informatiepagina van de gemeente vlissingen €3 U Aan alle bazen van Vlissingse honden Hij komt, hij komt, de goede Sint I Nieuwe uitgaven ^9 Wat ligt ter inzage? Tentoonstelling in het stadhuis al bezocht? Officiële "opening van Slijkstraat en Palingstraat e.o. DEVLISSINGER Woensdag 14 november 1984 Eén van de meest terugkerende onderwerpen op deze informatiepagina is de vervuiling van straat en plantsoen door honden. Want, helaas, het blijkt keer op keer weer nodig. Niet dat de honden er iets aan kunnen doen. Die zijn nu eenmaal niet in staat om te lezen. En kunnen daarom ook niet weten dat ze hun behoefte in de goot moeten doen en niet op plaatsen waar mensen in hun poep kunnen trappen. Hun bazen kunnen wel lezen. Daarom is het eigenlijk dos te droeviger dat het meer regel dan uitzondering is dat men vaak in een soort slalom over de stoep moet om uitwerpselen te ont wijken. Tips Modellen gevraagd Enkele afdelingen stadhuis tijdelijk gesloten Oprichting Gemeenschap pelijke Mede zeggenschaps- raad I Collecte Éénmalige uitkering: alléén vandaag nog Informatie hoeken Hinderwet Ontwerp-beschikking. Commissies vergaderen Brieven aan de gemeenteraad Vragen over bebouwing boulevard? Op, naar de kunstuitleen Even bijpraten met wethouder Hoefkens Eenmalige uitkering Geslachtsziekten Drugs-smokkel Organisatie IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Voorbeelden kan een ieder wel uit eigen ervaring noemen. Zeer zeker ook de winkeliers uit de binnenstad. Hoewel er in de omgeving daarvan renveldjes zijn waar de blaffende viervoe ters naar hartelust kunnen ren nen, dollen ènpoepen. Ge lukkig zijn er aardig wat hon denbezitters die wel de moeite nemen daarheen te gaan. On dertussen krijgen ze ook zelf een stukje lichaamsbeweging. Da's nooit weg. Voor hen is dit artikel dan ook niet direct be doeld. Wel voor die honderden eigenaren van herders, teckels poedels, boxers en andere soortgenoten die hun dier wèl de vrije hand laten. En dat ge beurt echt niet alleen in de bin nenstad; welke wijk men ook neemt, 't is poep op de stoep. Regelmatig komen er op het stadhuis klachten binnen. Met de vraag of de gemeente daar niet wat aan kan doen. Het ant woord komt dan even vaak neer op wat, globaal, hierboven staat omschreven: dit probleem kan alleen worden opgelost als de eigenaars van de honden mee werken. Weliswaar staat er in de Alge mene Politie Verordening re gels waaraan iedere honden bezitter zich heeft te houden. Door omstandigheden is de politie echter niet in de gele genheid intensief toezicht uit te oefenen op het naleven van deze regels. Maar eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn. Er zullen maar weinig mensen met honden zijn die het leuk vinden in de poep te trappen. Is het dan niet logisch dat mensen zonder honden dat ook niet leuk vinden!? Het gaat trouwens niet alleen om poepen, 't Is pas nog waargenomen in een win kelstraat dat een hond bij een kist appels z'n poot lichtte. Zou u dan nog zo'n appeltje lus ten.;... Kortom, bazen en bazinnen, "wat gij niet wilt dat u ge schiedt, doe dat ook een ander niet". Houdt uw hond voortaan aan de lijn en laat hem zijn be- hdefte doen in de goot. Hieron der volgen een paar tips die u er misschien bij helpen. Misschien heeft u er wat aan. De Kunstzinnige Vorming Vlis singen (K.V.V.) zoekt mensen (M/V) die model willen staan voor de cursussen tekenen/s childeren en fotografie. Deze cursussen worden gegeven in de Margrietschool aan de Min. Lelystraat. Er worden vergoedingen ver strekt van 10,— per uur voor gekleed model en 20,— per uur voor naakt model. Voor in lichtingen