Foto Back en Foto Verschoore tonen revolutie op videogebied uil C? oofiman Super Discount Textiel nu ook in Vlissingen Thermopantalons PRIMEURS IN ST. JACOBSTRAAT Het zakeÊsrt Behaaglijk warm op koud terras van Scheldestroom van 119.— 109. slechts fC 'Tic Bedrijfsleider Kruis: 'Rookworst is niet het enige waarop we trots zijn Woensdag 7 november 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Ontplooiing NIEUW OP VLISSINGSE BOULEVARDS Plein 1940, Middelburg tel.01180 -12560 Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 Bond van Ouderen Bonendijcke MIDDELBURGSE VESTIGING HEMA 'TRENDSETTER 'Middelburg' anders Gym voor Ouderen Alternatieve raad Amateurkunst Appèldienst V rouwen Experimentele dienst Bijzondere dienst Tweede kamerlid Het VVD-kamerlid mr. A.J. te Velhuis spreekt vrijdag 9 novem ber tijdens een politiek café van de JOVD. De bijeenkomst begint om 20.30 uur in de Huifkar in Middelburg. Spaanssprekenden Racisme/fascisme Sint Nicolaas FNV Koersbal Ouderen Mamix/Aldegonde Video Arbeidsethos Spel- en filmmorgen Station Souburg Slechthorenden Cursus Nederlands Geen surrogaat ICTO Apartheid Surfen Natuurclub Beleid Veere Bevrijding Cultuurbehoud. of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Boerinnedag Hans Krombrink Turken en Marokkanen Wandeltocht Geluidsoverlast Accordeola Dokatrucs FN V-protest Sexualiteit t 1 - De Vlissingse zaken Foto Back en Foto Verschoore (beide aan de St. Jacobstraat) presenteren tot en met zaterdag 10 november een vi deo-primeur voor Zeeland: de VHS Movie en JVC. Het is de eerste filmvideocamera met inge bouwde recorder. "Een doorbraak tot het videofilmen", noemen de ondernemers deze nieuwste vondst op cameragebied. "Op zeer een voudige wijze kunnen nu bewe gende beelden worden vastgelegd' De bezitter er van kan er zowel buiten als binnen mee filmen. Even terugkijken of de beelden zijn ge lukt is eveneens op zeer eenvoudi ge wijze te doen op de ingebouwde monitor". De gehele camera weegt slechts 1900 gram. De videofilmer kan in totaal een dertig minuten durende film maken. De opnamen zijn af speelbaar op elke tv en aansluit- baar op elke videorecorder. Vol gens de handel is het voor ama teurs mogelijk om met dit appa raat professioneel werk te leveren. Behalve deze noviteit hebben beide Vlissingse ondernemingen nog talrijke interessante machine- riën op videogebied en in de ho mecomputersfeer ter demonstra tie in hun zaak. Verschoore en Back tonen de nieuwe lichtge wicht videocamera (JVC GX-47) met automatische belichting, scherpstelling en kleurinstelling. Deze videocamera heeft tevens de mogelijkheid voor het verwisselen van objectieven. Alle kleinbeeld foto-abjectieven van tele tot ma cro zijn hiervoor te gebruiken. Daarnaast heeft Verschoore on der meer nog een uitgekiende vi deorecorder en Back heeft er een uitgebreide demonstratie-collec tie homecomputers staan, die net als de video het. hart van een steeds groter wordend publiek weten te raken. Toen dit voorjaar bekend werd dat de Hema zich in Middelburg zou vestigen, maalde de geruchtenmo len hardnekkig. Onder meer dat de vestiging in Vlissingen de deuren zou sluiten, was een verhaal dat vooral Vlissingers met veront waardiging uitspraken' "Ik heb toen ik het hoorde onmiddellijk het personeel in Vlissingen bij el kaar geroepen om dat gerucht de kop in te drukken", is de eerste reactié van bedrijfsleider Theo Kruis, die straks na de opening in Middelburg op 28 februari 1985 de beide Walcherse vestigingen on der zijn hoede krijgt. Tijdens een persoonlijk gesprek in zijn kantoor te Vlissingen voorzegt de 47-jarige 'satelliet-leider' (Hema-jargon