met hun grote aantallen spreekt dit tot de ver beelding. Ze passen helemaal bij het "Hollandse" landschap. Het kost dan ook weinig moeite om voor een ganzenexcursie een paar autobussen vol te krijgen. Er zijn zelfs veel buitenlanders die spe- STUNT JEANS INN ciaal voor de ganzen naar Neder land komen. Wat later dan de vogelaars, om streeks de zeventigerjaren, kregen de boeren meer dan gewone be langstelling voor de ganzen Maar zij keken door een wat negatiever gekleurde bril (of kijker) naar de ze vogels. Zij constateerden dat er steeds meer ganzen kwamen en dat die nogal wal tijd op akkers en weilanden doorbrachten. In een toenemend aantal gevallen leek er sprake van schade. Het aantal klachten en het totale bedrag aan uitkeringen door het Jachtfonds groeide snel. En hoewel een en ander slechts in bepaalde streken van het land speelt, was er een nieuw probleem bij. Uit de ver slagen van kringvergaderingen in de landbouwbladen is op te ma ken dal de stemming onder som mige boeren de laatste jaren wat grimmiger lijkt geworden. De druk om meer te produceren ter- wille van hel op peil houden van het inkomen zal daaraan niet vreemd zijn; de tolerantie wordt er dan vaak niet groter op. Hel idee lijkt post te vatten dat elke aanwezigheid van ganzen tot schade leidt, terwijl dat zeker niet het geval is. Er bestaan zelfs si tuaties die als positief voor de boer kunnen worden uitgelegd (verwijderen van oogsiresten. schonen van de grasmat in de winter e.d.). En de ene ganzen- soort is de andere niet. De Rot gans. die hier tot eind mei kan verblijven zal eerder problemen geven dan bijvoorbeeld de Riet gans. die in normale winters al in begin maart vertrekt. Al met al lijkt er voldoende aanleiding om op een thema-avond de zienswij zen van natuurbeschermers en agrarische beroepsbevolking eens naast elkaar te leggen. Een nieuw kastenprogramma dat z'n naam eer aan doet. Kwaliteit op hoog niveau. Beeldschone 'sneeuwwitte uitvoering. Extra voordelig geprijsd. Svedex Alpine TF de enige kast met zoveel mogelijkheden: Drie hoogtematen: 180,212 en 228 cm. Twee breedtematen: 45 en 90 cm. Twee dieptes: 44 en 60 cm. Talloze indelingsmogelijkheden. FUNKTIONEEL BEDACHT. MOOI BEKEKEN 1II1 Korte Noordstraat 1Middelburg. Telefoon 01180-33050. OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van 8-17 uur. Buitenhovelaan 227 - 4337 HL Middelburg Tel 01 180-35506 ramen, deuren, schuifpuien en winkelpuien. Tevens isolerende beglazing Rolluiken Zonwering WSL alarmsysteem Vraag vrijblijvend offerte: Stuur daarvoor biigaande advertentie ingevuld in een open enveloppe aan Kozijnrenovatie Schiebaan Antwoordnr 61 2 Middelburg 4330 WB Geen postzegel plakken!! Naam Adres Postcode Woonplaats Tel Laat nu Uw gazon verticuteren, composteren en bemesten. Voor onderhoud: Langevielesingel 34 Middelburg Telefoon (01180)2 52 53* Tegen inlevering van i deze advertentie Korte Geere 8 4331 LE Middelburg 01180-29101

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 6