Provinciebeleid: vraag en antwoord Cursussen voor baas en hond bij Hondenvereniging Walcheren i.o. Een foto uit de oude doos Het stadhuis te Goes Letten op landbouwtrekkers Nu ook kindertelefoon in Zeeland ZEELAND IN DE PEN Waterstaat en verkeer Economie wie niet adverteert wordt vergeten Kinder&JeugdTelefoon Zeeland DE FAAM - DE VLISSINGER COMMISSI E S Woensdag 24 oktober 1984 De provinciale begroting - waarin het gehele beleid van de provincie de revue passeert - geeft de leden van de staten elk jaar aanleiding een groot aantal vragen af te vuren op het dagelijks bestuur. Bootdiensten Havens PZEM Herkenbaarheid Waar te verkrijgen? I VV M ISOLEREND BASIS WANDTAPIJT Als er iets is: 01180 38080 Elke dag van 4 tot 8 uur. A B IJ Van gotiek naar rococo, zeker wat het interieur betreft, zo zou men de verbouwing van het stadhuis te Goes in de jaren 1771-1774 kunnen noemen. Aan die verbou wing, met een deftig woord me- lioratie genoemd, is een groot deel van het oktobernummer 1 984 van het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond gewijd. "Een facelift", noemen de auteurs J.G. Lamoree,, C. Salomons, A.S. Fris en J.B. Bedaux de restauratie van het stadhuis in hun bijdrage onder de titel: De ideologie van een stads regering. Het gaat de schrijvers vooral om het decoratieprogram ma dat in het stadhuis is afge werkt. De gehele voortvarende operatie stond onder leiding van de stads- directeuren Laurens P. van de Spiegel en zijn zwager Dignus C. Keetlaer, leden van de Magistraat van Goes. De verantwoordelijk heid van de directeuren was groot. Onder hun competentie vielen de bestekken, het dek kingsplan en de aan te zoeken kunstenaars. Wat de "versier- ders" betreft hoefde men niet ver te zoeken: zij konden terecht bij de Middelburgse Steenhouwer Van Dienst en de stucadoor Sol- dati; verder trokken zij de in Zee land bekende Antwerpse grisail leschilder Marten Jozef Geeraerts aan. Wat het uiterlijke betreft werd de toren voorzien van een modieuze koepel met lantaarn. Bovendien liet men de gotische vensters zit ten: een ware vermenging van Maandag 29 oktober, 13.30 uur vergadert in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middel burg, de statencommissie voor waterstaat en verkeer. Aan de orde komen o.a. drie sta- tenvoorstellen, te weten, afschrij ving voorbereidingskosten inves teringen wegen, verlegging ge deelte van de weg Westkapelle- Domburg en reductieregeling tol tarief Zeelarrdbrug. Voorts staan er twee notities ter discussie over subsidiëring quartaire wegen en het verlenen van subsidie uit het provinciaal fietspadenfonds in de kosten van de aanleg van een fietspad langs het Schelphoekge- bied. Ook op 29 oktober, maar om 16.00 uur vergadert in het pro vinciehuis de statencommissie voor economische zaken. UWS stijlen. De middenpartij van de gevel werd voorziep van 18e eeuwse schuiframen en bekroond met een balustrade, in het midden waarvan het stadswapen van Goes prijkt, geflankeerd door de beelden Voorzichtigheid(Pruden- tia) en Gerechtigheid(Justitia), ei genschappen die men elke stads bestuurder mag toewensen. Het paste ook geheel in het 18e eeuwse decoratieprogramma. De beeldengroep werd ontworpen en uitgevoerd door Henderik van Diest. Een dergelijke versiering was al eerder toegepast bij de 1 8e eeuwse vleugel van het stadhuis te Den Haag. Wat het interieur betreft werd de vierschaarzaal het rijkst aange kleed. "Daarmee werd dit vertrek het meest representatieve en het deed om die reden soms ook als ontvangstruimte en vergader plaats dienst". Geeraerts kreeg de opdracht drie grisailles (witjes) te maken: twee boven de deuren (dessus-de-porte) en een als schoorsteenstuk. Deze schilder stukken zitten