informatiepagina van de gemeente vlissingen Plannen voor een eigen bedrijfje? Kleine moeite, goede gewoonte B. en w. willen belastingtarieven met 2% verhogen I HO»; Verleng op tijd uw rijbewijs? IWat ligt ter inzage? Wat het ministerie van Sociale Zaken mee te delen heeft Sociaal totaal DE VLISSINGER Woensdag 17 oktober 1984 Bezin voor 't begin Cursus lm m Kmmoh w lmsKQi Milieu tw HmwmO/Kc. OhwRHMN6£V .Mensen] zonder W fseiouML. 'Di&ifTvst.LtuimamijM KLtmm'ijF. StiudiNL ST/MuMA/t Sfiitff<ng kLf=rVoü St. VetEWiGD, Tfüöoos H \JeKBoNdj Reeuws; .MI'M. Vf WSKOLLltaitVEÜ \\p hJeMMHÏiO wscf/t zAKEÜ Gratis Tarieven Bodemonder zoek spuiterij ISlijkstraat I Verhuizen? Commissies vergaderen Informatie hoeken LFTJ mtm Hinderwet Aanvragen Vergunningverlening Bestemmingsplannen Bij de afdeling Ruimtelijke Or dening (kamer 147) kan wor den Ingezien het ontwerp van het bestemmingsplan Schel destraat. Dit omvat, globaal, de gebieden tussen de Singel, Paul Krugerstraat, Badhuis straat, Schelde-terreinen en Van Dishoeckstraat. Indienen van bezwaren tegen dit ont Wet Geluidhinder Even bijpraten met wethouder G.J.A.M. Adan Verkeer IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Ondernemen is in. Sommige mensen spreken zelfs van 'starteritus', een soort nationale, besmette lijke ziekte. Vaak blijkt de economische situatie aanleiding om eigen ondernemer te worden. De voornaamste drijfveer is in de meeste gevallen het zelfstandig, eigen baas zijn. Vaak speelt ook een rol het feit dat solliciteren geen vruchten afwerpt öf dat de huidige baan eigenlijk niet je-dat is en zelfs misschien wel eens verloren kan gaan. Hoe dan ook, de economische situatie waarin we zitten blijkt dus een belangrijke aanleiding te zijn om eigen ondernemer te worden. Alleen: hoe? Onderne men is geen alternatief voor werk; het is een geheel andere levenswijze. Is de start van een eigen bedrijfje alleen bedoeld om (dreigende) werkloosheid te ontvluchten, dan kunt u raar terecht komen. Het middel kan dan wel eens erger zijn dan de kwaal; de mislukte starter wordt vaak met meer narigheid ge confronteerd dan hij of zij daarvoor besefte. Daarbij moet ook bedacht worden dat tegen over de denkbeeldige lusten vaak vele lasten staan: lange dagen maken, verdienen ver onder het minimum, afhankelijk zijn van instanties in plaats van 'bazen'. Bezint eer ge begint is dan ook een gezegde waar startende ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. De ge meente - in de persoon van de medewerkers van het project werkloosheid Vlissingen - wil len u er graag bij helpen. Heel concreet: in een persoonlijk overleg met hen die met plan nen rondlopen of die deze al wat meer vorm hemben gege ven. Maar ook met een 'star- ters-cursus'. Doel is de 'rode draad' aan te geven die men kan volgen als men een onderneming wil be ginnen. Op de twaalf bijeen komsten komen de volgende onderwerpen aan bod: Kamer van Koophandel, begroting, marktonderzoek, financiering, werken met behoud van uitke ringVertegenwoordigers van verschillende instanties zullen daarbij als spreker op- treden. Verder zullen enkele voorbeelden van kleine bedrij ven worden behandeld. Na tuurlijk kunnen binnen dit alles deelnemers zelf onderwerpen aan de orde stellen. Deelname aan de cursus kost niets. Leeftijdsgrenzen zijn er niet, net zomin wordt er naar gekeken of men wel of geen werk heeft of hoever men ge vorderd is met de plannen. Er is echter maar plaats voor 25 deelnemers. Wacht daarom niet te lang met het opgeven. Bellen gaat het snelst. De medewer kers van het project zijn bereik baar onder