Forumavond over vroegtijdig schoolverlaten. Afsluiting jubileum loodsensociëteiten I r )e KRO zendt echtstreeks uit het OF vanuil tK-( t VI Codi issin 2-Spel 'gen FOTO VERSCHOORE HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Landelijke actiedag 'Blijf van m'n lijf ook in Middelburg □EtyUSSINGER ASJEMENOU! Ruyterstadsingers met show in Ruyterzaal Britannia •BL/oTT: Shanty-festival Cijfercode Randgroepjongeren Gedropt Politiek SERVIEZEN RAAKTU HAAR KWIJT? UW MOOISTE DIA NU 00K FOTO njDELUKE AKT1E ra ui- oplage 22700 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330 ka middelburg. 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60. stbus 18. 4380 aa vlissingen. 01184-15144. privé. w. melse. 01184-62320 redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54 '<5e OELB' De 'Blijf van m'n lijf huizen' in Nederland houden vrijdag 26 ok tober een landelijke actiedag. Ook de Zeeuwse vrouwen die op wal voor manier dan ook te maken hebben met deze opvangmogelijk- heid voor vrouwen die door hun man of vriend worden mishandeld worden doen hier aan mee. De ac tiedag begint op de Dam in Mid delburg om II uur waarvan een demonstratieve optocht gaal naar het Middelburgse stadhuis. Daar worden net als elders in het land om 12 uur ballons opgelaten. De tocht eindigt om 12.45 uur hij het politiebureau waar een petitie wordt aangeboden. De bedoeling van deze actie dag is om het beleid van de politie ten opzichte van mishandelde vrou wen aan de kaak te stellen. De eisen die de vrouwen stellen zijn dat politie en justitie vrou wenmishandeling serieus moeten nemen door vrouwen te bescher men en te ondersteunen. Verder menen de actievoerende vrouwen dat een actiever vervol gingsbeleid voor mannen die mis handelen op z'n plaats zou zijn en dat er een registratie moet komen van het aantal meldingen en aan giftes van vrouwenmishandeling die bij de politie binnenkomen. DEZE WEEK IN SPORT VAN TOEN is de nieu we rubriek in dit blad. in de geest van AAP NOOT MIES worden nu elke veertien da gen oude spon foto's afge drukt. In de andere week blijft de zo populaire schoolfoto uit de oude doos een vaste plaats in dit blad behouden. ZAKEN ZIJN ZAKEN Wim Bezemer ondernemer in A rnemuiden VAN BOUGIE TOT BUMPER WMenswaardigheden uit autoland 'Ook nu is er weer een groep leerlingen met geen stok in de schoolbanken te krijgen' Voor de zeventiende maal wordt van 29 oktober tot vier november de nationale jeugdcollccte 'Jantje Beton' gehouden. Het fonds van Jantje Beton ondersteunt het jeugdwerk in Nederland op allerlei gebied. Ook worden startbedragen gegeven aan peuterspeelzalen en speelotheken en vallen buiten- speelvoorzieningen en kinderboer derijen onder de aandacht van het fonds. De opbrengst van de jeugdcollcc te is overigens de afgelopen jaren gestegen. Zo werd er in 1980. 1.7 miljoen gulden opgehaald tegen 2.2 miljoen gulden in 1983. De collectanten die het geld op komen halen zijn zelf afkomstig van de plaatselijke jeugdvereni gingen en jeugdgroepen. De helft van het door hen opgehaalde geld is bestemd voor de collecterende verenigingen zelf. Razendsnelle Foto service. Vandaag gebracht en morgen al klaar. Dat kan bij... Na wekenlang hard repeteren laat het Vlissingse koor de Ruyter stadsingers zaterdag 10 november het resultaat horen tijdens een uitvoering in maritiem Hotel Bri tannia in Vlissingen. Het pro gramma bestaat uit verschillende delen. Voor de pauze staan er een a-capclla repertoire, een optreden van het Vlissingse dames-barber- shop kwartet 'Golden Waves' en een Beatle-medley op het reper toire. Na de pauze wordt het decor omgetoverd tot een showboot waarop de koorleden in zelfge maakte kleding uit de jaren dertig, muziek uit diezelfde tijd ten geho re brengen. Het koor bestaat sinds november 1966. Van de 34 koorleden is een vaste kern van ongeveer tien per sonen van kinds af aan lid. Het koor treedt echter maar een maal per anderhalfjaar op. Voorzitster Thea de Smit vertelt waarom: "Wat wij willen is een avondvul lend programma brengen en dan nog het liefst met een gast erbij. Omdat die uitvoeringen nu een maal veel geld kosten kunnen we De Ruyterstadsingers tijdens een niet vaker dan zo