uit C? het takenhart Keitc U Zaterdag weer Snuffelmarkt in veilinghallen Middelburg E Een ALN0 merk-keuken "Zorgen dat de 'toko' goed wordt gerund". Kozijnrenovatie volgens een nieuw svsteem Nieuwste wintercollectie in Wijkcentrum Open Hof DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 17 oktober 1984 Kees Nouse uit Goes winnaar Tuinenprijsvraag Handelsonderneming Bezemer sinds vijfentwintig jaar actief de Jager Tolhoek Nieuwe AMRO-directeur Vlissingen: Pendelen Cursus grime Lezing over Tholen Inspecteurs Liturgie Ziekenverzorging Abortus Radicaal Sportraad Reuma Anthroposofisch Eetavond COC Alleenstaande ouders Prima Donna Hindi-cursus Politie Woonlastencomité Boulevardloop Vrouwenraad Wijsbegeerte Boomfeestdag Geslachtsziekten Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 Wielrenfeest Klaverjassen Kamerleden Molenfoto's Extra trein Blinden Sieraden of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Zonnebloem Sociale Ethiek Jamboree on the air Fotografie Paardesport Alleenstaanden Snuffelen Hersenbeschadiging ZateVdag 20 oktober gaat weer een nieuw Snuflelseizoen van start. In de veilinghallen van de Zeeuwse hoofdstad aan de Kraakinanstrnat wordt dan alweer voor de 28e maal de Walcherse Snuffelmarkt geor ganiseerd. Na de in het zomerseizoen zeer succesvol verlopen toeristische Snuffelmarkten in de gemeenten Vlissingen en Westkapelle. die in de openlucht werden gehouden en massaal werden bezocht door zowel de streekbewoners als de toeristen op Walcheren, wordt voor de wintermaanden weer de beschutting gezocht van de Mid delburgse veilinghallen. Het programma voor de Wal cherse Snuffelmarkt. die in de wintermaanden iedere voorlaatste zaterdag van de maand wordt ge houden met uitzondering van de maand december, is als volgt: 20 oktober, 17 november 1984, 19 januari. 16 februari, 23 maart en 20 april 1985. De belangstelling om deel te ne men aan de Snuffelmarkt van 20 Ontwerper Kees Nouse van Beve land bv in Goes is winnaar gewor den van de Tuinenprijsvraag met zijn ontwerp voor een tuin van een eengezinswoning in 's Gravenpol der. De jury die bestond uit het comité tuinaanleg van de Vaste Keuringscommissie van de Ko ninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde noemde de win nende tuin een 'zeer goed voor beeld van een ingetogen achter tuintje'. Het was de tweede maal dat een dergelijke tuinenprijsvraag werd gehouden door de Kring Tuin- en Landschapsvoorziening en de Koninklijke Maatschappij Tuin bouw en Plantkunde. Er werden in totaal vier tuinen ter plaatse bekeken en beoordeeld op presentatie, beplantingsplan, ma teriaalkeuze. idee en originaliteit. oktober is zoals gewoonlijk bij zonder groot. Alle kramen in de veilinghallen zijn alweer ver huurd. De kraamhuur is evenals voorgaande jaren f35,— Omdat het enkele maanden gele den is dat er een Snuffelmarkt is georganiseerd wordt door de or ganisatoren van het organisatie- buro Zuid-West Nederland te Goes een groot aantal bezoekers verwacht. Naast de vele kramen antiek, cu riosa, rommel, snuisterijen, kle ding, hoeden, petten, fietsen, ge reedschap, speelgoed, postzegels, munten, schilderijen, meubilair, schoenen, strips, boeken enz., Afgelopen zomer werd de Snuf felmarkt enkele malen in de open lucht gehouden ten behoeve van de toeristen enz., is er ook weer te genieten van een oliebolletje, broodje hambur ger, saté enz. Op de Snuffelmarkt van zaterdag 20 oktober zal weer voor