nummer 87427. U kunt ook even bij ze langs. Ze zijn doorgaans te vinden in het stadhuis op het bureau welzijn (eerste verdieping). Als steuntje in de rug is er voor de cursisten een werkboek be schikbaar. Daarin komen - op papier - de meeste onderwer pen aan de orde die ook tijdens de cursus worden behandeld. De illustraties bij dit artikel - van de hand van Jacqueline Borger - zijn er ook uit afkom stig. Het is niet gering wat er in Nederland aan huishoudelijk afval op de stoep wordt gezet. Jaarlijks is dat zo'n 4.000.000.000 kilo 4.000 miljoen). Veel van dat huishoudelijke afval bestaat uit lege flessen en glazen potjes waar we geen statiegeld voor terugkrijgen. Helaas worden die nog te vaak bij het andere afval in de vuilniszak gestopt. Voor de vuilophaal- verwerkingsdiensten betekent dat een gigantiscn probleem. Het gaat jaarlijks om zo'n 450 miljoen kilo glasafval. Een hoeveelheid die erg moeilijk is te verwerken. Alleen al, omdat glasscherven zich erg moeilijk van het andere huishou delijke afval laten scheiden. Het berekenen van statiegeld, waardoor lege flessen worden terugbezorgd en opnieuw ge bruikt kunnen worden, is ver reweg de beste manier om uit de problemen te komen. Jam mer genoeg gebeurt dat te wei nig. Maar niet geklaagd, ook de glascontainer biedt goede mo gelijkheden. In de gemeente Vlissingen staan er in totaal elf (zie kader). In totaal werd daar vorig jaar ruim 428.000 kilo glas in ge gooid. In ieder geval is dat drie procent van het totale aantal kilo's huisvuil (1982:14.813.000 kilo tegen 14.562.000 kilo in 1981) dat in onze gemeente werd opgehaald. Door hun oud glas in de containers te gooien leverden vele Vlissingers een onmiskenbare bijdrage aan het milieu. Want glasscherven zijn namelijk heel geschikt om er opnieuw glas van te maken. Sterker nog! Door legp glasver pakkingen te verzamelen, om te smelten en opnieuw te gebrui ken, wordt gezorgd voor een enorme besparing aan energie en nieuwe grondstoffen. Die grondstoffen zijn vooral kalk, zilverzand en soda. De winning en verwerking daarvan heeft in toenemende mate milieu-pro blemen ten gevolge. Zo kan heel wat ellende worden voor komen als we ons oude glas in leveren om opnieuw te gebrui ken. En daar zijn de glasbakken voor! In 1982 werd (landelijk) al 38 procent van alle nieuwe glasverpakkingen gemaakt van oud glas dat vooral via de glas bakken werd ingezameld. MAAR De gemeente is dan ook blij met de medewerking die vele Vlissingers reeds aan de mi lieu-vriendelijke glasinzame ling verlenen. Toch ook hier een 'maar'. Want, als men be seft dat landelijk gezien glas tien procent van öe totale 'hoop' huisvuil bedraagt, dan zijn er ook nog vele medebur gers die hun glas niet naar de container brengen. Daarom de oproep: glas is het inzamelen waard. Hup, in de glasbak! Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad voorstellen de gemeentelijke belastingtarieven voor 1985 met twee procent aanpassen. Volgens het college betekent dat geen feitelijke ver hoging van de belastingdruk, maar een aanpassing aan de alge mene prijsontwikkeling (inflatie). Zou dat niet gebeuren dan zou er sprake zijn van een verlaging. "Een groot nadeel daarvan is", schrijven b. en w. in een ontwerpvoorstel aan de raad, "dat In een later stadium dan extra tariefaanpassingen nodig zijn om de ta rieven weer op een juist prijspeil te brengen. Om een dergelijk 'inhaaleffect' te voorkomen geven wij er de voorkeur aan dat de tarieven jaarlijks geleidelijk worden verhoogd". Daarbij is overwogen dat de belastingdruk in de gemeente