Stads- en dorpsvernieuwing 'Kenmerk van deze hond dêMssinger De Faam Een foto uit de oude doos Feestelijke opening door wethouder Wisse is zijn aanhankelijkheid' De kerk te Kapelle Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland 'Buitenmensen': boek vol eenvoud van Verdurmen Z E ELAN I) IN DE PEN Ambulancevervoer Bestuurszaken Ruimtelijke orde ning PENNINGMEESTER DE GROOT VAN ROTTWEILERCLUB Keitc DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 7 november 1984 De provincies krijgen met ingang van komend jaar meer zeg genschap over de stads- en dorpsvernieuwing dan tot nu toe het geval was. Zeeland gaat voor 24 van de dertig gemeenten het rijksgeld besteden. Definitie Fondsen Informatieblad PASPOORTSTRAAT NU WINKELERF CNV-banenbeurs Maritiem Scheldebal Donderdag 15 november, 19.30 uur vergadert in hotel Terminus te Goes de commissie ambulance- "Tegen de noordmuur van het Mariakoor, die dan nu trouw- kerk wordt genoemd, staan de twee kapittelbanken die in onze kerk bewaard zijn gebleven. De voorkant laat panelen zien van rijk gesneden gotisch houtsnij werk. Wanneer ge die banken nader bekijkt, zult ge bemerken dat de zittingen in de banken opklapbaar zijn en dat er aan de onderzijde nog een stutje zit, dat een misericorde of zitterke werd genoemd. Die banken hebben vroeger gestaan in het priesterkoor, één bank aan elke zijde naast het altaar, Dat wa ren dan de plaatsen van de ka nunniken van het kapittel. Wanneer zij staande moesten zingen (en dat moesten zij altijd) konden zij op dat zitterke nog enige steun vinden, zodat voor al voor oudere koorheren het lange staan wat gemakkelijker werd gemaakt". Deze omschrijving van de kapit telbanken van de kerk in Kapelle kunnen we vinden in het zojuist verschenen boekje van ds. S.J.M. Hulsbergen: "Kent gij uw kerk? Gedachten bij de symboliek en de resten daarvan, in de hervormde kerk van Kapelle". Toen hij de 20ste april van dit jaar overleed was het boekje, op enkele illus traties na, klaar, Het boekje is ds. Hulsbergen ten voeten uit: herder en leraar. Leraar in dubbele zin. Wie dit boekje gelezen heeft, zal aan de hand hiervan de kerk van Kapelle voor het eerst of opnieuw moeten bezoeken. Veel zal ons aan de hand van deze leraar dui delijk worden gemaakt. Maar ook op andere wijze was hij leraar: "in de kerk leren wij onze schuld te belijden. En wie weet dat Onze Lieve Heer rare kostgangers heeft en dat hijzelf één ervan is, zal niet zo spoedig geneigd zijn een ander te verketteren die niet precies denkt als hij". Het boekje is eigenlijk ontstaan toen ds. Hulsbergen ten tijde van de restauratie van de kerk rond 1965 door een ambtenaar van Monumentenzorg over allerlei za ken werd ingelicht. Een aantal hoofdstukjes is eertijds afgedrukt in Kerkvenster, het blad van de Hervormde gemeente van Kapel le. In het 10de hoofdstukje gaat het over de kapitelen van de pila ren. "De pilaren die het kerkgebouw schragen zijn, zoals we reeds hebben gezien, de symbolen van de apostelen. Zij worden immers reeds door Paulus in Gelaten 2:9 vergeleken met steunpilaren. En in de Openba ringen rust de muur van het Nieuwe Jerusalem op twaalf fundamenten, waarop geschre ven staan de namen van de twaalf apostelen des Lams." De uiteinden van de pilaren zijn de kapitelen waarop bladeren zijn gebeiteld en "die bladeren wil len ons zeggen dat wij, ook in de kerk, niet los zijn van de wereld rondom ons. Een christendom Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 SPORT VAN TOEN Mevrouw E.C. Keim-Bosdijk uit Middelburg vond nog een oude sportfoto en was zo vriendelijk die aan ons te sturen. Het is een foto van de Middelburgse korfbalclub van de Rijks HBS in Middelburg en werd genomen rond 1939. De