informatiepagina van de gemeente vlissingen now NS-station in Oost-Souburg Aanslagen gemeentelijke belastingen Hulp nodig bij huiswerk? r Expositie Hilde van Sumere in 'Bellamy 19' I Wat ligt ter inzage? Commissies vergaderen Paspoortstraat nu veilige winkelstraat DE VLISSINGER Woensdag 7 november 1984 Deze maand behandeling in gemeenteraad Beplanting Geluidhinder Afneming geluidhinder. Behandeling ontwerp-raadsvoorstel Burgers kunnen vergaderen met college b&w Informatie hoeken GLAS HET INZAMELEN WAARD HU? IN DE GLASBAK! jj-, discussiepunt luidt als volgt: ,rouwens hlervoor terecM Vo_ ■1 culturele minderheden. Dit jaar Opgeven Meer weten? De klussendienst vraagt: Eén rijbaan in Gasthuisstraat Culturele Raad Hinderwet Ontwerp-beschikking. Aanvragen Bouwaanvraag Eenmalige uitkering: nog één week! Lager onderwijs Jacob Catsschool Even bijpraten met wethouder W. Wisse Voortgezet onderwijs Het plan De kosten Palen Plantsoenen Boulevardbebouwing IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Burgemeester en wethouders van Vlissingen zullen deze maand de gemeenteraad voorstellen een contract aan te gaan met de Nederlandse Spoorwegen voor de bouw van een NS-halte in Oost- Souburg. Deze week zijn alle bewoners van de Spoorstraat, de Bermweg en een gedeelte van de Kanaalstraat daarover door de gemeente geïnformeerd. Het betreft hier aanvullende gegevens zoals die op een eerder gehouden informatieavond aan de bewoners zijn toegezegd over parkeren, beplanting en mogelijke geluidhinder. Als gevolg van wensen van de bewoners van Spoorstraat en Bermweg zijn in het gewijzigde plan in deze straten extra par keerplaatsen opgenomen. De parkeerplaatsen bij fritesshop "De Brug" zijn komen te ver vallen op verzoek van de eige naar. Deze parkeerplaatsen waren oorspronkelijk bedoeld voor treinreizigers (langpar- keerders). Overigens is de NS, op basis van onderzoek en er varingen elders, van mening dat de NS-halte geen noe menswaardig aantal reizers zal aantrekken dat per auto zal ko men. B w vinden dat ook. Een aantal bewoners heeft de gemeente verzocht de beplan ting langs de Spoorstraat te snoeien, althans de hoge pop ulieren. Enkele daarvan die ge vaar zouden kunnen opleveren bij storm, zijn inmiddels ge rooid. Van de resterende bo men zullen die welke het mees te gevaar opleveren nog vóór de bouw van de NS-halte wor den gerooid of gesnoeid. Het grote vraagpunt tijdens de eerder voor de bewoners ge houden informatieavond was de toe- of afname van lawaai van treinen na het in gebruik zijn van de NS-halte, in verge lijking met nu. B w hebben hierover advies gevraagd aan het Centrum voor Technisch onderzoek van de Nederlandse Spoorwegen. Vol gens dit advies passeren nu in elke richting 2 treinen per uur met ter plekke een snelheid van ongeveer 100 km/u. De treinen in de richting Vlissingen rem men daarbij af in verband met de nadering van het station Vlissingen. Wanneer de NS-halte Oost- Souburg in gebruik zal zijn, zullen de treinen hier afremmen en stoppen. De snelheid van de treinen zal daardoor afnemen van 100 km/u tot 40 km/u en uiteindelijk tot 0 km/u (stil stand). Het effect van deze af name van snelheid (het afrem men) zal zijn dat de geluidsbe lasting ter plaatse minimaal 5 decibel (db(A) zal afnemen. Daarbij zal het perron tussen de huizen in de Spoorstraat en de spoorlijn nog een extra vermin deren van geluid tot gevolg hebben. Dat komt omdat juist de wielen van de treinen op de rails het geluid veroorzaken. Ook voor de Bermweg geldt dat door de