n eenmaal per anderhalfjaar optreden". Maar volgens de voorzitster zorgt het koor wel vaker op uitnodiging van verschillende verenigingen voor de muzikale noot bij gele genheden. Bovendien doet het koor jaarlijks mee met het Zeeuws Zangersmanifest. Volgens Thea Smit wil het koor echter binnen kort ook landelijk aan de weg gaan timmeren. "Wanneer je al zolang in het Zeeuwse zangwereldje zit. wil je ook wel eens verder kijken. Daar om hebben we ons nu aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Regionale en Provinciale Zan gersbonden. Daardoor hopen we ook aan landelijke concoursen mee te kunnen gaan doen". Tijdens het optreden wordt de pia no bespeeld door Rob van der Meule. Riet Westerweele. de vaste dirigcnte van de Ruyterstadsin gers. begeleidt de koorleden. De Ruyterzaal van Britannia gaat om 19.30 uur open, terwijl de voor stelling om 20 uur begint. Na het optreden is er bal. Kaarten zijn aan de zaal verkrijg baar. repetitie in Oost- Souburg. Sinds enkele jaren is er in de regio Walcheren een opvangprojcct voor (zeer) vroegtijdige schoolver laters van de Streekschool in sa menwerking met het Interlevens- beschouwlijk Vormingsinstituut. De problematiek van de jongeren die. voordat ze aan hun leerplicht hebben voldaan, van school af gaan lijkt nu ook door dc plaatse lijke politiek te zijn opgemerkt. In ieder geval door de werkgroep on derwijs van de PvdA afdeling Vlis singen die over dit onderwerp op dinsdag 6 november een forum avond houdt. Janna van Veen sprak met drie leden van de Werk groep Uitvoering Leerplicht Wal cheren (WIJL) die zich sinds een jaar op verschillende manieren be zighouden met schoolafwijzcnd gedrag, veelvuldig verzuim van lessen en het zonder diploma ver laten van de school door met name 14 tot 15-jarige jongeren. Aan de hand van een inventarisa tie van veelvuldig verzuim op Walcheren in de periode augustus 1983 tot maart 1984 waaraan door gemeenten en scholen werd mee gewerkt. werd het de WUL dui delijk dat de meeste veelverzui- mers te vinden zijn bij het Lager Beroepsonderwijs (LBO). Van de 53 veelverzuimers in die periode zaten 43 leerlingen bij het LBO en werden er 26 leerlingen definitief uil het leerlingenbestand ge schrapt. Aan Jack Boon. schooldecaan van De Wellinge in Middelburg en in de WUL afgevaardigde voor de LBÖ-decanen op Walcheren vroegen we daarom juist bij het LBO het verzuim zo hoog ligt. Boon: "De jongeren die de school vroegtijdig verlaten zijn over het algemeen jongeren die al in het basisonderwijs zijn vastgelopen en met weinig geestelijke bagage in het voortgezet onderwijs te recht komen. Meestal is het dan op het LBO of het IBO (Indivi dueel Beroeps Onderwijs-red.). Vaak escaleren de problemen dusdanig dat de leerling eerst gaat verzuimen om vervolgens hele maal weg te blijven". Wanneer dit soort problemen zich Er zijn jongeren die de schoolbanken nog liever verruilen tegen het nutti gen van frites. voordoen treedt in de eerste plaats de school in contact met de ouders om via 'een verhelderend gesprek' de kinderen terug in de school banken te krijgen. Lukt een der gelijke poging niet. dan wordt de leerplichtambtenaar ingescha keld. De leerplichtambtenaar in de gemeente Vlissingen is Peter Meliefste. Deze gemeenteambtenaar van de afdeling onderwijs heeft verschil lende bevoegdheden. Hij regis treert hel aantal gevallen van ver zuim. behandelt ontheffingsver- zoeken en is zelfs beëdigd tot het opmaken van proces-verbaal aan de ouders van leerlingen die zon der reden van school wegblijven. Volgens Meliefste komt veelvul dig verzuim en vroegtijdig schoolverlaten het meest voor in de puberteitsjaren van de leerlin gen. "Je merkt vaak dat leerlingen op de leeftijd van 14-15 jaar zich plotseling gaan afvragen wat ze eigenlijk doen op school. Voor sommige van die leerlingen is dat Het onlangs gestarte KRO-ra- dioprogramma "Het ORK Code- spel" wordt zondag 4 november rechtstreeks uitgezonden vanuit de Belgische Loodsen Sociëteit "Unie" en de Vereniging Neder landse Loodsen Sociëteit, beide gelegen aan de Boulevard de Ruy- ter in Vlissingen. Het programma staat in het teken van het hon derd-jarig bestaan van de Belgi sche en Nederlandse