informatiepagina van de gemeente vlissingen Waar de gemeente raad het vrijdag over heeft I Bakkersgang aan zijde Molenstraat afgesloten Wat ligt ter inzage? W Medewerking gemeente bij aanvraag bijdragen voor groot onderhoud f Eenmalige uitkering Nieuwbouw Pieter Louwerseschool kost 1.350.000,- Informatiegids 'Kijk op Vlissingen 1985" DE VLISSINGER Woensdag 24 oktober 1984 Agenda Bachtenpoorte Kemperstraat Onderzoek naar verontreiniging bodem onder Korenstraat 11 Collecte Vergadering commissie Sportbelangen kijk op vlissingen 1984 Commissie Communicatie beleid Advertenties Hinderwet Aanvragen Vergunningverlening De gemeentelijke informatiehoeken Bestemmingsplannen Wet geluidhinder Verkeer Even bijpraten met wethouder Bruinooge Multifunctionele ruimte Moluks welzijnswerk Accommodaties Promotie Vlissingen IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Dit keer is de agenda voor de maandelijkse vergadering van de éemeenteraad niet zo omvangrijk. Dat wil echter niet zeggen dat er vrijdag geen interessante zaken aan de orde komen. Leest u onderstaand overzicht en de artikelen en berichten elders op deze pagina er maar eens op na. Mochten ze uw belangstelling wekken: de raadsvergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De kans bestaat dat dit of een van de andere artikelen op deze pagina u niet voldoende infor matie bieden. Geen nood. Want in de gemeentelijke informatie- hoeken liggen alle raadsvoor stellen ter inzage. Denkt u. na het lezen daarvan, nog niet vol doende geïnformeerd te zijn dan kunt u ook de achterlig gende stukken inzien. Dat zijn de brieven, nota's en dergelijke die bij de over te leggen stuk ken en voorstellen horen èn zoals die terinzage liggen voor de raadsleden. Belangstelling hiervoor? Stap dan even binnen bij het Stafbureau Voorlichting en Inspraak in het stadhuis, be gane grond, kamer 034. De agenda voor de vergadering van de gemeenteraad vrijdag as. (aanvang 14.00 uur) ziet er als volgt uit: OPENING Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 30 au gustus 1984. Mededelingen. Over te leggen stukken. Te behandelen punten 1-1 Benoeming lid museum commissie; 1-2 Benoeming lid bestuur stichting welzijn voor ouderen in Vlissingen; 2-1 Wijziginq Algemeen Ambte narenreglement in verband met I.Z.A.-deelnemerschap; 2-2 Wijziging verordening gel delijke voorzieningen raads- en commissieleden; 2-3 Krediet ten behoeve van de herinrichting van het stadhuis; 3-1 Wijziging subsidiëring 1985 Veilig Verkeer afd. Vlissingen en Souburg; 5-1 Financiële medewerking splitsing 12 woningen in 36 on zelfstandige woonruimten, ge legen aan de J.M. Kemper straat; 5-2 Krediet voor het bouwrijp- maken van terreinen in het be stemmingsplan Beschermd Stadsgezicht; 5-3 Aanvraag bijdrage ineens inzake terugploegregeling 1984 groot-onderhoud complex 196 woningen ten behoeve van Basco; 5-4 Aanvraag bijdrage ineens inzake terugploegregeling 1984 groot onderhoud complex 42 woningen voor de Wonings tichting Walcheren; 5-5 Geldelijke steun bij de overname van 24 domeinwo ningen door Basco; 6-1 Krediet oriënterend onder zoek bodemverontreiniging Korenstraat 11; De woningbouwvereniging Basco is van plan om groot onderhoud te gaan uitvoeren aan een complex van 196 woningen. Het gaat om die aan de Troelstraweg 18 tot en met 360 (even nummers) en Alexander Gogelweg 7 tot en met 53 (oneven nummers). Foto: De woningen aan de Alexander Gogelweg waaraan groot onder houd uitgevoerd gaat worden, (toto Cor Schuilwerve). In totaal kost de uitvoering van dit plan 1.140.025,—. Door het rijk kan in dit verband aan de gemeente een zogenaamde bijdrage ineens worden ver strekt van éénderde van deze kosten, wat neerkomt op 380.008,—. Deze bijdrage moet dan door de gemeente aan de woningbouwvereniging worden doorbetaald. Vrijdag as. behandelt de gemeenteraad het voorstel van burgemeester en wethouders hieraan mee te werken de bijdrage ineens aan te vragen. De resterende kosten zal de woningbouwvereniging overigens uit eigen middelen fi nancieren. Een soortgelijk