Schoolfoto uit de oude doos Emancipatiebeleid Oorlogstentoonstelling Heinkenszand 25 JARIG JUBILEUM VAN ACCORDEOLA Alternatieve raadsvergadering en optreden schilderbrigades DE VLISSINGER Woensdag 14 november 1984 Vrijdag 23 november, 10.00 uur, is er een vergadering van provinciale staten. De bijeenkomst is in de statenzaal. Abdij 1 1Middelburg. Zoals altijd is de vergadering openbaar. Weg Westkapelle- Domburg Patiëntenplatform Kleine kernen Beeldende kunst Proefstation fruitteelt (OM Ml SS IKS Leges Abdijrestaurant IX HEHOEP •m- Blue Jeans Big band geeft concert in de schouwburg SOUBURG ONTHAALT SINT NICOLAAS 100 JAAR SOCIAAL CULTUREEL WERK A B IJ s Vrouwen en mannen moeten gelijke kansen hebben op deel neming in het maatschappelijk proces. Dat betekent dat zij zo wel binnen- als buitenshuis de zelfde kansen en mogelijkheden moeten hebben en dat zij de zelfde rechten en plichten heb ben voor wat betaald en onbe taald werk betreft. Zo kunnen de verschillen in positie die nu bestaan worden opgeheven. Deze doelstellingen heeft de pro vinciale emancipatiecommissie geformuleerd in de ontwerp-uit- gangspuntennota provinciaal emancipatiebeleid. Bij de provincie wordt als definitie gehanteerd de formulering van de (landelijke) emancipatiecommis sie, die neerkomt op doorbreking van het rolpatroon voor vrouwen en mannen en het inhalen van achterstanden voor vrouwen op het gebied van rechten, onderwijs en deelneming aan het maat schappelijk leven en voor mannen voor deelneming in activiteiten in de persoonlijke levenssfeer. Der de doelstelling is een algemenere waardering te bewerkstelligen voor eigenschappen en kwalitei ten die nu nog min of meer ge ringschattend aan vrouwen wor den toegekend. De ontwerpnota geeft aan op welke terreinen emancipatiebe leid van belang is: educatie, volksgezondheid en maat schappelijke dienstverlening, arbeid, ruimtelijke ordening, sport en recreatie, cultuur, pro vinciaal personeelsbeleid. Uitgangspunt van de nota is, dat niet een afzonderlijk eman cipatiebeleid kan worden ge voerd, maar dat in alle onderde len van beleid met emancipatie rekening moet worden gehou den. De provincie moet bij het maken van verordeningen de emancipa tiedoelstelling in het oog houden; bestaande verordeningen en re gelingen moeten op eventuele te kortkomingen worden getoetst. Als nota's, plannen en program ma's voor enig onderdeel van be leid worden gemaakt, moeten de emancipatie-aspecten daarin worden betrokken. Het is raad zaam in zulke gevallen steeds de provinciale emancipatiecommis sie om advies te vragen. Een an der instrument dat de provincie Woensdag 14 oktober is de tentoonstelling over de oorlog en de bevrijding geopend in De Stenge, Heinkenszand. De tentoonstelling is opgebouwd uit een landelijk en een regionaal deel, waarbij het regionale deel speciaal is gericht op de Bevelan- den. Getoond worden foto's, kranteknipsels en originele docu menten uit de oorlogstijd. Bij de documenten zit een brief van een NSB-functioneris die de gemeentelijke zaken in 's-Heer-Abtskerke wil regelen. Enkele panelen zijn ingeruimd voor de tekeningen en werkstukken van scholieren en jongeren die begin dit jaar hebben meegedaan aan de wedstrijd met het thema "Bevrijding en verdraagzaamheid" Vanuit Zuid-Beveland gaat het om tekeningen van Bianca Kloos terman, Lian Bruijnzaai en en Judith Matthijsse van de openbare lagere school in Oudelande en om een groepsinzending van de derde en vierde klas van de christelijke lagere school in Waarde. De tentoonstelling duurt van woensdag 14 tot en met maandag 19 november. De openingstijden zijn: woensdag 1 4 november van 1 6.00 tot 21.00 uur; donderdag 15 november van 10.00-12.00 