Be Faam DÉ\#ISSINGER I \\leclce^idie4^tc^ MJadc Woensdag 24 oktober 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER m Wijzigingen: bij voorkeur schriftelijk. Het adres: Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefonisch maandag voor 14 uur: 01180-27651, toestel 54. APOTHEEK: Waf te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg (Donderdag tot en met woensdag) Het balkan-ensemble LETNICA is gespecialiseerd in de traditio nele muziek van de Joegoslavi- Ische deelstaten Servië en Mace donië. De formatie treedt op in de Westpoort Goes, vrijdag 22 uur. Toegangsprijs niet bekend. 'Maskers en Mythen' is het nieu we programma van HET FOL KLORISTISCH DANSTHEA TER. In het eerste gedeelte van de voorstelling, 'maskerade' geheten, zijn rituele maskerdansen uit Bul garije. Hongarije, Moldavië en ons eigen Terschelling te zien. In het tweede deel, 'Moresca', staat de Moorse invloed op de westerse beschaving centraal. Dit uit zich in meeslepende stok- en zwaard dansen uit Baskenland, Roeme nië. Engeland en Hongarije. Schouwburg Middelburg, donder dag 20 uur. Kaarten a 18.50: 01180-26251 toestel 410. Concert zaal Zierikzee, vrijdag 20 uur. Kaarten a ƒ17,-: 01110-2192. Prins van Oranje Goes, zaterdag 20 uur. Kaarten a 18,50: 01100-15154. Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van.de Stichting Nieuwe Muziek Zeeland heeft de stichting een dubbelconcert georganiseerd. JAN DE JONG brengt geïmpro viseerde recitals op de electrische gitaar en het duo PAUL TER MOS (als saxofoon) en MI CHAEL VATCHER (slagwerk) vertolkt improvisaties met heden daagse invloeden. Meccano Mid delburg, zondag 16.30 uur. Kaar ten a 7.50 aan de zaal. 'Desiree' is een Engelstalige ee nakter. van Normande Palm ges peeld door MARIAN ROLLE. Zij vertolkt de rol van een vrouw die net aan het bestaansminimum in een met kranten behangen kameï de krankzinnigheid tegemoet gaat. Vestzaktheater Vlissingen, zaterdag 20.30 en zondag 16.30 uur. Kaarten a ƒ10,01184- 14928. Winnaars van de jury- en pu blieksprijs van het Solofestival Goes 1984 zijn de poppenspeler SJAAK VERELST en de cabare tière ALICE ZWOLSCHEN. Sa men geven zij een koffieconcert in het Luchcafé Stadhuis Goes, zon dag 12 uur. Stevig rockwerk en fraaie ballads kenmerken de Middelburgse band N.N. De vijfmansorganisa tie staat in het voetlicht tijdens het Piekpodium in de Piek Vlissingen, zaterdag 21 uur. Toegang gratis. DE HOOFDSTAD OPERETTE brengt 'Die lustige Witwe' van Franz Lehar met onder andere Jacco van Renesse en Marga de Boer. bijgestaan door koor. ballet en orkest. Schouwburg Middel burg, woensdag 20 uur. Uitver kocht. 'Het Orakel 11' van SETH GAAI- KEMA is het best te omschrijven als een 'lichtvoetige crisical': ca baret op vaudeville klanken, crisis op musicalmelodieën. Prins van Oranje, Goes, dinsdag 20 uur. Kaarten a 24.- 01100-15154. De Nederlandse meidengroep CENTERFOLD treed op in de Hooizolder Westkapelle, vrijdag 24 uur. Kaarten aan de zaal. THE JUKE JOINTS is een vier mansformatie die de Rhytms Bluesmuziek op geheel eigen wij ze weet te interpreteren. Naast de stevige basis van bas en drums geven mondharmonica en gitaar de voorhoede gestalte. De opval lende zang geeft de muziek een extra swingend karakter. Café de Poort Middelburg, vrijdag 21 uur Toegang gratis. Seth Gaaikema: Prins van Oranje Goes, dinsdag 20 uur Het DELFTS STUDENTEN MUZIEKGEZELSCHAP KRASHNA MUSIKA vertolkt werken van onder andere lbert. Poulenc en Mozart op de kamer muziekavond in de Schotse Hui zen Veere, zaterdag 20 uur. Kaar ten a 5,— aan de zaal. COLIN 'KID' DAWSON AND HIS DUTCH