en aanmeldingen kunt u terecht bij de Kunstzin nige Vorming Vlissingen, Bad huisstraat 104, Vlissingen. Bel len mag ook. Het telefoonnum mer is 14928. In verband met de reorganisatie van énkele gemeentelijke dien sten vinden er de komende tijd in het stadhuis enkele 'verhui zingen' plaats. De medewer kers, die de dienst volkshuis vesting, ruimtelijke ordening en milieu gaan vormen, bijten de spits af. Volgende week maandag, dins dag en woensdag gaan ze over naar hun nieuwe 'stek'. Dat be tekent dat op deze drie dagen publiek noch telefonisch noch persoonlijk terecht kan bij de: afdeling ruimtelijke ordening van de gemeentesecretarie; afdeling stadsontwikkeling van de dienst gemeentewer ken; medewerkers milieu van de afdeling bouw- en woning toezicht van gemeentewer ken. Over het hoe en wat van de reorganisatie van de gemeen telijke diensten zult u binnen kort op deze pagina meer kun nen lezen. Enige tijd geleden is de subsi dieregeling voor premiekoop woningen A en B gewijzigd. Daarover verscheen enige tijd geleden op deze informatiepa gina een artikel. Inmiddels heeft het ministerie van Volks huisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieubeheer (V.R.O.M.) een nieuwe, volle dig aangepaste, brochure over dit onderwerp uitgebracht. De titel daarvan is: "Premiekoop woningen A en B voor velen bereikbaar". In televisie-spots is er al regelmatig reclame voor gemaakt. Premiekoop woningen AenB voor velen bereikbaar Van hetzelfde ministerie is ook afkomstig de nieuwe folder 'Gemeentegarantie op leningen voor de eigen woning'. Ook hierover kon u enige tijd gele den op deze pagina lezen. Bei de uitgaven zijn vanaf volgende week bij de gemeente verkrijg baar. U kunt ze ophalen in de gemeentelijke informatiehoe- ken. Bent u niet in de gelegen heid of in staat ze daar op te halen dan kunt u ze ook telefo nisch aanvragen bij het Stafbu reau Voorlichting en Inspraak in het stadhuis. Het telefoon nummer daarvan is 87335. Vanavond, woensdag 14 no vember, wordt in het stadhuis de laatste vergadering van de Gemeenschappelijke School raad gehouden. De aanvang is om 19.30 uur. Na de behandeling van het ver slag van de vorige vergadering en de in- en uitgaande post zal de Gemeenschappelijke Schoolraad worden opgehe ven. Niet dat daarmee de me dezeggenschap in het open baar onderwijs verloren gaat. Integendeel. Want aansluitend op de opheffingsvergadering vindt de oprichting plaats van de Gemeenschappelijke Mede zeggenschapsraad. Beide bij eenkomsten zijn openbaar. Leg de portemonnee maar klaar. Want een dezer dagen komt bij u een collectant(e) aan de deur (tenzij zij of hij begin deze week al geweest is). Het is dan een medewerk(st)er van de stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Deze organi satie heeft toestemming voor een huis-aan-huis- en een straatcollecte. Deze mogen worden gehouden in de periode van 12 tot en met 17 november, respectievelijk op zaterdag 17 november. Uit de kamerdebatten is geble ken dat de regering van plan is in 1985 slechts een éénmalige uitkering te verstrekken aan die personen, die óók in 1984 zo'n uitkering (zullen) ontvangen. Anders gezegd: wie in 1984 geen eenmalige uitkering ont vangt, krijgt die ook niet in 1985. In de afgelopen tijd is aan de meeste cliënten van de sociale dienst een vragenformulier toe gezonden met betrekking tot deze eenmalige uitkering 1984. Hebt u zo'n vragenformulier ontvangen en dit nog niet te ruggezonden, doe dit dan di rect, vandaag nog! Hebt u geen vragenformulier ontvangen en bent u van mening dat u in aanmerking komt voor de een malige uitkering, haal dan een