13.30-17.00 en 19.00-21.00 uur; vrijdag 16 november van 10.00-12.00 en 13.30-21.00 uur; zaterdag en zondag 17 en 18 november van 10.00-12.00 en 13.30-17.00 uur en maandag 19 november van 1 0.00-1 2.00, 1 3.30-1 7.00 en 1 9.00-21 .00 uur. uws hanteert is het verstrekken van subsidies. Door geld beschikbaar te stellen kunnen veranderings processen op gang komen en voortgang vinden. Tenslotte kan de provincie worden betrokken bij het rijks- en gemeentelijke beleid op emancipatiegebied; dit kan het best via overleg gebeuren. Voor alle beleidsterreinen die in de ontwerpnota aan bod komen, worden aanbevelingen gedaan om de emancipatie zo goed mo gelijk gestalte te geven. Bij het hoofdstuk maatschap pelijke dienstverlening en volksgezondheid wordt gecon stateerd dat veel arbeidsplaat sen door vrouwen worden be zet, zowel betaalde als onbe taalde. Tekenend is echter dat de leidinggevende en bestuur lijke functies bijna altijd door mannen worden bezet. Aanbe volen wordt daarom via scho ling, benoemingsbeleid en voorlichting ook deze plaatsen voor vrouwen open te maken. Belangrijk punt in de emancipatie is de aanwezigheid van kinderop vang; nu is de opvang veelal be perkt tot peuterspeelzalen. Beke ken moet worden hoe de provin cie hierin een rol kan spelen en bij het rijk moet om meer geld voor dit doel worden gevraagd. De provinciale emancipatiecom missie bespreekt de nota volgen de week dinsdag. (Zie de rubriek Commissies.) Het is de bedoeling dat in het voorjaar, als gedepu teerde staten een standpunt heb ben ingenomen, inspraak op de nota wordt gegeven. Staten vergadering Als gevolg van de aanpassing van de Westkapelse zeewering aan het Delta-plan moet de weg Westkapelle-Domburg worden opgebroken en wat verder land inwaarts opnieuw aangelegd. De kosten daarvan zijn voor re kening van het rijk; dit is in de Deltawet bepaald. Al eerder hebben de staten beslist, dat bij de aanleg tegelijkertijd uitrij- en parkeerstroken worden aange legd, opdat de nieuwe weg aan de eisen des tijds voldoet. Die aanpassingswerken komen voor rekening van de provincie en zij worden begroot op ruim 2 miljoen. Eerst was in de plannen een tunneltje voor voetgangers en fietsers opge nomen ter hoogte van de Hoge- weg. maar onderzoek heeft uit gewezen, dat de kosten (ƒ1,3 miljoen) in geen verhouding staan tot het gebruik. Het tun neltje is daarom uit de plannen geschrapt. Gedeputeerde sta ten vragen nu een krediet van 2.050.000,—; in de toekomst komt daar nog een bedrag over heen voor het maken van een deklaag van asfaltbeton. De weg is dan al enkele jaren in gebruik. Gs adviseren de staten de provin ciale raad voor de volksgezond heid opdracht te geven tot onder zoek van de mogelijkheden een patiëntenplatform in het léven te roepen. Het gaat om een overleg orgaan waar de regionaal of ca tegoriaal werkende patiëntenver enigingen tot eensluitend beleid kunnen komen. Een aantal pa tiëntenverenigingen heeft de pro- Weg Westkapelle-Domburg vincie om subsidie gevraagd; gs stellen voor die verzoeken aan te houden tot het onderzoek is afge rond. Op Schouwen-Duiveland is een kleine kernenexperiment gehou den. Mede aan de hand van de ervaringen daar is de nota "Een dorp verder - op weg naar een provinciaal kleine kernenbeleid" gemaakt. Aandacht wordt be steed aan onderwijs, werkgele genheid. dorpsvernieuwing, ver keer en vervoer enz. De staten wordt voorgesteld de nota vast te stellen. Met ingang van 1984 is er een nieuwe rijksbijdrageregeling voor de beeldende kunst. Zee land krijgt op basis van die re geling voor 1984 bijna ƒ174.000,— en voor de jaren gehouden met ruim 248.000,Gs willen het geld besteden aan kunstaan koop voor de provinciale collec tie en