instuurster kan zich de namen nog herinneren. Op de bovenste rij: Gerard Ver- sluys. Jan Verstelle, Frans Hoves- tad, Jo van Aalst, Tonny Doek- heer, Jaap Wisse, Andriesse?, Frans Schouten, Bart Leinse, dhr. Blikslager (trainer en scheikunde leraar). Op de middelste rij: Piet Elff, Rix Hoogstra. Corrie Griep, Ella Bosdijk, Jo de Buisonjé, Ans Heyboer, Alice Willems, Ans van Keulen, Ko Allewijn, Piet Min- derhoud en Jan Minet. Op de on derste rij: Miep van Makkelen- berg, Ciny Ort, Jo Timmerman, Nel Buitenbeek. Alie van Aalst en Miep Pikaar Ook deze foto kan worden besteld bij de redactie. Het adres is post bus 5017.4330 KA in Middelburg. Stuurt u bij de bestelling svp dit knipsel mee. De foto kost 7.50. U kunt betalen per cheque (op naam van onze fotograaf Ruben Oreel) De rubriek 'Sport van Toen' wordt of met geld (dan de brief aante- iedere veertien dagen geplaatst. In kenen). de andere week brengen we 'Aap, Noot Mies IEUW De stichting "sos telefonische hulpdienst Zeeland" is per 1 september jl. begonnen met een experimenteel projsct onder de naam Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, Het gaat om telefoni sche hulpverlening aan jonge ren. De dienst heeft hiervoor de beschikking over dertien vrij willigers, De cijfers over de eer ste twee maanden zijn boven verwachting. Er zijn in septem ber en oktober 70 gesprekken gevoerd. Ter vergelijking: in 1 983 kwamen bij de (algemene) telefonische hulpdienst 116 gesprekken over een heel jaar voor van personen van 0 tot 1 9 jaar. De meeste bellers in de eerste maanden van de kinder- en jeugdtelefoon zitten in de leef tijdscategorie tot 14 jaar. De groep 14- tot 19-jarigen is on dervertegenwoordigd. Proble men die aan de orde komen lig gen vooral op het gebied van relaties, op school, thuis (met de ouders) of met leeftijdgeno ten (pesterijen). Ook zijn er veel vragen op het gebied van de sexualiteit. De Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland is te bereiken onder nummer 01180-38080, elke dag van vier uur 's middags tot acht uur 's avonds. De telefonische hulpdienst Zeeland (voor volwassenen) is dag en nacht bereikbaar onder nummer 011 80-1 5551 dat zich alleen maar afsluit van de wereld, is het ware niet", Het was een genot ds. Hulsber gen te horen spreken over kerken, kloosters en abdijen, die hij van nabij kende. Hij kende ook het leven van de grote kerkvaders zoals Hieronymus, Ambrosius en vooral Augustinus. Over deze kerkvaders kunnen we lezen in het boekje, maar ook over het muurtje rond de kerk. de vaete de toren, de klokken en de toren haan. Als aanbeveling voor het boekje mogen dienen de woorden uit de "Belijdenissen" van Au gustinus: Neem en lees. herziening van het spreidingsplan ambulancevervoer in Zeeland en de voorrangsregeling van ambu lances bij de veerdiensten over de Westerschelde. De statencommissie voor be stuurszaken vergadert vrijdag 1 6 november 9.30 uur in het provin ciehuis. Aan de orde komt o.a. een aantal subsidies: Stichting Overleg Kindercentra Zeeland over 1 985, werkzaamheden We vers- en Flaauwersinlaag Schou- wen-Duiveland, project samen werking eerste lijn, Stichting Vliegveld Midden-Zeeland over de jaren 1 984 t/m 1 988 en een verzoek om subsidie voor de werkgroep industriële archeolo gie voor reis- en verblijfskosten correspondentie Ook wordt er gesproken over een boekje voor de schooljeugd over Zeeland in de tweede wereldoor log en het statenvoorstel stads- en dorpsvernieuwing. Tenslotte staan ter discussie een verzoek om een eenmalig waarderings subsidie van de werkgroep Mu ziek van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in verband met de aankoop van een Weense vleugel en een ver zoek om een eenmalig stimule