Paul Proost staat achter de tekst, die hij veelvuldig uitspreekt via de STER-reclame: $0* Bram Westveer: op weg naar de 1200 huwelijkssluitingen ge\£issinger Overheid en particulieren meer betrekken bij onderhoud openbaar groen DE VLISSINGER Woensdag 24 oktober 1984 Beledigend? Mentaliteit Zelf zuinig? Naar Laren De tekst Méér tv-ervaring Graag lekker! Vakkennis Geen mijlpaal Niet zeuren Wél serieus "Geen gewoonte 3 a 4 keer Praktijkdingen Familiezaakjes SINT NICO LA AS ACTIE "ZON IN DE SCHOORSTEEN" Ons Zeeuwen, ons bin zuunig" (Van een onzer redacteuren) 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN "Ons Zeeuwen, ons bin zuunig". Dat wordt ons bijna dagelijks aangepraat door de radio- en tv-reclame, die gemaakt wordt voor het margari- nemerk Zeeuws Meisje. Paul Proost uit 's-Heer Hen- drikskindereri (Zeeuw in hart en nieren) is het met die tekst vol ledig eens. En hij kan het weten, want hij is het, die ons vanaf het scherm in de tv-spot toes preekt. En het is zijn stem, die in de radio-spot te horen is. In februari werden de opnames voor de televisiespot gemaakt, iets later volgden de opnames voor de radiocommercial. De tv-reclame zal tot en met 10 de cember a.s. via de STER op de beeldbuis te zien zijn. Paul Proost (55), in zijn woon plaats al 14 jaar voorzitter van de toneelvereniging 'Heer Hen drik', weet inmiddels, dat niet alle Zeeuwen erg gelukkig zijn met de tekst die hij ons vanaf het tv-scherm toespreekt. "Sommige mensen vinden de tekst over de Zeeuwse zuinig heid zelfs beledigend". Hijzelf heeft zich nog nooit aan die commentaren gestoord. Hij staat nog altijd vierkant achter De heer Paul Proost in de pose, die hij ook in de STER-spot aan neemt: met een kuipje Zeeuws Meisje in de hand. de tekst, die hem destijds door de reclamemakers werd voor gelegd. Zijn woorden zorgvul dig kiezend, zegt hij: "Persoon lijk vind ik inderdaad, dat Zeeu wen in het algemeen een zuini ge mentaliteit hebben. Maar het is gepaste zuinigheid. Laten we wèl wezen: zuinigheid is een deugd. Ik zeg in de STER-spot tenslotte niet: ons Zeeuwen, ons bin gierig. Want dat zou beledigend zijn". "Zuinigheid, terughoudend heid, voorzichtigheid: hoe je het ook noemt, het is op de één of andere manier écht van toe passing op de Zeeuw. Het is ;ewoon een mentaliteitskwes tie. En het is zéker niet iets, om je voor te schamen. Het is al leen maar te waarderen". "Zeeuwen zijn bijvoorbeeld zuinig met hun grote aankopen. Dat is een financiële zaak. Maar het geldt ook op een breder vlak: wij zijn ook voorzichtig met het uitkiezen van onze kennissen. We uiten ons ook erg terughoudend. Zeeuwen staan ook nooit direct in vuur en vlam. Ze zijn ook erg zuinig met hun emoties. Wat is daar ver keerd aan? Niks toch? Dan mag het ook openlijk gezegd wor den, hoor, vind ik", aldus de heer Proost, die in het dagelijks leven adjunct-tuinchef is op het 'proefstation' in Wilhelmina- dorp. Vindt hij zichzelf een zuinig mens? De heer Proost: "Jaze ker, en dan vooral op zakelijk gebied. Als ik een nieuwe auto wil kopen, ga ik ook eerst 10 verschillende garages langs om (onder meer) de prijzen te ver gelijken. En met andere colle ga's uit het dorp hebben we een carpool, d.w.z. we rijden afwis selend in eikaars auto naar het werk. Dat is óók zuinigheid... (hij denkt even na)... Hoewel, daar zit ook een element van gezelligheid in". Paul Proost straalt rust, vrien delijkheid en gemoedelijkheid uit. Zouden dat karaktereigen schappen zijn, die goed passen in de reclamespots van het Zeeuws Meisje? De reden, waarom hij