een ieder wat wils te koop zijn tegen zeer redelijke prijzen. De markt is voor de bezoeker geopend van 9 uur tot 17 uur. Ook de toegangsprijs is gelijk gebleven met voorgaande jaren nl. 2,50; voor kinderen tussen zes en twaalf jaar en 65 -ers Precies op 9 november bestaat handelsonderneming Wim Beze mer 25 jaar. In 1959 startte Beze mer een levensmiddelenhan del/zuivelproducten in Zwijn- drecht en vestigde zich vervolgens in Rotterdam. Na enkele jaren stapte Bezemer echter over op een geheel andere branche: de verkoop van ladders en systeemmeubelen aan detaillisten. Na verscheidene uitbreidingen van verkoopadressen werd ander half jaar geleden een showroom geopend voor meubelen aan de Noordstraat 30 in Arnemuiden. En van alle markten thuis kwam daar eerst een sportafdeling bij en begin dit jaar een afdeling schoen mode. De familie Bezemer viert dit jubi leum met een receptie op vrijdag 9 november vanaf 19 uur in vereni gingsgebouw De Arne in de Ra- demachersstraat 32 in Arnemui den. ALNO staat voor keuken kwaliteit. Een merk-keuken geeft U zekerheid van alle praktische Alno gemakken. Met keuze-varianten in uitvoering en een veelvoud in frontuitvoeringen. Met het beste op appa ratuurgebied. Goes, Houtkade 7 tel. 01100-21250 Geopend van ma.-vr. 8.00-17.00 u. Zaterdag van 10.00-1 2 00 u. Middelburg, Korte Noordstr 1 tel 01180-33050 Geopend van ma.-vr. van .00-1 7.00 u. ^^n^ciüëbaaTmëTeTiTTMnstsW^draanUepncoz^n. Wim Schicbaan De show van de nieuwste winter collectie in Wijkcentrum Open Hóf in Vlissingen trok vorige week dinsdag een volle zaal. De deelne mende Vlissingse zaken Heijstek (mannenmode) Zijnen (damesmo de), Roelse (schoenen) en Roovers (lederwaren) toonden de nieuwste mode voor jong en oud. Langere rokken, veel ruitdessins, pakken van winterkatoen, veel soorten kostuums en een fractie van de skicollectie van Roovers Centra Sport waren troef in het wijkcentrum. De kapsels van (je mannequins en dressman waren verzorgd door Hair Point in Vlissingen. Voor de bloemenversiering zorgde kweke rij Moesbosch uit Koudekerke. Als ladyspeaker trad mevrouw Wil van Son op. (41) omschrijft zichzelf als 'iemand die moeilijk stil kan zitten'. Dit was reden ge noeg voor deze isolatiespecialist om in september een eigen be drijfje op poten te zetten: Schie- baan Kozijnrenovatie. Deze Mid delburgse ondernemer wiens be drijf is gevestigd in de Buitenho- velaan 227 in Middelburg, maakt hij zijn werkzaamheden bijna uit sluitend gebruik van kunststof ko zijnen. Nadat begin dit jaar bleek dat er geen werk meer was voor Schie- baan bij een Vlissings schilders bedrijf waar hij ongeveer driejaar in dienst was besloot hij voor zichzelf te beginnen. Schiebaan: "Ik heb overal gesolliciteerd, maar telkens bleek dat ik gewoon te oud wordt gevonden voor het commerciële wereldje. Na eerst bij een aantal overheidsinstanties te hebben aangeklopt, heb ik uit eindelijk een bank bereid gevon den financieel voor mij garant te staan". De ambitieuze zakenman beroept zich op een nieuw systeem ko zijnrenovatie. "Wat ik breng zijn voornamelijk kunststof kozijnen. Ik plaats ze, verkoop ze en lever verder isolerende beglazing, zon wering en rolluiken. Ook worden de oude kozijnen verwijderd. Bovendien lever ik een bijzonder^ systeem, met een brede aanslui ting zodat er geen hout meer aan te pas hoeft te komen en daarbij een zogenaamd 'draai-kiepsys- teem'. Het belangrijkste van de kunststoffen kozijnen