ringssubsidie van de Heemkundi ge Kring Walcheren. Ook op 1 6 november, maar om 15.00 uur vergadert in het pro vinciehuis de statencommissie voor ruimtelijke ordening. Evenals de commissie bestuurs zaken bespreekt zij het staten voorstel stads- en dorpsvernieu wing en een subsidie voor de werkzaamheden in de Wevers- en Flaauwersinlaag op Schouwen- Duiveland. Ook komt het provin ciale woonwagenplan ter sprake. Alle vergaderingen zijn openbaar en hebben spreekrecht voor het publiek. Zes gemeenten krijgen het geld rechtstreeks van het rijk. Het zijn Middelburg, Vlissingen, Goes, Tholen, Zierikzee en Ter- neuzen. De wet op de stads- en dorpsver nieuwing stelt zich ten doel: "De stelselmatige inspanning, zowel op stedebouwkundig als op so ciaal, economisch, cultureel en milieuhygiënisch gebied, gericht op behoud, herstel, verbetering, herindeling of sanering van door dichte bebouwing gekenmerkte gedeelten van het gemeentelijk grondgebied". Uit deze nogal omvangrijke omschrijving is op te maken dat het niet alleen gaat om verbetering van woningen, maar ook van de straten, de riolering, de woonbuurt enz. De gemeenten, de provincies en het rijk hebben alledrie een eigen taak in de stads- en dorpsvernieu wing, De gemeenten zijn verplicht een verordening te maken, waarin wordt geregeld hoe particulieren en instellingen subsidie kunnen krijgen. Per gemeente moet wor den aangegeven hoeveel geld voor woningverbetering beschik baar is in een jaar. Ook moet iedere gemeente een inspraak verordening maken, opdat de be volking weet via welke regels zij bij de stads- en dorpsvernieuwing zeggenschap kunnen doen gel den. De provincies treden op als coördinatoren. De gemeenten moeten aan de provincie ver slag uitbrengen over de activi teiten; dit moet jaarlijks gebeu ren. Andere provinciale taken, zijn het toezicht op de stads- en dorpsvernieuwing in de ge meenten en de verdeling van het rijksgeld aan de gemeenten. Het rijk bepaalt hoeveel geld jaar lijks aan de stads- en dorpsver nieuwing wordt besteed. Ook wordt aangegeven de hoogte van het bedrag per provincie en voor de gemeenten die hun geld rechtstreeks van het rijk ontvan gen. Het rijk bepaalt, zoals gezegd, de hoogte van het bedrag dat jaar lijks in Nederland aan stads- en dorpsvernieuwing kan worden uitgegeven. Het heeft daartoe een fonds, dat vanuit diverse departe mentsbegrotingen wordt gevoed. Voor 1 985 zit er bijna 800 mil joen gulden in het fonds. Zeeland vervoer van de provinciale raad voor de volksgezondheid. Er wordt o.a. gesproken over de een keer goed te kunnen aan pakken. Met dit laatste in ge dachten, wordt voorgesteld een knelpuntenpot te maken waar uit speciale projecten kunnen worden gefinancierd. Gedepu teerde staten denken aan een kwart van het jaarlijks uit te keren rijksgeld. De resterende driekwart wordt dan volgens vaste regels over de 24 ge meenten verdeeld. De provincie krijgt zeggenschap over de besteding van het rijks geld dat naar de kleinere ge meenten gaat. Daartoe wordt een verordening stads- en dorpsvernieuwing gemaakt. Leidraad in die verordening is dat iedere gemeente zoveel mo gelijk naar evenredigheid een beroep op het geld kan doen. Een ander belangrijk criterium is, dat moet worden voorkomen dat het rijksgeld teveel wordt versnipperd. Beter is het dan bijvoorbeeld een jaar over te slaan en het volgende jaar dub bel te krijgen om een project in De nota stads- en dorpsvernieu wing en de verordening provin ciaal stads- en dorpsvernieu wingsfonds Zeeland zijn samen gevat in een provinciaal informa tieblad. Dit blad is verkrijgbaar bij het bureau voorlichting van de provincie, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31395 De officiële nota's kunnen worden