als 'hoofdrolspeler' werd uitgeko zen, is hem eigenlijk nooit hele maal duidelijk geworden. "Ik werd begin van dit jaar opge beld door de provunciaal to neeladviseur vóór Zeeland, die me attent maakte opseen audi- "Ons Zeeuwen, ons bin zuuinig" op de televisie. tie in hotel Du Commerce in Middelburg, dieswerd georga niseerd door de filmmaat schappij Koedijk. Ik vond dat best leuk, en samen met mijn overbuurman David van Schaik (ook lid van de toneelvereni ging 'Heer Hendrik') ben ik daarheen gegaan". "We moesten voor de camera wat tekst spuien. Tot mijn ver bazing kreeg ik een week later de mededeling, dat ik één van de twee overgebleven kandida ten was. Weer enkele weken la ter kreeg ik bericht, dat ik defi nitief uitgekozen was". "Nou ja, en als je A zegt, moet je ook B zeggen. De opnames werden in februari gemaakt in een oude, verbouwde boerderij in Laren. Samen met het nieu we Zeeuws Meisje (Yvonne Kopmels uit Goes) zijn we er heen gereden". "Van te voren was me al ge zegd: reken er maar op, dat je het minstens 50 tot 60 keer moet overdoen. Dat klopte wel zo ongeveer. Dan hield ik het kuipje margarine weer te hoog, dan weer te laag, dan blafte er ergens weer een hond, dan kwam er weer een vliegtuig over. Het was telkens wat. Maar om zes uur 's avonds stond het er dan toch perfect op. Een tv- reclamespot moet perfect zijn, hè?". En zodoende horen en zien we Paul Proost vaak de volgende tekst aan de Nederlandse huis vrouw vertellen: "Ons Zeeuwen, ons bin zuunig. Mar we willen wèl graag lekker eten. Dus as ze Zeeuws Meisje ver nieuwen, dan proeven we dat eerst. Nog lekker ok, zeg! Mar wat kost dat?" Zeeuws Meisje: "Geen cent te vee, öör!" "Da's ma goed ok, want ons bin zuunig, Achteraf zegt hij, terugkijkend op zijn ervaringen: "Het was voor een amateurtje verschrik kelijk leuk om het allemaal eens mee te maken". Het was voor Paul Proost overi gens niet de eerste keer, dat hij voor de televisie optrad. Hij speelde in 1978 ook een rol voor de NOS-schooltelevisie in een stuk over het leven van een boerengezin in de jaren '20 ("Wat is een gewoon gezin?"). Hij speelde daarin de hoofdrol, te weten de boer. De repetities waren toen in Middelburg, de uiteindelijke opnames vonden plaats in de NOS-studio's in Hilversum. Met de herkenning op straat en in het dagelijks leven valt het eigenlijk allemaal wel mee. Hij krijgt zelden verwijtende op merkingen over 'zuinigheid' nageroepen. "Dat komt waar schijnlijk, omdat ik in de STER- spot geen bril draag, terwijl dat in het dagelijks leven wèl het geval is". En als een onbekende dan toch eens op ietwat spottende toon vraagt: "Ons Zeeuwen, ons bin zuunig, dan heeft Paul Proost zijn antwoordje bij voor baat al klaar: "Mar m'n eten wèl graag lekker!"... ,S Willen we onze steden in de toe komst leefbaar houden, dan is meer betrokkenheid van overheid en particulier hij het openhaar groen dringend noodzakelijk. De ze conclusie kan zeker getrokken worden 11a het symposium over stedelijk groen, dat onlangs in de Jaarbeurs te UtreOht werd gehou den. De groene organisaties in ons land zijn zeer bezorgd over de gevolgen van de toenemende overheidsbe zuinigingen op het stedelijk groen. Deze bezuinigingen worden sterk afgewenteld op het particuliere bedrijfsleven. Bovendien wordt er een toenemende nonchalance van de bewoners-ten opzichte van het openbaar groen geconstateerd. Bezuinigingen en verminderde interesse zijn fnuikend voor de groenvoorzieningen, zo constate ren de organisaties van hoveniers, tuin- en landschaps-architecten, boomkwekers en