vol van symboliek over de rechtspraak, niet verwon derlijk in de vierschaar. Het is niet onwaarschijnlijk dat burgemees ter Franqois Keetlaer, die in zijn woning aan de Grote Markt (De Korenbeurs) ook een grisaille van Geeraerts had, de kunstenaar heeft aanbevolen. Het uitvoerige artikel gaat vooral in op de allegorische voorstellin gen. "De Goese stadhuisversie ring van zowel gevel als interieur hangt nauw samen met de ver schillende functies die in het ge bouw werden uitgeoefend. Een dergelijke relatie kende In de 1 8e eeuw reeds een lange traditie". Zij wees de ambtsdragers op de deugden en ondeugden die te prijzen of te laken waren. Op de agenda staan een voorstel voorwaardenscheppend beleid voor het verplaatsen van bedrijf Mieras te Arnemuiden, een voor stel voor een bijdrage uit het fonds bijzondere voorzieningen voor het maken van extra kosten voor de ontsluiting van het indus trieterrein Burenpolder te Yerseke en een statenvoorstel voor een extra bijdrage voor het proefsta tion voor de fruitteelt te Wilhel- minadorp. Ook wordt er gespro ken over een actieprogramma naar aanleiding van het sociaal- economisch beleidsplan. Beide commissievergaderingen zijn openbaar en hebben spreek recht voor het publiek. mmm Ook dit jaar zijn in de verschillende commissies van provinciale staten de nodige vragen over de begro ting 1985 gesteld. In totaal 1 70, verdeeld over allerlei onderdelen van beleid (bv. waterstaat, milieu, welzijn, financiën en economie). Inmiddels hebben gs alle vragen van antwoorden voorzien. Het ge hele "pakket" (begroting en bijla gen, vragen en antwoorden) wordt behandeld in de statenvergadering van 9, 12/13 november a.s. Het zou veel te ver gaan om op deze plaats uitgebreid aandacht te besteden aan alle antwoorden. Vrij gedetailleerd word ingegaan op de situatie bij de provinciale stoombootdiensten (bouw derde dubbeldekker, aanpassing aanleg- inrichting, technische voor zieningen aan de schepen, reor- ganisatieonderzoek etc Gs antwoordden o.a. dat met de minister van verkeer en waterstaat is overeen gekomen dat de dub beldekker "Prins Willem Alexan der" in 1990 van boegschroeven zal worden voorzien. Dit zal naar schatting ƒ7,3 miljoen kosten. Volgens een mededeling van rijkswaterstaat is het niet raad zaam de huidige dubbeldekkers in te zetten op de lijn Breskens-Vlis- singen, juist vanwege het ontbre ken van boegschroeven. Dit staat in verband het navigeren in het al gemeen en het binnenlopen (met wind) van de fuik in Vlissingen in het bijzonder. De in aanbouw zijnde nieuwe dubbeldekker zal meteen van boegschroeven worden voorzien. Veel aandacht voor provinciale stoombootdiensten bij begrotingsbe handeling. Het schip wordt ingezet op de lijn Vlissingen-Breskens en kan door het "grote dwarsstuwend effect" van de boegschroeven blijven va ren tot windkracht 9. Het is de bedoeling dat de nieuwe dubbel dekker 50 weken per jaar tussen Vlissingen en Breskens zal gaan varen (met twee enkeldekssche- pen). Ook delen gs mee dat voorberei dingen zijn getroffen voor de ver koop van de veerboten Koningin Juliana", "Prins Bernhard" en "Prinses Irene". Als tussenper soon zal optreden de scheepsma kelaar Hendrik Boogaard BV in Sliedrecht. Er heeft zich al een aantal buitenlandse belangstel lenden aangemeld. Ook veel vragen op het gebied van de economie: vooral werkgele genheid en havenontwikkeling. Gevraagd naar de concurrentie van de Zeeuwse havens ant woordden gs dat het in feite gaat om alle havens op de lijn Le Ha vre-Hamburg. VoorTemeuzen zijn Gent en Antwerpen het belan grijkst. De grens vormt voor de ontwikkeling van deze haven de voornaamste hinderpaal. Uit 'n overzicht van de goederen- omzet van een aantal Neder