is dat het materiaal niet veroudert", legt Schiebaan uit. De leverancier van de kunststof fen kozijnen is het Duitse bedrijf Brügman. Toch hebben de kozij nen volgens Schiebaan een oer- Hollands uiterlijk. Behalve met kunststof werkt Schiebaan ook met aluminium en hardhout. Voor meer inlichtingen en prijs opgave: Schiebaan Kozijnreno vatie, telefoon 01180-35506. "Als het met mijn klanten goed gaat, gaat het met mij ook goed", is de optimistische opvatting van de nieuwe directeur van het AM RO-kantoor in Vlissingen, drs. Wim Jansen. Deze 37-jarige bankdirecteur trad na een studie economie aan de Erasmusuniver- siteit in Rotterdam in diezelfde plaats in 1975 in dienst van de kredietafdeling van de hoofdbank en in 1980 werd hij benoemd tot hoofd Zaken Relaties van het dis trictskantoor van de AMRO-bank aan de Straatweg in Rotterdam. Deze tweede interne overplaatsing is wat ingrijpender dan de eerste maar Wim Jansen heeft daar geen moeite mee. "Het is gewoon een enorme uitdaging om in een gebied terecht te komen dat je niet of nauwelijks kent. En het is interes sant om nieuwe relaties te leggen". Sinds 1 september bemant de bankdirecteur zijn kantoor aan het Vlissingse Stadhuisplein. Hij geeft toe dat hij in het begin wel even moest wennen aan de ge dachte om in Zeeland te gaan wonen. "Ik kende Zeeland wel want ik kom oorspronkelijk uit Brabant' dus wat dat betreft ben ik ook een zuiderling. En natuur lijk gaat iedereen jé plotseling he le positieve dingen vertellen over deze provincie. Nu is één ding echter al niet uitgekomen en dat is dat het in Zeeland altijd mooi weer is. Sinds ik hier zit heeft het bijna niet anders gedaan dan ge regend. Maar verder komt mij al les hier zeer positief over", verze kert Jansen. Volgens de nieuw gevestigde bankdirecteur is zijn hoofdtaak: "Zorgen dat de 'toko' goed wordt gerund". Die 'toko' runnen bete- lieren en bedrijven. Wim Jansen: het ook veel makkelijker om za- kent dan lijnen geven aan de 35 personeelsleden van het Vlis singse kantoor en intensieve con tacten onderhouden met particu- "Ik probeer altijd zo veel mogelijk van mijn klanten persoonlijk te kennen. Het is goed wanneer je dicht bij de mensen staat. Dan is 'ken te doen. Ik denk dat me dat hier in Vlissingen beter lukt dan in Rotterdam omdat die stad nu eenmaal veel groter is en veel minder overzichtelijk. Wat wel een overeenkomst is tussen Vlis singen en Rotterdam is de bedrij vigheid. Die overeenkomst maakt de overplaatsing al weer veel makkelijker dan wanneer je in een totaal andere stad terecht komt". Voorlopig zit er voor Jansen niets anders op dan te pendelen tussen Rotterdam en Vlissingen omdat zijn huis daar nog niet is verkocht en er in Vlissingen nog geen ver vangende woonruimte is gevon den. "Dat pendelen is wel verve lend. Dat kost een hoop energie. Ik hoop me dan ook snel hier met mijn vrouw en twee kleine kinde ren te vestigen". Voorzover Wim Jansen er al in zicht in heeft gekregen na deze relatief korte inwerkperiode, denkt hij op een goede plaats te recht te zijn gekomen. Er zullen dan ook de eerste tijd geen veran deringen in beleid worden door gevoerd. "Het Vlissingse kantoor heeft de afgelopen jaren een goe de naam opgebouwd. Er heerst een gezonde handelsgeest en dat moet zo blijven. Bovendien is mijn opvatting dat continuiteit een van de belangrijkste punten van beleid moet zijn bij het bank wezen". besluit de directeur. Wim Jensens