AK lUk UUUe uit Q7 het zakenhart "Als je oma mee hebt, komen de kinderen ook" Houdt Groeneveld voor ogen j|||| Autorijschool Geschiere viert 20-jarig bestaan met Open Dag De mee-groei keuken It T Vlotte winterkleding bij Trefcenter in Middelburg Woensdag 24 oktober 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Prijswinnaars bij Terako Jongerensoos Westkapelle Toneelmorgen de Jager Tolhoek Wim Bezemer, ondernemer in Arnemuiden: Budgettering Woltershuis Rode Kruis-uitvoering Huurderscomité Gehandicaptensoos Bingo Jazzgymnastiek Zandstroomcontact De Zonnebloem Proces Fort Rammekens Katholieke vrouwen Cursussen ZIKV 'Voor mezelF Radioprogramma Max van den Berg Gehandicapten Aanstaande ouders Ruilbeurs Onverharde wegen Broodpopjes bakken Film Captains Club EO-kopstukken Vrije School Tijdrede Toerclub bijeen Rioolbelasting Spaghetti Volleybal In Middelburg en Vlissingen staat iets te gebeuren. Groeneveld Opticiens wordt verbouwd, vernieuwd, verbeterd. Overzichtelijker en prettiger ingericht. Maar zo'n verbouwing vraagt om ruimte. Veel ruimte. Dus verkoopt Groeneveld Opticiens meer dan 300 monturen met KORTING TOT 50%! EXTRA VOORDEEL VOOR U! Dus profiteer van die verbouwing. Nu kunt u een kwaliteitsmontuur kopen voor letterlijk DE HELFT VAN DE PRIJS! Wacht niet te lang, want.... OP IS OP! Wat te melden? BEL 01180-27651 Postbus 5017 4330 KA Middelburg iNfOBVATiERuBBIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE KRANT Het Trefcenter in Middelburg heeft deze winter een uitgebreid assortiment kleding voor zowel dames, beren als voor kinderen. Een deel van de wintercollectie werd vorige week tijdens een drie dagen durende modeshow in het restaurant van deze supermarkt getoond. Er was ruime keus in zowel klas sieke modellen als in het sportieve genre en ook de vrijetijds- en kin derkleding kreeg de aandacht. De groep 'Pour Voir' (vijf dames, drie heren en vier kinderen onder aanvoering van Domina Woltjer) liet op flitsende wijze de eigen tijdse kleding zien. De show begon dinsdagmiddag, kreeg woensdagmiddag een ver volg en werd vrijdagmiddag afge sloten. Iedere middag waren er drie shows te zien. Behalve de kleding met veel ruit- dessins, wijde pantalons en bla zers kregen ook de accessoires aandacht. Sieraden, schoenen en tassen vormden de hoofdmoot. Ook de nachtkleding kwam aan bod en oogstte veel waardering van de bezoekers die bij iedere show het restaurant nagenoeg vulden. Het was voor de eerste maal dat Trefcenter de modeshow door een groep 'van buiten' liet verzorgen; voorheen werd er met eigen mensen gewerkt. Ook het restaurant was dit jaar voor het eerst als showruimte in gebruik. Beide veranderingen werden als bijzonder positief er varen. Als speaker fungeerde Jan Helmons en zijn vrouw Jeanette en Fred de Wit stelden de collectie samen. Inmiddels heeft Trefcenter ook een aantal gerenommeerde merk- produkten in de collectie en be- drijfschef Hans Apner wilde nog wel even kwijt dat deze merkpro- dukten tegen discountprijzen worden aangeboden. 'Poir Voir' werd na afloop in de bloemetjes gezet. Autorijschool Geschiere in Mid delburg bestaat zaterdag 27 okto ber precies 20 jaar. Reden genoeg voor het echtpaar Geschiere om die dag het hypermoderne leslo kaal aan de Rotterdamsckaai voor het publiek open te stellen. Be langstellenden kunnen tijdens de ze open dag een gratis computert- heorietest maken en een gratis rij les afspreken onder het genot van een hapje en een drankje. Autorijschool Geschiere heeft zich vier en een half jaar geleden op de Rotterdamsekaai 67 geves tigd. Voorheen runde het echtpaar dit familiebedrijf aan de Nieuwe Vlissingseweg. Sinds ongeveer een halfjaar werkt Geschiere met