aanvraagformulier op het post kantoor en lever dit vandaag in. Niet aanvragen/inleveren over 1984 betekent immers ook dat u in 1985 niet in aanmerking kunt komen. Tenslotte nog dit: te laat ingeleverde aanvragen of vra genformulieren van de G.S.D. zullen tot een afwijzing leiden. Laat de hond bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd uit, dus niet alleen als het dier 'hoge nood' heeft. Houd de viervoeter kort aan de lijn, zodat 'ie niet kan gaan zitten waar' ie wil, maar kies bij voorkeur steeds de zelfde plaats (dus de goot of een plantsoen dat smaller is dan twee meter!; Laat de lijn wat losser als u bij de goot bent aangeko men en probeer het dier te bewegen daar z'n behoefte te doen. Volhouden is wel het parool! Niet na enkele keren van ver geefs proberen denken "het lukt niet". En zeker niet mop peren of schelden op de hond, want die doet ook z'n best. Ergens op deze pagina staat een bericht over commissie vergaderingen. Een ander 'stukje' gaat over een nieuwe folder A- en B-woningen. In beide gevallen wordt verwezen naar de informatiehoeken. Bij de eerste voor de stukken die ter inzage liggen, bij de ander om er eventueel een exemplaar van op te halen. De personen die in de buurt van het stadhuis wonen kunnen daar naar toe. (foto: Cor Schuilwerve). Zij, die wat verder daarvandaan wonen hoeven echter lang niet altijd ver van huis. Want een heleboel informatie is ook voorhanden bij de informatie- hoeken die zijn ondergebracht in: de openbare bibliotheek (Spuistraat); wijkcentrum 'Middenhof' (Kanaalstraat Oost-Sou burg); wijkcentrum 'Open Hof' (Al exander Gogelweg, Paau- wenburg), de informatie- hoek op de foto is hier on dergebracht. wijkcentrum 'Aldegonde' (Westerzicht). Burgemeester en wethouders zijn van plan om aan mevr. T.A. Groen-van Welsum een hin derwetvergunning te verlenen voor een friteskraam aan de Ringweg, ter hoogte van het pand Westerzicht 62. De ontwerp-beschikking, de aanvraag en alle stukken die er betrekking op hebben liggen tot en met 14 november (vandaag) ter inzage bij de afdeling Alge mene Zaken in het stadhuis. U kunt bij deze afdeling iedere werkdag (behalve zaterdag) te recht van 08.30- tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur. Bovendien kunnen de stukken op woensdagavonden (van kwart over vijf tot kwart over acht) worden ingezien in de in- formatiehoek in de hal van het stadhuis. Vandaag is ook de sluitingsdag waarop schriftelijk bezwaren tegen de ontwerp- vergunning kunnen worden in gediend. Daarvoor moet men zijn bij burgemeester en wet houders van Vlissingen. Nog een paar nachten slapen en het is zoverDan komt Sint Nicolaas in onze gemeente aan. Om precies te zijn: zaterdagmid dag om twee uur aan de Loskade in Oost-Souburg Verwacht wordt dat hij daar zal worden opgewacht door een heleboel Sou- burgse kinderen. En voor zo'n belangrijke gast komen natuurlijk ook enkele leden van het gemeentebestuur naar Souburg om de Sint welkom te heten. Er is dan ook muziek om het gezellig te maken. De Goedheiligman zal daar ongetwijfeld graag naar luis teren. Net als naar de liedjes die de kinderen zullen zingen. Trouwens, de Vlissingse kinderen kunnen nog een week oefenen. Want op zaterdag 24 november brengt hij een bezoek aan Vlis singen! Even terug naar de intocht van Sint Nicolaas in Souburg. Na z'n ontvangst stijgt hij op z'n paard voor een rondrit. Daar voor nemen hij en z'n Pieten echt de tijd. Want hij gaat na melijk door de volgende stra ten: Kanaalstraat, Vlissingse- straat, Burchtstraat, Beatrix- straat, Julianastraat, Van Turn houtstraat, De