voor een bedrijfsleider van twee zaken) dat de groei in het bedrijf in de Scheldestad zal blijven "Hoe wel iets minder dan de afgelopen jaren", voegt hij daar voorzichtig heidshalve aan toe. Theo Kruis is per 1 november precies 25 jaar in dienst van de Hema. Na een gymnasium-oplei ding kwam hij min of meer toe vallig in contact met KBB waartoe de Hema en de Bijenkorf behoren en de laatste jaren Maxi, Praxis en Trefcenter werden toegevoegd. "Ik zat in dienst en kon een paar sollicitatiedagen opnemen. Via kennissen kwam ik in contact met mensen van de Hema. Ze zochten jongelui die in aanmerking wilden komen om opgeleid te worden in de verkoop". "Het klikte meteen", zo blikt hij terug. "Aanvankelijk trok het me niet zo. Maar na die paar dagen beroepskeuzetest kreeg ik er wel zin in. En het is me tot op heden goed bevallen. De Hema is een bedrijf dat zijn personeelsleden volop de kans tot ontplooiing geeft. En dat geldt van hoog tot laag. Het is al meerdere keren voorgekomen dat een voorstel van een van onze verkoopsters prak tisch nut bewees en dus werd uit gevoerd". Sinds hij in dienst trad heeft Theo Kruis in allerlei Hema-vestigin- gen in Nederland gewerkt, mees- Bij de koffieshop 'Scheldestroom' aan de Boulevard Bankert in Vlis singen kunnen de liefhebbers voortaan bij wijze van spreken zo mer en winter op het terras boule vard - genoegens beleven van de voorbijvarende schepen en de klotsende golven. Dat is mogelijk omdat de 'Scheldestroom'-uitba- ters Jan en Wil Koelewijn een verwarmingsinstallatie op het ter ras hebben aangebracht. Voorts wordt het vanaf deze week mogelijk de ramen te demonteren. waardoor de koffiedrinkende gasten het gevoel krijgen in de buitenlucht te zitten en toch lek ker gerieflijk te genieten, ondanks de eventuele Jjoude. Volgens Wil en Jan Koelewijn werd besloten tot deze investering van 20.000 gulden, omdat het pu bliek duidelijk liet merken niet uitsluitend op zonnige en warme dagen gebruik te willen maken van het terras. De firma Brasser en de Zeeuwse Verwarmingsunie (J.A. Poelman, tekenden voor de uitvoering van deze klus). prijstTp De afdeling Middelburg van de algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) heeft dinsdag 13 november een deel van gebouw De Schakel aan de Bachtensteene in Middelburg gehuurd om de maandelijkse bijeenkomst te kun nen houden. Mevrouw Humme- len vertelt iets aan de hand van dia's. De bijeenkomst begint om 14 uur. Het wijkcomité Bonendijcke in Vlissingen vergadert donderdag 8 november vanaf 20 uur in het kantoor van de Stichting Op bouwwerk in Vlissingen, Bad huisstraat 104 in Vlissingen. Het gaat om het beleidsplan, de uit nodiging van het comité tegen ra cisme en fascisme en over het wijkblad. Informatie: 01184-16655. Vorige week donderdag gingen aan de Lange Zelke 17 in Vlissin gen de deuren open van Super Discount Textiel, een zaak met een ruime sortering kinder- da mes- en herenkleding tegen dis- countprijzen. De goederen, die wekelijks worden aangevuld, zijn afkomstig van restantpartijen, faillissementsgoederen en gean nuleerde exportpartijen. De Vlissingse vestiging is de vijfde in zijn soort want ook in Gorkum, Dordrecht, Axel en Sluis zijn Su per Discount Textiel-^iken ge vestigd. In het Vlissingse pand was voor heen ook een kledingzaak geves tigd. In een goeie week tijd is het interieur veranderd en aangepast in de stijl van de overige Super Discounts. Super Discount Textiel heeft naast bovenkleding ook lingerie in het verkoopprogramma opge nomen. Daarnaast is de zaak ruim gesorteerd in truien, mutsen en voor kinderen ook nachtkleding. Interieuropname van Super Discount