computers voor nog betere resultaten bij het theo retische gedeelte van het rijexa men. De open dag begint 's morgens 9 uur en zal tot ongeveer 18 uur du ren. Belangstellenden voor de theorietest worden verzocht van te voren even telefonisch contact op te nemen op het nummer: 14226. Omdat Terako 15 jaar bestaat houden verschillende leveranciers akties in de vier winkels van het Zeeuwse bedrijf. Zo ook Philips. Philips ontwikkelde de 'cassette kwis' waaraan iedereen mee kon doen die geluidscassettes kocht. Deze cassette wedstrijd had de volgende winnaars: Arnold van Rossum uil Oost Souburg. Ronny de Kooning uit Goes. Khallauf uit Goes en H. Abramse uit Kortgc- ne. Voor de prijswinnaars staat een radio cassette recorder van 398.- klaar. Aan Arnold van Rossum werd de cassetterecorder inmiddels al overhandigd. Buurthuis Aldegonde in West- Souburg is gestart met een jonge rensoos. Iedere woensdagavond kunnen jongeren lussen 14 en 18 jaar tafeltennissen, kaarten, films kijken en andere aktiviteiten ple gen. De soos duurt van 19 tot 22.30 uur. Bij voldoende animo kan de soos meer avonden per week open zijn. De gemeenteraad van Westka pelle vergadert donderdag 25 ok tober vanaf 20 uur in het ge meentehuis in Westkapelle. Opde agenda staan: Vaststelling van de lijst voor sociaal-culturele aktivi teiten. uitvoering van een beplan tingsprogramma voor de be bouwde kom en de herinrichting van het kantoor van de Stichting Welzijn voor Ouderen Walche ren. Ook wordt gesproken over de verhoging van gemeentelijke ta rieven en belastingen. Kinderen-van 6 tot 12 jaar kunnen zaterdag 27 oktober tijdens een toneelmorgen van buurthuis De Paraplu zelf een toneelstukje be denken en opvoeren. Verkleed- spullen en schmink zijn in het buurthuis aanwezig. De toneel morgen begint om 10 uur. Inlich tingen: 01184-65453. Aangepaste kerkdienst De bewoners van het gezinsver-' vangend tehuis Westerhof in West-Souburg verlenen met nieu we muziekinstrumenten mede werking aan de aangepaste kerk-' dienst die zondag 28 oktober van af 9.30 uur wordt gehouden in De Schaapskooi bij winkelcentrum Papegaaienburg in Vlissingen. Organist is André van den Akker; voorganger is ds. A.V. de Nooij. Prijsuitreiking aan Arnold van Rossum uit Oost-Souburg, een van de prijswinnaars van de 'cassette kwis'. die meegroeit met de grootte en de verande ringen in Uw gezin. ALNO keukens kunnen stap voor stap met elementen worden uitgebreid. Wij tonen U graag een veelvoud aan keukenvoorbeelden. Een keuken naar maat, óók in prijs. Goes, Houtkade 7 tel. 01 100-21250 Geopend van ma.-vr. 8.00-1 7.00 u. Zaterdag van 10.00-1 2.00 u. Middelburg, Korte Noordstr. 1 tel 01180-33050 Geopend van ma.-vr. van k8.00-1 7.00 u. Ondernemer Wint Bezemer voelt zich 'als een vis in het water', in Arneniuiden. om maar eens in de termen van het vissersdorp te blij ven. Ruim elf jaar woont de familie Bezemer in Arneniuiden en in die periode is het uit Zwijndrecht af komstige gezin helemaal ingebur gerd. De 48-jarige Wim Bezemer heeft een handelsonderneming in meu belen. al 25 jaar lang. Reden voor hem en zijn gezin om deze mijlpaal te vieren. Vrijdag 9 november is er voor vrienden en relaties van de meubeiagent een feestelijke re ceptie in het verenigingsgebouw 'De Arne' in Arneniuiden. Maar ondernemer Bezemer houdt zich niet alleen bij meubelen, die hij overigens uitsluitend, aan de detailhandel verkoopt. Sinds twee jaar heeft Bezemer ook een sport zaak in Arnemuiden en vorigjaar begon de enthousiaste zakenman tevens een schoenenzaak in die zelfde plaats. In beide branches is Bezemer de enige winkelier in Arnemuiden. De meubelagent doet de sport- en annex schoenenzaak niet zelf. Toen zoon Alfred