loodsenso- ciëteiten en wordt uitgezonden tussen 13 uur en 15 uur. Aangezien de Nederlandse lood- sensociëteit een besloten club is wordt op die zondag een open dag gehouden. De lokaliteit is van twaalf uur af toegankelijk voor het publiek. De Belgische sociëteit is. zoals gebruikelijk, de hele dag geopend. Het programma wordt in Vlissingen gepresenteerd door de ORK (Jeroen Keers) terwijl de productie in handen is van Ton Zandkamp die een centrale rol speelt tijden het ORK Codespel. Als rode draad door het spelpro- gramma worden gesprekken ge voerd, met de diverse bestuursle den van zowel de Belgische als Nederlandse loodsenverenigin- gen en wordt teruggekeken op het afgelopen jubileumjaar. Een jubi leumjaar dat volgens de voorzitter van de Nederlandse sociëteit de heer H.M. Pot afgezien van enkele kleinigheden, vlekkeloos is verlo pen. Pot hierover: "Uiteraard is het opzetten van een jubileum programma zoals wij dat hebben uitgevoerd een gigantische orga nisatie. maar we kunnen terugkij ken op een fantastisch jubileum jaar. Met veel evenementen, zo wel binnen de dienst als voor de Vlissingse gemeenschap. Pot doelt daarmee onder andere op het groots opgezette en massaal be zochte evenement "Beloodsing anno 1884" van de windjammer "Dar Mloziezy", afgelopen zo mer. "Deze authentieke belood sing anno 1884 is één van de hoogtepunten geweest van ons jubileum. Ondanks het feit dat we de strijd met onze Belgische buren om als eerste dc loods aan boord te krijgen hebben verloren, was er sprake van een sportieve compe titiegeest". benadrukt Pot. In tegenstelling tot de Belgische loodsdensociëteit, die haar festi viteiten beperkte tot twee druk bezochte recepties en de mede werking aan de beloodsing anno 1884. heeft de Nederlandse socië teit naast deze beloodsing met ac tiviteiten als de vlootschouw, een professioneel opgezette expositie de Schelde" een uitgebreid jubi- min of meer het honderd-jarig ju- en de uitgave van het jubileum- leumprogramnia afgewerkt. In bileum worden afgesloten, boek "Een eeuw loodsen op en om het KRO-radioprogramma zal Hieraan voorafgaand echter Belgische en Nederlandse loodsen streden afgelopen zomer om de eer tijdens het evenement 'beloodsing anno 1984'. wordt er zaterdag 27 oktober nog een traditioneel Shanty-festival gehouden in de schouwburg in Middelburg. Hoewel het Shanty- festival een besloten karakter draagt, is het voor het publiek toch mogelijk gemaakt om kennis te nemen van deze oude liederen die ten gehore worden gebracht door ondermeer The Shanty Crew uit Londen, het loodsenkoor Der Knurrhahn uit Kiel en uiteraard het Scheldeloodsenkoor' Tijdens de generale repetitie op zaterdag middag 27 oktober tussen 13 uur en 15 uur is de schouwburg gratis voor het publiek toegankelijk. Ais extra activiteit is de expositie in de Nieuwstraat in Vlissingen. (Jie op 31 oktober haar deuren sluit, in het weekeinde van de fCRO-uitzending op zaterdag en zondag tussen 13 uur en 17 uur nog geopend. Het doel van het ORK Code-spel is om de cijfercode van een door de KRO-ploeg meegenomen brandkast "te kraken" om zo doende de inhoud -een videore corder- te bemachtigen. De kluis wordt opgesteld in de Nederland se sociëteit. Het spel wordt ges peeld met telefoonkandidaten en met het publiek dat aanwezig is in de beide sociëteiten. Iedereen die- aanwezig is maakt kans om de vi deorecorder in de wacht te slepen. Tenslotte wordt als officiële af sluiting van het jubileumjaar van dc Nederlandse loodsensociëleit zaterdag 24 november in de zalen van Maritiem Hotel Brittannia. "Hiermee zal dan officieel een einde komen aan de viering van ons honderd-jarig bestaan", aldus Pot. gevoel.' zo sterk dat het absoluut geen zin meer heeft om ze op een school te handhaven. Wanneer het zover is kan er ontheffing van de leerplicht worden aange vraagd". Volgens de Vlissingse leerplich tambtenaar komt vroegtijdig schoolverlaten voor in alle lagen van de bevolking. Hij vindt de term 'randgroepjongeren' die veelvuldig gebezigd wordt in allerlei ambtelijke notities over deze problematiek, dan ook mis plaatst en bovendien 'afschuwe lijk'. "Deze term is eigenlijk meer iets voor justitie of zo. Wat heel belangrijk