voor de uitleen. Ook wordt geld opzij gelegd om aan kopen van gemeenten, particu lieren en bedrijven te subsidië ren. Er ligt een voorstel een ad viescommissie in te stellen die de aankopen op hun kwaliteit moet beoordelen. De staten wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Al sinds 1970 ontvangt het proefstation voor de fruitteelt in Wilhelminadorp een provinciale subsidie van 17.500,—. Voor gesteld wordt dit bedrag tot en met 1988 op te trekken tot 45.000, ingaand volgend jaar. De statencommissie voor wel zijn vergadert maandag 19 no vember, 13 00 uur, in het pro vinciehuis. Op de agenda staat o.a. een aantal subsidies: Stich ting Overleg Kindercentra over 1 985, project samenwerking eer ste lijn en werkgroep industriële archeologie voor reis- en verblijf kosten correspondenten. Ook wordt gesproken over een verzoek om een eenmalig waar deringssubsidie van de werk groep Muziek van het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen in verband met de aankoop van een Weense vleugel en een ver zoek om een eenmalig stimule ringssubsidie van de Heemkundi ge Kring Walcheren. Tenslotte staan ter discussie het provinciaal woonwagenplan 1985-1990, een boekje voor de schooljeugd over Zeeland in de tweede wereldoorlog en het jaar verslag van de provinciale onder wijsraad (POR) Dinsdag 20 november, 14.00 uur, vergadert in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg, de provinciale emancipatiecommissie. Zij be spreekt in haar vergadering de subsidieverzoeken voor 1985 en de uitgangspuntennota pro vinciaal emancipatiebeleid. Ook op 20 november, maar om 14.45 uur, vergadert de com missie ziekenhuiszorg van de provinciale raad voor de volksge zondheid in hotel Terminus te Goes. Op de agenda staan het concept-planningsbesluit com putertomografie en de nota be leidsperspectief op zorgverlening door ziekenhuizen De afdeling voortgezet onder- De staten wordt voorgesteld de vergoeding voor door de provin cie verleende diensten (leges) voor 1985 met drie procent te verhogen. Het gaat onder meer om de kosten van paspoorten en rijbewijzen, drukwerk en vergun ningen. Gs vragen de staten kredieten van ƒ30.000,— en 145.700,voor resp. de huur van het voormalige Abdijres taurant in Middelburg van het rijk en aanpassing van het ge bouw om er opnieuw een res taurant van te maken. wijs van de provinciale onder wijsraad bespreekt in haar verga dering van woensdag 21 novem ber, 14 15 uur, o.a. de roldoor breking in het voortgezet onder wijs en de plaats en werkwijze van de afdeling. Tevens staat geagen deerd een voorstel over het ly ceum in Middelburg. Plaats van samenkomst is het provinciehuis. Tenslotte vergadert donderdag 22 november de commissie ver pleeghuiszorg en bejaardenzorg van de provinciale raad voor de volksgezondheid. De vergadering is belegd in verpleeghuis Maria Terweel in Goes. Besproken wor den het ontwerp-provinciaal ka derplan verpleeghuizen Noord- Brabant en de taken van de com missie van advies en-bijstand Vervolgens staat op de agenda de nota NZR/NVAGG (Nationale Ziekenhuisraad/Nationale Vere niging voor Ambulante Geeste lijke Gezondheidszorg) over indi catiestelling opname in verpleeg huizen. Alle vergaderingen zijn open baar. Met uitzondering van de afdeling voortgezet onderwijs beginnen alle commissieverga deringen met een half uur spreekrecht voor het puttliek. Woensdag 21 november, 14.00 uur, houdt de commissaris der koningin (in zijn functie van voor zitter van het college van gedepu teerde staten) een AROB-zitting. Het gaat om een kwestie waarin bijstand is geweigerd aan een in woonster van Aardenburg op grond van art 45 van de Alge mene Bijstandswet (spoedshalve bijstand). Zoals