Deckerestraat, Kromwegesingel, Willem-Alex- anderstraat, Burchtstraat, Ritt- hemsestraat Oranjeplein, Doornlustraat, Beciusstraat en Kanaalstraat. Bij wijkcentrum Middenhof stapt de Sint dan weer van z'n paard. Wie tussen twee uur en ongeveer half vier in het centrum van Souburg gaat winkelen moet er dus re kening mee houden dat hij of zij kan worden opgehouden door de optocht. Op de Loskade en in de buurt van 'Middenhof' zullen daarbij tijdelijke parkeer verboden worden ingesteld. Deze zal overigens worden be geleid door de politie. Voor de organisatie van de ontvangst en rondrit tekent 'Souburgs Bur gerzin'. Over het bezoek van Sinterklaas aan Vlissingen, zaterdag 24 no vember, kunt u volgende week op deze pagina lezen, (foto Cor Schuilwerve) Deze week heeft u uw laatste kans om de tentoonstelling 'Vlissingen in oorlogstijd' te bezoeken. Deze wordt gehou den in het stadhuis op de eer ste verdieping (bereikbaar met lift). U bent er vanavond - woensdag - welkom van zeven tot negen uur. Morgen, don derdag en vrijdag zijn echter de laatste dagen waarop de expo sitie te zien zal zijn. De ope ningstijden zijn van 08.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. Wie een brief aan de gemeen teraad wil sturen doet er goed aan dat zeker twee weken voor de maandelikse vergadering te doen. Uw brief kan dan nog op de agenda van die vergadering worden geplaatst. Bovendien zijn de verschillende fracties in de gelegenheid de, misschien wel dringende kwestie die u erin aan de orde stelt, te be spreken De raadsvergadering wordt meestal op de laatste vrijdag van de maand gehouden. Deze maand is dat de 30ste. In ver band met de feestdagen komt het gemeentebestuur in de cember al de 21 ste bijeen. Een bezoek aan de expositie is zeker de moeite waard. Vele fo to's, insignes, originele docu menten, wapens en andere uiteenlopende voorwerpen ge ven een indruk van hoe het Vlissingen in de oorlogsjaren vergaan is. Niet alleen de strijd in 1940 komt er aarhde orde, ook de oorlogsjaren zelf, de rol van de bezetter maar ook de bevrijding komen aan bod. Naast de gedetailleerd uitge voerde modellen van bijvoor beeld geschutsposten en le gervoertuigen worden realisti sche, grote houtskooltekenin gen getoond van Duitse verde digingswerken langs de Wal- cherse kust. Zowel de modellen als de tekeningen zijn van de kundige hand van de Vlissinger Cees van de Burght. De expo sitie wordt gehouden onder auspiciën van het Comité Be vrijding Vlissingen en is inge richt door de heren P.G. Eek man en J. Tuynman. Op 30 november vergadert de gemeenteraad. De voorstellen die daar aan de orde komen worden, zij het nog in ontwerp, vooraf besproken in de verga deringen van de vaste com missies van advies en bijstand. Een aantal daarvan vergadert de komende week. Tenzij het anders staat vermeld komen ze bijeen in het stadhuis. Uiteraard zijn deze vergaderin gen openbaar. Daarnaast ken nen ze echter ook spreekrecht voor het publiek. Wie dus iets te zeggen of te vragen heeft over een van de ontwerp-voorstellen öf een zaak op het gebied van de commissie: van harte wel kom. De stukken voor de ver gaderingen kunnen worden in gezien in de vijf gemeentelijke informatiehoeken (zie bericht elders op deze pagina). De commissies die gaan verga deren zijn die voor: detailhandel op maandag 19 november, aanvang 17.00 uur; financiën op woensdag 21 november, aanvang 19.30 uur; onderwijszaken op dinsdag 20 november, aanvang 19.30 uur; sociale aangelegenheden op woensdag 21 november, aanvang 19.30 uur; verkeer op woensdag 14 november (vandaag), aan vang 19.30 uur in het poli tiebureau; - welzijn op maandag 19 no