voorganger, de heer Van de Heuvel, is districtsdirec- teur geworden bij de Middel- "dÏTu burgse vestiging van de AMRO- singen bank op de Markt. In de cursus grime van het vrou wencafé Trui in Middelbvrg wordt vrouwen geleerd welke mogelijkheden van gezichtsve randering er bestaan. De cursus begint maandag 22 oktober om 19.30 uur in 't Pand aan de Kerksteeg. Informatie en opgave: 01184-14965. De heer Boot gaat donderdag 18 oktober met behulp van dia's in op de geschiedenis en de cultuur van Tholen. Dat gebeurt in het kader van de reeks lezingen over 'landschappelijke verkenningen in het Zeeuwse,. Deze lezingen worden voorbereid door de werkgroep historie en archeolo gie van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. De lezing begint om 19.30 uur in de boven zaal van Abdij II en is openbaar. Het beslaan van de inspecteurs ruimtelijke ordening in Neder land is nog onvoldoende bekend. Daarom heeft het ministerie van volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een folder samenges teld over deze regionaal opere rende inspecties. De folder is verkrijgbaar via 070-264201. toe stel 2301 en 2983. De Provinciale Hervormde Jeugdraad in Middelburg heeft het vormingscentrum Hedenesse afgehuurd om op zaterdag 27 en zondag 28 oktober een weekeinde over liturgie te houden. Het doel daarvan is het verkrijgen van in zichten in de betekenis van de li turgie. de onderdelen daarvan en het maken van liturgie vanuit de bijbelgedeelten die bij een be paalde zondag horen. Inlichtin gen en opgave: 01180-15353 tus sen 13 en 17 uur. De stichting Middelburgse Vrou wenraad bereidt twee cursussen voor over ziekenverzorging. De eerste betreft eenvoudige zieken verzorging thuis. Deze cursus wordt gehouden op 7, 14,21 en 28 november tussen 9.30 en 11.30 uur in het Rode Kruisgebouw in Middelburg. Docente is mevrouw H. Vermunt. De tweede cursus behandelt diepgaande onderwer pen en wordt in februari '85 ge houden. Hierbij wordt ingegaan op de gevolgen van hartziekten en kanker en het omgaan met gehandicapten. Ook wordt aan dacht besteed aan stervensbege leiding. Inlichtingen: 01180-13207. Geen enkele vrouw zal lichtvaar dig besluiten tot abortus. Het minste wat daar tegenover kan staan is de zekerheid dat er in haar directe omgeving een goede medische begeleiding voorhan den is. Met dit argument heeft de slichting Vrouwenemancipatie Zeeland in Middelburg bij het bestuur van het Streekziekenhüis Walcheren gepleit voor het aan vragen van een abortusvergun ning voor de Walcherse zieken huizen. FORT staat voor Feministische Oefengroep Radicale Therapie. In Middelburg heeft het afgelo pen seizoen een vrouwengroep onder deze noemer gewerkt. Een aantal vrouwen uit deze groep wil verder gaan, anderen willen nu een gemengde groep opzetten. Belangstellenden, zowel voor de vrouwen - als voor de gemengde groep, kunnen woensdag 24 ok tober een kennismakingsavond bijwonen. Deze begint om 20.15 uur op het adres Zacharias, Jan- senstraat 32 in de wijk Nieuw- Middelburg. Inlichtingen: 01180-23768. Staassecretaris Joop van der Reijden luistert zaterdag 10 no vember met een toespraak het 25-jarig jubileum van de Zeeuwse Sportraad op. Het jubileum wordt gevierd in De Stenge in Heinkenszand. Tijdens deze dis cussie- en ontmoetingsdag voert een groot aantal prominenten het woord. De bijeenkomst begint om 10 uur. Mevrouw Serrarens praat vrijdag 19 oktober over 'Reuma en de natuurgeneeswijzen'. Haar