IIDAVAINE AANBIEDINGEN 1770,- 1836,- 995,- 1235L 4.95 slagerij snel Stoppen met roken EEN BEGRIP IN HERENSCHOENEN VAN KAMPEN De NIEUWE K0LLEKTIE BEHANG komt eraan de Faam - de Vlissinger UW WEEKBLAD ij RRRRRomax uitlaten Romax erkend specialist: TOP 1 TOP 2 CV-, GASVERWARMINGS- en LOODGIETERSBEDRIJF marina vera etna De Faam en De Vlissinger worden gelexen. Op heel Walcheren. 295,- 985,- Domburgs Schuitvlot 21 - Middelburg - tel. 12330 Doe Uw voordeel bij ALEXANDER 25 ct. VOORDELIGER 50 ct. VOORDELIGER VERSE WORST P. «10 A.R. DE JAGER souburg VIDEOBANDEN HUUR. AUTOWASSERETTE SCHOENREPARATIES Woensdag 17 oktober 1984 DE VLISSINGER afzuigkap gasfornuis JH\ "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN GEBROKEN RUIT MÉÊ A BEL 01184-19920 van wijk DEZE WEEK ALLE LEVERWORST PRODUKTEN GOEDKOOP A OOK LEKKER GOEDKOOP VARKENS- lappen ngo KfLOlIl GEHAKT 650 KfLOlIl VLISSINGEN OPGELET! J. TVAN OER MEIJDEN f voor vers naar uw eigen slager DE HELE WEEK: PEPER VERSE WORST DONDERDAG: SLAVINKEN 0 A MAGERE SPEKLAPPEN vrijdag zaterdag BIEFLAPPEN HAMLAPPEN KIPPEBOUTEN BIEFSTUK natuurlijk...van uw slager Op eigen houtje Minder eten Huisarts Topslager rookworst gekookte worst leverworst met recht onze TOP 3, deze week extra voordelig Automobielbedrijf ROOKWORST DONDERDAG: EVENEMENTENKALENDER voor Vlissingen AVIA Benzinestation de Muynck C. DIELEMAN handmade system heeft ze Oude Markt 20 - Vlissingen Tel. 01184-12764 Ook voor al uw o een zeldzaam mooi luifelhaardje met gegoten zuiltjes, hardhouten luifelrand en voetlijst, sfeervolle dubbele brander. extra zuinig in gebruik van 2213,— voor een markant model van Faber met hardhouten luifelrand en voetlijst bijzonder makkelijke bediening boven in de kachel. 15% reële energiebesparing van 2296,— voor kwaliteitsprodukt voor weinig geld met metalen filter, kapaciteit: 290-325 m3 p/uur van 345,— voor type 1430 van 1025,— voor afzuigkap èn gasfornuis voor knalprijs Verf-Glas-Behang-Teken-/Kunstschildersmaterialen-Grafisch Centrum Walstraat 8-10 - Vlissingen - Tel. 12830 tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 r GLASSERVIC^ GILDEWEG 39 - VLISSINGEN BORSTLAPPEN K/LO10?® MALSE BIEF-OF 1Q90 ^SÜCADELAPPENxilo IJ. SLAGERS- 175 LEVERWORST mooiu» 1. BOERENLEVER- 175 WORST SAKS SMEER- I75 WORST 250 GRAM 1 LEVER- 175 WORST PER STUK 350 GRAM 1 0SSESTAART KILO 6?® KALFSLEVER- 175 WORST 200GRAM 1 TARTAAR K/LO11?® LEVER- 175 KAAS 200GRAM 1 MAGER CQO JttJNDERHART KILO U? BERLINER I75 200 GRAM 1 Elke dinsdag 1 varkensvleesdag Elke woensdag gehaktdag. Elke donderdag biefstukdag MAGERE H.O.H. RUNDER- QQ n BIEFSTUK 500 GRAM W BIEFSTUK 1990 500 GRAM 1 Mm Aanbiedingen geldig t/m za. 20 okt a.s. VLISSINGEN: In de Aldimarkt Spuistraat 28. Openingstijden: ma. 13-18 uur. di. t/m vrij. 9-18 uur, za. 8.30-16 uur, vrijdag koopavond tot 21 uur. Voetverzorgingsinstituut v.cL Meijden Houdt iedere 2e en 4e woensdag van de maand .spreekuur in het ontmoetingscentrum Open Hof van 14.00-1 7.00 uur. met gratis voet- en schoenadvies! voor bejaarden geldt een gereduceerd tarief. Pedicuren - steunzolen - elastieken kousen en voetverantwoord schoeisel rfj$\ VOETVERZORGINGSINSTITUUT |Hr SVO gediplomeerd voet-en schoenkundig pedicure I leraar vakopleiding M ZUSTERSTRAAT 37 - MIDDELBURG - TELEFOON 011*0-1 47 46 PosttKM 211 - 4330 AE Middelburg Magere pittige 500 gram. 4 halen J Detaleil 500 gram 3.95 500 gram 1 0.90 kilo 13.90 kilo 6.25 V Hoge weg 138 01184 13971 VLISSINGEN St.Jacobsstraat 3 01184 12570 Heel wat methoden om met