RTICUUER FOTO VERSCHOORE Ach en wee ondanks goede prestaties B tc VSou ipspor iburg op t in 'onr drem ijpe sti pel van reek' ge^Lissinger EKBLAD VOOR WALCHE GEVARIEERD CONCERT VAN SOUBURGS MANNENKOOR ASJEMENOU! Hfl Vier koren in De Zwaan Oost-Souburg WITTE BOEKENMARKT ITO J.P.A. ROSSËL KUNSTGEBITTEN REPARATIES STUNTPRIJZEN BRILLEN KONTAKTLENZEN Speerpunt Meer dan een ton Golfbad Arsenaal: 10 miljoen Nashua KWALITEITS- GESCHENKEN IN ALLE PRIJZEN VOOR JONG EN OUD Talent T e goed f DEZE WEEK IN 1 Woensdag 14 november 1984 oplage 22.700 wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44 400 uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen. 01184-15144, privé: w melse, 01184-62320 redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54 De Vereniging Winkelcentrum Vlissingen en de Scheldestraat Winkeliersvereniging hebben dit jaar voor het eerst de handen in elkaar geslagen en presenteren gezamenlijk de Sint Nicolaasactie. Bij deze actie zijn talrijke prijzen te winnen. De prij- zenpot toont een totaalbedrag aan f 14.000,— waaronder 5.000,- aan geldprijzen. Het overige bedrag wordt opgeslokt door loterijprijzen zoals een videorecorder, een kleurentelevisie en een naaimachine. De actie - zij is reeds begonnen - eindigt op 5 december. Mr. A.J. Sauer, notaris te Vlissingen verricht op 6 december de trekking. In deze krant worden de prijswinnaars op 12 december bekend gemaakt. De hoofdprijswinnaars worden persoonlijk benaderd en ontvangen hun prijs op vrijdagavond 7 december in snackbar Panaché. De actie werkt als volgt. Wie voor minimaal een tientje aan boodschappen uitgeeft bij één van de deelnemende winkeliers ontvangt een bon. Op die bon wordt vermeld of men een geldprijs, dan wel een lot ontvangt met recht op deelname aan de loterij. De geldprijs a een tientje wordt onmiddellijk uitbetaald. De loten moeten worden ingeleverd bij de volgende winke liers: boekhandel Geijsen. Foto Back, boekhandel Bikker, Roovers, de Marskramer en naai- en brei- machinehandel Wilbrink in de binnenstad. Voor de Scheldestraat zijn de volgende winkeliers aan gewezen: Albert Heijn, foto Schuilwerve en schoenhandel Roelse. Vermeld dient nog te worden dat Albert Heijn een bon geeft bij minimale aankoop van 25,— "Heel veeI informatie kort en krachtig ongeëvenaard in onze rubriek KORTE IN FORMATIE Het sociaal cultureel werk beslaat 100 jaar. Het So ciaal Kultureel Werk in Vlissingen en Middelburg besteedt daar aandacht aan Keukenverkoper Peter Maas gaat het na veel tegenslagen voor de wind. Hij vertelt er over in UIT HET ZAKENHAIjT. 'Tot voor vijfjaar onderkenden we dat we iets aan de tanende belangstelling konden doen' Het Souburgs Mannenkoor brengt op zaterdag 17 november een avondvullend programma met enkele gastkoren uit de omgeving. Tijdens dit concert in De Zwaan te Oost-Souburg (aanvang 20 uur) tre den naast het Souburgs Mannenkoor het dames- barbershopkoor The Sea Sound Singers op. hun mannelijke collega's The Flushing Boy Barber Friends en De Ruyterstadsingers completeren het geheel. De organiserende zangvereniging opent het con cert met liederen a-capella. F.r worden zowel vro lijke als opera liederen gezongen. Solist tijdens dit optreden is de tweede dirigent G. Wortman. Daar na zingen de Vlissingse dames- en heren-barbers- hopsingers hun vrolijke deunen. De Ruyterstadsin gers brengen een showbootrepertoire na de pauze en het Souburgs Mannenkoor zingt Hollandse liedjes met orgelbegeleiding. Deze stemmige avond wordt besloten met een gezamenlijk optreden van de vier koren. Het Souburgse Mannenkoor, dat sinds 1938 actief is, streeft er naar het jaarlijks concert zo afwisse lend mogelijk te maken. Soms wordt er naast de zanguitvoering een toneelspel opgevoerd of er wordt een muziekensemble uitgenodigd. Maar gasten horen er gewoonweg bij, zo pleit secretaris Flushing Boy Barber Friends J. Minderhoud die al 46 jaar lid is van het koor. Overigens kent het mannenkoor een stevige kern. Van de 28 leden is er al een twaalftal actief sinds hun jeugd. En dat het Souburgs Mannenkoor enige kwaliteit heeft te bieden, blijkt wel uit de talrijke uitnodigingen om te komen optreden, waaraan ze dan ook graag gehoor geven. Kaarten a J 3.