lezing begint om 20 uur in De Stenge in Heinkenszand, waar de Reuma patiëntenvereniging Midden- Zeeland bijeenkomst. Informatie over de bijeenkomst of over de vereniging: 01180-29487. Zwangerschap Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden en die het prettig vinden te worden geïnformeerd over de zwanger schap en de tijd daarna, kunnen, terecht op de cursus zwanger schap van de Kruisvereniging' Vlissingen-Oostburg en het Vor mingswerk Jonge Volwassenen. De cursus begint maandag 22 oktober in het gebouw van de Kruisvereniging, Lcliënlaan 1 in Vlissingen. De aanvang is 19.30 uur. Informatie 01184-15175 (Roos Roose) of 01184-17819. (Joke Pais). Door middel van een lezingency clus schenkt de Vrije School Zee land aan de Willem Arondeus- straat 59 in de MidMiddelburgse wijk Klaïenbeek binnenkort aandacht aan 'kinderziektes ge zien vanuit de anthroposofische geneeskunst'. Op 24 oktober wordt gesproken over de leeftijd van 0 tot 7 jaar. op 31 oktober over 7 tot 14 jaar en op 7 novem ber over 14-21 jaar. De lezingen beginnen om 20 uur. Pilaf is het gerecht dat vrijdag 19 oktober wordt geserveerd tijdens de maandelijkse eetavond van de regio Walcheren van COC.Ho mofiele mannen en vrouwen worden om 19 uur aan tafel ver wacht. Ze moeten zich vooraf opgeven: 01184-10416 of 01184- 79886. Ouders die aan 't scheiden zijn. gescheiden zijn. een partner heb ben verloren of geen partner hebben, kunnen maandag 29 ok tober deelnemen aan een ges- preksavond van FIOM Zeeland. Deze begint om 20 uur in gebouw 't Anker, Bonedijkestraat 163 in Vlissingen. Informatie: 01180-27311. De werkgroep lesbische vrouwen Prima Donna komt zondag 21 oktober bijeen in het vrouwe nontmoetingscentrum JET aan de Zusterstraat 17 in Goes. Het is de bedoeling een gezellige mid dag te houden met muziek, een drankje en een goed gesprek. De bijeenkomst begint om 15 uur. De culturele groep Naya Seetara geeft een voorlichtingsavond met het oog op de binnenkort te be ginnen cursus Hindi. De voor lichtingsavond begint vandaag (woensdag 17 oktober) om 19 uur in het ontmoetingscentrum aan de Oranjestraat 8 in Vlissingen. Ook wordt een film over India, de bakermat van Hindi, getoond. Informatie: 01180-38070. Papaiamentu De werkgroep Surinamers en Antillianen Vlissingen begint binnenkort met een cursus Pa paiamentu, de taal van de eilan den Aruba, Bonaire en Curacao. In verband hiermee wordt don derdag 18 oktober in het ont moetingscentrum aan de Oranje straat 8 in Vlissingen een voor lichtingsavond gehouden. Deze begint om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt een film over de ABC-eilanden vertoond. In formatie: 01180-38070. Een aantal mensen van het bu reau werving van de politie in Rotterdam komt vanavond (woensdag 17 oktober) naar het wijkcentrum Open Hof aan de A. Gogelweg 59 in de Vlissingse wijk Paauwenburg. De Rotterdamse politie is dringend op zoek naar Antilliaanse en Surinaamse vrouwen die deel uit willen ma ken van het korps. De voorlich tingsavond begint om 19 uur. Het woonlastencomité in Mid delburg verschaft informatie over huurprijzen en energiekosten. Met het oog daarop heeft het co mité onlangs een informatie avond gehouden, waarop ver schillende deskundigen het woord voerden. Het woonlasten comité is bereikbaar via het se cretariaat, S.A. Wondergem. De Ruyterstraat 18 in Middelburg. Vele honderden Nederlandse en Belgische atleten jiemen zaterdag 20 oktober deel aan de