altijd is de zitting openbaar en zij wordt gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 terdag 17 november) en een re MET FEESTAVOND, RECEPTIE EN PLAAT tie (zaterdag 24 november). Het zestig leden tellende accordeon orkest heeft in het kader van die feeststemming een grammofoon plaat uitgebracht. Vorige week overhandigde jeugdlid Ingrid van Nugteren, samen met een delega tie van het bestuur en de jubi leumcommissie de eerste plaat of ficieel aan cultuurwethouder Daan Bruinooge van Vlissingen. De lovende reactie van de be windsman over het enige Zeeuwse accordeonorkest: "Ik ben er trots op een vereniging in de stad te hebben die gesterkt door een krachtig kader er bloeiend uitziet. Ik vind accordeonmuziek leuk om te boren. De plaat zal ik met graagte draaien". Op de plaat vertolken zowel het jeugdorkest als het A-orkest, bei de onder leiding van Harry Schroevers, werken die gevat kunnen worden onder de noemer klassiek en populair. "Maar alle maal originele accordeonmu ziek". benadrukt de dirigent. De productiekosten voor de plaat be droegen J 6000. Dankzij de firma Kluijfhout in Valkenisse. die een renteloos voorschot gaf. kon Studio Ron Konings in Vrouwenpolder de plaat produ ceren. De opnamen werden ge maakt in de kapel St. Maarten te Hoogelande. De verkooppri js van de pïaat met de eenvoudige titel Accordeola. bedraagt 19.95 en is verkrijgbaar tijdens de repetitie avonden in de Willem Ill-kazerne op woensdag of op telefoonnum mer 01184-64866 of 70532. ruimd voor hel A-orkest en de jeugd, zijn ook anderen aanwezig. In de foyer van het Scheldek war- tier zijn voor deze gelegenheid drie podia opgesteld. Het wordt een doorlopende show met de bandparodist Roland Sandhövel, Vranje en de Flushing Girls. Het bestuur van de Vlissingse accor deonvereniging wijst trouwens trots op het optreden van het jeugdorkest, dat op 4 november zo excellerde op een concours in Bergeijk. dat het met 288 punten promoveerde naar de tweede di visie. "Een prestatie om trots op te zijn", aldus Louis Filius van Ac cordeola. De feestavond die voor iedereen toegankelijk is. begint om acht uur zaterdagavond. In de Willem Ill-kazerne is een week later (zaterdag 24 novem ber) vanaf 14.30 uur de receptie, waar iedereen die Accordeola een warm hart toedraagt, welkom is. C FEESTAV.OND De feestavond op zaterdag 17 juni staat helemaal in het teken van 25 jaar Accordeola. Hoewel een Hink deel van het programma is inge Omdat het 'zo lekker loopt' heeft The''Blue Jeans Big Band besloten er op eigen initiatief een concert tegen aan te gooien. Dat gebeurt op zondag 25 november in de foyer van de Schouburg te Mid delburg. aanvang 16 uur. De Blue Jeans Big Band speelt in originele bezetting en is de enige in zijn soort op Walcheren. Voor beelden voor de Zeeuwen zijn or kesten als van Glen Miller. Duke Ellington en Count Basie. De band speelt vele bekende swin gende nummers, zoals de ge noemde orkesten ook op het re pertoire hadden staan. Voorbeel den zijn: In the mood. Tuxedo junction. Mood indigo. Star dust. A siring of pearls, maar ook jazzy nummers in de stijl van Count Basie. Ook enkele Zuidameri- kaanse nummers staan op het re pertoire. Talrijke bekende num mers worden in de Schouwburg gespeeld. Kaarten voor dit concert op zondag 25 november kunnen onder meer worden besteld bij R. Mondeel. 