— kunnen worden gekocht bij de le den van het organiserende koor of aan de zaal. Het Souburgs Mannenkoor Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichtinq. Tel. 01 184-14081 Vlissingen TANDPROTHETICUS EN Spoedig klaar Tel. afspraken 011 84-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen Razendsnelle Foto service. Zelfs in 't weekend! Vrijdag en zaterdag gebracht, maandagmiddag al klaar. Dat kan bij... FOTO-FILM-VIDEO zaterdag 1 7 november 10-17 uur, Britannia, Vlissingen. Verkoop van duizenden boeken tegen Over enkele dagen ver schijnt het derde deel van de ENCYCLOPEDIE VAN ZEELAND. Het werk is dan compleet in drie kloe ke, fraai geïllustreerde de len. Vraag uw boekhandel, informeer bij het Zeeuwsch Genootschap (01180-33055) naar dit prachtige geschenk voor de december dagen. 1>' e* FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstr. ÓO 43ö8 BP oost-souburg Verwacht wordt dat de gemeenteraad van Vlissingen in december akkoord gaat met gemeentelijke (financiële) steun aan de Stichting Vlissingen Promotie. De oprichting van een dergelijke stichting met vertegenwoordigers uit het actieve Vlissingen staat dan niemand meer in de weg. Nu al staat vast dat wethouder Daan Bruinooge voorzitter wordt van de groep mensen, die Vlissingen tot 'Parel van de Westerschelde' moet verheffen. Vertegenwoordigers uit de middenstand, de horeca, het grootwinkelbedrijf, de VVV en het Vlissings Aktiviteiten Fonds gaan eveneens deel uitmaken van het stichtingsbestuur, Ad Hanneman ondervroeg Bruinooge over de rol van de Stichting Vlissingen Promotie, de toekomst en of niet alles een beetje te optimistisch wordt aangepakt. Bruinooge stelt vast: "Tot voor vijf jaar onderkenden we als ge meente. dat we iels aan de tanen de belangstelling van buitenaf konden doen". En: "We maken Vlissingen niet uitsluitend aan trekkelijk voor toeristen, ock voor de Vlissingers en de Zeeuwen". Hij benadrukt: "En dat alles in het belang van de werkgelegen heid". De provincie bombardeerde Vlis singen kort voor de zomer tot 'speerpunt'. De stad aan het open water moest -zo kon de goede luisteraar horen- maar eens de puntjes op de i zetten en haar mogelijkheden gaan uitbaten. Op dat moment had men zich in Vlissingen echter al ruimschoots de slaap uit de ogen gewreven. In het voorjaar presenteerden tal rijke organisaties -waaronder de 100-jarige loodsensociëteit - een gevarieerd zomerprogramma on der de slogan 'Vlissingen, brui send als de branding'. De provin ciale betiteling 'speerpunt' was dan ook niet meer dan een riem onder het hart van de mensen die al jaren riepen dat de mogelijkhe den van Vlissingen permanent werden ondergewaardeerd; en niet in de laatste plaats door de Vlissingers zelf. De gemeente Vlissingen subsi dieert (na goedkeuring in decem ber) de Stichting Vlissingen Pro motie met 26.500 gulden. Het zelfde bedrag brengen de geza menlijke ondernemers naar de toekomstige penningmeester. "Daardoor is het budget verdub beld in vergelijking met wat de promotiegroep dit jaar had", be cijfert Bruinooge. En om de niet onbelangrijke rol van de gemeen te te accentueren voegt hij er aan toe. dat Vlissingen in feite meer dan een ton voor de nog te for maliseren stichting op de begro ting heeft staan. "Alle kosten die de gemeente extra moet maken zijn geschat op ongeveer tachtig duizend gulden. We zouden er als gemeente