meest ge lopen wedstrijd in Nederland: de Boulevardloop in Vlissingen. die voor de 49ste keer wordt gehou den. Na het wedstrijdgedeelte, om half vier. begint een recrea tieloop waaraan iedereen kan deelnemen. De lengte is 4 kilo meter. Was- en kleedgelegenheid en het secretariaat zijn te vinden in de cabines van het Badstrand. Inschrijven is ook mogelijk in de PZC-caravan bij het start- en fi- nishpunt, het Strandhotel aan de Boulevard Evertsen in Vlissingen. De organisatie is in handen van de Vlissingse Sportvereniging Marathon. Drs. Hans Vrijhof, consulent van de Open Universiteit in Middel burg en zijn Brabantse collega mevrouw J. van Balveren geven maandag 29 oktober informatie over de Open Universiteit. Dat doen ze op uitnodiging van de Zeeuwse Vrouwenraad, die voor dit doel om 13.30 uur bijeenkomt in het Abdijcomplex in Middel burg. 'Het einde van de wereld', 'de nieuwe lijd' en 'de vrouw in de nieuwe tijd' zijn de onderdelen van een cyclus over wijsbegeerte die het Vormingswerk Jonge Volwassenen (VJV) op de agenda heeft staan. De cyclus omvat twaalf bijeenkomsten. De eerste daarvan begint maandag 22 ok tober om 13.30 uur in het VJV- centrum aan de Verkuyl Quak- kelaarstraat 95 in Vlissingen. In formatie en aanmelding bij René Busker. 01184-17819. Het landelijk comité Nationale Boomfeestdag heeft bepaald dat de boomplantdag volgend jaar op 20 maart wordt gehouden. Ge meentebesturen. scholen en mi lieu-organisaties die aan de boomfeestdag willen meedoen, kunnen zich aanmelden bij het genoemde comité, 030-852727. De dienst Geslachtsziektenbes- trijding van de provinciale vere niging Het Zeeuwse Kruis heeft zijn spreekuren uitgebreid. Deze zijn nu als volgt: Goes: maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 10 uur Beatrixlaan 24; Vlissingen: donderdag 13.30 tot 14.30 uur^ Rozengracht 6 (Kantoor Tuber culosebestrijding); Terneuzen: dinsdag. 10.30 tot 11.30 uur Van Steenbergenlaan 70 (kantoor Tu berculosebestrijding). Er is nu ook een directe lijn voor infor matie over geslachtsziekten 01100-31300. De klassementen van het trim- wielerklassement Midden-Zee land zijn opgemaakt. De win naars daarvan worden zaterdag 20 oktober in het zonnetje gezet. Dat gebeurt tijdens een feest avond in bar R2 in Ovezande, die om 20 uur begint. De prijzen gaan naar Annechien Evelens uit Ellewoutsdijk (meest talentvolle damestrimwielrenster), Wim La- vooy uit Vlissingen (meest ta lentvolle herentrimwielrenner) en naar Elly Melissen uit Bergen op Zoom (sportiefste damestrim- ster). Het Brabantse orkest Hoi- lywood luistert de feestavond op. Onderzoek Alle partijen in de gemeenteraad van Middelburg hebben zitting in de commissie die een onderzoek gaat instellen naar de samenwer king binnen het college van bur gemeester en wethouders en in relatie daarmee naar de samen werking en de verhouding met hel ambtelijk apparaat. De ge meenteraad besliste eind septem ber dat zo'n commissie moest worden ingesteld. Aanleiding is de breuk tussen de beide wet houders H. Gillissen en G. Schoenmakers, in de commissie hebben zitting: A. Pijnenburg CDA, S. Boersma-Smitskamp (PvdA), A. Krijgsman (VVD), L. Kodde (SGP cs). D. Blom (PM) en W. Ovaa (D'66). De maandelijkse Klaverjasavond van de voetbalclub Vlissingen is verschoven naar dinsdag 23 ok tober. De bijeenkomst begint om 20 uur in het clubgebouw aan de Irislaan 239 in Vlissingen. Verouderingsproces Drs. D. Kriek is ervan overtuigd dat