twee jaar gele den terugkeerde van zijn militaire dienstplicht in Libanon, werd met de sportzaak begonnen en enige tijd later werd de /aak uitgebreid met schoenmode. Moeder Trudy heeft ook een grote inbreng in de Arnemuidse zaak. Van huis uit in het modevak opgegroeid geeft zij de adviezen op modegebied, die bepalend zijn voor zowel de aan koop van een nieuwe collectie sportartikelen als de schoenmode. Zeer belangrijk vindt Wim Beze mer de relatie met zijn klanten. "Als de klant het plezierig vindt om bij mij te kopen, ben ik tevre den". stelt hij zonder omhaal, en: "Als je oma in Arnemuiden mee hebt. komen ook alle kinderen bij je in de zaak". Het sterkste wapen van Bezemer is de kwaliteit. En dat geldt zowel op het gebied van de sportartike len als voor de schoenmode. "Ik ben er van overtuigd dat we met 'de stad' kunnen concurreren, niet alleen voor wat de kwaliteit be treft maar ook wat betreft de prij zen van de merkartikelen die wij bieden". Aandacht voor de klan ten en een goed advies is bij Be zemer een voorwaarde van goed zaken doen. Vooral op het gebied van de schoenen is het zaak dat er kwaliteit geboden wordt, vindt de heer Bezemer. die ook voor moei lijke voeten hoogwaardig schoei sel kan leveren. Bezemer Meubelen speelt zich 'boven' het sport- en schoenge- beuren af. Twee jaar geleden be heerde Bezemer zijn handelson derneming in meubelen nog van uit zijn woonhuis aan de Spoor straat. Toen echter de sportzaak en later de schoenmode startte, werd op de bovenverdieping van deze bedrijven in de Noordstraat een meubelshowroom ingericht. Op ruim zestig vierkante meter is een ruime collectie meubelen uit gestald die uit de voorraad aan de detailhandelaren (die vaak klan ten 'even langs' sturen) wordt ge leverd. De Arnemuidse meubela gent doet zaken met handelaren uit heel zuidwest Nederland en. een belangrijk deel van zijn werk is het bezoeken van meubelbeur- sen in binnen- en buitenland. Zowel de sportzaak als de schoenwinkel 'lopen als een trein' en als het zo door blijft gaan moet er op korte termijn personeelsuit breiding komen. De jeugdige Al fred (21zal dan assitentie moeten krijgen van een leeftijdgenoot, want in het kader van de werkge legenheid wil vader Bezemer ook zijn bijdrage leveren om jeugdige werklozen aan een baan te helpen. Over een crisisperiode wil Beze mer niets horen. Vanuit zijn christelijke levensovertuiging heeft de ondernemer nooit het vertrouwen in een goede afloop verloren. "We zullen alleen wat harder moeten aanpakken, maar dat kan voor niemand kwaad", vindt hij. "als je maar een open oog houdt voor alles wat er in de wereld omgaat". Het zakendoen heeft Wim Beze mer overigens van geen vreemde. Ook zijn vader was ondernemer en werkte tot zijn 70-ste jaar in een eigen zaak. die nu door een zoon wordt voortgezet. Wim Bezemer komt uit een gezin met twaalf kinderen en ook in dit geval heeft hij getracht zijn vader te evenaren. Het Arnemuidse gezin Bezemer heeft ook twaalf nazaten. Zaak van Wim Bezemer in de Noord straal in Arnemuiden en meubelagent Wim Bezemer 1* 4 mm "-"«-A* I De maandelijkse vrouwenactivi teit in buurt- en clubhuis De Zwaan in Oost-Souburg staat woensdag 31 oktober in het teken van 'budgettering'. De activiteit wordt elke laatste woensdag van de maand gehouden en begint om 9.15 uur. Kinderopvang is aanwe zig. Tijdens de bijeenkomst van woensdag 31 oktober gaan des kundigen in op de manier waarop men het beste met het (huis houdgeld om gaat. Daarna is er gelegenheid om te discussiëren. Het buurthuis Het Woltershuis -op de hoek van de Hogeweg en de Bonedijkestraat in Vlissingen- heeft voor het pas begonnen sei zoen een zeer uitgebreid pro gramma van activiteiten opges teld. Elke werkdag is er 's mor gens, 's middags en 's avonds van alles te doen voor kinderen, jon geren en volwassenen. Voor in formatie: 01184-14660. 