trouwens geen cent voor over hebben, als de onder nemers niet hetzelfde bedrag op tafel hadden gelegd". Een b.andende vraag is wat Vlis singen haar bezoekers heeft te bieden. In de afgelopen zomer immers zorgden onder andere de loodsen voor veel spektakel. En die vieren niet elk jaar feest. Bovendien verwacht de provincie dat Bruinooge en zijn leden van de stichting ter bevordering van meer publieke belangstelling het hele jaar door de vlaggen laten wapperen. Bruinooge: "We kunnen op dit moment inderdaad uitsluitend de boulevards aanprijzen. Maar vol gend jaar openen we in het Sportfondsenbad het golfbad. Wei houder Bruinooge (PvdA): Vlissingen promoten in het belang van de werkgelegen heid waar men voor het luttele bedrag van 3,50 een hele dag kan ver toeven. Eind volgend jaar is de Vissershaven verbouwd tot jacht haven en binnen drie jaar ver wacht ik dat we het Arsenaal hebben omgebouwd tot een cen trum waar cultuur en recreatie hand in hand kunnen gaan. "Als gemeente voeren we nu een beleid dat kaders schept. Ik doe dan ook in dit verband een beroep op het particulier initiatief om die kaders kleur te geven. Dat voor waarde scheppend beleid (kaders, red.) kreeg al gestalte in de jacht haven en uiteraard de boulevards, die enorm aantrekkelijk zijn ge worden. Verder heeft het Arse naal alle aandacht. Een projec tontwikkelaar zal die zaak verder bekijken. We denken om in de braakliggende omgeving zo'n ze ventig huizen te bouwen met winkels of horeca er onder. Het woord is aan de particulier om dat verder in te vullen. Met het Arse naal en zijn omgeving is een be drag van meer dan tien miljoen gulden gemoeid". Vlissingen - Middelburg - Goesi Een gedegen beleid met veel aan dacht voor de jeugd kan ook wel eens verkeerd uitpakken. De bas- ketbalvercniging (BV) Souburg kan daar over meepraten. De ploegen jeudige dames (aspiran ten: 12 tot 14 jaar, kadetten: 14 tot 16 jaar en junioren: 16 tot 18 jaar) voeren in de competitie alle rang lijsten aan. In hun prestaties over treffen de Souburgers meer dan normaal hun concurrenten. En dat geldt niet uitsluitend voor de tegenstanders uit Zeeland. Ook ploegen elders worden met grote cijfers overklast. Na een gesprek met vier leden van BV Souburg is er maar één conclusie mogelijk: goed presteren is leuk. maar zon der tegenstand van betekenis wordt het weldra vervelend. Is alle goede zorg voor de jeugd binnen de Souburgse basketbalclub nu voor niets geweest? Trainer André Boer (25). bestuurslid en voorzitster van de jeugdcommissie Inge Umbrove (25) en de speelsters Marja Hen- derikx (18) en Monique Leen- houts (16) geven opheldering. Het viertal stelt vast: "Een be langrijk aspect is uiteraard dat basketbal nauwelijks aandacht krijgt in de pers. Neem onze meisjesteams. In de competitie voeren ze alle de ranglijsten aan. Behalve een verscholen berichtje in de krant lees je er nooit over. Om die reden zullen we ook maar moeilijk een sponsor kunnen krij gen. Want een sponsor wil publi citeit. En met een basketbalvere niging. valt weinig eer te behalen. Je ziet zelden een foto in een dag blad. Een sponsor wil bekendheid via de naam op de shirts. Sponsors van voetbalploegen likken zich wekelijks de vingers af'. BV Souburg is een vereniging met 150 leden. Tien jaar geleden werd de vereniging opgericht. Gestaag groeide de club en vroegen in Souburg wonende basketballers die lid waren van een vereniging in een andere plaats overschrij ving aan. Het enthousiasme uit de beginjaren werd snel omgezet in daden. Opvallend daarbij is dat vooral de dames in hoge afdelin gen spelen. Het eerste damesteam speelt in de hoofd klas Zuid-West (Brabant. Limburg en Zeeland), zo ook het hoogste meisjesteam dat in de hoofdklas ongeslagen aan de leiding staat, samen met Nashua uit Den Bosch. Tijdens