vember, aanvang 17.00 uur. De afgelopen week zijn er no gal wat mensen het stadhuis binnengestapt met vragen over de nieuwbouw aan de boule vard. In verreweg de meeste gevallen ging het om vragen over bijvoorbeeld koop van een woning, de grootte en indeling ervan en dat soort zaken. Vaak moesten de vragenstel lers worden doorverwezen naar de makelaars die betrokken zijn bij de (proef) verkoop. Deze hebben hun krachten gebun deld in de Verkoopgroep Bou levard Bankert. Het zijn: A.W. Roose, Onroerend Goed B.V., Koddelaan 46, 4374 ET Zoutelande, tel. (01186) 1675 of 1811, en Theelen van der Weele makelaars en taxateurs onroerend goed, Badhuisstraat 31-33, 4381 LN Vlissingen, tel. 13920. Het verkoopkantoor is geves tigd in een tijdelijk onderkomen nabij de bouwplaats en is be reikbaar onder nummer 10694. r Wat? Nog nooit bij de kunstuit leen geweest? Sjonge, da's jammer! Oh, niet eerder tijd ge had. Dinsdag dan misschien? Dan zijn de deuren van gebouw Breehof - inderdaad, tegenover het politiebureau - open. De medewerkers van de kunstuit leen zullen er niks op tegen hebben als u eens wat tussen de honderden werken wil 'snuffelen'. Want aan keus ont breekt het echt niet! Enne, ook als u niet in Vlissingen maar elders op Walcheren woont mag u lid worden van de Kun stuitleen. Doen! De kunstuitleen is iedere eerste èn derde dinsdag van de maand open. In november is dat nog volgende week, de 20ste, van twee tot vier uur 's middags. Kunt u alleen 's avonds? Geen probleem! Want dan kan men in Breestraat 8 terecht van zeven tot negen uur. De door u uitver koren kunstwerken (die ge maakt zijn in het kader van de BKR-regeling) kunnen direct worden meegenomen. Wèl moeten dan de verschuldigde bedragen voor abonnement en verzekering tegelijkertijd wor den voldaan. Nog vragen? Daarmee kunt u dan tijdens kantooruren terecht bij de Culturele Raad, telefoon nummer (01184) 14928. Dinsdag 20 november as. zal de laatste steen worden gelegd van de werken in zowel de Palingstraat als de Slijkstraat en omgeving. De wethouder van o.a. Openbare Werken, de heer W. Wisse zal daarvoor in beide gebieden een officiële handeling verrichten waarmee deze gebieden waar woonbuurtverbetering tot stand is gekomen, officieel in gebruik zullen worden gesteld. Al degenen die betrokken zijn bij de totstandkoming van beide plannen zijn uitgenodigd dins dag 20 november as. om 15.00 uur aanwezig te zijn op de Dam, aan de achterzijde van de bios coop "Alhambra". Het is de bedoeling dat de genodigden vanaf dit verzamelpunt te voet via de Slijkstraat de Grote Markt bereiken waar de eerste offi ciële handeling zal plaats vin den. Vervolgens gaat het ge zelschap, alweer te voet, via het Bellamypark en het Groene- woud naar de Stenenbeer waar de tweede officiële handeling zal plaats vinden. Daarna gaat het lopend via de Hendrikstraat en de Palingstraat naar het ge bouw van de speeltuinvereni ging "De Opde Stad" in de Paardenstraat. Hier zullen en kele korte toespraken worden gehouden. Beide gebieden die dinsdag worden "geopend" zijn inge richt volgens plannen die met inspraak van de bewoners zijn gemaakt. Voor de Slijkstraat en omgeving is dat een woonerf, voor de Palingstraat en omge ving een zogenaamd 30 km/u gebied. Voor het plan Slijk straat en omgeving verleende de gemeenteraad een krediet van 388.000,—. Met het plan Palingstraat en omgeving is in totaal 606.000,— gemoeid. De foto, gemaakt door Cor Schuilwerve, toont een deel van de nieuwe inrichting van de Pa lingstraat. Op de voorgrond de 'hobbel' op de kruising met de Flessenstraat. 