Vlissingen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten niet hoog is. Bovendien zijn in de afgelopen jaren (naast de aan passing aan de prijsontwikke ling) geen extra verhogingen toegepast. Het college wijst erop dat tot nu toe in het kader van de verschillende ombui gingsoperaties de lasten vrijwel volledig zijn afgewenteld op het eigen, gemeentelijke apparaat (personeel, investeringen en voorzieningen) en gesubsi dieerde instellingen. De bur gers zijn echter -afgezien van enige beperkingen van voor zieningen (waaronder straat verlichting)- door de gemeente niet geconfronteerd met zwaar dere (financiële)lasten. Gaat de gemeenteraad met het voorstel akkoord, dan komen de belangrijkste gemeentelijke belastingtarieven er als volgt uit te zien: de afvalstoffenheffing wordt 70,40 per huishouding (was 69,—); de hondenbelasting wordt 87,70 per (eerste) hond (was 86,—); de eigenarenheffing onroe- rendgoed belasting wordt 7,05 per 3.000,— waarde (was 6,93); de gebruikersheffing onroe rend goedbelasting wordt 3,56 (was 3,49); In totaal levert aan aanpassing met twee procent van de ge meentelijke belastingen 198.500,— op. Daarmee vormt het een onderdeel van het tota le pakket maatregelen dat ge nomen moet worden om de be groting voor 1985 sluitend te krijgen. De ontwerp-begroting geeft namelijk een tekort te zien van 3.059.100,—. B. en w. zul len medio november -in de be geleidingsbrief bij de begroting voorstellen dat tekort als volgt (kort samengevat) te dekken door onder meer: correctie van de ramingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds met 999.300,-; verlaging van de ramingen voor personeelskosten in verband met de vaststelling van de personeelsformatie voor 1985 met 630.000,—; aanpassing van de begro tingen van de politie, de dienst Openbare Werken en de dienst Welzijnsvoorzie ningen met 251.900,—. Het ontwerp-raadsvoorstel over aanpassing van de gemeente lijke belastingen wordt vandaag (woensdag 17 oktober) bespro ken in de vaste commissie van Advies en Bijstand voor Finan ciën. Deze vergadering begint om 17.00 uur. Het voorstel ligt ter inzage in de vijf gemeente lijke informatiehoeken (zie be richt elders op deze pagina). In de Slijkstraat was tot voor kort de spuiterij J. van der Berg gevestigd. Op deze plaats ko men binnenkort woningen. In verband daarmee heeft de ge meente laten onderzoeken of er in de bodem chemicaliën voor komen, die schadelijk zouden kunnen zijn voor toekomstig* bewoners. Er zijn twee onder zoeken geweest, een zoge naamd oriënterend- en een nader onderzoek. Naar aanleiding hiervan is er grond vanonder de voormalige spuiterij weggegraven en naar de stortplaats Midden-Zeeland overgebracht. Belangstellen den kunnen beide rapporten overigens in komen zien bij de afdelinq Algenene Zaken in het stadhuis (eerste verdieping, kamer 118). De medewerkers van deze afdeling zijn graag bereid een korte toelichting te geven. Verhuizen. Een ieder die het wel eens heeft meegemaakt weet wat voor rompslomp dat met zich meebrengt, ook admi nistratief. Zo moet u sowieso, vijf dagen voor of na de verhui zing, uw nieuw adres opgeven bi] de afdeling Burgerzaken op het stadhuis. Dat betekent niet dat uw adres wijziging automatisch wordt doorgegeven aan bijvoorbeeld de Dienst Gemeentewerken. Ook de PZEM (voor gas en electriciteit) en de WMZ (voor water) moet u apart een bericht sturen. Overigens: ook als u gebruik hebt gemaakt van het PTT-verhuisbericht (verkrijg baar op de postkantoren) bent u verplicht opgave te doen bij de gemeente! Want de PTT geeft de adresverandering al leen door aan de