besteld bij het bureau ruimtelijke ordening van de provincie aan hetzelfde adres, onder telefoon nummer 01 1 80— 31 567. krijgt hiervan ruim 1 5 miljoen, te verdelen over de gemeenten die hun geld rechtstreeks van het rijk krijgen,en de provincie. Met de inwerkingtreding van de wet op de stads- en dorpsver nieuwing vervallen 1 9 rijkssubsi dieregelingen. De activiteiten die uit die regelingen werden meebe taald, vallen straks onder de wer king van het fonds. Enkele van de subsidieregelingen zijn de beschikking geldelijke steun stadsvernieuwing, verbete ring van de woonomgeving, res tauratie woonhuismonumenten, verbetering van woonschepen en sanering milieuhinderlijke bedrij ven in de woonomgeving. De Paspoortstraat in Oost-Sou burg moet een winkelstraat wor den waar bezoekers op hun gemak kunnen rondslenteren. Deze har- tewens van de Souburgse nering doenden gaat in vervulling. Op za terdag 10 november opent wet houder Willem Wisse van de ge meente Vlissingen de Paspoort straat, die na weken timmeren, breken en plaveien tot winkelerf is omgetoverd. Op een winkelerf mogen welis waar auto's komen, maar de bes tuurders er van wordt geadviseerd zich aan te passen en rustig (20 km) te rijden. In de Paspoortstraat is het voetgangersgebied zodanig verbreed dat hard rijden voor au tomobilisten onmogelijk is. Voet gangers kunnen nu naar hartelust etalages bekijken en zwierend van winkel naar winkel lopen. Auto mobilisten die niet in de Pas poortstraat moeten zijn. hebben de mogelijkheid de tlieuwe weg over de Karolingenbaan te ne men. Voor de opening hebben de plaatselijke winkeliers een aan trekkelijk feestprogramma in el kaar gespijkerd. Na de opening door Wisse om half tien luistert de harmonie Vlijt en Volharding de ze feestelijke gebeurtenis muzi kaal op. Wethouder Wisse legt vervolgens officieel een steem, na een rondgang over de Karolin genbaan. Deze steenlegging vindt plaats rond kwart over elf. Na het offi ciële gedeelte verandert de Pas- poortstraat in een feestmarkt, waar volwassenen en de jeugd zich kunnen vermaken met de ve le spelletjes. Deze worden ver zorgd door SKA De Zwaan. Lief hebbers van sjoelen kunnen er te recht. maar ook bazaar-achtige spelletjes als balgooien, een grab belton. fuikgooien, hengelen, bo- nenpot en een geldpot zijn aan wezig. Er zijn al verschillende verenigin gen waar honden op veel manieren getraind worden. Er zijn echter ook enkele verenigingen die zich op één hondenras concentreren. Zo'n club is de Nederlandse Rott weiler Club. Sinds kort is er ook een Zeeuwse werkgroep van die Rottweilerclub actief. Penning meester Leo de Groot uit West- Souburg toont zich een groot lief hebber van deze indrukwekkende viervoeter. Volgens de Groot werden de Rottweilers vroeger voornamelijk gebruikt als werkhonden; bij voorbeeld voor het drijven van vee of als waakhond. Vooral voor dat laatste wordt dit ras ook nu nog aanbevolen. De Groot: "Rottweilers zijn zeer moedige waakhonden. Ze zullen zich des noods doodvechten voor de baas, het vrouwtje of de kinderen. Meestal beginnen ze met het be waken van de huisgenoten, dan komt het huis en vervolgens de hele buurt aan de beurt. Er zijn zelfs gevallen bekend dat een Rottweiler zo goed waakte dat op den duur geen vreemdeling meer in de straat werd toegelaten". Bepaald geen schoothondje dus die rottweiler, al hebben /.e vol gens De Groot vanwege hun "ge zellige aard wel vaak zin om even op schoot te kruipen. Andere gedragskenmerken van de rottweiler noemt de penning meester aanhankelijkheid, lief voor kinderen (en dan vooral als ze met elkaar opgroeien), eigen zinnigheid en bovendien slim heid. De Groot: "Een rottweiler vergeet nooit iets. Hij heeft een zeer goed geheugen en