FRIENDS is een voor deze avond speciaal samen gestelde groep met als solist de bekende Engelse trompettist Co lin Dawson. Deze engelsman trad al eerder met verschillende orkes ten op in Middelburg. De Gevelt jes in 's Heerenhoek, zondag 28 oktober om 15 uur. Toegang gra tis. 6 Gevonden voorwerpen Bij de gemeentepolitie in Vlissingen zijn in de periode van 10 tot 17 oktober de volgende voorwerpen aan gegeven: div. bankbiljetten, dameshorloge Martine-an- ker. meisjeshorloge met Romeinse cijfers, goud kleurig dameshorloge. Citi zen hercnhorloge, bruine knipbeurs, witte portemon nee met inhoud, bruine he renportemonnee met in houd. bruine damesporte monnee met inhoud, Toyo ta autosleutel in zwart etui, div. foto's van kind. Aangegeven dieren in asiel: Duitse Herder en diverse katten. Bij de gemeentepolitie te Oost-Souburg: Kreidler sleutelhanger met 5 sleutels, digitaal herenhorloge, lin nen tas met t-shirt en gym schoenen. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag: 9 tot 12 uur, 14 tot 16 uur. The Juke Joints: Café de Poort Middelburg, vrijdag 21 uur. Het Folkloristisch Danstheater met 'Maskers Mythen'.: Schouwburg Middelburg, donderdag 20. uurConcertzaal Zierikzee, vrijdag 20 uur. Prinses van Oranje Goes, zaterdag 20 uur. Marian Rolle als 'Desiree': Vestzaktheater Vlis singen, zaterdag 20.30 en zondag 16.30 uur. (Donderdag tot en met woensdag) In AUTHOR. AUTHOR speelt Al Pacino een toneelschrijver, die voor de vijf kinderen van zijn weggelopen vrouw zorgt en nog tijd voor zijn werk vindt ook. In hel begin is hij nog vastbesloten zijn vrouw terug te halen, maar hij bedenkt zich. als haar ijskoude natuur tot hem doordringt. Deze ZVU-film komt in Alhambra II Vlissingen, woensdag 20 en vrij dag 23 uur. In Andv Warhol's versie van FRANKENSTEIN probeert de bizarre doktor op vermakelijke, zij het bloedige wijze, de ideale Adam en Eva te scheppen, 't Beest, Goes, vrijdag 20.30 uur. Midgard Middelburg, zaterdag 20.30. De Piek Vlissingen don derdag 21 uur. Kaarten a 6,— aan de zalen. DE BENDE VAN DE RAZENDE HOND TREKT TEN STRIJDE is de kindermatinee in Meccano Middelburg, zaterdag 15 uur. Kaarten a 3,-: 01180-33414. NO HABRAS MAS PENAS NI OLVEDO van Hector Olivera is een harde, uiterst komische en te gelijkertijd bitter-cynische film over het zelfvernietigingsproces van een volk. Het is Argentinië 1974. In een klein dorpje in de provincie Buenos Aires klinken de laatste echo's van de Peronistische dictatuur: de linker- en de rech tervleugel van de Partij zijn bezig met elkaar op te blazen. Het dorp krijg het bevel om de extreem linkse parlementariër Ignacio Fuentes te wippen, met het gevolg dat iedereen met iedereen op de vuist gaat. Moord en doodslag worden al snel even gewoon als 'bacon and eggs' in Engeland. Meccano Middelburg, donderdag tot en met zaterdag 20.30 uur. Kaarten a 6.-: 01180-33414. DE ILLUSIONIST is een even geestige als ernstige film van en met Freek de Jonge en Jos Stelling over onder meer de prijs van am bitie en het hervinden van de on schuld. Meccano Middelburg, vrijdagen zaterdag23 uur, zondag 20.30 uur. Kaarten a 6,— 01180-33414. In LE DERNIER METRO van Truffaut moet Lucas Steiner. een Duitse jood in Parijs voor de tweede keer voor de nazi's vluch ten. Hij draagt de leiding van het beroemde Theatre Montmartre over aan zijn vrouw Marion, ter wijl hij vanuit de kelder alles blijft volgen en regie-aanwijzingen geeft via de verwarmingsbuizen. Meccano Middelburg, maandag en dinsdag 20.30 uur. Kaarlena 7.50: 01180-33414. Scène uit De Fluit met de zes smurfen. Fons Rademakers MAX HAVE- LAAR