Textiel in Vlissingen 7Foto John Siwabessy). tal in een kaderfunctie. Sinds 1 oktober 1982 is hij satellietleider voóï de vestigingen in Terneuzen en Vlissingen. Na de opening van de filiaal in Middelburg hoeft hij niet meer te pendelen tussen beide overkanten. Hulst en Terneuzen krijgen één bedrijfsleider. Op dit moment is de heer Kruis al druk bezig om geschikt personeel voor de Middelburgse winkel te krij gen. Hoeveel mensen in totaal op de loonlijst van de vestiging in de Zeeuwse hoofdstad komen staat nog niet vast. "Het zullen enkelen meer worden dan in Vlissingen, waar we tachtig mensen in dienst hebben", meent Kruis. Volgens de sinds april 1983 naar tevredenheid in Vlissingen wo nende (een watersporter in hart en nieren) Kruis is de Hema een be drijf dat met de tijd meegaat en respect heeft voor de wensen van de klanten. Als voorbeeld noemt hij de nieuwe vestiging in Mid delburg, die een moderner uiter lijk krijgen. Vormen en kleuren van de toonbanken, wanden en plafonds zijn uiterst modern aan gepast. Middelburger zal wat dit betreft - zij het experimenteel - een trendsetter zijn, samen met Alphen aan de Rijn, waar het nieuwe aanzien onlangs werd uit gevoerd, en de enige buitenlandse vestiging van de Hema in het Bel gische Turnhout die per half de cember aanstaande wordt geo pend. Kruis: "Ik zag de nieuwe opzet in Alphen en was meteen enthousiast. Wat blijft is het eer lijke recht-aan-recht-toe-systeem. De Hema wordt beslist niet een chique zaak. Het blijft met twee benen op de grond". Net als bij alle andere 188 Hema vestigingen worden de reukorga nen bij het binnenkomen onmid dellijk geprikkeld door de geur van rookworst. "Iets wat we wel iswaar leuk vinden, maar het is niet het enige waarop we trots zijn", lacht hij. Later loopt hij mee de zaak in te Vlissingen en wijst op de rekken met wijn. "Ik durf te zeggen dat we een uitgelezen col lectie voeren, met een eigen huis wijn". "En dat is" - zo pronkt hij - "bepaald geen sinecure". Terug naar de nieuwe filiaal in Middelburg en de gevolgen voor Vlissingen. Hij verwacht: "Mid delburg gaat naar onze mening uitstekend draaien. Meer cijfers kan ik niet geven. En Vlissingen blijft een goede zaak. We zullen onze klanten hier trouw blijven. Ik hoop dat het positieve beleid van de gemeente Vlissingen wordt doorgevoerd en dat de binnenstad aan aantrekkelijkheid zal winnen voor ondernemers. Dan voorko men we dat Vlissingse onderne mers de gaatjes in Middelburg gaan opvullen en.hier hun panden verlaten.Na de opknapbeurt van de boulevards heb ik alle vertrou wen in de gemeente, dat de plan nen die de middenstand ooit ont vouwde verwezenlijkt kunnen worden". Theo Kruis (Foto Lex de Meester). Dames en heren van 60 jaar en ouder kunnen elke maandag van 16 tot 16.45 uur deelnemen aan de gymnastiek voor ouderen in de gymzaal in Meliskerke. De gy- moefeningen spelen zich af in een recreatieve sfeer, waarbij iedere deelnemer of deelneemster zelf kan bepalen hoewer hij of zij wil gaan. Het motto is: Alles mag, niet is verplicht. Inlichtingen: 01185-1902. Burgemeester en wethouders van Vlissingen zijn bereid om met een aantal inwoners van die gemeente een alternatieve raadsvergadering te houden. Wie daaraan mee wil doen, kan zich opgeven via 01184-14660 (Kris van WEzel). Als eenmalige 'raadsleden' wor den degenen uitgenodigd van wie de vooraf opgegeven vraag die ze willen stellen, wordt geselecteerd. De raadsvergadering wordt ge houden op initiatief van de fede ratie Sociaal-Kultureel Werk in Vlissingen (SKA/SKW), omdat het buurt- en clubhuiswerk in Nederland honderd jaar bestaat. De 'raadsvergadering' wordt woensdag 