landse en Belgische havens blijkt echter dat in procenten de havens van Vlissingen en Terneuzen sinds 1 971 de sterkste groei ver tonen. Op zichzelf is dat niet zo verwonderlijk omdat het om be trekkelijk jonge> havengebieden gaat. De geschatte goederenomzet in de Terneuzense havens zal in 1 984 8 miljoen ton zijn; het Vlis- singse cijfer is 7 miljoen ton. Ter illustratie: Rotterdam scoort 230 miljoen ton; Amsterdam 25 mil joen ton; Delfzijl 2.5 miljoen ton; Antwerpen 82 miljoen ton en Gent 25 miljoen ton Gs merken verder op dat het goe derenvervoer voor wat betreft de zuivere transportfunctie in grote havens in het algemeen beter kan floreren dan in kleine. Dat komt doordat in grote havens veel han delsfirma's zijn gevestigd, er meer mogelijkheden zijn voor re tourlading etc. Wat de industriële kant van de zaak betreft zijn de Zeeuwse havens beter af vanwe ge hun ligging aan diep, open vaarwater. Bij de P2EM - zo delen gs mee - is op dit moment een studie gaande over de elektriciteitstarieven per 1 januari 1985. Mocht hienjit naar voren komen dat een verlaging mogelijk is dan zullen gs bij het dagelijks bestuur van de energie maatschappij aandringen op het laten meedelen in deze verlaging van de middelgrote bedrijven. "Letten op landbouwtrekkers", zo heet de folder die onlangs is uitgebracht. De folder bevat wen ken en tips voor weggebruikers en is voornamelijk gericht op Zeeuwsch-Vlaanderen omdat daar de meeste verkeersslacht offers vallen bij ongevallen tussen landbouwvoertuigen en ander verkeer. De meeste van deze on gelukken (zo meldt de folder) met tragische afloop gebeuren bij duisternis. Als hoofdoorzaken daarvan worden genoemd het snelheidsverschil tussen land bouwvoertuigen en andere weg gebruikers en de soms moeilijke en late herkenbaarheid van land bouwvoertuigen. Om de veiligheid te vergroten ge bruiken veel landbouwers her kenningstekens op hun voertui gen, waardoor ze voor anderen beter zichtbaar zijn. Deze zijn echter vaak (nog) niet verplicht Tot nu toe is de enige wettelijke verplichting een geel zwaailicht op landbouwvoertuigen die bre der zijn dan 2.60 m. Binnen af zienbare tijd wordt het wettelijk verplicht de achterzijde van alle landbouwvoertuigen te voorzien van een driehoekig bord, wat op veel voertuigen inmiddels is aan gebracht. De fo'lder wordt de komende we ken op ruime schaal in Zeeuwsch-Vlaanderen verspreid Gedeputeerde J.D de Voogd neemt het eerste exemplaar in ontvangst van de folder "Letten op landbouv/trekkkers". Zij is samengesteld door Veilig Verkeer Nederland, rijkspolitie en de provincie Zeeland Organisaties en scholen die aan dacht willen besteden aan dit on derwerp een aan verkeersveiligheid in het algemeen kunnen contact opnemen met Veilig Verkeer Ne derland. Utrechtseweg 79, 1200 AG te Hilversum. tel.: 035-11441. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 ffW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Sempatap Het aantrekkelijk geprijsd isolerend materiaal dat aan zeer hoge eisen voldoet: Goede isolatie tegen warmte en koude Bijzonder goede geluidsabsorbtie Behoudt zijn veerkracht Brandvertragend Uitstekend rekbaar en buigzaam Gegarandeerd waterdamp doorlatend Isoleert tegen kondenswater en schimmelvorming Ekonomisch en eenvoudig aan te brengen Nagenoeg ieder denkbaar dekoratief materiaal op aan te brengen. Breedte 1 m en 2 m rollen van 12.5 en 25 cm, dikte 5 mm qq pa Rol 1 2Vi mtr. per meter ZZ.3U Los per meter 25.00 Documentatie en stalen op verzoek verkrijgbaar O 1 Over enkele maanden (waar schijnlijk in december) is de op richting van een Waleherse hon denvereniging een feil. Hel doel van de vereniging is zich bezig le houden met hel probleem van 'de hond in