sterke afname van de snelheid van de treinen de ge luidsbelasting minimaal 5 db(A) zal afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Al met al zijn b&w van mening dat alle knelpunten zoveel als ijjr Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend aan de Federatie Sociaal Kultu- reel Werk Vlissingen (SKA/SKW) voor het organise ren van een alternatieve "raadsvergadering" mét de le den van het college van b w in de raadzaal van het stadhuis op woensdagavond 21 november om 19.30 uur De vergadering wordt gehouden ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan van het club- en buurthuiswerk. Het is de bedoeling dat wie mee wil doen onderstaande strook invult en inlevert. Uit de strook jes zullen 25 vragen worden geselecteerd die tijdens de "raadsvergadering" zullen worden behandeld. Zij die zijn geselecteerd krijgen een uitno diging de vergadering voor te bereiden. Vóór 14 november hoort u, of u bij de geselecteer den bent. Verdere informatie is verkrijgbaar onder telefoon nummer 14660. (vragen naar Kris van Wezel). De kans is groot dat u de volgende week post krijgt van de ge meente: een envelop (of meer) met daarin een acceptgirokaart. Reden van betaling: aanslag afvalstoffenheffing/reinigingsrech ten en/of hondenbelasting. Bij een aantal Vilssingers zal boven dien ook de aanslag voor de precariorechten en/of de begrafe nisrechten binnenkomen. Op de bijsluiters bij deze accept-girokaarten staat een nadere toelichting over, bijvoorbeeld, de wijze van betaling. Maar ook over de mogelijkheden van ontheffing of het indienen van bezwaren. Mochten er desondanks nog vragen blijven, dan kunt u contact opnemen met het bureau Centraal Betalingsverkeer in het stad huis. Dit bureau is iedere werkdag (behalve zaterdag) open van 08.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. Telefonisch kan men inlichtingen krijgen via nr. 87000. Voor informatie over gemeen telijke zaken hoeft u niet altijd naar het stadhuis. Met de vijf informatiehoeken komt de ge meente zelf al met velerlei za ken naar u toe. Die informa tiestands zijn te vinden in: de openbare bibliotheek aan de Spuistraat; -wijkcentrum Middenhof (Oost-Souburg); wijkcentrum 'Open Hof' (Paauwenburg); wijkcentrum 'Aldegonde' en 'Onder de trap' in het stadhuis. Niet bi] iedereen is er thuis altijd tijd, aandacht, ruimte en gele genheid voor het maken van schoolwerk. In zo'n geval bieden de huiswerkklassen misschien mogelijkheden. Vrijwilligers helpen daarbij de leerlingen (van de 5e en 6de klas lagere school en die De Spoorstraat op de plaats waar ongeveer de toegang tot het NS-sta- AANMELDINGSSTROOK Van het voortgezet onderwijs) met het werk voor school. Die vrij- tion zal komen (foto: Cor Schuilwerve) lk.wi' meedoen aan de al- willigers zijn wel allemaal mensen die bevoegd zijn om les te ternatieve "raads geven. Deskundigheid is daarom verzekerd. -vergadering" op 21 november om 19.30 uur in het stadhuis. De huiswerkhulp wordt gege. .®am;ven op vier lagere scholen in ,,sverschillende Vlissingse wijken Telefoonnummer:Qok enke(e 'mor Mijn voorstel voor een vraag of voortgezet onderwijs kan men rig jaar waren de huiswerkklas sen er alleen voor kinderen van Ik wach, verder bericht af en vemhe?aa„S,r<SfrhtmnrFedenra" »elk0rI< De huiswerkklassen vember aan. Stichting Federa- keer Der wpek worden tie Sociaal Kultureel Werk Vlis- (nd'® ®k singen, postbus 1130. 