21 november gehou den. Vóór 12 november moet men zich opgeven. De sectie amateuristische kunst beoefening van de Culturele Raad Vlissingen vergadert dinsdag 13 november vanaf 20 uur in wel- zijnscentrum Bachten Komme in Vlissingen. "God ziet naar ons om' is het the ma van de maandelijkse appèl- dienst. die zondag 11 november om 9.45 uur begint in de Sint Ja- cobsk.erk in Vlissingen. Voorgan ger is ds. Petlinga. Het jongeren koor Westkapelle verleent mede werking. Er is een kinderneven- dienst en oppas voor babies en peuters. Gedeputeerde Barbé spreekt donderdag 8 november over 'vrouw, arbeid en werkloosheid'. Hij houdt zijn toespraak op uit nodiging van de Stichting Vlis singse Vrouwenraad, die donder dag 8 november om 13.45 uur bij eenkomst in Hotel Britannia in Vlissingen. Een week later, don derdag 15 november, buigt een forum zich op de zelfde tijd en dezelfde plaats over hetzelfde on derwerp. De forumleden zijn A. Hoefkens (wethouder in Vlissin gen), J. Scheffers (industriepas tor), een maatschappelijk werk ster en een werkloze vrouw. In formatie: 01184-62505. Ds Postema gaat zondag 11 no vember voor in de experimentele dienst, die om 16.30 uur begint in de Hofpleinkerk in Middelburg. Kinderopvang is aanwezig. Op hen die verstandelijk minder begaafd zijn is de bijzondere in terkerkelijke dienst afgestemd, die zondag 11 november om 14.30 uur begint in de Getuigeniskerk in Middelburg. Ds. D. W. Dondorp gaat erin voor. Na afloop is er tij dens een koffiecontactbijeen- komst gelegenheid voor ontmoe ting en gesprek. Gedeputeerde J.P. Boersmaopent zaterdag 10 november de exposi tie van vakantiefoto's die zijn ge maakt in Spaanstalige landen. Een jury heeft de foto's beoor deeld. De winnaars krijgen direct na de opening, die om 16 uur be gint, hun prijzen uitgereikt. Plaats van handeling is het gebouwtje Papisland 2 in Middelburg Het documentatiecentrum Mo- lukkers wil met een bijeenkomst waarschuwen tegen elementen in de samenleving ('lees Centrum partij', schrijft het documentatie centrum) die leugens verspreiden over buitenlanders. De bijeen komst wordt zaterdag 10 novem ber gehouden in De Zwaan in Oost-Souburg. Het poppentheater Welles Nietes uit Voorburg geeft een voorstelling om te waarschu wen tegen het proces van racisme en fascisme in ons land, waarvan kleurlingen en andere groepen meer en meer het slachtoffer wor den. Na de voorstelling, die om 20 uur begint, is er gelegenheid tot discussie. De goedheiligman is nog niet in het land, maar de Stichting Wel zijn Ouderen in Middelburg heeft hem al weten te strikken voor een bezoek. Vlak voor zijn thuisreis, op 6 december, doet Sinterklaas om 14 uur nog even het diensten centrum aan de Schuttershof- straat in M iddelburg aan. Kaarten en inlichtingen: 01180-27537 (vanaf 15 november). De afdeling Vlissingen van de FNV heeft gebouw 't Anker afge huurd om donderdag 15 novem ber de najaarsvergadering te kun nen houden. Mevrouw Vibeke Domela Nieuwenhuis, beleids medewerkster van de FNV houdt een toespraak. Centraal staat het regeringsbeleid met betrekking tot het stelsel van sociale zeker heid en het FNV-antwoord daar op. De vergadering begint om 20 Elke dinsdag worden ouderen in de gelegenheid gesteld om het spel koersbal te spelen. Dat ge beurt tussen 14 en 16 uur in het hervormde jeugdgebouw aan de Markt in Westkapelle. Het spel staat onder leiding van de consu lent Meer Bewegen voor Oude ren. De buurthuizen Marnix en Alde- gonde in Vlissingen hebben dit seizoen verschillende activiteiten op het programma staan. Een greep hieruit: Engels voor begin ners en voor gevorderden, vrou wenpraatgroep, houtsnijden