roken op te houden hebben op de korte termijn succes, maar op den duur dalen de slaagpercentages vaak weer drastisch, soms van een aan vankelijke 80% tot 15% op de lan gere termijn. In het algemeen zou de Nederlander, die met roken wil stoppen, veel meer kunnen profi teren van kennis uit het buitenland als het onderzoek naar rookge woonten in ons land beter ontwik keld was. De resultaten uit andere landen zouden dan sneller en ef fectiever in Nederland overgeno men of aangepast kunnen worden aan de situatie hier. Vooral indivi duele stopmethoden ("self-mana gement") zouden meer aandacht moeten krijgen. Dit zijn enkele conclusies die Ju dith van Eijnatten en Jolanda Staarman trekken uit hun verge lijkende literatuurstudie "Stop pen met roken kan, als u dat wilt". Hun scriptie kreeg begeleiding van de vakgroepen voorlichtings kunde en gezondheidsleer van de Landbouwhogeschool en werd bekroond met een prijs van de Nederlandse Hartstichting. In Nederland rookt 41% van de mannen en 33% van de vrouwen. Daaronder bevinden zich meer zware rokers dan enkele jaren ge leden. Geschat wordt dat meer dan de helft van die zware rokers zou willen ophouden, het liefst alleen, dus niet in groepsverband of onder directe begeleiding. Schriftelijke instructies of een "stop-met-roken pakket" verdie nen waarschijnlijk de voorkeur. Ondanks een hele batterij van methoden die inmiddels bekend zijn (variërend van zelf-ïnstructie, massa-campagnes op de tv tot hypnose en acupunctuur) volgt uit Amerikaans onderzoek dat 95% van de ex-rokers op eigen houtje en zonder een of andere formele stop-therapie het gebruik van ta bak afgeleerd heeft. In ieder geval is bekend uit zeer recente cijfers, dat rond 60% van de huidige ro kers wel eens een stoppoging on dernomen heeft (zonder blijvend succes dus); bijna de helft van deze falende stoppers (27%) bracht het tot één of meer pogin gen die men een maand of langer volhield. De schrijfsters van de scriptie wij zen erop dat stoppen met roken vooral een sociaal-psychologisch probleem is. Zo volgt uit allerlei studies een lijst van redenen om te roken, zoals prikkeling, ontspan ning, onderdrukking van stress of angst, "om minder te hoeven etefi" of "om de concentratie te verho gen". Stoppen wil men niet alleen om gezondheidsredenen; veel rokers die op willen houden, wensen te laten zien dat ze in staat zijn om in hun eigen leven in de grijpen, ze willen wilskracht tonen aan zich zelf en anderen. Sommigen stop pen om geen slecht voorbeeld te zijn in hun rol als ouder, leer kracht of arLs. Toch wordt ophouden met roken niet duidelijk merkbaar beloond, hoewel het zeker is dat de long functies verbeteren. Het gunstige effect van stoppen met roken zit met name in een verminderde kans op long- en hartziekten. In een aantal gevallen lijkt men "gestraft" te worden voor het stoppen: een derde van de ex-ro kers in de Verenigde Staten blijkt in gewicht toe te nemen. Daar staat echter een even groot deel tegenover van ex-rokers die juist lichter worden nadat ze de tabak aan de kant gezet hebben. Judith van Eijnatten en Jolanda Staarman hebben een zevental voor ons land aan te bevelen rook- stopmethoden op basis van hun li teratuuronderzoek kort gekarak teriseerd; zij geven aan welk type roker voor die verschillende me thoden in aanmerking komt, de specifieke voordelen en een indi catie van het rendement, dat wil zeggen de geïnvesteerde kosten per persoon. Opvallend in dit verband is bij voorbeeld dat een kort advies van een arts, dus een