Transcendente Meditatie het verouderingsproces kan omke ren. Over deze materie praat hij donderdag 18 oktober vanaf 20 uur in gebouw De Schakel in Middelburg. Hij gaat daarbij in op de onderzoeksresultaten van de doktoren Palmore en Wallace. Inlichtingen: 01100-11138 en 01100-31138. De Stichting Overleg Kindercen tra Zeeland heeft de vier Zeeuwse kamerleden uitgenodigd vooreen gesprek over kinderopvang. De initiatiefnemers willen de kamer leden informeren over de situatie waarin de Zeeuwse kinderdag verblijven verkeren. De Tweede Kamer /al zich binnenkort over de voorzieningen'voor de kinde ropvang buigen. Drs. M. Beine- ma (CDA). J. van der Doef (PvdA), drs. H. Eversdijk (CDA) en mr. A. te Veldhuis (VVD) worden maandag 22 oktober om 19.30 uur verwacht in de Concert en Gehoorzaal aan de Singel straat in Middelburg. Ingrid Fröhlich uit Middelburg en P. Verweire uit IJzendijke zijn in de prijzen gevallen bij de lan delijke molenfotowedstrijd die de Flevohof in samenwerking met de stichting Amateur-fotografie en de vereniging 'De Hollandsche Molen' had uitgeschreven. De honderd beste inzendingen, waaronder die van Ingrid Fröh lich zijn tot en met zondag 28 ok tober te zien in de Flevohog tus sen Biddinghuizen en Dronten (Oostelijk Flevoland). Beide prijswinnaars hebben zes toe gangskaartjes voor de Flevohof gewonnen. Omdat het centraal station van Amsterdam is vernieuwd, laat de NS zaterdag 20 oktober vanuit Zeeland een extra trein naar de hoofdstad rijden. De kaartjes, die alleen worden verkocht bij de VVV in Vlissingen. Middelburg, Yerseke en Goes, kosten (inclu sief een rondvaart door de Am sterdamse grachten) 15 gulden. Daarmee mag men uitsluitend in de extra trein reizen, die om 8.04 uit Vlissingen en 8.10 uur uit Middelburg vertrekt. Omdat verkeersdeelnemers te weinig aandacht hebben voor de witte stok van blinden en slecht zienden, heeft de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden samen met de Voetgangersvereniging VBV af gelopen maandag een grote ac tiedag gehouden. In een aantal plaatsen in Nederland maakten blinden een aantal oversteken. Vrijwilligers noteerden daarbij de reacties van de overige verkeers deelnemers. Op basis daarvan wordt een actierapport opgesterd. Zoals bekend hebben alle Ver keersdeelnemers de wettelijke verplichting om blinden met een witte stok ongehinderde door gang te verlenen. Informatie: 070-471501. Goudsmid L. Minderhoud vertelt dinsdag 23 oktober over 'het Zeeuwse Sieraad, vroeger en nu'. De lezing, georganiseerd door de Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU). begint om 20 uur in ge bouw De Schakel. Bachten Stee- ne in Middelburg. De heer Min derhoud laat zien hoe Zeeuwse knopen, sloten, strikken en rouwklokken worden gemaakt. Ook worden antieke sieraden ge loond. De regio Walcheren van de vere niging de Zonnebloem stelt zie ken. gehandicapten, aan huis ge- bondenen en bejaarden in de ge legenheid om een koopavond bij te wonen. Deze koopavond wordt dinsdag 13 november van 18.30 tol 21.00 uur gehouden in de MI- RO in Vlissingen. Het grootwin kelbedrijf zorgt voor voldoende rustpunten en versnaperingen. Een groot aantal vrijwilligers leidt de koopavond in goede ba nen. Opgave en aanvragen ver voer: 01180-29718, 01184-27706, 01184-14177 en 01184-17318. Therapeut De alternatieve therapeut de heer Oosthoek aan wie dit blad on langs een artikel wijddet houdt zaterdag 27 oktober spreekuur in De