naar het boek van Multa- tuli is een volmaakte reconstructie van de leefwijze in een gekolo nialiseerd land. Opgenomen tegen het ongelooflijk mooie landschap van Indonesië is de film nog steeds actueel. Meccano Middelburg, woensdag 20.30 uur. Kaarten a 7,50: 01180-33414. In CON AN DE VERNIETIGER in Alhanibra I Vlissingen, donder dag. vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. zaterdag en zondag 19.30 uur. moet de ges pierde jongeling Conan Arnold Schwarzenegger) de mooie prin- ARTSEN MIDDELBURG: zaterdag tot 24 uur: S A. van den Haak, Rouaan- sekaai 47. tel. 12637. Zondag tot 24 uur: J.L.F. Wortelboer. Krom me Weele 7. tel. 33946. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. VLISSINGEN: zaterdag tol 24 uur: J.A.B. Cramer, Gerbrandy- straat 6, tel. 65498. Zondag tot 24 uur: A.H. van Dijk. Koudekerk- seweg 52. tel. 13459. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voordringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17 tot 18 uur. Spreekuur zonder afspraak, het hele weekeinde voor eigen pa tiënten: W.N. Osterman. de Kempenacrstraat 2. telefoon 01184-79791. SOUBURG, NIEUW LAND, AR NEMUIDEN, MIDDELBURG ZUID: zaterdag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arneniui- den. tel. 01182-1308. Zondag: J.F.M. Bergen. Kanaalstraat 89. Oost-Souburg, tel. 01184-61500. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. GRIJPSKERKE. GAPINGE, SEROOSKERKE. VROUWEN POLDER. VEERE EN ZAND DIJK: zaterdag en zondag: J.W. Oosterhof. Markt 10. Veere. tel. 01181-271. DOMBURG, AAGTF.KERKE, WESTKAPELLE, KOUDEKER- KF. ZOI rELANDE, MELIS- KERKI I N BIGGEKERKE, vrij dag 18 uur tot en met zondag 24 uur: A.v.d. Male, Duinweg 59, Zoutelande. tel. 01186-1282. WEST- EN MIDDEN-W AL- CHEREN: A. Stutterheim, Beu- kelmanstraat 8. Meliskerke, tel. 01186-1760. TANDARTSEN: Spreekuur voor spoedgevallen, zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur: A.P. de Looff. Badhuisstraat 140. Vlissingen. tel. 01184-13881. MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 tol vrijdagmorgen daarop volgend: Ringeling. Lanee Delft 133, tel. 12538. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: 'Singel'. Singel 9, tel. 12730. VERLOSKUNDIGE.: Geldt uitsluitend voor VLISSIN GEN EN OOST-SOUBURG: P.J.v. Ginkel. Pres. Rooseveltlaan 232. tel. 12775. DIERENARTSEN: DIERENARTSENPRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Dom- burgseweg 33a. 01188-1443. Be handeling kleine huisdieren op afspraak. Kleine Huisdieren (gezelschaps dieren) het hele weekeind: Mw. Th. J. Driehuis - van Hasselen, tel. 01184-66548. MIDDELBURG: Grote huisdie ren: 01180-33803. visites aanvra gen van 8 tot 9 uur: KLEINE HUISDIEREN PRAKTIJK OOST-SOUBURG, Kanaalstraat 3. 01184-60860. Het hele week einde bereikbaar. »-•* WIJK VERPLEEG KI ND1GEN; ses Jehnna vergezellen op een ge vaarlijke speurtocht naar een dia mant die als een soort 'Sesam open u' een geheime bergplaats vol juwelen en edelstenen moet openen. DE FLUIT MET DE ZES SMURFEN is de kindermatinee in Alhambra II Vlissingen, zondag 14 uur. 'T SNELLE SLIPPERTJE is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. Doldwaze avonturen met een louche politie-korps in POLICE ACADEMY. Alhambra I Vlissin gen. zondag 14 uur. Grand Theater Goes, zondag 14 uur, donderdag, vrijdag, maan dag. dinsdag en woensdag 20 uur. zaterdag en zondag 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, zaterdag en zondag 19 uur. MAAK JE BORST MAAR NAT in Alhambra II Vlissingen, don derdag, vrijdag, maandag en dinsdag 20 uur, zaterdag en zon dag 21.30 uur. STREETS OF FIRE in Grand Theater Goes, zaterdag en zondag 19 uur. SATISFACTIONS is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. MIDDELBURG-STAD: telefoon 01180-12228. Avonddienst van 17.30 tot 22.30 uur.: 01180-14366. MIDDELBURG-ZUID EN AR- NEMUIDEN: telefoon 01180-14366. avonddienst van 17 30 tot 22.30 uur. telefoon 01180-14366. KOUDEKERKE, MELISKER KE. BIGGEKERKE, ZOUTE LANDE. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, OOSTKAPELLE. GRIJPSKER KE. VEERE. GAPINGE, VROU WENPOLDER, ZANDDIJK, SEROOSKERKE en ST. LAU- REINS: L. Goossen. Middel- burgsestr. 104, Koudekerke, tel. 01185-1449. VLISSINCEN-STAD: M.M.A. Aernoudts, tel. .01180-16266. WEST-SOUBURG, PAPEGAAI ENBURG. BOSSENBURG, WESTI K/K III. PAAI WEN- BI RG. OOST-SOUBURG EN RITTHEM: W. Verhagen-Wes- terbeke. tel. 01184-6154 L Informatie- en Klachtenburo over de gezondheidszorg, v.d. Speie- gelstraat 7a. Goes, tel. 01100-31594. op maandag, dins dag. woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur. op dinsdag van 1.30 tot 5 uur en op donderdagavond van 6 tot 9 uur. Scène uit No habras mas penas n: olvedo WARDAY: AMERIKA EN DE WERELD NA DE ATOOM OORLOG Het is 28 oktober 1988. Tien over vier. Tussen de Verenigde Staten en Rusland is een beperkte nu cleaire oorlog uitgebroken. Was hington bestaat niet meer. Mos kou evenmin. New York City is een dode plek. Zes miljoen Ame rikanen overlijden direct. Nog ze ventig miljoen in de vijf daarop volgende jaren. Dan is het 1993. En dan speelt 'Warday'. een boek van de Amerikanen Whitley Strieber en James Kunetka. Strieber is een romanschrijver, bekend van ondermeer 'De Hon ger' (verfilmd met David Bowie), een anders-dan-anders horrorver haal: James Kunetka. een weten schapsjournalist. gespecialiseerd in nucleaire zaken en auteur van ondermeer een boek over Robert J. Oppenheimer. 'Warday' is zijn idee. Hij zocht de hulp van jeugdvriend Strieber om er vorm aan te geven. Een bijzondere vorm. Want de auteurs zijn als Scène uit Conan de vernietiger (Arnold Schwarzenegger en Grace Jo nes) IFilmhuis Meccano Middelburg [HOLLYWOOD GLAMOUR FOTOGRAFIE, FOTO's. Ope- I ning als filmhuis. zio o. iviuaiiuug ivi s-n inv.1 zaiti- I dag 9 tot 18 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat *41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN: Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. I Bellamy 19, Vlissingen, FRED BENJAMINS, sculpturen, dins dag t/m vrijdag van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur en op za terdag van 13 tot 17 uur. (tot en I met 27 oktober). Biologisch Museum, Domburg DE NATUUR IN ZEELAND en DIEREN IN DE NATUUR. Da gelijks van 10 tot 17 uur. I Stedelijk Museum Vlissingen FORI RAMMF.KF.NS historie en opgravingen van en uit de Walcherse vesting. Dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12.30 uur en vab 13.30 tot 17 uur en op zater dag van 13 tot 17 uur. (tot en met (27 oktober). Galerie "De Wijnstock", Middel burg OTTO ZEEGERS kera miek, PIEN STORM VAN LEEUWEN werken in textiel. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 |uur. Zaterdag 11-12.30 en 14 tot 17 uur. (tot en met 27 oktober). I Kunstuitleen Kuiperspoort Mid delburg. JOHAN CLAASSEN, I objecten/tekeningen. Dinsdag I t/m zaterdag van 13.30-17.00 uur. Donderdag van 19 tot 21 uur. (vanaf 20 oktober). De vleeshal Middelburg VIDEO- POEZIE in het kader van het programma Nederlands Video circuit. zaterdag 27 oktober om 16 Scène uit Le dernier metro privé-personen de hoofdfiguren in een reis door wat er nog van Amerika over is. Ze leveren een reportage, vermengd met inter views met overlevenden, econo mische gegevens, bevolkingson derzoeken, officiële documenten. Fictie gepresenteerd als feit. Amerika na de bom. 