4388 ZJ Z nf C,n nncTcniiDiiDr- r,aQf h»,» extra les-programma. De kin- OOST SOUBURG of geef deze __7pari strook af bij: buurthuis "Het .z°al® JJJf Woltershuis" Hooeweo geholpen bi] die dingen die ze al ~nuis.: nogeweg^ Voor school moeten doen. 103-105, in Vlissingen. De Bermweg waaraan de andere zijde van de Spoordijk, links op de foto, het perron van het NS-station voor de treinen in de richting Vlissingen zal komen (foto: Cor Schuilwerve). Hieronder staan de scholen waar de huiswerkklassen wor den gehouden in de periode mogelijk zijn opgelost. Zij stel len daarom deze maand de ge meenteraad voor het contract met de NS aan te gaan. Zij heb ben daarvoor een ontwerp- raadsvoorstel gemaakt dat op de volgende wijzen, data en tijdstippen zal worden behan deld: - commissie verkeer op 14 november om 19.30 uur in het politiebureau, Molen straat; - commissie openbare wer ken op 19 november om 19.30 uur in het stadhuis; - commissie financiën op 21 november om 17.00 uur in het stadhuis; - in de gemeenteraad op vrij dag 30 novemom 14.00 uur in stadhuis. Wie dat wil kan tijdens de ver gaderingen van de commissies met gebruikmaking van het spreekrecht zijn of haar mening geven. Het ontwerp-raadsvoorstel en het gewijzigde plan liggen ter inzage bij de afdeling ruimte lijke ordening (eerste verdie ping) in het stadhuis. Voor na dere informatie kunt u even eens op deze afdeling terecht (telefoon 87316). Liefhebbers van de beeldhouwkunst - en zij die wel eens met een van de onderdelen ervan willen kennismaken - zijn van harte welkom in de gemeentelijke galerie Bellamy 19. Daar exposeert namelijk tot en met 24 november de Vlaamse kunstenares Hilde van Sumere. Het is de tweede tentoonstelling in de serie van zes rondom het thema 'sculptuur'. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 1 7.00 uur; zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zondag en maandag zijn galerie en museum gesloten Hilde van Sumere, die nu tot de meer bekende beeldende kun stenaars van België behoort, werd in 1932 geboren in Beer- sel. In deze plaats woont ze nog steeds. Van 1958 tot 1964 stu deerde zij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kun sten van Brussel. Aan deze in stelling was zij in 1965 mede werkster voor monumentale beeldhouwkunst. In de loop der jaren heeft zij diverse prijzen en onderscheidingen gekregen. Bijvoorbeeld meerdere van de Belgische kunstcritici voor de beste tentoonstelling. De wer ken die in Vlissingen te zien zijn bestaan uit marmer en brons. De vormen heeft zij beperkt ge houden tot de cirkel, het vier kant en de driehoek. De expositie is ondergebracht in dé gemeentelijke galerie Bellamy 19'. De ingang daarvan is dezelf de als die van het Stedelijk Mu seum. Het adres: Bellamypark 19. Burgemeester en Wethouders zijn van plan om aan mevr. T.A. Groen-van Wesumm een hinderwetvergunning te verlenen voor een friteskraam aan de Ringweg, ter hoogte van het pand Wes- terzicht 62. De klussendienst Vlissingen is op zoek naar enkele vrijwillige medewerkers (sters). Het gaat om mensen die verstand heb ben van metselen, timmeren, electriciteit of tuinieren. Alle in lichtingen zijn verkrijgbaar bij de Vrijwilligersvacaturebank, Badhuisstraat 104 in Vlissingen (telefoon 19397). Vorige week is men in de Gast huisstraat begonnen met be stratingswerkzaamheden. Die brengen met zich mee dat een paar weken lang er maar één rijstrook kan worden gebruikt. Doorgaand verkeer blijft dus mogelijk. Wel geldt er aan de 'vrije' zijde een stopverbod. Volgende week woensdag, 14 november, vergadert in het po litiebureau de vaste commissie van advies en bijstand voor het verkeer. Deze bijeenkomst be gint om 19.30 uur. Net als alle andere commissies is ook deze openbaar. Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. Meer nog: ze hebben ook spreekrecht. De ontwerp- raadsvoorstellen die in de com missie aan de orde komen lig gen overigens ter inzage in de gemeentelijke informatiehoe ken. Waar die te vinden zijn staat in een bericht elders op deze pagina. Morgen, donderdag, houdt de Culturele Raad haar maande lijkse vergadering. Zoals ge bruikelijk wordt deze gehouden in het Welzijnscentrum 'Bach- ten Komme' aan de Badhuis straat 104. De aanvang is om 20.00 uur. Ook de stukken van deze vergadering liggen ter in zage in de informatiehoeken (grote gele ordners). De ontwerp-beschikking, de aanvraag en alle stukken die er betrekking op hebben liggen tot en met 14 november ter inzage bij de afdeling algemene zaken in het stadhuis. U kunt bij deze afdeling iedere werkdag (be halve zaterdag) terecht van 08.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. Bovendien kunnen de stukken op woens dagavonden (van kwart over vijf tot kwart over acht) worden in gezien in de informatiehoek in de hal van het stadhuis. De 14de november is ook de slui tingsdatum waarop schriftelijk bezwaren tegen de ontwerp- vergunning kunnen worden in gediend. Daarvoor moet men zijn bij burgemeester en wet houders van Vlissingen. Niet iedereen mag dat; wel de aan vrager, degenen die eerder tegen de aanvraag bezwaren hebben ingediend en een ieder die kan aantonen daartoe re delijkerwijs niet in staat te zijn geweest. De Stichting Sjaloom uit Kou- dekerke heeft bij burgemeester en wethouders een hinderwet- aanvraag ingediend. De stich ting wil namelijk de werkplaats aan de Edisonweg 39 uitbrei den met een staalstraal- en ver- finrichting. Even verderop aan de Edisonweg, op nummer 29, is Combi Transport b.v. geves tigd. Dit bedrijf heeft ook een hinderwetvergunning aange vraagd. Zij wil de ondergrondse dieselolietank vervangen door een nieuwe met een inhoud van 40.000 liter. B. en w. willen deze vergunnin gen - zij het onder voorschriften - verlenen. De ontwerp-be- schikkingen en de andere stuk ken die erop betrekking hebben liggen tot en met 12 november a.s. ter inzage bij de afdeling algemene zaken van de secre tarie. Schriftelijke bezwaren kunnen tot en met 12 november a.s. worden ingediend bij b. en w. De firma Oceanwide Nautical Service heeft bij b. en w. een aanvraag ingediend voor de bouw van een tijdelijke kan toorunit bij het pand Badhuis straat 148-150. B. en w. willen deze vergunning verlenen. Voordat zij daarover een be slissing nemen ligen de aan vraag en de tekeningen ter in zage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening in het stadhuis (eer ste verdieping, kamer 147). Tot en met morgen (8 november) kunnen nog bezwaren worden ingediend. Hebt u het aanvraagformulier voor de eenmalige uitkering nog thuis liggen? Gauw (ver der) invullen èn opsturen. Want het aanvraagformulier moet donderdag 15 november écht binnen zijn. Alles wat daarna binnenkomt wordt niet meer in behandeling genomen. Dat zou jammer zijn. Want u zou er niet alleen deze eenmalige uitke ring door kunnen missen, maar ook die van volgend jaar. Want in 1985 kan alleen een eenmalige uitkering worden toegekend aan hen, die er in 1984 ook een ontvingen. Het kan dus voor u van belang zijn er nu ook een aan te vragen. U heeft nog geen formulier daar voor in huis? Geen punt. Op alle postinrichtingen (dus zowel op hoofd- als bijkantoren en pos tagentschappen) ligt er nog