voorstel doet het college met betrekking tot het groot onderhoud aan een complex van 42 woningen aan Bachtenpoorte 1 tot en met 30 en 36 tot en met 47. Deze pan den zijn in eigendom bij de Wo- ningbouwstichting Walcheren. De totale (subsidiabele) kosten voor dit project komen op 220.000,—. De raad wordt ge vraagd een bijdrage ineens bij het rijk aan te vragen, ter grootte van éénderde van ge noemde kosten. Ook hier zal de eigenaar van de woningen het resterende bedrag zelf betalen. De woningbouwvereniging Basco gaat 12 woningen aan de J.M. Kemperstraat splitsen in 36 onzelfstandige woonruimten. Het rijk zal hieraan financieel meewerken door het verstrek ken van een lening van 786.892,— èn een jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort van 29.484,—. Om budgettaire redenen zal echter nu voor twintig van de 36 te creëeren woonruimten een lening be schikbaar worden gesteld en' een jaarlijkse bijdrage van 16.380,—. B. en w. zullen de raad vrijdag voorstellen finan ciële medewerking te verlenen. De gemeente zal daarbij als 'tussenpersoon' van rijk en wo ningbouwvereniging fungeren. Aan de Korenstraat 11 was voorheen een autogarage met een benzinepompinstallatie gevestigd. Nu bestaan er plan nen voor woningbouw op deze plaats. Daarom is het belang rijk om te weten of de bodem en het grondwater er niet zodanig verontreinigd zijn dat dit gevaar kan opleveren voor het milieu of de gezondheid van mens en dier. B. en w. hebben om deze reden aan gedeputeerde staten van Zeeland gevraagd een bode monderzoek te mogen uitvoe- *ren. Het dagelijks bestuur van de provincie heeft toestemming verleend. De gemeenteraad krijgt vrijdag het voorstel te be handelen voor het bodemon derzoek 12.600,— beschik baar te stellen. Dit bedrag kan overigens worden gedecla reerd bij de provincie. Er bestaat een grote kans dat er deze week bij u wordt aange beld. Degene die dan bij u op de bel drukt kan een collec tant^) zijn van de Federatie Sociaal-Pedagogische Zorg voor Zwakzinnigen. Deze instelling heeft toestem ming van b en w om in de pe riode tot en met 27 oktober met de geldbus van huis- tot-huis te gaan. Aanvragen inleveren! De meeste personen, die een uitkering ontvangen via de ge meentelijke sociale dienst, hebben een paar weken geleden een aanvraagforumulier voor de eenmalige uitkering thuisgekregen. Zij doen er goed aan dit zo snel mogelijk terug te sturen. In de eerste zin staat echter niet voor niets het woordje 'meeste'. Want mogelijk zijn er van deze groep nog personen die zo'n formulier niet hebben ontvangen. Die doen er dan goed aan er zo snel mogelijk een op te halen bij een van de postinrichtingen. Al in januari 1981 besloot de Vlissingse gemeenteraad tot de bouw van een nieuw schoolgebouw van de openbare Pieter Lou werseschool in Oost-Souburg. De plannen zijn ondertussen ver der ontwikkeld. Ze zijn nu zover dat de raad kan worden voorge steld het voor de bouw benodigde bedrag van 1.350.000,— be schikbaar te stellen. Het geeft niet of u daarvoor naar het hoofdpostkantoor gaat of naar een bijkantoor of posta gentschap; ze hebben allemaal een voorraadje liggen. Hetzelf de geldt natuurlijk ook voor mensen die geen uitkering krij gen via de sociale dienst maar wel recht denken te hebben op die éénmalige koopkrachttoe slag. Bij het aanvraagformulier is een voorlichtingsfolder gevoegd. Mogelijk vindt u daarin echter geen antwoord, op al uw vra gen. In dat geval staat op een toelichting van de gemeente (eveneens bij het bovenge noemde papieren) waar u deze vragen kwijt kunt. Wanneer u zelf niet in staat bent naar een postinrichting te gaan kunt u ook de benodigde spullen tele fonisch aanvragen. U moet dan zijn bij de P.T.T.