voor werklozen, zelf kleding maken, tienersoos, kookclub voor de jeugd, jeugdnatuurcursus, spin nen en weven en vrouwencabaret. Informatie bij Aldegonde, Wes- terzicht 386 in Vlissingen. Het buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogelweg in Vlissin gen laat vrijdag 9 november vi deofilms zien. In de ene staat de humor, in de andere de muziek centraal. De vertoning begint om 19.30 uur. Inlichtingen 01184-65453. In het kader van de open middag voor werklozen kan vrijdag 9 no vember in buurthuis De Paraplu worden gekeken naar een video film over het arbeidsethos. De voorstelling begint om 14.15 uur. Inlichtingen: 01184-65453 Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zaterdagmorgen 10 november spelletjes spelen in buurthuis de Paraplu aan de Alexander Gogel weg in Vlissingen. De spelochtend begint om 9.30 uur. Vanaf 11.00 uur kan worden gekeken naar de tekenfilm 'Kuilje en het haaien- meer'. Ook volwassenen zijn hier bij welkom. Inlichtingen: 01184-65453. Burgemeester en wethouders van Vlissingen zullen deze maand de gemeenteraad voorstellen een contract aan te gaan met de Ne derlandse Spoorwegen voor de bouw van een NS-station in Oost-Souburg. Dit punt staat op de agenda van de commissie ver keer op 14 november 19.30 in het politiebureau Molenstraat. De commissie openbare werken buigt zich over dit punt op 19 november in het stadhuis (aanvang 19.30 uur) en de commissie financiën heeft het station op de agenda staan van 21 november, aanvang 17 uur in het stadhuis. Het ein doordeel door de raad wordt uit gesproken op vrijdag 30 novem ber Deze vergadering begint om 14 uur in het stadhuis. De afdeling Zeeland van de Ne derlandse Vereniging van Slecht horenden (NWS) komt dinsdag 13 november om 14.30 uur bijeen in gebouw Schuttershof aan de Schuttershofstraat in Middelburg. De dietiste mevrouw Versluis vertelt iets over biologische en ve getarische voeding. Daarbij wor den dia's vertoond. Ringleiding is aanwezig. Informatie: 01180- 12118. Met name voor mensen uit cultu rele minder heden wordt elke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur een cursus praktisch Nederlands gegeven. Dit gebeurt in het pand Latijnse Schoolstraat 12 in M iddelburg. Er wordt vooral aandacht besteed aan het ver staan, spreken lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Infor matie: 01180-11175. Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, een groep van jonge boeren in Zeeland, voert al enige tijd de actie 'hout het zuivel, ons bin tegen surrohaat'. In de voe dingsmiddelenindustrie worden namelijk steeds meer oorspronke lijke grondstoffen vervangen door andere. Hierdoor ontstaan bij voorbeeld in de zuivelsector na- maakprodukten als margarine, koffiewitmakers of - creamers, kunstkaas en namaakslagroom. De grondstoffen van deze 'nep- produkten' worden op de vrije wereldmarkt gekocht. Noch de consument, noch de Nederlandse boeren, noch de boeren in de der de wereld worden daar beter van. Daarom gaat het ZAJK nu alle organisaties, instellingen en be drijven in Zeeland en West-Bra bant, die 'onzuivele' koffie pre senteren. een brief schrijven. Het ZAJK overweegt om de lijst met bedrijven en dergelijke, die met 'lapmiddeltjes' als koffiewit- maakpoeders werken, te publice ren. Iedereen wordt door het ZAJK opgeroepen om onzuivele koffieschenkers aan te geven. Het secretariaat is gevestigd aan de Korte Kerkstraat 10 in Goes. De ICTO afdeling V lissin- gen/ Middelburg licht op donder dag 8 november voor over de NAVO. De heer A.L. Triestram, liaison officer voor Nederland binnen de Navo voorlichtings dienst, zal spreken over: "40 jaar