steeds een voorraadje envelop pen klaar. Inhoud: het aan vraagformulier, voorlichtings folder, retourenveloppe én een toelichting van de gemeente waar u verdere informatie kunt krijgen. Bent u niet in de gele genheid of in staat naar een postinrichting te gaan dan kunt u ook de telefoon pakken en 0017 draaien (of drukken). De medewerk(st)er van de PTT- Klantenservice die u dan aan de lijn krijgt stuurt u dan het for mulier toe. van september tot de kerstva kantie, van na de kerstvakantie tot de paasvakantie en van na de paasvakantie tot medio juni. Opgeven voor deelname kunt u zich bij de heer W.M. van Baai en in het stadhuis (bureau Wel zijn, telefoon 87334). Verlengde Bonedijkestraat 275 voor leerlingen van de Jacob Catsschool en de Jan Ligthart- school op maandagmiddag van 15.15-16.30 uur. begeleiders zijn hier W. de Gra ve, R. Schaap en A.C. de Bliek Paauwenburgschool, Alexan der Gogelweg 64 voor leerlin gen van de Paauwenburg school, Louise de Coligny- school en de Markusschool op donderdag van 15.15 tot 16.30 uur. De begeleiders zijn hier A. Veenhof en E. Damian. Paspoortstraat vroeger: druk verkeer en gevaarlijke situaties (foto: Cor Schuilwerve). De Houtuyn, Slagenburg 3 op dinsdag van 15.15tot 16.30 uur voor leerlingen van De Hout Tuyn en De Vaste Burgh. Be geleiders: W. de Rooy en Y. de Kramer. Pieter Louwerseschool, Oran jeplein 27, Oost-Souburg op dinsdag van 15.30- tot 16.30 uur voor leerlingen van de Pie ter Louwerseschool, de A.H.S. Stemerdingschool en de Marti- nusschool. Als begeleiders werken hier mee P. van de Kolk en A.C. de Bliek. Gemeentelijke scholenge meenschap voor lager beroep sonderwijs "Swanenburgh', Zaaihoekweg 1 na afspraak met de taakleerkrachten, na schooltijd. Rijksscholengemeenschap 'Scheldemond', administratie A. Coortelaan 5 op maandag en woensdag vanaf 13.00- tot 15.35 uur in drie groepen. Willem Alexanderschool voor chr. mavo, Hendrick Avercam- plaan 1 op maandag tot en met donderdag van 14.40 tot 15.30 uur. St. Paulusschool voor r.k. ma vo A. Coortelaan 1 op maandag tot en met vrijdag van 13.50tot 15.30 uur. Zaterdag officiële opening De vernieuwing van de Paspoortstraat in Oost-Souburg is klaar. De officiële opening van deze winkelstraat vindt aanstaande za terdag 10 november om 11.00 uur plaats met het leggen van de laatste steen door de wethouder van o.a. openbare werken, de heer W. Wisse. De laatste steen zal worden gelegd in een par keervak in de Paspoortstraat aan de zijde van het Oranjeplein. De gemeente heeft de bewoners en ondernemers uit de Paspoort straat uitgenodigd deze handeling bij te wonen en hen verzocht hiervoor om 10.30 uur aanwezig te zijn in zaal Rehoboth. De nieuwe inrichting van de Paspoortstraat heeft vooral tot doel het verkeer dat niet in de straat moet zijn, te weren. Dit verkeer kan de achterliggende Karolingenbaan gebruiken waardoor de Pas poortstraat de huidige inrichting als veilige winkelstraat kon krij gen. Het plan voor de straat is gemaakt door een werkgroep waarin naast de gemeente, bewoners en ondernemers van de straat zitting hadden. Bovendien kregen alle bewoners en onder nemers van de straat inspraak op het door de werkgroep ge maakte plan. Het plan kost in totaal 96.470,—. De gemeenteraad stelde in maart van dit jaar dit bedrag voor de uitvoering beschikbaar. De winkeliers namen daarvan 48.000,— voor hun rekening. Het plan is uitgevoerd door het straatmakersbedrijf J. Kraay uit West-Sou burg. Paspoortstraat nu: veilige winkelstraat (foto: Cor Schuilwerve). Sinds begin