instellingen die op het verhuisbericht staan voorgedrukt èn die u heeft aan gekruist! f Volgende week donderdag vergadert de commissie Sport- belangen. Deze 'club' komt niet, zoals gebruikelijk, bijeen In het stadhuis maar in de sportzaal Van Duyvenvoorde aan de Dongestraat in Sou burg. De aanvang is om 19.30 uur. De vergadering Is open baar. Wie belangstelling heeft of iets wil inbrengen is dan ook van harte welkom. In de vijf ge meentelijke informatiehoeken liggen stukken, die besproken gaan worden, ter inzage. Verder gaan vandaag (woens dag 17-10) twee vaste commis sies van advies en bijstand rond de tafel zitten. Dat zijn die voor financiën (17.00 uur) en perso neelszaken (17.00 uur). En net als voor de commissie Sport- belangen geldt hier dat deze bijeenkomsten openbaar zijn en dat de stukken ervoor kun nen worden ingezien in de in formatiehoeken. Voor informatie over gemeen telijke zaken hoeft u niet altijd naar het stadhuis. Met de vijf informatiehoeken komt de ge meente zelf al met velerlei za ken naar u toe. Die informa tiestands zijn te vinden in: -De openbare bibliotheek aan de Spuistraat; wijkcentrum Middenhof (Oost-Souburg); -Wijkcentrum 'Open Hof' (Paauwenburg); wijkcentrum 'Aldegonde' en 'Onder de trap' in het stadhuis. Ondanks de voorbereidingen voor wetswijziging om de geldig heidsduur van het rijbewijs te verlengen, blijft deze momenteel beperkt tot vijf jaar na de afgiftedatum. Daarna heeft men nog een jaar de gelegenheid het te laten vernieuwen. Is dit laatste jaar ook verstreken, dan is examen doen èn hiervoor slagen het enige middel om weer een geldig rijbewijs te krijgen. Veel. Dat blijkt uit het blad 'So ciaal Totaal' dat dit department heeft uitgegeven naar aanlei ding van de begrotinq voor 1985. Op een groot aantal onderwerpen wordt in dit krantje ingegaan. Een greep daaruit: 'Bénen voor jongeren', 'Steun voor starters', 'AOW voor gehuwde vrouwen', 'Be zuinigingen op uitkeringen', 'Koopkracht huishoudens' en zovoort. 'Sociaal Totaal' is in Vlissingen verkrijgbaar bij de Sociale Dienst en in de vijf gemeente lijke informatiehoeken. Boven dien kunnen meerdere exem plaren worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Za ken en Werkgelegenheid. U moet dan zijn bij de Stafafdelinq Externe Betrekkingen, Zee straat 73, 2518 AA Den Haag. Het is dus zaak in de gaten te houden wanneer het rijbewijs moet worden verlengd. Bijvoor beeld door enige maanden te voren in uw agenda of op de verjaardagskalender aan te te kenen wanneer het rijbewijs verloopt. U bent dan ruim schoots op tijd om bij de afde ling burgerzaken op het stad huis de vereiste formulieren aan te vragen. (Deze afdeling is geopend van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur). Eén van de op te halen formu lieren is de zogenaamde eigen verklaring. U moet de tien vra gen daarop, die over uw ge zondheid gaan, beantwoorden. Let wel: als één van de vragen met ja beantwoord moet wor den, moet er door een arts een aantekening bij gemaakt wor den. Dat mag echter niet wor den gedaan door de behande lende arts. Het formulier stuurt u met de andere vervolgens naar het Centraal Bureau Rij vaardigheidsbewijzen. Geeft de ingezonden eigen verklaring daar geen reden tot een nader onderzoek, dan kunt u de ge neeskundige verklaring reeds na circa veertien dagen in huis hebben. Deze verklaring moet u dan weer inleveren op het stad huis. Na verloop van enige tijd kunt u dan het rijbewijs weer ophalen. Is nader'geneeskundig onder zoek wel nodig, dan kan de ter mijn van veertien dagen moei lijk worden gehandhaafd. De