als iemand hem een keer pest zal hij diegene later vaak weer herkennen en te rugpakken. Verder laten ze zich zelf niet gauw in de maling ne men. Ze hebben allerlei slimme trucjes om iets gedaan te krijgen wat eigenlijk niet mag". Vooral om dat laatste heeft dit honderas volgens De Groot een harde hand van opvoeden nodig. "Als er eenmaal iets is toegestaan zal hij zich dat altijd blijven he rinneren en het de volgende keer weer doen". De rottweiler is een oorspronke lijk ras. wat wil zeggen dat er in de loop der eeuwen weinig of niets aan de kenmerken is veranderd. Belangstellenden voor een lid maatschap van deze rottweiler- werkgroep moeten eerst lid zijn van de landelijke vereniging. Za terdag 27 oktober zijn de eerste curussen al begonnen op het trai ningsterrein op liet voormalige voetbalveld tussen Oudelande en Baarland. Voortaan worden daar iedere zaterdag tussen 9.30en 12 uur de elementaire gehoorzaam heids- en puppytrainingen ge houden. maar ook cursussen voor verdedigingshond, pakwerk en speuren. Overigens zijn ook andere honden dan rottweilers welkom op deze club. Geïnteresseerden kunnen meer inlichtingen krijgen bij Leo de Groot, tel: 01184-66083. De afdeling Middelburg van de Hout- en Bouwbond CNV bes preekt op donderdag 8 november de CAO-voorstellen 1985-1986. Dat gebeurt tijdens een ledenver gadering in De Schakel aan de Bachtensteene. Tijdens deze ver gadering (aanvang 20 uur) wordt ook een nieuw CNV-initiatief uit de doeken gedaan; namelijk de zogenaamde 'banenbeurs'. Hier mee wil het CNV bereiken dat mensen die geen betaalde baan hebben er snel een zullen krijgen. Verder wordt de vervanger van de afgeschafte vakantiezegel - het Rechten Beheer Systeem onder de loep genomen en wordt een cur suspakket van de Hout- en Bouwbond CNV gepresenteerd. De Vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit, de Loodsen sportvereniging LVV en het Scheldeloodsenkoor willen hun jubileumjaar afsluiten met een Maritiem Schelde Galabal. Dat wordt zaterdag 24 november van 21 tot 3 uur 's nachts gehouden in Martiem Hotel Britannia in Vlis singen. Onder anderen treden daarbij het dansorkest The Orp- heans. het Scheldeloodsenkoor en Therèse Steinmetz op. De op brengst van deze avond, waarvoor belangstellenden zich vooraf moeten opgeven, is bestemd voor de Mission to Seamen. De orga nisatoren stellen avondkleding of kostuum op prijs. In het bock 'Buitenmensen' heeft de Zeeuwse journalist en fotograaf Peter Verdunnen op 80 pagina's taferelen vastgelegd, die kenmer kend zijn voor Zeeuwsch-Vlaan- deren. Het boek bevat uitsluitend foto's met korte onderschriften. De titel laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Verdurmen fotografeerde mensen die zich als een vis in helder water voelen op het platteland. Uit de foto's spreekt het geluk dat stedelingen niet begrijpen of waarnaar zij veelal slechts hunkeren. Over de kwaliteit van de foto's moeten vakmensen maar oorde len. De eerlijke leek zal snel dat onbegrip over of die hunkering naar het platteland voelen opko men. Veelal fotografeerde Verdurmen landarbeiders. De onderschriften zijn uitspraken van de geportret- teerden. Zoals van die oud-land arbeider: "Ik heb tot mijn tach tigste gewerkt. Nu is het wellet- jes." Of van die boer op de kar: "De zuinigste trekker is nog altijd het paard". Ook ambachtelijke lieden uit de dorpskernen komen voor zoals die dorpstimmerman: "Je maakt iets met je eigen han den. Is er iets mooiers?" en het echtpaar voor dat huisje: "Een klein huisje heeft toch ook een dak?". Verdurmen gaf het boek in eigen beheer uit. Sinds vorige week is het verkrijgbaar in de boekhandel. Het boek kost f 39.90.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13