-Klantenservice Post. Het nummer daarvan is 0017. Maar: hoe dan ook, wacht niette lang met het insturen van het aanvraagformulier. Op donderdag 15 november moet het aanvraagformulier (met bij lagen!) echt op de post zijn. Ook hier geldt echter: hoe eer der hoe beter. U helpt daarmee de sociale dienst in haar stre ven de eenmalige uitkering vóór de komende kerst uit te betalen. In het voorstel daartoe, dat vrij dag door de raad zal worden behandeld, schrijven burge meester en wethouders dat voor dit bedrag 5 lokalen en een gemeenschapsruimte kunnen worden gebouwd. Deze ruim ten zullen worden 'gekoppeld' aan de op het terrein staande kleuterschoolgebouw, waarin sinds kort de openbare kleuter school Piggelmee is gehuis vest. De nieuwe huisvesting, zal 6-2 Krediet voor aanschaf van een servicewagen voor de rei nigingsdienst; 6-3 Wijziging verordening baat belasting herinrichting Bella- mypark/Kerkstraat, aanleg sfeerverlichting Nieuwendijk; 8-1 Ontkoppeling M.H.N.O.-af deling gemeentelijke scholen gemeenschap voor beroepson derwijs 'Swanenburgh'; 8-2 Medewerking bij aankopen door scholen voor bijzonder onderwijs; 8-3 Krediet voor nieuwbouw openbare lagere Pieter Lou werseschool; 8-4 Aanvullende vergoeding over 1979 aan bestuur Ichtus- school; 12-1 Vaststelling begrotingswij zigingen 1984; 12-2 Tarieven gemeentelijke belastingen voor 1985; Rondvraag Sluiting Morgen, donderdag 25 oktober, vergadert de commissie Sport belangen. Dit keer wordt de maandelijkse bijeenkomst niet gehouden in het stadhuis, maar in de sportzaal Van Duyven- voorde in Souburg (Donge- straat). De aanvang is om 19.30 uur. De stukken voor deze openbare vergadering liggen ter inzage in de vijf gemeente lijke informatiehoeken. De afgelopen weken zijn de organisaties, verenigingen en perso nen die in de informatiegids 'Kijk op Vlissingen 1984' staan, schriftelijk door de gemeente benaderd. Dit, in verband met de correctie van de tekst waarmee ze in deze gids staan en waarmee ze in die van volgend jaar willen komen. Gelukkig hebben velen de tekst, al dan niet gewijzigd, weer teruggestuurd. Enige honderden hebben dat echter nog niet gedaan. Hen wordt gevraagd dat zo spoedig mogelijk te doen' De sluitingstermijn is woensdag 31 oktober! Volgende week maandag (29 oktober) schuiven in het stad huis de leden van de Commis sie communicatiebeleid rond de tafel. Zij doen dat om zeven uur 's avonds om een aantal uiteenlopende zaken te be spreken. Bijvoorbeeld het aanvangstijd- stip van de raadsvergaderingen en een brief van het Wijkcomité binnenstad over wijziging van uitvoering van de woonbuurt verbetering Palingstraat en omgeving. De commissieleden zullen zich overigens ook over de evaluatie van het inspraak plan 'Ontwerp-beleidsplan Van Buitenstaander tot Medebur ger' buigen. De vergadering is openbaar. De te bespreken stukken zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau voorlichting en in spraak in het stadhuis (begane grond, kamer 034, tel. 87333). Nieuwe uitgaven zijn overigens altijd welkom. Uiteraard geldt dat alleen voor niet-commer- ciële instellingen en verenigin gen. Zij kunnen zich schriftelijk opgeven bij het Stafbureau voorlichting en inspraak, Stad huisplein 2, 4382 LG Vlissingen. Bellen naar nummer 87335 mag ook. Vermelding in het redak- tionele deel van de gids is gra tis. Winkels en bedrijven mogen uiteraard in de gids adverteren. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Bureau Reclad in Middel burg, dat verantwoordelijk is voor de uitgave van de gids. Het postadres van Reclad is: Post bus 6, 4330 AA Middelburg; het telefoonnummer is (01180) 15217. De Stichting Sjaloom uit Koudekerke heeft bij burgemeester en wethouders een hinderwet-aanvraag ingediend. De stichting wil namelijk de werkplaats aan de Edisonweg 39 uitbreiden met een staalstraal- en inrichting. Even verderop aan de Edisonweg, op nummer 29, is Combit Transport b.v. gevestigd. Dit bedrijf heeft ook een hinderwetvergunning aangevraagd. Zij wil de onder grondse dieselolietank vervangen door een nieuwe met een in houd van 40.000 liter. B. en w. willen deze vergunnin gen - zij het onder voorschriften - verlenen. De ontwerpbe schikkingen en de andere stuk ken die erop betrekking hebben liggen tot en met 12 november as. ter inzage bij de afdeling al gemene zaken van de secreta rie (eerste verdieping, kamer 118). Bovendien kunnen