verwerking duurt dan langer, zeker wanneer verwijzing naar een specialist nodig is. Als er sprake is van een onderzoek, waarin meer tijd gaat zitten, dan deelt het C.B.R. dat aan de aanvrager mee. (foto Cor Schuilwerve) De glascontainers zijn in Vlis singen te vinden op de vol gende plaatsen: -Nieuwendijk (speciaal ook voor horeca ondernemers -achter de Zeemanserve; -Hoek Scheldestraat/Aagje Dekenstraat; -hoek Bonedijkestraat/ Sotte- gem straat. -hoek Alexander Gogel- weg Schaepmanstraat (Paauwenburg); -Hercules Segherslaan (bij Supermarkt Koppejan); -Parklaan (tussen Westerzicht en Marnixplein); -bij het winkelcentrum Pape gaaienburg (voorheen Bos- senburgh); -bij de Miro (naast de lege flessen inname); -verlengde Kanaalstraat Oost-Souburg -Oranjeplein (Oost-Souburg). De Stichting Sjaloom uit Koudekerke heeft bij burgemeester en wethouders een hinderwetaanvraag ingediend. De stichting wil namelijk de werkplaats aan de Edisonweg 39 uitbreiden met een staalstraal- en verfinrichting. Even verderop aan de Edisonweg, op nummer 29, is Combi Transport b.v. gevestigd. Dit bedrijf heeft ook een hinderwetvergunning aangevraagd. Zij wil de onder grondse dieselolietank vervangen door een nieuwe met een in houd van 40.000 liter. B. en w. wiilen deze vergunnin gen - zij het onder voorschriften - verlenen. De ontwerp-be- schikkingen en de andere stuk ken die erop betrekking hebben liggen tot en met 12 november as. ter inzage bij de afdeling Al gemene Zaken van de secreta rie (eerste verdieping, kamer 118). Bovendien kunnen ze in deze periode iedere woens dagavond van 17.15 tot 20.15 uur worden ingezien in de in- formatiehoek in de hal van het stadhuis. Schriftelijke bezwa ren kunnen tot en met 12 no vember as. worden ingediend bij b. en w. Als u daar (telefo nisch) om vraagt kunnen ook mondeling bezwaren worden ingebracht. De uiterste datum daarvoor is echter 5 november a.s. Het college is van plan om aan de heer C.H. de Jonge een hin derwetvergunning te verlenen voor een tectyleerinrichting aan de Gildeweg 25. De aanvraag en de stukken die erbij horen liggen ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken (zie voor plaats- en openingstijden hier boven). Bezwaren kunnen bij b. en w. worden ingediend tot en met 5 november as. Dat kan schriftelijk, maar ook monde ling. In het'laatste geval is de uiterste datum 29 oktober. Men kan hiervoor contact opnemen met de afdeling Algemene Za ken. werpplan is mogelijk tot 27 ok tober as. De bezwaarschriften moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders zijn van plan Gedeputeerde Staten van Zeeland te vragen hogere grenswaarden te mo gen vaststellen ingevolge de Wet Geluidhinder. Dit, in het kader van het bestemmings plan Scheldestraat. Het ont werp van het verzoek en de bij behorende stukken liggen tot en met 27 oktober 1984 ter in zage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening in het stadhuis (eer ste verdieping, kamer 147). Tij dens deze termijn kan een ieder ten aanzien van het ontwerp- verzoek schriftelijk opmerkin gen maken bij het college van b. en w. Op donderdag 18 oktober 1984 wordt er in het stadhuis een openbare zitting gehou den. Daarbij zal een ieder in de gelegenheid wordep gesteld opmerkingen te maken ten aanzien van het ontwerpver- zoek. Burgemeester en wethouders hebben onlangs een aantal be sluiten genomen op verkeers gebied. Daarbij ging het met name over de situatie op en om het Bellamypark. De besluiten omvatten onder meer het op heffen, danwel instellen van parkeer- en rijverboden en het omzetten van een voorrangss