hoofden van ge meentelijke beplantingen. Voldoende, goed onderhouden groenvoorzieningen zijn onmis baar voor het leefklimaat van een dicht bevolkt gebied. Een hectare van dat groen produceert per dag al zo'n 600 kg zuurstof. F.en auto die met een snelheid van I00 km per uur rijdt, verbruikt evenveel zuurstof als 800 mensen per dag nodig hebben. Een hectare groen filtert per dag ook 900 kilo scha delijke stoffen uit de lucht. Bovendien heeft het groen ook nog energiebesparende en ge- luidswerende effecten' Om in een dicht bevolkte stad optimaal te kunnen functioneren heeft het groen een voortdurende vakkundige begeleiding nodig. Alleen met kennis van de groei- voorwaarden van de planten kan de groenvoorziening in goede staat worden gehouden. Door de bezuinigingen grijpt de verheid momenteel meer en meer naar het middel van de pri vatisering. het overlaten of uitge ven van het onderhoud van het openbaar groen aan de bewoners. De groene organisaties vinden dit een ontwikkeling die met zorg vuldigheid moet worden bena derd. Naar hun oordeel is het een goede mogelijkheid om de bewo ners bij hun openbaar groen te betrekken. Dit moet dan wel on der vakkundige begeleiding ge beuren. Er wordt in Nederland weer méér getrouwd. Voor het eerst sinds 10 jaar neemt het aantal huwelijken weer toe. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statis tiek over de eerste helft van 1984. Bijgaand een interview met één van de meest 'ervaren' ambtenaren van de burgerlijke stand op de Bevelanden, de heer Bram Westveer (61) te Kruiningen. verklaar ik u man en vrouw" (Van een onzer redacteuren) KRUININGEN - Begin dit jaar nam Bram Westveer op 61-jarige leeftijd afscheid als ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente Reimerswaal. Hij ging 'de VUT in'. Het werk van ambtenaren van de burgerlijke stand is zeer ge varieerd: het strekt zich uit van geboortes tot overlijdens, van huwelijken tot echtscheidin gen. Al die gebeurtenissen uit een mensenleven moeten keu rig netjes in de gemeentelijke administratie worden verwerkt. Maar al te vaak wordt echter het werk van de ambtenaar van de burgerlijke stand vereenzelvigd met 'trouwen'. In het geval van Bram Westveer is dat niet zó ver bezijden de waarheid, want in zijn arbeidzaam leven (najaar 1946 voorjaar 1984) sloot hij niet minder dan 1170 huwelij ken! Sinds zijn pensionering zijn er inmiddels weer al enkele bijge komen. "Ik weet niet precies hoeveel. Ik moet het lijstje nog bijwerken. Maar ik zit al dicht bij de 1200", zegt de heer West veer. Het zit er dik in, dat hij de 1200 zal halen, want na zijn ver vroegde uittreding heeft de ge meente Reimerswaal hem ge vraagd, voor onbepaalde tijd nog 'free lance' in dienst te blij ven als ambtenaar van de bur gerlijke stand. Reden: wie in Reimerswaal in ondertrouw gaat, mag zelf een keus maken uit de beschikbare ambtenaren. En de trouwlustige Kruiningers vragen hèm nog altijd het meest "Zolang ze me willen, blijf ik het Vader Westveer voltrekt het huwelijk van zijn zoon Hans, die in juni trouwde met Anne-Marie Rottier. (Foto: Willem Mieras). doen. Want ik doe het wel graag", zegt Bram Westveer, thuis in zijn woning aan de Rijksweg. "Dat getal van 1200 huwelijkssluitingen beschouw ik niet als een mijlpaal. Als je je werk met plezier doet, denk je niet in mijlpalen. Dan staat het genoegen voorop. Ik zie het mezelf nog wel een paar jaar uithouden. Maar zodra het me gaat vervelen, stop ik acuut". Eigenlijk verbaast het hem, dat de jeugdige Kruiningers voor een huwelijkssluiting nog zo vaak hun keus op hèm laten vallen. "Ik ben 61 jaar, dus ik hoor al tot de categorie oude sokken. Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschij nen meestal vrij jonge mensen en dan verbaast het me, dat ze mij nog vragen. Ik had dat na mijn afscheid eigenlijk niet meer verwacht. Het zou me moeten strelen. En eerlijk ge zegd: het laat me niet helemaal onberoerd". Waarom is Bram Westveer ei genlijk zo populair ais 'huwe lijksambtenaar' van de burger lijke stand? Het kan moeilijk an ders verklaard worden dan door de inhoud van de toes praakjes, die de ambtenaren op de Nederlandse stadhuizen bij een huwelijkssluiting nog altijd houden. Die toespraakjes zijn niet verp licht, het burgerlijk wetboek zegt er niets over, maar iedere ambtenaar wil graag wat per soonlijke woorden meegeven aan de man en vrouw (jongen en meisje), die hij enkele ogen blikken eerder in de echt heeft verbonden. "Ik hou me daarbij graag aan de tegenwoordige tijd. Je moet tenslotte wèl reëel blijven, ledereen weet, dat het huwelijk als samenlevingsvorm onder druk staat. Ik zeur dan ook niet teveel over romantiek en liefde. Veel jongelui hebben op de dag van hun huwelijk al langere of kortere tijd samengewoond. Die kennen mekaar dus erg goed. Dan moet je niet komen aan zetten met verhalen van 25 tot 30 jaar geleden, over bloemet jes en bijtjes, of zo". "Maar ik hecht er wèl aan. het onderwerp huwelijk serieus te benaderen. Hoe je het ook wendt of keert, het huwelijks leven kent tenslotte wèl zijn verplichtingen, die bij de wet geregeld zijn. Volgens de wet zijn de partners elkaar 'ge trouwheid, hulp en bijstand' verschuldigd. Op grond daar van ga jë trouwen. Pas als je dat goed in gedachten houdt, heb je de juiste mentaliteit voor het huwelijksleven". "Dat wil allerminst zeggen, dat er dan niks meer verkeerd kan gaan, want iedereen kan een verkeerde keus doen. Dat kan je dagelijks om je heen zien. Ik vind het persoonlijk geen schande, als echtgenoten sa men zo'n fout onder ogen zien en daaruit hun consequenties trekken. Dat vind ik zelfs een teken van volwassenheid. Maar helaas verlopen de meeste echtscheidingen in een sfeer van haat, nijd en pesterij. En dat vind ik verschrikkelijk onvol wassen". "Vroeger was het een zeld zaamheid, dat gescheiden mensen opnieuw trouwden. Nu is dat vrij gebruikelijk. Op die manier kunnen uit één echt scheiding twee huwelijken voortvloeien. En eerlijk gezegd denk ik, dat het toenemend aantal huwelijken in 1984 daar iets mee te maken heeft", aldus de heer Westveer. "Ik vind het geen enkel be zwaar, dat iemand voor de tweede keer naar het gemeen tehuis komt om te trouwen. ledereen kan het een keer ver keerd doen. Maar het moet na tuurlijk geen gewoonte worden. Als iemand om de paar jaar te rugkomt, is voor mij óók de lol d'r af. Want zo iemand is niet rijp voor het gezinsleven, terwijl juist dat gezinsleven vaak het doel is van het huwelijk. Dat merk je vooral bij gescheiden mensen, die opnieuw trouwen. Die willen op het gemeentehuis graag een korte toespraak. Die kun je niks wijsmaken, want ze kennen de waarde van een goede onderlinge relatie maar al te goed. Daar heeft een amb tenaar van de burgerlijke stand eigenlijk maar weinig aan toe te voegen". "Anderzijds is het me ook wel eens overkomen, dat twee zéér ervaren" volwassenen gingen trouwen: hij al voor de 4e keer, zij voor de 3e keer. Tja, dan weet je van te voren, dat dat huwelijk geen stand houdt. De mensen waren afkomstig uit de Randstad. En daar is toch een andere mentaliteit, hè? Niette min heb ik op mijn