ze in deze periode iedere woens dagavond van 17.15- tot 20.15 uur worden ingezien in de in- formatiehoek in de hal van het stadhuis. Schriftelijke bezwa ren kunnen tot en met 12 no vember as. worden ingediend bij b. en w. Als u daar (telefo nisch) om vraagt kunnen ook mondeling bezwaren worden ingebracht. De uiterste datum daarvoor is echter 5 november a.s. Het college is van plan om aan de heer C.H. de Jonge een hin- Iedere week is er wel iets nieuws te vinden in de ge meentelijke informatiehoeken. Of het nu gaat om folders van de gemeente of van het rijk, begrotingen... de gemeente komt er mee naar de burger. Die dus in vele gevallen niet naar het stadhuis moet om er om te vragen. Dat kan een hele rit uitsparen! De informatiehoeken zijn, on dergebracht in de volgende ge bouwen: - de openbare bibliotheek aan de Spuistraat; geopend van maandag 13.30- tot 20.00 uu dinsdag tot en met vrijdag van 10.00- tot 20.00 uur; 's zater dags van 10.00tot 12.30 uur; donderdag de gehele dag ge sloten. - wijkcentrum 'Middenhof' Ka naalstraat 64, Oost-Souburg, geopend maandag van 8.30- tot 11.00 uur; tot en met donder dag bovendien van 19.30- tot 21.00 uur; tijdens de schoolva kanties is het centrum gesloten. - wijkcentrum 'Open Hof', Al exander Gogelweg 59, geo pend op maandag tot en met vrijdag van 08.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur. Tij dens de zomervakantie is het Centrum gesloten. wijkcentrum 'Aldegonde' geopend tijdens de activiteiten in het centrum, dat is iedere dag 's morgens en 's middags, be halve zondag, donderdag ochtend, vrijdagochtend en za terdagmiddag. Binnenkort zal worden begonnen met de bouw van vijf blokken woningen tussen de Spuistraat en de Molenstraat. Deze bouwac tiviteiten zorgen voor bouwverkeer in deze omgeving. De ge meente wil echter verhinderen dat dit zware vrachtverkeer gebruik maakt van de onlangs heringerichte Slijkstraat en Bakkersgang, in verband met de kans op vernielingen van het wegdek. Om dit 'kapot rijden' van de Slijkstraat en de Bakkersgang te verhinderen is de Bakkers gang aan de zijde van de Mo lenstraat gedurende de bouw tijd voor doorgaand verkeer af gesloten. De paaltjes (foto) zijn vorige week geplaatst. Ze zul len gedurende een periode van ongeveer een jaar blijven staan. In de Bakkersgang zal dus al die tijd doorgaand verkeer on mogelijk zijn. (Brom)fietsers kunoen de paaltjes uiteraard wel passeren. Bij de beslissing de Bakkersgang af te sluiten heeft ook de veiligheid van met name de kinderen van de Ich- tusschool en 'Het Mezennest' een rol gespeeld. (foto Cor Schuilwerve) derwetvergunning te verlenen voor een tectyleerinrichting aan de Gildeweg 25. De aanvraag en de stukken die erbij horen liggen ter inzage bij de afdeling algemene zaken (Zie voor plaats- en openingstijden hier boven). Bezwaren kunnen bij b. en w. worden ingediend tot en met 5 november as. Dat kan schriftelijk, maar ook monde ling. In het laatste geval is de uiterste datum 29 oktober. Men kan hiervoor contact opnemen met de afdeling algemene za ken. Bij de afdeling ruimtelijke orde ning (kamer 147) kan worden ingezien het ontwerp van het bestemmingsplan Schelde- straat. Dit omvat, globaal, de gebieden tussen de Singel, Paul Krugerstraat, Badhuis straat, Schelde-terreinen van Van Dishoeckstraat. Indienen van bezwaren tegen dit ont werpplan is mogelijk tot 27 ok tober as. De bezwaarschriften moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders zijn van plan Gedeputeerde Staten van Zeeland te vragen hogere grenswaarden te mo gen vaststellen ingevolge de Wet Geluidhinder. Dit, in het kader van het bestemmings plan Scheldestraat. Het ont werp van het verzoek en de bij behorende stukken liggen tot en met 27 oktober 1984 ter in zage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening in het stadhuis (eer ste verdieping, kamer 147). Tij dens deze termijn kan een ieder ten aanzien van het ontwerp- verzoek schriftelijk opmerkin gen maken bij het college van b. en w. Burgemeester en wethouders hebben onlangs een aantal