plitsing in een voorrangskrui sing. Over de preciese inhoud kan de afdeling Algemene Za ken u inlichten. Deze afdeling kunt u in het stadhuis vinden op de eerste verdieping, kamer 118. Daar kan men u ook inlichten over de mogelijkheid tegen de besluiten in beroep te gaan. Dat moet wel vóór 1 november gebeuren. Het doet me deugd deze rubriek te kunnen beginnen met de consta tering dat op drie punten in deze stad een gezonde samenwerking tussen de ondernemers winke liers en de gemeente zichtbaar wordt. Vorige week is er een begin gemaakt met de herinrichting van de Scheldestraat. aan de Nieu wendijk wordt ook gewerkt en de Paspoortstraat in Souburg is zover nieuw ingericht, dat over enige tijd de opening zal kunnen plaats vinden. Ik vind het temeer zaken om trots op te zijn gezien de financiële problemen van de gemeente, waar toch ook de middenstand mee geconfronteerd wordt. Want wat er in deze drie winkelstraten van de grond is gebracht, kon alleen omdat - naast rijkssubsidies - èn middenstand èn de gemeente geld op tafel hebben gelegd. Beiden hebben daarmee blijk gegeven vertrouwen te hebben in de toe komst en niet bij de pakken neer te willen zitten. Iets dat ook al bleek bij de herinrichting van het Bella mypark Op deze manier wordt toch maar weer het oud-hollandse spreekwoord 'de kost gaat voor de baat uit' waar gemaakt. Arsenaal In dat licht bezien heeft de raad een belangrijk besluit genomen met de aankoop van het Arsenaal Belangrijk, omdat daarbij in het bijzonder gedacht is aan de mo gelijkheden, de stimulans, die dit gebouw en de omgeving ervan in de toekomst kan bieden voor ondernemend Vlissingen, met na me de binnenstad. Zaken, die zich meer in rust afspelen maar waar aan ik als wethouder van detail handel grote waarde hecht, zijn de contacten met de kleinere win kelketens. 't Is niet dat dat prompt vestigingen in Vlissingen oplevert. Ik vind het echter een goed teken dat dergelijke bedrijven belang stelling tonen, dat er een vertrou wensbasis wordt geschapen die misschien op een langere termijn z'n vruchten af kan werpen. Net zoals het een positieve zaak is dat de acquistitiewerkgroep van de gemeente Vlissingen regelmatig spontaan door kleine zelfstandi gen of bedrijven wordt benaderd in verband met vestiging. Een blijk van vertrouwen! Begroting De gemeentelijke financiën vor men ook onderdeel van mijn por tefeuille. Het is allesbehalve nieuws als ik u vertel dat door be zuinigingen de afgelopen jaren het voorzieningenniveau tot een mini mum is teruggedrukt. Dat heeft wel tot gevolg dat we op verschil lende gebieden een achterstand gaan oplopen. Dat geeft het som bere toekomstbeeld dat we vroeg of laat toch een keer met de ge volgen daarvan geconfronteerd worden. Daarom vind ik het des te verheugender dat we de raad nu kunnen voorstellen de begroting voor 1985 sluitend te maken, zonder dat dat voorzieningenni veau verder wordt aangetast. Dat was onder meer mogelijk door af slanking van het personeelsbes tand. Weliswaar raakt dat de werkgelegenheid van het ge meentelijke apparaat, het maakt het daarentegen wel mogelijk werkgelegenheid daarbuiten tot stand te brengen. Belastingdruk Bovendien wil ik hier nogmaals met nadruk stellen dat het steeds het beleid van ons college is ge weest de belastingdruk naar de bewoners toe zo laag mogelijk te houden. Ik durf dan ook de stelling aan, en daarmee wil ik besluiten dat deze in Vlissingen dan dok laag is gebleven als ik de vergelij king trek met gemeenten om ons heen, maar ook landelijk!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7