Hobby Computer Qub Zeeland begint met jeugdclubs FOTO VERSCHOORE Werk Werkplaatsen en ADZ stagneert Mogelijk gevaar voor werkgelegenheid HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN GEHANDICAPTEN WINKELEN MET 'DE ZONNEBLOEM' Comité's Kinderpostzegel weer in actie voor verkoop zegels en kaarten BINNEN 5 JAAR HEEFT 95 PROCENT EEN COMPUTER Chemisch afval op de drempel van Westkapelle *7/7 "1 Bazaar om eeuwfeest Lantsheerkleuterschool in Domburg te betalen TJangschool Tel. 13783 TJefong eVlissingeii KLEURENFOTO'S? FKBACK INFORMATIEAVOND PVDA Feestavond ZEEUWSE KINDERTELEFOON ONTVING CHEQUE Educatief Praktisch nut Verslaving Zorg om jeugd Meer jeugdclubs BRILLEN KONTAKTLENZEN KWAUTEITS- GESCHENKEN IN ALLE PRIJZEN VOOR JONG EN OUD HEDEN VIDEOSHOW Vakmensen Werktempo lager Was u te laat voor de „GROTE" Kursus RAAKTU HAAR KWIJT? Woensdag 7 november 1984 oplage 22.700 wekelijks gratis huis aan huis op geheel waieheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51 postbus 5017 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, ostbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé w. melse, 01184-62320 redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54. DE Lantsheer kleuterschool in Domburg viert volgend jaar (22 mei) het honderdjarig bestaan. Dit eeuwfeest verdient extra aan dacht, omdat de kleuterschool met ingang van het schooljaar 1985- 1986 ophoudt te bestaan; zij wordt opgenomen in de openbare basis school van Domburg. Om de kos ten van het feest te kunnen dekken wordt op zaterdag 10 november een bazaar gehouden tussen twee en vijf uur 's middags. "Geld voor de feestelijkheden krijgen we niet van de gemeente", zegt Tonia de Groene, een van de beide hoofdleidsters (in duobaan met Susan de Reu). Ze legt uit dat dit geld uit de pot van de algeme ne leermiddelen zou moeten ko men. "En dat kan natuurlijk niet". Daarom nu die bazaar met allerlei attracties. Tijdens de bazaar op 10 november worden allerlei dingen verkocht, waaronder speelgoed, kleren, zelfgemaakte spulletjes en hand geschilderde kaahen (volks kunst). Voor de swingende in breng zorgt de groep Electric Space Bougie, die een uitgebreide demonstratie break-dance ver zorgt. Tijdens het honderdjarige bes- taansfeest in mei volgend jaar wordt ook een tentoonstelling over een eeuw kleuterschool in Dom burg ingericht. Mensen van de Lansheerschool zijn momenteel druk bezig om foto's op te sporen. Ze hebben oud-leerlingen opges poord en opgepord om eens goed in oude dozen of albums te neuzen of er misschien nog foto's voor handen zijn. DEZE WEEK IN Wie in het donker slipt, dient anders te reageren dan wie bij helder weer met de auto gaai glijden. Daarom heeft de antislipschool Rob Slotemakers een extra twee uur duremde cursus inge voerd. Meer informatie in VAN BOUGIE TOT BUMPER De Hema is niet alleen trots op zijn steeds verse warme hapklare rookworst. Bedrijfsleider Kruis in UIT HET ZAKENHART Voor enkele honderden gehandi capten, bedlegerigen en bejaarden, die wat moeilijk ter been zijn, is het dinsdag 13 november weer een dag waarnaar ze allang hebben uitgekeken: de jaarlijkse koop avond bij de Miro in Vlissingen, georganiseerd door de Zonne bloem in samenwerking met het grootwinkelbedrijf. De Zonne bloem zorgt voor het vervoer en de begeleiding van de deelnemers en de Miro zorgt voor een gastvrije ontvangst. Het Miro-personeel en de bezoe kers worden ontvangen met koffie en gebak. Verder zijn er in de winkel een aantal rustpunten ge- creërd waar tevens wat te drinken wordt aangeboden. Voorts is een dokter aanwezig. Het Rode Kruis is er met een aantal helpers, om eventueel assistentie te verlenen. De gehandicaptenkoopavond, die aanvankelijk alleen door de plaatselijke Zonnebloem-afdeling werd verzorgd, is nu een regionaal gebeuren waarbij ook de Middel burgse afdeling is betrokken. De deelnemers komen niet alleen van Walcheren, maar er zijn ook al veel belangstellenden uit Rei- merswaal en Zeeuwsch-Vlaande- ren. vertelt de Vlissingse Zonne bloemvoorzitter C.M. van der Werf. Het enthousiasme van de deelnemers is groot. "Vorig jaar hadden we er iemand bij die twintig jaar niet in een winkel was geweest en