manier ge probeerd nog iets zinnigs te zeggen. Maar ik heb het korter gehouden dan gewoonlijk. Het heeft overigens niks geholpen: na een paar jaar lag het zaakje weer al uit elkaar". Wat kan een 'trouwambtenaar' van de burgerlijke stand eigen lijk aan verstandige woorden kwijt in 4 tot 5 minuten? De heer Westveer: "Nou, niet zoveel natuurlijk. Je kunt open deuren gaan intrappen, of puur theore tische dingen gaan opdissen. Ik probeer altijd enkele praktijk- dingen ter sprake te brengen. Ik heb niet de illusie, dat het wat bij zal dragen aan het huwe lijksgeluk. Voor een deel ben je tóch een ceremonieel onder deel van de huwelijksdag. Vraag de volgende dag maar eens aan de pasgehuwden, wat de ambtenaar gezegd heeft. De meesten weten het niet eens De heer Westveer achter zijn vertrouwde kathedertje in de trouwzaal van het Reimerswaalse gemeentehuis te Kruiningen. meer. D'r komt op zo'n dag zó veel op ze af". Zélf kan hij intussen min of meer aanvoelen hoe zijn toes praakjes overkomen. Want toen hij in 1947 voor het eerst een huwelijk voltrok, was een tante zijn eerste 'slachtoffer': Geer- truida Westveer, die in het hu welijk trad met Max Stouten. Later trouwde hij ook twee van zijn zusters. In 1978 voltrok hij voorts het huwelijk van zijn zoon Eddy. En dit voorjaar (juni) trouwde zijn zoon Hans West veer met Anne-Marie Rottier. Ook hier trad pa op als ambte naar van de burgerlijke stand. De heer Westveer heeft dus in de familiekring aardig wat 'werk' gehad En toch is er, volgens hem, in de relatie man/vrouw princi pieel weinig veranderd sinds zijn eerste huwelijksvoltrekking in 1947. "De alternatieve sa menlevingsvormen zijn enigs zins in zwang gekomen. Maar veel méér dan langdurig sa menwonen is het toch nooit geworden. Een soort huwelijk zonder boterbriefje dus. Maar ook daarin is de klad gekomen. Men komt er weer van terug. Gewoon trouwen raakt weer 'in'. Lekker ouderwets doen dus". "Ik voorzie, dat het vertrouwde gezinsleven (hoewel de ge zagsverhoudingen onder druk staan) gewoon intact zal blij ven. Dus: mannetje en vrouw tje, die samen hun eigen kin deren opvoeden. Dat zal in on ze westerse maatschappij het geijkte patroon blijven". KRO-radio en tv schenken de komende weken weer aandacht aan de bekende actie "Zon in de Schoor steen". Deze actie is be doeld om zieken, gehandi capten en hulpbehoevende bejaarden en met name de genen onder hen die dreigen te vereenzamen te verrassen met een leuk pakje. De Zonnebloem organiseert "Zon in de Schoorsteen" al vele jaren in samenwerking met de KRO. Vorig jaar de den maar liefst 75.000 men sen mee. Het gaat niet om dure ca deaus, maar om het maken van een gezellig pakje, compleet met rijmpje of briefje, zoals dat op of rond 5 december in zoveel gezin nen gebeurt. Hoe men aan het adres van een gehandicapte of zieke kan komen? Wel, dat is zeer eenvoudig. Men schrijft een kort briefje aan de Zonne bloem. Elke provincie heeft een centrale post in de pro vincie waar men woont. Bij het briefje dient men een postzegel in te sluiten van 70 cent. Men ontvangt dan na 15 november een adresformu lier, waarop behalve naam en adres van een zieke of gehandicapte ook enkele bijzonderheden staan. Deze gegevens kan men gebrui ken bij het samenstellen van een pakje. Het pakje dient tijdig verzonden te worden, het kan eventueel gebracht worden, als men een adres uit de eigen omgeving ont vangt. De centrale post in Zeeland is in Zeeuws-Vlaanderen: De Zonnebloem. Postbus 5000. 4550 KA Sas van Gent.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9