na de bevrijding". Voor de lezing wordt de film "Kontrasten" ver toond. Deze film geeft een indruk over de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog, het ont staan van de NAVO^en de ver schillende ontwikkelingen in Oost- en West-Europa gedurende de laatste 40 jaren. Deze openbare bijeenkomst be gint om 19.30 uur en wordt ge houden in de aula van de Louise de Colignyschool, Alexander Go gelweg 61 te Vlissingen. Het Komitee Zuidelijk Afrika voert actie tegen banken die de Krugerrand verkopen. De Kru- gerrand is een gouden munt die wordt gebruikt als beleggingsob- jekt. Met de opbrengst ervan fi nanciert Zuid-Afrika de apartheid en de onderdrukking van zwarte inwoners van het land. Bovendien leven en werken de mijnwerkers die het goud delven, onder erbar melijke omstandigheden. Daarom vraagt het KZA de banken de Kruger-rand niet meer te verko pen. In het'kader van deze actie wordt vrijdag 9 november in De Zwaan in Oost-Souburg het to neelstuk Egoli opgevoerd (zie de servicepagina in dit blad). De surfvereniging De Kreekkrak- kers heeft een wedstrijd wave- performence uitgeschreven. De race wordt zondag 11 november gevaren ter hoogte van strandpa viljoen Zeezicht bij Dishoek. In schrijven is mogelijk van 10 tot 11 uur. Om 11.30 uur is de skippers meeting; de wedstrijd begint om 12 uur. Reddings- of zwemvest is verplicht. Buurthuis De Zwaan in Oost- Souburg is de plaats waar elke dinsdagmiddag tussen 15.45 en 17 uur een natuurclub voor kinderen van 6 tot 12 jaar wordt gehouden. De kinderen leren niet alleen van alles over de dingen die zich da gelijks in de natuur afsprien, maar gaan ook naar het strand, leggen een aquarium aan en kweken plantjes. numenten. Het Zeeuwse Lanu- schap. Het Zeeuws Coördina tieorgaan en het Wereldnatuur- fonds) heeft een thema-avond voorbereid, waarop de schade die ganzen aanrichten centraal staat. Het is de bedoeling om met aller lei betrokkenen te praten over de wenselijkheid van een aantal be leidsmaatregelen. De bijeenkomst wordt 20 november gehouden in De Prins van Oranje in Goes en begint om 19.30 uur. De gemeente Veere heeft de be leidsnota voor het komend jaar gepresenteerd. Daarin staan de plannen die burgemeester en wethouders van die gemeente volgend jaar willen uitvoeren. Be langstellenden kunnen contact opnemen met de gemeentesecre tarie. Deze week is overal op Walcheren de herdenking van de bevrijding begonnen. In Middelburg staat vrijdag 9 november de jubileu muitvoering van de Koninklijke Vereniging 'Tot Oefening en Uitspanning" in het teken van de bevrijdingsviering. Het concert begint om 20 uur in de Concert en Gehoorzaal in Middelburg. Zaterdag 10 november geven ver schillende muziekkorpen vanaf 15 uur een gezamenlijke show op de Markt in Middelburg. De sectie cultuurbehoud van de Zeeuwse Culturele Raad verga dert donderdag 8 november vanaf 13.45 uur in het gebouw van de Stichting Zeeland aan de Dam 31 in Middelburg. Onder meer wordt gesproken over het provinciaal museumbeleid. 'Boerin, wat zegt u ervan?" is het motto van de boerinnedag van de agrarische commissie van CPB en C'BTB. Deze provinciale dag wordt donderdag 29 november vanaf 13.30 uur gehouden in De Vroone 'in Kapelle. Een boerin, mevrouw Mol, en de voorzitter van de CBTB de heer J. van der Veen, lichten hel thema toe. Ver der is er volop gelegenheid tot discussie. Het tweede kwamerlid Hans Kombrink van de PvdA spreekt vrijdag 16 november in het Dorpshuis in Biggekerke. Kom brink is uitgenodigd door de af deling Valkenisse van de PvdA. die die dag haar jaarvergadering houdt. De socialist behandelt tij dens zijn toespraak actuele poli tieke