'Warday' verscheen bij Elsevier en kost 27,50. KINDERBOEKEN tdoor Jan Smeek ens) Het begint er steeds meer op te lijken dat een hele generatie jonge kinderen opgroeit met Kikker en Pad van Arnold Lobel. Bij uitge verij Ploegsma verscheen alweer het vierde boek over dit stel vrienden-door-dik-en-dun: EEN JAAR BIJ KIKKER EN PAD. In vijf verhalen lezen we wat ze ge durende een jaar meemaken. De eerste vier spelen zich achtereen volgens af in de winter, de lente, de zomer en de herfst. Het laatste op de avond voor Kerst. Ook in dit boek vallen de schitterende en prachtig over de pagina's ver spreide tekeningen op. Net als het zorgvuldige en uitgewogen taal gebruik. Lobel ziet elke keer weer kans in weinig bladzijden een geestig, spannend en afgerond verhaal te vertellen. In "De ver rassing" gaat Kikker naar het huis van Pad om de bladeren in diens tuin bij elkaar te harken. Pad wil Kikker ook verrassen. Niet we tend dat de wind alle bladeren weer naar alle kanten heeft ge blazen, liggen ze 's avonds tevre den in bed. blij dat ze de ander een plezier hebben gedaan. Een Jaar bij Kikker en Pad ver schijnt in de bekende serie Blok- boekjes. Deze mooi uitgevoerde en niet zo dure boeken kunnen al aan jonge kinderen voorgelezen worden. En ze brengen hun geld dubbel en dwars op, want als kin deren een paar jaar later zelf kunnen lezen hebben ze nog niets van hun aantrekkelijke karakter verloren. Voor oudere kinderen verscheen ook nog (eveneens bij Ploegsma) een groot formaat prentenboek van Lobel met limericks: HET BOEK VAN DE BIGGERIKS. De illustraties zijn vrolijker van kleur dan in de Kikker en Pad- boeken en te vergelijken met die in 'Fabels'. Het boek is een lust voor het oog met zijn mooi in kaders geplaatste tekeningen en gedichten. Wel is jammer dat sommige limerickes nogal flauw uitvallen. Dat komt vooral, omdat de laatste regel in veel gevallen niets zegt, bijna een herhaling is van de eerste. Een mooie is deze: Een big die graag vliegen wou leren Bedekte haar lichaam met veren. Zij slaakte een zucht En sprong in de lucht Want zó wilde zij hel proberen. Een Jaar bij Kikker en Pad door Arnold Lobel. Uitgeverij Ploeg sma. Amsterdam. Prijs 13.95. Het Boek van de Biggeriks door Arnold Lobel. Uitgeverij Ploeg sma. Amsterdam. Prijs 24.90. Dam 43 Middelburg MARCEL BROODTHAERS. Donderdag 5 tot en met zondag 14 tot 17 uur. Opening 29 september, (tot en met 28 oktober) Zeeuws Museum Middelburg RONALD MULLIE, schilderijen en landschappen, op Zeeland geïnspireerd. Werkdagen 10 tot 17 uur, zaterdags 13.30 tot 17 uur (tot 26 oktober). In galerie Marquis op de Nieu- wendijk in Vlissingen is van maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november een KIJK DAG ENTENSTOONSTEL LING ingericht, voorafgaand aan leen veiling van de Stock-collectie van Marquis die 19 november bij ISotheby Mak van Waay in Am sterdam wordt gehouden. De ten toonstelling is dagelijks geopend I van 11 tot 17 uur. In de Gevangentoren op de Bou- llevard de Ruyter in Vlissingen exposeert PIET BERGHS voor 19 oktober tot 30 november zijn werk. De natuur, en dan vooral de plantenwereld biedt hem primair de vormen die hij voor zijn beeld- taal nodig heeft. Dagelijks, behal ve dinsdag, van 12 tot 14 en van 17 tot 22 uur. Grote Kerk Veere ROOSEVELT (het leven en werken van deze be roemde Amerikaanse president, [die in 1945 overleed. Weekdagen 10 tot 17 uur. zondag 14 tot 17 uur

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 10