de goot', hel openstellen van de Waleherse stranden voor honden en vooral hel opvoeden en trainen van zowel hond als eige naar zodat moeilijkheden worden voorkomen en zo min mogelijk overlast wordt bezorgd voor niet- hondenbezitters. De HOWA i.o. (Hondenvereni ging Walcheren) is inmiddels al begonnen met trainingen via ver schillende cursussen op de woensdagavond vanaf 19 uur in een overdekte ruimte (manege) aan de Bosweg in Vlissingen en de zaterdagmorgen vanaf 10 uur op een terrein aan de Steigersweg in Arnemuiden. De bedoeling van de oprichters van de vereniging is om in de toe komst ook theorielessen, voor- lichtings- en contactavonden voor hondenbezitters te houden. Voor inlichtingen, opgave voor de cursussen en adspirant lidmaat schap kan men terecht bij Kees de Waardt. tel: 01184-15334 of 01184-18580. SPORT VAN TOEN Het totaal aantal telefoontjes dat de TH Din 1983 ontving was 5283. Verwacht wordt dat het aantal gesprekken ook in 1984 weer zal stijgen met misschien wel zo'n tien procent. Een echte verklaring kunnen de mensen van de TUD voor die stijging niet geven. Verder constateert de TUD in haar jaarverslag een forse toena me van gesprekken over een zaamheid en een sterke stijging van het aantal telefoontjes over sexualiteit. De Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland is dag en nacht bereikbaar op het nummer 01180-15551. Het nummer van de Kinder en Jeuad Telefoon is 01180-38080. Een zeer unieke foto van de voet balclub EMM in 1937. gevonden door de heer J.P. (Jan) Dommisse, die momenteel woont aan het Van Nispenplein 6 in Vlissingen. Lees zelf maar wal hij schrijft. "De V.V. EMM was in 1937 de eerste Nederlandse club die per vliegtuig haar uitwedstrijd be zocht. In 1955 is EMM gefuseerd met "De Zeeuwen". Nu speelt die club onder de naam Zeeland Sport. In de pers lazen we na de uitwed strijd per vliegtuig: "Het elftal van EMM de Vlissingsehe club die bij gebrek aan voldoende voetbalvel den in Vlissingen haar domicilie in Souburg moest zoeken, waar zij ver van de toegankelijke wegen haar uiterste best doet om naar boven te komen. Zondag is dat vrij goed gelukt, aangezien het elftal per vliegmachine naar het anders op zondag haast onbereik bare Burgh op Schouwen is ge vlogen. waar het evenwel beide puntjes verloor". De namen die de heer Dommisse noemt zijn: v.l.n.r.: Frans Kop- mels. Jan Kloosterman. Tinus v/d Ent. Gilles v/d Voorde. Eer Cor- veleijn. Jan Dommisse, lzak Sla ger. Goof Meulman, Adrie Meer man. Charles Heijman, Jan Fre- geres. Kinderen en Jongeren tot 19 jaar kunnen sinds 1 september gebruik maken van de Kinder en Jeugd Telefoon Zeeland wanneer er pro blemen zijn op allerlei gebied. De Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland besloot een speciale 'kinderlijn' in te voeren toen bleek dat de leeftijdsgroep tot 19 jaar nauwelijks gebruik maakte van de "algemene THD-lijn'. Voorste rij: Gerard Heijman, Kees Spuy. Rinus v./d Endt. Piet Bosselaar. Cor Hollebrandse. Ook deze foto kunt u weer bestel len bij de redactie van dit blad. U dient dan dit knipsel (het wordt geretourneerd) aan ons te zenden met de betaling van J" 7.50 Het adres is Postbus 5017. 4330 KA in Middelburg. U kunt betalen per cheque, die op naam gezet moet worden van Ruben Oreel. of" met geld. maar dan verplicht de PTT u de brief aan te tekenen. Uit het jaarverslag over 1983 van de Telefonische Hulpdienst blijkt overigens dat na een daling in de eerste twee jaar dat de Till) be reikbaar was. het afgelopen jaar het aantal binnengekomen ges prekken met elf procent is toege nomen. Voor vakman an doe-hat-zalver I KROMME WEELE 19. MIDDELBURG Tel. 01180- 12886

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 17