voor jongeren is. is dat ze van huis uit gestimuleerd wor den. Dat is gewoon een kwestie van mentaliteit van de ouders en heeft niets te maken met hun so ciale positie". Wanneer een jongere absoluut niet meer te bewegen is om naar school terug te keren (in Vlissin gen wordt geen gebruik gemaakt van 'het in de kraag pakken van leerlingen en ze onder politie- dwang in de schoolbank depone ren'. zoals dat wel volgens de leerplichtwet geoorloofd is) dan kunnen ze terecht bij hel opvang projcct voor (zeer) vroegtijdige schoolverlaters van de Vormings instituten in Vlissingen of Mid delburg. Het (zeer) vroegtijdige schoolver laters project (ZVS-project) zorgt voor opvang van 14. 15 en 16- jarigen gedurende 22 en een half uur per week. In die periode ja nuari tot en met juli 1984 namen in totaal 17 jongeren deel aan het project. Het grootste deel van hen had zich aan het eind van het project al weer laten inschrijven voor een opleiding in het volgen de schooljaar/Volgens Fridi Cop- pejans de onderwijskundig mede werker Samenwerkingsproject voor Vorming en Opleiding, is dat ook hetgeen waar naar wordt ges treefd' Coppejajis: Er liepen enkele jaren geleden werkelijk hele groepen jongefen die door scholen waren gedropt, over straat te slenteren. De scholen doen prima werk voor 95% van de leerlingen maar er valt altijd wel zo'n 5% buiten de boot. In het schooljaar '81-'82 vroeg de gemeente Vlissingen of wij als vormingsinstituut niet iets konden doen voor die groep jongeren. De bedoeling van het project is dan niet alleen om die schoolverlaters van de straat te houden, maar vooral om ze opnieuw voor een opleiding te interesseren". De oorzaak van het toenemen van het aantal vroegtijdige schoolver laters is volgens Jack Boon vooral te zoeken in de politieke hoek. Boon: "De bezuinigingen in het onderwijs zijn funest voor de jon geren die het toch al moeilijk hebben. Er zijn veel te grote klas sen en daardoor is er te weinig zorg. Het zal waarschijnlijk mil joenen guldens kosten om daar verbetering in aan te brengen maar ik denk beter dat ze dal geld in het regulere onderwijs (de gangbare vormen van voortgezet onderwijs, red.), kunnen stoppen dan in allerlei projectjes van het vormingsonderwijs. Op deze ma nier wordt natuurlijk niet de oor zaak maar alleen het gevolg bes treden". Een mening die Coppejans niet deelt met de Middelburgse schooldecaan. Coppejans: "Net als wij had ook het reguliere on derwijs eerder de problemen kunnen onderkennen want geen enkele Zeeuwse school is daar daadwerkelijk op ingesprongen. De scholen moeten zelf met plan nen naar het ministerie toeslap pen. Tot nu toe zijn ze echter veel e weinig alert geweest op de ve randeringen in de maatschappij ;n hollen nu achter de zaken aan". Omdat volgens Peter Meliefste nu. in hel begin van het nieuwe schooljaar al weer een aantal leerlingen 'met geen stok in de schoolbanken zijn te krijgen' start het opvangproject dit jaar al in november, inplaats van januari. Aan de forum-avond van de PvdA Vlissingen op dinsdag 6 november om 20 uur in 't Anker in de Bone- dijkestraat in Vlissingen. legt de werkgroep onderwijs van de ..VERFIJNDE TAFELSFEER" Thomas Wedgwood Midwinter Johnson Villeroy en Boch Arzberg DE SERVIEZEN-SPECIALIST: SERVICr KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01 180 112? 1 PvdA-Vlissingen een aantal vra gen voor aan een zevental forum leden onder wie Meliefste en Cop pejans. De andere forumleden zijn C. de Keijzer, de directeur van het MDGO en raadslid voor de PvdA in Vlissingen, M. Ottenhof, de consulente vau het Regionaal Or gaan Leerlingwezen Zeeland, de Ridder decaan van de gemeente lijke scholengemeenschap 'Swa- nenhurgh' in Vlissingen. B. Stuit als vertegenwoordiger van het cluh-en buurthuiswerk in Vlissin gen en A.J.L. Oste de vertegen woordiger van de Rijksscholenge meenschap 'Scheldemond' in Vlis singen. Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. Tel 01 184-14081 Vlissingen Gezond haar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt. Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag von 17 t/m 31 oktober 10x15cm. 10a 13of K)a Wem

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1