01180-25915 of aan de kassa. Een kaartje kost j' 2.50. Bestuur en jubileumcommissie met de onlangs uitgebrachte plaat. Van links naar rechts: Louis Filius. Lieven Schroevers. Ingrid van Nugteren (zij overhandigde de plaat aan wethouder Bruinooge). Bert Fleurbaav aan dirigent Harrv Schroevers Souburgs Burgerzin onthaalt samen met de middenstands- vereniging Nemidso Sinter klaas op zaterdag 17 novem ber. Om twee uur meert het schip af aan de Kade. Daarna gaat de stoet Oost-Souburg rond via de Kanaalstraat, Vlissingsestraat, Burcht straat, Beatrixlaan, Juliana- straat. Van Turnhoutstraat, De Deckerestraat, Kromwe- gesingel, Willem Alexander- straat. Burchtstraat, Ritthem- sestraat. Oranjeplein, Doorn- luststraat, Beciusstraat en weer via de Kanaalstraat naar het wijkcentrum Middenhof. Burgemeester Westerhout be groet de Sint. Het kinderthea ter Harry Boer speelt na de optocht voor de kleuters in de 'trouwzaal' van Middenhof. Ook Sint Nicolaas volgt de voorstelling, die gratis toe gankelijk is. Een alternatieve raadsvergade ring, een excursie voor gemeente raadsleden en het optreden van een aantal schilderbrigades zijn op Walcheren de belangrijkste ele menten van de viering van het eeuwfeest van het sociaal-cultu reel werk. De raadsvergadering, waarhij inwoners de plaatsen van de raadsleden kunnen innemen, wordt gehouden in Vlissingen. De andere twee activiteiten spelen zich af in Middelburg. Alle activi teiten staan woensdag 21 novem ber op de kalender. Wie aan de raadsvergadering wil meedoen, moet uiterlijk donder dag 15 november een vraag of discussiepunt opgeven bij de Stichting Federatie Sociaal-Kul- tureel Werk Vlissingen of bij Het Woltershuis. Deelnemers worden geselecteerd op wat ze tijdens de vergadering naar voren willen brengen. De alternatieve raads vergadering begint om 19.30 uur in het stadhuis van Vlissingen. Raadsleden, ambtenaren en an dere betrokkenen uit het gemeen tebestuur van Middelburg maken een excursie langs vijf werkeen heden van de Stichting Sociaal- Kultureel Werk Middelburg (SKWM): Ze bezoeken het jon gerencentrum Midgard. het so ciaal-cultureel werk De Hayman, wijkgebouw 't Trefpunt (Nieuw- Middelburg). de Oude Bakkerij in Nieuw- en Sint-Joosland en de sectie Sint-Laurens. Verschillende groepen kinderen en jongeren ge ven daarbij demonstraties. Ook wordt tussen bestuurders en wer kers in het sociaal-cultureel werk van gedachten gewisseld. Vijf schilderbrigades uit vijf ver schillende wijken van Middelburg voeren vanaf 14.15 uur een kin derkunstwerk uit. Ze beschilderen de vijftien meter lange schutting op de hoek van de Zusterstraat en de Gravenstraat in Middelburg. AAP, NOOT, MIES... Mevrouw L. Bosschaart-de Steur, die woont aan de Van Doornlaan in West-Souburg stuurde ons deze foto uit 1927. Het zijn leerlingen van de christelijke school 't Zand aan de Breeweg. die in 1927 25 jaar bestond. Daarom staan ook enkele bestuursleden op de foto. Mevrouw Bosschaart noemt ons de volgende namen: Bovenste rij (van links naar rechts). Piet Boone, Adriaan Adriaanse. Adrie Geuze, Mzn., Gerrit van Iren, Adrie Geuze J.zn. Lein Goedbloedf. Tweede rij: Jan Pouwelse, Ko de Steurt, Lou de Steur, Arjan Boone. Chris Verhage. Wim Pop- pe, Adriana Jobse, Marie Pou- welsef. Stien Meijer. Derde rij: Hein Wissef, Nellie Cruq. Krina Corbijn. Mina Huis man. Marie den Engelsman. Jo de Wolf. Dina Joosse, Levin de Steur. Janna Cruq. Mien van Keulen. Vierde rij: Kees de Steurf. Bram Pouwelsef. Adriaan de Visser. Si mon Corbijn. Ko Corbijn, Leni Dorleyn, Trien Geuzet, Kee Goedbloed. Bestuursleden: Izak Boone met vrouw en kind, Juffr. Lutein, Meester Kroeze-en vrouw. Cor bijn en vrouw. Geschiere en vrouw, Samuël Moens, Mevr. de Steur. Maa Cruq. De bestuursleden zijn inmiddels overleden. Ook deze foto kunt u weer bestel len bij de redactie van dit blad. De foto kost ƒ7.50. U kunt betalen met een cheque (op naam van onze fotograaf Ruben Oreel) of met geld (dan de brief aanteke nen). Het adres: postbus 5017. 4330 KA in Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 21