de verbazing was groot over het assortiment dat een su permarkt biedt", aldus de Zonne bloemvoorzitter. Omdat de koopavond in het kader van Sint-Nicolaas wordt gehou den, zal Sinterklaas de bezoekers verwelkomen. De koopavond begint om half ze ven en duurt tot negen uur. De Vlissingse Zonnebloem-afde ling houdt zaterdagmiddag 24 no vember een grote feestmiddag waarbij het Zeeuws cabaret 'Zee land Plat' de hoofdschotel vormt. Dit tweejaarlijkse gebeuren wordt gehouden in de grote zaal van de MTS in Vlissingen. Voorzitter Van der Werf verwacht zo'n vier honderd belangstellenden. De Zonnebloem wacht die mid dag nog een verrassing, want MTS-directeur v.d. Hoeven zal dan een bedrag aanbieden dat zijn leerlingen bijeengebracht hebben in het kader van het 25-jarig bes taan van de school. Tot 16 no vember kunnen belangstellenden zich aanmelden. Voor Souburg is de contactpersoon C.M. van de Werf, Zeewijksingel 11, tel: 01184-71880 en voor Koudekerke mevrouw Reijne, Kerkstraat 20, tel: 01185-2336. In Vlissingen kunnen op 14 november kaarten worden bekomen bij mevrouw K. van de Berg, Gravenstraat 50, tel: 01185-14177 en 15 november bij Mevrouw L. Hoosemans, Pres. Rooseveltlaan 196, tel: 17318. De officiële verkoop van de kin derpostzegels begint volgende week woensdag 14 november. Ook de alomj>ekende wenskaarten 1984 worden dan weer in de postkanto ren te koop aangeboden. De plaatselijke comité's in Souburg en Middelburg meldden ons dat zij in hun postkantoren weer present zijn. Het plaatselijk comité voor kinderpostzegels in Middelburg is van 14 november tot en met 31 de cember in het PTT-kantoor aan de Lange Noordstraat present. De Souburgers in hun kantoor aan de Burg. Stemerdinglaan vanaf de zelfde datum tot en met 21 decem ber. De kinderpostzegels staan dit jaar geheel in het teken van het 'kind en het stripverhaal' en zijn gete kend door Joost Zwarte. Elke postzegels toont een verhaal, compleet met tekstballon. De waarden van de zegels zijn 50 en 25 cent, 60 en 20 65 en 20 en 70 en 30 cent. De kaarten staan in het teken van het kerstfeest en kunnen dan als wenskaarten worden verzonden. Wie het echter nog te vroeg vindt om kerstkaarten te kopen kan bij de stands van de plaatselijke co mités terecht voor St. Nicolaasla- bels, waarmee pakje zijn te ver sieren en gewone kaarten. De prijzen van de kaarten liggen tus sen de 35 cent en 1,50. De opbrengst van de kinderpost zegels komt geheel ten goede aan het kind. Dit jaar profiteert onder meer de Stichting Telefonische Hulpdienst Zeeland, die onlangs met een kindertelefoon startte, van de opbrengst. De cheque werd gisterochtend (dinsdag 6 novem ber) overhandigd aan de stichting. Ben Sinke bezig met zijn computer (Foto Lex de Meester Op 17 januari 1983 werd de regio Zeeland van de Hobby Computer Club (HCC) een feit. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst telde de Zeeuwse afdeling 160 leden. Nu, ruim anderhalf jaar later, is het ledenbestand verdrievoudigd. Kennelijk krijgt de huiscomputer (officieel personal computer) vaste grond onder de Nederlandse voeten. Volgens de handel gaan de huiscomputers als zoete broodjes over de toonbank. Voor de feestdagen in december verwacht men een piek in die toch al lucratieve verkoopcijfers. Markt onderzoekers verwachten dat 95 procent van de Nederlandse bevolking over vijf jaar een computer in huis zal hebben. Voor de jonge Zeeuwse HCC-afdeling nog meer redenen om enthousiast aan de weg te timmeren. Vooral de jeugd krijgt de aandacht. Op maandag 19 november begint de HCC met een jeugdafdeling, voor de leeftijdsgroep van zes tot vijftien jaar. In het Open Hof te Vlissingen kunnen de jongeren zich die eerste avond vanaf kwart over zes verzamelen teneinde kennis te vergaren om de huiscomputer nog beter onder de knie te krijgen. De overige Zeeuwse leden bezoe ken in grote getale twee keer per maand een HCC-bijeenkomst. zo zegt Ben Sinke, secretaris van de regio. De derde maandag van de maand is het Open Hof aan de A. Gogelweg het trefpunt en op de eerste woensdag van de maand stapt de computer centraal in het Verenigingsgebouw Amicitia in KLoetinge. Er worden op die avonden onder meer problemen