'Operatie Nagtegaal' is de titel van een grote toneelavond van de afdeling Middelburg van het Ne derlandse Rode Kruis. Het stuk wordt vrijdag 2 november op de planken gezet door de toneel groep De Spalkers. De opvoering begint om 20 uur. In de pauze is er een verloting. Na afloop is er bal, waaraan de JW-band medewer king verleent. Het spektakel speelt zich af in De Schouwburg in Middelburg. Het huurderscomité Wonings tichting Walcheren/ Van Turn houtstraat en omgeving in Oost- Souburg vergadert donderdag 25 oktober vanaf 19.30 uur in het wijkcentrum Middenhof aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg. Op de agenda staan onder meer besprekingen over gasleidingen, over schoorsteenvegen en over het concept-beleidsplan en de begro ting voor '85. Elke dinsdagavond kunnen (on zichtbaar en zichtbaar) invaliden en validen deelnemen aan een soosavond. die om 19.30 uur be gint in de grote zaal van Bachten Romme in Vlissingen. De zoge noemde dinsdagavondsoos bes taat al 12 jaar. De programma's zijn zeer gevarieerd. Belangstel lenden kunnen de bijeenkomsten bezoeken of voor nadere inlich tingen 01184-16319 of 01184-70715 bellen. Buurthuis Het Woltershuis in Vlissingen heeft woensdag 31 ok tober een bingo-avond in petto, die om 20 uur begint. Hel Wol tershuis is gevestigd op de hoek van de Hogeweg en de Bonedij kestraat. Inlichtingen: 01184-14660. In buurthuis Hel Woltershuis in Vlissingen gaat vanavond (woensdag 24 oktober) om 18 uur de jazz-gym voor kinderen en volwassenen van start. Er kunnen maximaal 12 personen deelne men. Opgave is mogelijk via tele foonnummer 01 184-14660. De dames van Zandstroomcon tact. de vrouwenontmoetingsclub voor de wijken Stromenwijk en 't Zand in Middelburg, komen woensdag 31 oktober om half tien bijeen in wijkgebouw De Vergul de Baars aan de Baarsjesstraat in Middelburg. De deelneemsters moeten zelf bloemen en een keu kenmesje meenemen, want de bijeenkomst staat in het teken van het bloemschikken. Informatie: 01180-14904. Op initiatief van de regio Wal cheren van 'De Zonnebloem' kunnen zieken, gehandicapten, bejaarden en zij die aan huis ge bonden zijn deelnemen aan een koopavond in het grootwinkelbe drijf Miro in Vlissingen. De koopavond staat dinsdag 13 no vember op het programma. In het bedrijf worden op verschillende plaatsen rustpunten gecreeërd. Rolstoelen zijn aanwezig en een groot aantal vrijwilligers staat klaar om de helpende hand te bieden. Informatie en opgave via de volgende telefoonnummers: 01184-14177, 01184-17318. 01180-29718 en 01184-27706. Na zorgvuldig onderzoek naar de juridische mogelijkheden heeft de Stichting Verbiedt de Kruisraket ten besloten een proces te voeren tegen dé plaatsing van kruisraket ten in Nederland. Twee advoca ten hebben inmiddels de dag vaarding voorbereid, waarin de onrechtmatigheid van plaatsing centraal staat. De stichting zoekt 10.000 Nederlanders die als ei sende partij aan het proces tegen de Staat wil deelnemen. Deelne mers kunnen zich aanmelden via Antwoordnummer 10679, 1000 RA in Amsterdam. De Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum in Vlissingen stelt belangstellenden in de gele genheid om het Fort Rammekens bij Ritthem te bezoeken. Ze die nen zaterdag 27 oktober op eigen gelegenheid naar het fort te ko men. De rondleiding begint om 10.30 uur. Opgave vooraf is noodzakelijk. Dat is mogelijk aan de balie van het Stedelijk Mu seum in Vlissingen (Bellamypark) of telefonisch: 01184-12498. 