be sluiten genomen op verkeers gebied. Daarbij ging het met name over de situatie op en om het Bellamypark. De besluiten omvatten onder meer het op heffen, danwel instellen van parkeer- en rijverboden en het omzetten van een voorrangss plitsing in een voorrangskrui sing. Over de preciese inhoud kan de afdeling Algemene Za ken u inlichten. Deze afdeling kunt u in het stadhuis vinden op de eerste verdieping, kamer 118. Daar kan men u ook inlichten over de mogelijkheid tegen de besluiten in beroep te gaan. Dat moet wel vóór 1 november gebeuren. a straks ruimte bieden aan acht groepen. De nieuwbouw vormt het sluit stuk van de hergroepering van enkele openbare- en protes tants christelijke onderwijsac- commodaties in Oost-Souburg. Het overgrote deel van de bouwkosten zal overigens wor den vergoed door het rijk. Uit gaande van de huidige raming blijft voor rekening van de ge- meenté een nettobedrag van 14.570,-. Het huidige onderkomen van de Pieter Louwerseschool. (foto Cor Schuilwerve). JL Twee weken geleden heeft de ge meenteraad een belangrijke knoop doorgehakt, toen hij besloot tot aankoop van het Arsenaal. De volgende stap is de verbouwing en inrichting van dit op zich al beeld bepalende gebouw aan de Vis sershaven. Dat hangt echter nauw samen met de bebouwing van de naaste omgeving ervan. Nu wij eigenaar van het pand zijn is het logisch dat de gemeente hier een voortrekkersfunctie heeft. Maar - en ik wil u dat in alle eerlijkheid zeggen - gemakkelijk is dat niet. Momenteel wordt er bekeken wat de bebouwingsmogelijkheden zijn. Wanneer we daar een 'plaat je van hebben zal dat aan de ge meenteraad worden voorgelegd mèt een mogelijke keuze voor de ontwikkelaar van die bebouwing. In het Arsenaal zelf komt een multifunctionele ruimte. Deze zal énderde deel van het pand in beslag nemen. Het andere deel zal, op commerciële basis, door een of meerdere particulieren moeten worden 'aangepakt'. Ook daarbij dient natuurlijk rekening te worden gehouden met de ontwik keling van de nabije omgeving. Al met al is er nog heel wat werk aan de winkel. Ik beloof u dat u op deze pagina op de hoogte wordt gehouden! Iets heel anders wat onder mijn portefeuille valt is het Moluks welzijnswerk. Sinds enige jaren beijveren de in onze gemeente wonende Zuid- Molukkers zich voor een 'eigen' stichting voor onder meer sociaal-cultureel werk. De Molukse Werkgroep Souburg heeft daartoe na zorg vuldige voorbereiding een be leidsplan en een begroting bij de gemeente ingediend. En ik moet zeggen: een goed plan! Zo goed, dat behalve de gemeente ook de rijksoverheid heeft besloten deze actieve groep te subsidiëren. De voorwaarden waaronder de ge meente dat zal doen zullen staan in het welzijnsprogramma voor 1985 Nu ik het toch over dat programma heb: er wordt hard aan gewerkt om het eind november, begin de cember van dit jaar te laten ver schijnen. Er wordt een totaal budget in opgenomen voor het Vlissingse welzijnswerk in 1985, dat vrijwel gelijk zal zijn aan dat van dit jaar. In elk geval willen burgemeester en wethouders daarin geen grote kortingen meer toepassen. We zijn daarbij wel van mening dat de tarieven van de in het welzijnsprogramma ge noemde particuliere organisaties wederom niet mogen stijgen De gemeente geeft op dit punt het voorbeeld bij de verhuur van sportvelden en andere gemeente lijke accommodaties. De huur daarvan is al ruim twee jaar niet meer verhoogd. Daarnaast is ons voornemen om in het programma 1985 enkele knelpunten op het gebied van huisvesting in de sec tor sociaal-cultureel werk op te lossen. Het gaat daarbij met name om de Scheldebuurt en Wester- zicht/ West-Souburg. Ook zal in het programma voor volgend jaar weer één sportveld worden aan gegeven dat aan de beurt is om opgeknapt te worden. Tot slot wil ik nog graag melden dat de Stichting Vlissingen Pro motie bijna een feit is. Over de taken van dit gezamenlijke initia tief van overheid en bedrijfsleven wil ik graag een volgende keer met u bijpraten!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5