oktober is, u hebt dat misschien wel gezien, de openba re verlichting aanzienlijk uitge breid in vergelijking met anderhalf jaar geleden. Toen werd besloten om. op een aantal gevaarlijke punten na, de straatlantaarns die tot elf uur 's avonds brandden, te doven. Dat had een heleboel reacties van uw kant tot gevolg De gemeente is de hele stad "door getrokken" om te bezien in hoe verre we weer avondbranders zouden moeten ontsteken. Enkele commissies hebben zich over het probleem gebogen, het is in de raad geweestMet andere woorden - ik wil dat hier bena drukken - er is zo zorgvuldig mo gelijk aandacht besteed aan uw opmerkingen. Dat heeft er uit eindelijk toe geleid dat op een groot aantal plaatsen in de hele gemeente de avondverlichting weer ontstoken is. Om een paar voorbeelden te noemen: bushal tes, fietsroutes en enkele wood en winkelstraten. Dat betekent in feite dat er jaarlijks f20.000.— afgaat van de bezuinigingen die we aanvankelijk dachten te berei ken met deze maatregelen. Nu is het u wellicht ook al opge val/en dat er vele lichtmasten zijn die 's avonds en 's nachts niet branden maar die toch niet weg gehaald worden. Ik geef toe dat het niet geheel logisch lijkt Weg halen en opslaan is echter duurder dan het weghalen om ze direct el ders te plaatsen, vandaar. Ik be sef, nu ik het over dit onderwerp heb, dat er door personeelsgebrek nog steeds een aantal brieven over deze zaak op antwoord wacht Deze zullen de komende weken echt worden afgewerkt! In de rubriek wordt er nogal eens over geldkwesties gesproken. Want ook bij de gemeente ontko men we er nu eenmaal niet aan om alles op een goudschaaltje te leg gen, op z'n financiële gevolgen te bekijken. Desondanks wordt er momenteel aan een plan gewerkt om, zij het op een terughoudende manier, maatregelen te treffen om al te weelderige begroeiing van het wegdek tegen te gaan. An derhalf jaar geleden besloot de raad om, op grond van financiële en milieu-redenen, met de bestrij ding geheel te stoppen. De prak tijk heeft echter geteerd dat er op een aantal plaatsen toch op ge paste wijze maatregelen moeten worden getroffen. Daarbij zal er naar worden gestreefd dat zo goedkoop mogelijk en zo milieu vriendelijk mogelijk te doen! Een heel ander onderwerp, waar ik u toch graag een stuk duidelijk heid wil verschaffen, is de boule vardbebouwing Er doen geruch ten de ronde als zou de bebouwing van het terrein tussen het mari tiem instituut de Ruyter en het Strandhotel helemaal niet meer doorgaan. Ik kan u verzekeren dat dat niet waar is. Dit jaar nog zat de gemeenteraad het voorstel wor den gedaan twee overeenkomsten te bekrachtigen Eén tussen de gemeente en het waterschap en één met de Exploitatie Maat schappij Vlissingen (EMV). Daar door wordt de bouw mogelijk var, een hotel, 144 woningen en eer. "p/aza". De Bataafse Aanne mingsmaatschappij (BAM) die de zaak gaat bouwen, heeft reeds een keet geplaatst en ingericht bi] de bouwplaats. Als alles meezii zal al in april, mei volgend jaar me< de bouw kunnen worden begon nen. Bovendien is er gisteren doo, de EMV/ BAM aan het college eer brochure aangeboden. Dit boek werk gaat dienst doen in dt proefverkoop-campagne voor dt woningen die aan de boute vare zullen worden gebouwd. Al met a zijn dit voor mij tekenen dat op di punt de toekomst met vertrouwer kan worden tegemoet gezien. Dt toeristisch-recreatieve functie var Vlissingen zal door de combinatie hotel-"plaza"-woningen zeer ze ker versterkt worden!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5