Huifkar te Middelburg. Be langstellenden moeten vooraf een afspraak maken: 08360-29625 (tussen 18 en 19.30 uur). De tweede lezing in het kader van 'Sociale ethiek' wordt gegeven door prof. dr. Leenhouwers, ver bonden aan de theologisch facul teit in Tilburg en de TH in Eind hoven. Hij praat maandag 5 no vember over Mens en Techniek. •Zijn lezing begint om 20.00 uur in de abdijzaal van het Abdij-com plex in Middelburg. De lezingen reeks over 'sociale ethiek' is georganiseerd door de werkgroep DISK MIDDEN-ZEELAND en de werkgroep Theologie van het Zeeuws Genootschap. Informa tie: 01180-15353. Scoutgroepen en zendamateurs in honderd landen over de hele wereld nemen vrijdag 19, zater dag 20 en zondag 21 oktober deel aan de 27-ste Jamboree on the Air. Ook de Kazan de Wolfgroep uit Middelburg is dan actief. Naast het clubgebouw De Ka- zanshoek aan de Kruitmolenlaan verrijst een enorme zendmast. Vorig jaar is op die manier con tact gelegd met stations op de Noordpool en in de Oekraïne. Allerlei bedrijven op het gebied van computers en communicatie verlenen hun medewerking. Het publiek kan zaterdag 20 oktober vanaf 16.30 en zondag de gehele dag een kijkje komen nemen. De Kazan de Wolfgroep vraagt te vens computerspecialisten en zendamateurs die aan het drie daagse spektakel willen mee doen. Inlichtingen: 01180-15428. Rolstoelbasketbal De eerste wedstrijd van de tweede divisie B van de Zeeuwse Rol- stoelbasketbalvereniging De Vriendenkring wordt zaterdag 20 oktober gespeeld in sporthal De Halve Maan in Oostkapelle. De eerste tegenstander is die zater dag het team van EGS uil Eind hoven. In de loop van de compe titie wordt verder gespeeld tegen de teams van Turfschippers 2 uit Breda. Werkenrode uit Den Bosch en het derde team van Ar rows'81 uit Rotterdam. 'Leren kijken' is het centrale the ma van de cursus fotografie voor beginners van de Zeeuwse Volk suniversiteit (ZVU). Docente is Sophia van den Heuvel. Infor matie bij de ZVU: 01180-34800. De landelijke Rijvereniging en Ponyclub Walcheren in Arne muiden houdt zaterdag 20 okto ber de jaarlijkse Zeeuwse kam pioenschappen van de samenges telde wedstrijden. De samenges telde wedstrijd is een veelzijdig heidstest voor amazone/ruiter en paard of pony. De wedstrijd bes taat uit de dressuurproef, het wegparcours, de crosscountry en het klassiek springconcours. De Zeeuwse kampioenen strijden vervolgens om het landelijk kampioenschap. De wedstrijden beginnen om 9 uur en worden gehouden op het recreatieterrein De Piet bij het vliegveld Midden Zeeland. Om 17 uur is de prijsui treiking en 's avonds vanaf 20 uur wordt deze dag besloten met een feestavond in De Korenbeurs in 's Heerenhoek. Iedere woensdagavond kunnen alleenstaanden elkaar ontmoeten in coffeeshop De Kleine Hout tuinen in de Korte Noordstraat in Middelburg. Het doel van deze ontmoetingen is om tot een goed gesprek te komen in een ont spannen sfeer. Vanaf 20 uur is er iemand aanwezig. Zaterdag 20 oktober kan er weer naar hartelust worden gesnuffeld tijdens de 28e Walcherse Snuf felmarkt in de Middelburgse vei linghallen. De markt is geopend van 9 lot 17 uur. Het Natuurkundig Gezelschap biedt belangstellenden donder dag 18 oktober een lezing aan over het thema 'functioneel her stel na hersenbeschadiging'. Het onderwerp wordt behandeld door prof. dr. M.W. van Hof van de afdeling Fysiologie van de Eras mus Universiteit in Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9