onderwerpen op financieel en sociaal-economisch gebied. De vergadering begint om 20 uur. Het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering in Amsterdam (020- 448418) heeft een nieuwe folder uitgebracht voor in Nederland verblijvende Turken en Marok kanen. De bestaande serie folders over de ziektewet, werkloosheids wet en ziekenfondswet is nu uit gebreid met een folder over kin derbijslag. De folder is bij het centrum te bestellen. Vragen naar toestel 17/18. Het ontmoetingscentrum in het winkelcentrum Dauwendaele in Middelburg is zaterdag 10 no vember het vertrekpunt voor de jaarlijkse Sluitingstocht van de Zeeuwse Wandelsport Bond. De afstanden zijn 30. 17, 10 en 5 ki lometer. De langste tocht gaat om 10.30 van start, de overige om 13 uur. Inschrijven is mogelijk vanaf 10 uur. Inlichtingen: 01180-29315. Bewoners van de Clijverstraat in Vlissingen ondervinden veel overlast van het geluid dat ont staat bij het laden en lossen van produkten voor de supermarkt op de hoek van de Clijverstraat en de Scheldestraat in Vlissingen. Zo wordt er's morgens al om 5.15 uur gelost, waarbij vaak een motor lorrie wordt gebruikt. Ook het zware verkeer van en naar deze super markt brengt geluidshinder met zich mee. Daarom heeft het wijkcomité Scheldebuurt aan b en w van Vlissingen gevraagd een onderzoek te verrichten. Verzoening Christenen hebben zich in de loop der eeuwen niet zo fraai opgesteld tegenover Joden en Moslims. Om een verzoening tussen deze drie groeperingen tot stand te brengen belegt het Near East Ministry woensdag 14 november een bij eenkomst in de Klarenbeek LTS in Middelburg. Daar spreekt on der anderen de evangelist Ben Hoekendijk. Een dramagroep van 'Jeugd met een opdracht' voert een verzoeningsspel op. De bij eenkomst begint om 20 uur. De Vlissingse accordeonvereni ging Accordeola viert zaterdag 17 november haar 25-jarig jubileum met een grote non-stop-show in het Scheldekwartier in Vlissingen. De vereniging heeft met beide or kesten een langspeelplaat opge nomen en uitgebracht. Het eerste exemplaar is vanmorgen (Woens dag) overhandigd aan wethouder D. Bruinooge van Vlissingen. Het programma van de jubileumvie ring wordt nog nader bekend ge maakt. De fotoclub Flitsparaplu laat dinsdag 13 november in wijkcen trum Open Hof aan de Alexander Gogelweg in Vlissingen zien wat er allemaal mogelijk is bij een kunstzinnig gebruik van vergro- tingsapparatuur in de donkere kamer. De demonstratie begint om 19.30 uur. Veel FNV-vertegenwoordigers in de gemeentelijke WWV/RWW- commissies hebben via deze com missies bij bijna alle colleges van b en w in Zeeland de vraag op tafel gelegd om het beleid van het ka binet Lubbers te veroordelen. Aanleiding is het feit. dat in de Troonrede vergaande besnoeiin gen op de sociale uitkeringen zijn aangekondigd. In de week van 19 tot en met 23 november wil de FNV overigens ook in Zeeland grootscheepse acties voeren tegen de kabinetsplannen. Eén van die plannen is bijvoorbeeld om de WW-, WWV- en WAO-uitkerin- gen terug te brengen naar 70 pro cent. Omdat jongeren tussen de 15 en 18 jaar in een relatie eigenlijk nauwelijks maatregelen nemen om een ongewenste zwangerschap te voorkomen, heeft FIOM Zee land een open avond oversexua liteit voorbereid. Deze wordt maandag 19 november vanaf 20 uur gehouden in het FIOM-ge- bouw aan de Varkensmarkt 1 in Middelburg. Naast informatie over relaties, voorbehoedmidde len en sexualiteit is er ook gele genheid tot discussie en om vra gen te stellen. Ook jongeren die alleen maar willen luisteren zijn welkom. Inlichtingen: 011 10-27311.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7