de eerste thuiswedstrijden zaten er legen de honderd toeschouwers op de banken in de sporthal Duy- venvoorde. Tijdens de laatste wedstrijden was de belangstelling aanzienlijk minder. "Dat komt", zo menen de speelsters Marja Henderikx en Monique Leen- houts. "onder meer doordat we steeds met grote cijfers w innen. Er "De betere geschenken" Trainer André Boer wordt hier letterlijk op handen gedragen. De basketbalvereniging Souburg hoopt op meer erkenning. De meisjesploeg levert wekelijks topprestaties, maar niemand die het weel. behalve de tegenstanders die elke week weer porden gedeklasseerd. (Foto Ruben Oreel). SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE OELFT 50 MIDDELBURG 01180 13221 j De functie van de Stichting Vlis singen Promotie is volgens Brui nooge het stimuleren van initia tieven en de stad elders aanprij zen. "Vorig jaar hebben we ge leerd dat we met betrekkelijk weinig financiële middelen kun nen werken. Je moet zelf ook een beetje de publiciteit zoeken. Dit jaar is het ons gelukt om regelma tig in radio- en tv-programma's te komen. Verder hebben we met de slogan 'Vlissingen, bruisend als de branding' in huis-aan-huis-bladen in het westen van Noord-Brabant geadverteerd. We denken dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen". En tot slot zegt de PvdA-wethou- der van Vlissingen. dat er in dit jaar al Hink aan de weg is getim merd. hetgeen met het oog op de uitbreiding van de attracties in Vlissingen moet resulteren in een Vlissingen dat voor vele groepen aantrekkelijk is om te bezoeken. "Een van de belangrijkste resul taten. zo verwacht ik, zal zijn dat er meer werkgelegenheid in de toeristenindustrie zal zijn. Een ondernemer zal wellicht van de eerste vijfduizend gulden die hij extra verdient met vakantie gaan. Maar als er nog meer verdiensten zijn, zal hij over uitbreiding van personeel gaan denken".. is totaal geen spanning in de wedstrijd. Wij spelen min of meer plichtmatig volgens de taktiek van onze trainer. Misschien dat we tijdens de wedstrijd tegen Nashua op meer belangstellenden kunnen rekenen". En zo heerst er een matte sfeer in de gelederen van de goed preste rende damesteams. En zo'n sfeer slaat meestal ook over naar de persoonlijke ambities. Monique Leenhouts bijvoorbeeld heeft zo veel talent, dat ze werd uitgeno digd voor een Nederlands meis jesteam. Ze ging niet in op die toch wel eervolle erkenning van haar natuurlijke begaafdheid in het basketbal. Haar school (vijfde klas VWO) vindt ze belangrijker. En dat het districtsmeisjesteam voor het grootste deel uit BV Souburg-speelsters bestaat, daar ligt ook al niemand meer wakker van. En in die ambiance van 'we doen ons best, maar wat heeft het voor zin', telt nog eens extra, dat de meisjes per week enkele uren trainen en uren onderweg zijn voor een uitwedstrijd. L)e meisjesploeg van BV Souburg maakt zich niettemin op om straks na de competitie te spelen voor het Nederlands kampioenschap. Althans er wordt rekening mee gehouden dat ze als eerste op de ranglijst eindigen. Daarover pra ten brengt weer wal levendigheid in het gesprek. Maar dan: Wat meer erkenning en een sponsor - zo herhalen trainer André Boer en Inge Umbrove - zou een stimulans kunnen zijn voor de speelsters, die de reiskosten nu voor een deel zelf betalen. Umbrove: "Eigenlijk zijn we te goed voor Zeeland. De prestaties van onze meisjes boe zemen ook elders ontzag in. We hopen dat de bekerwedstrijd in december tegen Amersfoort veel publiek zal trekken. Op zaterdag 15 december spelen we iri Amers foort zelf en op zaterdag 22 de cember is de return". André Boer vult aan: "Publiek dat meeleeft is een extra stimulans voor de speelsters. Je ziet het enthousias me in zo'n wedstrijd weer groei en".

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1