besproken en deskundigen hou den er lezingen. "Het gaat er daarbij vooral om hoe je met het apparatuur omgaat", completeert Sinke de uitleg over de inhoud van bijeenkomsten. Hij zegt verder: "Huiscomputers kenmerkten zich in de beginjaren vooral als spelobjecten. Nu heb ben we steeds meer educatieve programma's ter beschikking. Maar ook deze programma's zijn grotendeels in de spelletjessfeer samengesteld". We komen dan al snel op het punt welk praktisch nut een PC, afkor ting voor personal computer, kan hebben. Sinke geeft voorbeelden. "Je kunt op je computer je huis houdboekje bijhouden, maar ook je platen- of boekenbestand kun je er in stoppen. De praktijk leert eigenlijk", zo voegt hij er aan toe, "dat deze functie van de PC wei nig populair is. Het spel staat centraal. Ik ken echter ook men sen die druk bezig zijn om er hun electrische trein op te program meren. En sommigen maken er muziek op". Met de computer in huis - zo leert een demonstratie van Ben Sinke - is de kans niet gering, dat men al snel in de ban raakt van 'het ding'. En het woord 'verslaving' valt dan vrij snel. Sinke: "Hoewel dat woord nogal sterk beladen is, moetje inderdaad oppassen datje je niet dag en nacht bezighoudt met de PC". Hij relativeert: "Maar hoeveel mensen zijn er niet verslaafd aan de televisie. Ze zet ten hem aan en blijven de hele avond kijken tot er niets meer is. In de vereniging kennen we geen mensen die sociaal in de proble men zijn gekomen". Opvallend is echter dat het ledenbestand van de HCC voor dertig procent bes taat uit mensen die met de com puter hun dagelijkse brood ver dienen. Ook Sinke zelf werkt overdag met computers op de af deling automatisering van de di rectie Zeeland van Rijkswater staat. "De computer heeft ongekende mogelijkheden", pleit Sinke. "Ik maak me daarom een beetje zor gen om de jeugd. Talrijke jonge ren zijn ontzettend ver op de computer, maar vinden weinig gehoor thuis omdat de ouders geen interesse hebben. Dit bete kent dat ze blijven steken. Met onze jongerenclub willen we de jongeren helpen zich te ontwikke len. Verder hebben we contacten met scholen. Veelal staan de on derwijzers met de mond vol tan den als hun leerlingen over com puters beginnen. Met de HCC willen we in Zeeland bemiddelen om de onderwijzers vertrouwd te maken met achtergronden en mogelijkheden. Er is een gesubsi dieerde stichting, de Stichting Teachip die dat uitvoert. Met sommige scholen op Walcheren hebben we al vergaande contac ten. Zowel in het middelbaar- als in het basisonderwijs zijn we be zig. Leuk detail is dat Zeeland de eerste HCC-afdeling is in Neder land die met de jeugd gaat wer ken. Roosendaal doet dat al jaren, maar dat is geen HCC-afdeling". De Zeeuwse HCC heeft leden over de hele provincie. Uit de verschillende delen van de pro vincie is het aantal ongeveer even ledig. Contactavonden zoals in Kloetinge en Vlissingen zullen mogelijkerwijs worden uitgebreid. Ook zullen er verspreid over de provincie jeugdclubs worden op gezet. "Eerst echter moet Vlissin gen van de grond komen. En dan zien we wel verder". Wie informatie wil over de HCC regio Zeeland, ze adviseert ook bij aankoop, kan contact opnemen met Ben Sinke in Koudekerke, 01185-2525. FRANK TH1ELEN OPTIEK kanaalstr. 60 4388 BP oost-souburg "De betere geschenken" WENST ij DE HCC TUNE TE HOREN JA/NEE JA GEEF METRONOOMTEMPO TUSSEN 30 EN 250 200 ZE ZIJN NAAR ROTTEPOAM VER TROKKEN VAN T GETEISEM ZIJN HE NU BE VRIJD ALLEEN NRT KRUIMELS BLEVEN ER NOG RCHTER HfiRR HUN VINGERS ZIJN ZE kUIJT EERSTE DEEL TPIOSONRTE 6 J S BRCH HUP JfiNNU VLUG RRN JE HEPk Muziek maken is één van de leuke mogelijkheden. Hier een uitdraai met een \erzonnen tekst op een 'sonate van Bach'. "Hup Jan... is het grapje dat volgt. Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. Tel. 01184-14081 Vlissingen De kinderpostzegel dit jaar, ontworpen door Joost Zwarte De sociale werkvoorziening (Werkplaatsen Walcheren in Middelburg en het Administratief Dienstencentrum Zeeland in Vlis singen) heeft een schreeuwend te kort aan vakmensen. Door dat te kort zijn er vacatures ontstaan op sleutelfuncties, die van essentieel belang zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden. Het Arbeidsbu reau in Middelburg heeft nu een actie op touw gezet om vakmensen die leven van een WAO-uitkering warm te krijgen voor een functie bij het ADZ of de Werkplaatsen. Daarvoor is er in de 'werkwinkel' van het Arbeidsbureau aan de Ba lans in Middelburg een informa tiestand ingericht. Een Open Dag in de Werkplaatsen Walcheren op donderdag 15 november tussen 13 en 16 uur vormt het sluitstuk van de actie. "Er zijn situaties ontstaan", aldus de uitleg van R. du Long, ar- beidsconsulent van het Arbeids bureau, "waardoor de werkzaam heden in sommige afdelingen stagneren". Du Long noemt als voorbeeld het ADZ. Drukop drachten worden er uitgevoerd tot aan de drukpers, die er sinds ge ruime tijd zo goed als onbemand bij staat. "Alles kan in eigen be heer worden uitgevoerd. Maar het drukprocédé zelf moet worden uitbesteed. En dan kan het werk niet compleet worden uitge voerd", meent Du Long. Hij spreekt overigens liever niet van een mogelijke opheffing van de onderbemande afdelingen. Maar dat het een schrijnende zaak is, is wel duidelijk. Anders zou het ar beidsbureau niet met zoveel tam tam gewag maken van de ontstane vacatures. Bovendien kost uitbes teden van werk extra geld. Bij het ADZ worden vakmensen gevraagd zoals een drukker, een typist(e) en mensen op de auto matiseringsafdeling. De Werk plaatsen Walcheren hebben te kort aan een graveerder een in- dustriespuiter, civiele dienst, een lasser, een bankwerker, een elec- tronica-monteur en een machi naal houtbewerker. Het is tegenwoordig moeilijk om aan mensen te komen, omdat de arbeidsethos in de loop der jaren is veranderd", oordeelt Du Long. "Als iemand vroeger in de WAO terecht kwam. werd dat ervaren als een schande. Men schaamde zich voor de omgeving. Wie des tijds als WAOer een baan kon krijgen in de sociale werkvoorzie ning, greep dat met beide handen aan. De mensen uit de beginjaren hebben nu de leeftijd bereikt dat ze in de VUT gaan. De ontstane vacatures worden vanwege het De drukkerij in de gebouwen van het A DZ in Vlissingen. Wegens gebrek aan vakmensen kunnen ze niet draaien. Foto Lex de Meester). veranderde arbeidsethos niet meer opgevuld". 'Gewone werklozen' kunnen niet solliciteren bij het ADZ of de Werkplaatsen Walcheren. Een baan in die bedrijven is bestemd voor mensen met een lichamelijk of geestelijk handicap of zij die niet (meer) bij het Arbeidsbureau staan ingeschreven. Gedacht wordt daarbij aan WAOers of mensen in de Ziektewet. De WAOers die niet meer staan in geschreven bij het arbeidsbureau wordt gevraagd om te solliciteren. Du Long: "Hét werktempo ligt bij die instellingen wat lager. Men doet voornamelijk een beroep op de vakkennis. Men kan er een stuk loon zelf verdienen". Wie zich nader wil oriënteren kan terecht in de werkwinkel van het arbeidsbureau. 'Op neutraal ter rein' wordt uit de doeken gedaan welke banen er op het ADZ of in de werkplaatsen voorhanden zijn. Behalve Du Long geeft ook me vrouw C. Boon telefonische in formatie. Het nummer: 01180-33025. Do. 15 november Ma. 19 november start een 15-lessen kursus voor paren bel: Vandaag gebracht en morgen al klaar! Dat kan bij... FOTO FILM VIDEO vi'ssinge" Midcteibu'g - Goes Gezond haar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt. Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. #70 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 Bt Ben Haag Bewoners van Westkapelle worden op dinsdag 20 november 'met de neus op de feiten gedrukt'. De PvdA-afdeling Westka pelle houdt dan (aanvang 20 uur) een bijeenkomst over het milieu op zee. samen met Greenpeace. In de zaal HCR De Noordzeegalm staat het dumpen van chemisch afval centraal onder de slogan'Het gebeurt voor uw deur'. Aan de hand van dia's wordt eerst een en ander verteld over de geschiedenis van Greenpeace. Een video-film van Eugene Struik van Greenpeace Amsterdam geeft inzicht in de acties rond de Falco. Dit schip dumpt al sinds jaar en dag afval voor de kust van Westkapelle. Op dat gegeven is het thema van de avond gebaseerd. De organisatie streeft er naar de bijeenkomst rond kwart over tien af te sluiten.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1