'Vrouw en Gezondheid' is het thema van de ledenontmoetings dag van het Katholiek Vrouwen gilde in Zeeland. Deze dag begint donderdag 25 oktober om 10 uur in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Mevrouw L. van de Schoor uit Uden praat over 'Hoe werken wij binnen het Katholiek Vrouwengilde aan mondigheid?' Na de lunch staat een forumdis cussie op het programma. Infor matie: 01194-455. Bij het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming in Mid delburg zijn nog plaatsen be schikbaar bij de volgende cursus sen: Werken met textiel, werken met klei, boetseren en poppen maken, kunstgeschiedenis, en to neelspelen voor beginners. Ook zijn er nog vrije plaatsen bij het kinderatelier op woensdagmid dag. Inlichtingen en opgave: ZIKV. Kuiperspoort 21 in Mid delburg. telefoon: 01180-33095 en 33987. Het Vormingswerk Jonge Vol wassenen (VJV) in Middelburg begint maandag 29 oktober met een cursus "Hoe begin ik voor mezelf?'. De cursus is bedoeld voor mensen die er over denken om een eigen bedrijf te beginnen. Aandacht wordt besteed aan allerlei vormen van bedrijfsvoe ring. Tijdens de cursus komt een groot aantal thema's aan de orde. waaronder vestigingseisen, com merciële aanpak, financiering, ondernemingsvormen, sociale en particuliere verzekeringen en der gelijke. De eerste cursusbijeen komst begint maandag 29 oktober om half acht 's avonds in het VJV-gebouw aan de Latijnse Schoolstraat 12 in Middelburg. De cursus omvat twaalf bijeen komsten. alle op maandagavond. De Evangelische Omroep zendt maandag 29 oktober rechtstreeks een radio-programma uit vanuit de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Het gaat om een uit zending van de Ronduit-Radio- krant. Medewerking verlenen leerlingen van de Zeeuwse Koor school en de Engelse gospelzanger Paul Field. De presentatie is in handen van Jan van den Bosch'. Belangstellenden moeten uiterlijk om 18.45 uur binnen zijn. Het programma is van 19.15 tot 20.00 uur te beluisteren via Hilversum 2. Max van den Berg. Wim van Vel- zen en enkele medewerkers van het partijbureau van de PvdA ko men zaterdag 10 november naar Zeeland. Met Zeeuwse, partijge noten praten de bezoekers over allerlei actuele zaken. De bijeen komst begint om 10.15 uur in wijkgebouw De Spinne in Goes. 'Gehandicapten en hun rol bij uitkeringen en voorzieningen' is het thema van een cursus die van vrijdag 23 tot en met zondag 25 november wordt gehouden in het vormingscentrum Het Zilveren Schor in Arnemuiden. De cursus is bedoeld voor mensen die als kaderlid van gehandicaptenorga nisaties in hun werk te maken hebben met uitkeringen en voor zieningen. Informatie: 01182-1610 (Anita Idskes of Piet Hoogland). Zwangerschap, geboorte, voeding en dergelijke komen aan de orde tijdens een cursus van de Kruis vereniging Walcheren-Oost. De cursus, die is bedoeld voor aan staande ouders, wordt gehouden in gebouw Hel Kruispunt aan de Mortierestraat in Middelburg. De cursus begint op dinsdag 30 okto ber en omvat vier of vijf bijeen komsten. die alle om 19.45 uur beginnen. Informatie en opgave: 01180-14366. De afdeling Middelburg van de internationale vereniging Philate- lica, de vereniging Delta West en de Numismatische Kring Zeeland hebben een grote ruilbeurs geor ganiseerd. die zich zaterdag 27 .»ktober tussen 10 en 17 uur af speelt in gebouw De Schakel in Middelburg. Het Zeeuws Coördinatie Orgaan (ZCO) voor Natuur-, Land- schaps- en Milieubescherming heeft de brochure 'Onverharde wegen in-Zeeland' uitgegeven. De brochure geeft een inventarisatie van de -nog niet geasfalteerde wegen in de provincie. Een aantal aantrekkelijke voorbeelden wordt beschreven. Ook wordt gepleit voor een grotere aandacht voor landschappelijke en natuurwe tenschappelijke waarden bij