14 November vandaag en dat be tekent dat ik uw aandacht moet vragen voor de eenmalige uitke ring. Aanvragen daarvoor moeten namelijk uiterlijk morgen bij de gemeente ingediend zijn. De uit kering is bestemd voor degenen die van één minimuminkomen moeten rondkomen. Wie in die situatie verkeert en nog geen aanvraag heeft gedaan doet er verstandig aan nog. snel een for mulier op een van de postkantoren te halen en dat ingevuld bij de ge meente in te leveren. Uiterlijk morgen dus. Wat later binnen komt mag niet meer in behande ling worden genomen. De ge meente moet zich ook op dit punt aan de rijksvoorschriften houdenI Geslachtsziekten: een onderwerp dat nog altijd wat in de taboesfeer ligt. Jammer, want nodig is dat niet. Zeker niet in onze gemeente, waar de Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis sinds 15 ok tober jl. spreekuur houdt. Dat ge beurt in het kantoor van de vere niging aan de Rozengracht nr. 6, op donderdagen van 13.30 tot 14 30 uur (tel. 18395). De Dienst Geslachtsziektenbestrijding be middelt bij bron- en contactop sporing: geeft individuele bege leiding aan cliënten bij wie een arts een geslachtsziekte heeft ge constateerd: geeft zowel indivi dueel als groepsgerichte voorlich ting en verwijst en motiveert mo gelijk besmette personen voor medisch onderzoek. De verschijn selen van twee van de voornaam ste geslachtsziekten kan men ho ren via tel.nr. 01100-31032. Met dit spreekuur is de gezond heidszorg in Vlissingen verder versterkt. Drugs: een woord met een niet zo positieve klank. Geen wonder, want het gebruik ervan levert tal loze problemen op. Niet alleen voor de gebruikers, maar -door allerlei randverschijnselen- voor de gehete maatschappij. Ook in onze gemeente is het verschijnsel van druggebruik bekend. En als gemeente doen wij er vanzelf sprekend alles aan dat binnen de perken te houden en terug te dringen. In dat verband vraag ik graag de aandacht voor een on langs gestarte voorlichtingscam pagne van de Vereniging van Re- classeringsinstel/ingen, die ge richt is op mensen die drugs smokkelen vanuit en naar het bui tenland. De aanleiding tot die actie is de sterke toename van het aantal om die reden gearresteerde Nederlanders. Wat de bedoeling heeft een aardige bijverdienste op te leveren, blijkt niet zelden uit te draaien op 3, 4 of 5 jaar gevan genisstraf. Want het buitenland maakt geen onderscheid in soft of hard drugs. Drugs zijn daar drugs en het bezit ervan wordt streng gestraft. Drugs kunnen een men senleven verpesten. Niet alleen dat van de gebruiker, ook dat van de vervoerder. Ik sluit me dan ook graag aan bij het motto van de campagne: DrugssmokkelZe pakken je toch. Veeof weinig, soft of hard drugs: je gaat voor jaren achter de tralies". Zowel voor gebruik als voor 't vervoer geldt de oude wijsheid: "bezint eer ge begint".... Als wethouder van personeelsza ken em organisatie heb ik ook te maken met de organisatiestruc tuur van het gemeentelijk appa raat. Daar is dit jaar flink op ge studeerd. De studie heeft er toe geleid dat binnenkort een nieuwe dienst zal worden gevormd: VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu). In die dienst gaan we de nu be staande afzonderlijke bureaus en afdelingen van de gemeentese cretarie en de dienst gemeente werken bij elkaar brengen. Daar door zullen administratieve en technische handelingen van aller lei zaken op de genoemde be leidsterreinen meer in eikaars ver lengde komen te liggen. We ho pen daarmee procedures te kun nen versnellen en slagvaardiger te kunnen optreden. In het belang van zowel ondernemers als indivi duele burgers!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5