persoonlijk ges prek van enkele.minuten, veel in vloed zou kunnen hebben. In ieder geval zei in 1981 77% van de Nederlandse rokers te willen stoppen wanneer de huisarts dat aanraadt. De schrijfsters voegen daar aan toe dat dit advies vooral bij zware, "lichamelijk verslaaf de" rokers niet erg effectief zal zijn; deze groep zou na het ges prek met de arts een behandeling met bepaalde ontwenningsmid delen moeten ondergaan of aan een andere intensieve therapie moeten beginnen. Zwangerschap is voor het vrouwelijk geslacht een goede en succesvolle reden om roken af te zweren, ook voor zwaardere rooksters. Juist naar de combinatie van verschillende stopmethoden en de inpassing in de persoonlijke situatie zou meer onderzoek verricht moeten wor den. Waarschijnlijk kan de kans op succes van afzonderlijke me thoden zo aanzienlijk worden vergroot, maar welke combinaties in aanmerking komen en voor wie, moet eerst onderzocht wor den. TTTTTTTTTyT▼▼TTTTTTTTTTTTTTT' vers gerookt, heerlijk gekruid verfijnd van smaak de lekkerste die er is extra sterke kwaliteit prijsafspraak vóóraf voordeliger door specialisatie snelle vakkundige desgewenst direkt /f' Jjjm///jtiv/ garantie 20% KORTING 9^*)/ GRATIS MONTAGE (ook voor gratis kontrole) Alexander Gogelweg 18 Vlissingen - tel. 01 1 84-65262 PER 100 GRAM KUIKENBOUT p. kilo5.75 NASI OF BAMI 500 gr3.75 r4 BAKLAPJES 500 gr. 9.25 om als biefstuk te bakken! PROFITEER VAN DE TOP 3 HEERLIJKE VERSE WORSTSOORTEN Buteuxstr. 25 HET IS VAN DE TOPSLAGER DUS GOED! ^4 AAAAAAAAA A A A A A A A A A A A A A A A A A Ai donderdag 18 t/m woensdag 24 oktober 1984 do. 18 De Zwaan, Kromwegesingel 1Oost- 14.00 u. Souburg. BUITENLANDSE SPELLE TJESMIDDAG voor kinderen van 6-12 jaar. Entree ƒ1.— Org Zwaan do. 18 De Piek, Hellebardierstraat 11-13, 21.00 u. FILM "THE LAST WAVE". Entree ƒ6,— Org,Zeeuws Circuit. vrij. 19 De Zwaan, Kromwegesingel 1, Oost- 14.00 u. Souburg, FILM 6-12 jaar. Entree 1.50. Org.: De Zwaan. vrij. 19 De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, 20.00 u. BINGO. Toegang gratis. Org.: VCB Lammerenburg. za. 20 De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, 20.00 u. DISCO m.m.v. El Dorado. Boven 18 jaar. Entree 3.— Org.: VCB Lamme renburg. za. 20 De Piek, Hellebardierstraat 11-13, OP- 21.00 u. TREDEN AMERIKAANS^ BAND BUN NYDRUMS EN THE EXECUTIVE SLACKS. Entree 10 - Org.. De Piek. zo 21 Vestzaktheater, Bellamypark 3-5, 16.30 u. SHERRYCONCERT MAPJE KEERE- WEER (HARP) EN APELONA KLAREN- BEEK (FLUIT(. Kaarten ƒ10 - zijn op vr. 19/10 verkrijgbaar bij de Cult. Raad van 14-17 uur. Org.: Uit in Vlis singen. Een ieder kan activiteiten en evenementen, welke voor publiciteit via onze rubriek in aanmerking komen, uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de verschijningsdag, opgeven bij de Jeugd- en Recreatieraad Vlissingen, Badhuisstraat 104, 4381 LV VLissingen, telefoon 01184-16874. FOTO-FILM-VIDEO Automatisch of Doe-het-zelf P Krugerstr. 237, Vlissingen Tel: 19010 Het adres voor al Uw: ELEKTRO TECHN. INSTALLATIEWERK ONTWERP AANLEG *n ONDERHOUD IN STALL A TiE BUREAU: OOST-SOUBURG TEL. 61 709 Uier OPLAGE 22.700 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissingen Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koudekerke, Big gekerke. Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 44.400 verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 1 7 00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage 1 1 9.950. t

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 3