het beheer van deze wegen. De bro chure is te bestellen door 4.30 (inclusief porto) te storten op giro 2982942 ten name van de Stich ting ZCO in Goes. Een aantal banketbakkers van Trefcenter in Middelburg helpt kinderen tol 12 jaar bij het bakken van broodpopjes. De kinderen kunnen daarvoor zaterdag 27 ok tober tussen 14 en 16 uur terecht bij Trefcenter in Middelburg. Na het kneden van het deeg en het modelleren van de popjes worden deze gebakken, waarna de kinde ren ze mee naar huis mogen ne men. De Captains Club in Middelburg, een evangelische jeugdbeweging die zich richt op jongeren va.i 15 tol 20 jaar. vertoont vrijdag 26 oktober de film 'The Climb' in het padvindersgebouw aan de Kin derdijk 86 in Middelburg. De voorstelling begint om half acht Y avonds. Inlichtingen: 01180- 34084. De voorzitter en de directeur van de Evangelische Omroep, de he ren ds. J.H. Velema en drs. L.P. Dorenbos, brengen vrijdag 2 no vember een bezoek aan Vlissin gen. Ze houden tussen half drie en vier uur een inleiding over het werk en de programma's van de EO. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De bij eenkomst wordt gehouden in wijkgebouw 't Anker aan de Bo nedijkestraat in Vlissingen. 'De Vrije School als sociale im puls' is de titel van een lezing, die de heer W. Veltman maandag 29 oktober houdt in de Vrije School aan de W. Arondeusstraat in Middelburg. De heer Veltman is leraar aan de Vrije School in Den Haag en heeft veel publicaties op zijn naam staan. De lezing begint om 20.00 uur. EO-voorzitter ds. J.H. Velema spreekt vrijdag 2 november een tijdrede uit in de Ontnioetings- kerk aan de Oosterscheldestraat in Middelburg. Ook de heer L. Hartog. hoofdredacteur van het EO-programmablad. voert het woord. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De samenzang wordt begeleid door de organist B. Beekman Fzn. De toerafdeling van de Zeeuwse ren- en toerclub 'Theo Middel burg' komt donderdag 25 oktober in 'Kiekieris' in 's-Heerenhoek bijeen voor de jaarlijkse contact avond. Besproken worden onder meer de activiteiten voor het sei zoen 1985, en er is een nabe schouwing over het afgelopen sei zoen. Tevens wordt de 'supercup' uitgereikt aan het toerlid met de meeste afgelegde kilometers in dit seizoen. Deze trofee werd vorig jaar gewonnen door de Vlissinger Piet v.d. Meer met ruim zestien duizend kilometers en ook dit jaar maakt deze sportieve toerfietser weer een grote kans om de trofee in de wacht te slepen. Ook worden de winnaars van de koppeltijdrit gehuldigd. De contactavond be gint om acht uur. De gemeente Arnemuiden maakt nogal wat winst op de rioolbelas ting. Mede naar aanleiding van een debat in de tweede kamer over deze zaak willen b. en w. van Arnemuiden de rioolbelasting verlagen van 107 naar 100 gulden per aansluiting. Dit voorstel wordt behandeld tijdens de begrotings vergadering. Die begint maandag 29 oktober om half twee in het gemeentehuis van Arnemuiden en wordt dinsdag 30 oktober, eveneens om half twee, voortge zet. Spaghetti met hete saus en vla met appel staat donderdag 25 oktober op het menu van het jongeren centrum Midgard aan de Kuiper spoort in Middelburg. Wie mee wil eten moet dit vooraf melden: 01180-14281. De maaltijd wordt om zes uur opgediend. Buurthuis De Paraplu in Vlissin gen zoekt volleyballers. Ze kun nen elke maandagavond deelne men aan een recreatief partijtje volleybal, waarvoor tussen 21 en 23 uur de sportzaal van de Theo' Thijssenschool in Paauwenburg open staat. Meer informatie: 01184-65453. ALS WIJ VAN GR0ENEVELD KORTING GEVEN DOEN WE DAT METEEN GOED TOT50%! Vlissingen, St. Jacobstraat 14. Middelburg, Lange Delft 24.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7