Podiumkunsten voor basisscholen Schoolfoto uit de oude doos PRCVINQ r Keite U\jjc> aanvraag eurogas Groots opgezet Majoretten- gala in Baskensburg Groot vogelfestijn in Arnemuiden ii/i+cdA.e Kunstzinnige vorming en volwassenen educatie Ruimtelijke ordening Woensdag 17 oktober 1984 COM MISSIES Onder de titel "Een dorp verder" hebben gedeputeerde staten een nota gepresenteerd, die de weg moet aangeven naar een provinciaal kleine kernenbeleid. Experiment Schouwen-Duive- land Moeilijke procedures Interdisciplinaire aanpak IX BE HOE I» Vogelbeurs Sjoelavond Toneelclub Schildersbuurt-Noord Poppen maken Natuurclub Playbackshow Klusjescursus Spinnen/wolverven Zeg wat je denkt Binnenstad Kleding maken Disco Bingo Kleding/speelgoedbeurs Beeldende kunst Kookclub jongeren provinciale griffie A B IJ Het Zeeuwse steunpunt voor kunstzinnige vorming en volwas seneneducatie heeft de brochure podiumkunsten voor het school jaar 1984/1985 gepresenteerd. Het aanbod is gericht op het kleuter- en lager onderwijs. De brochure is overzichtelijk samen gesteld en leuk geïllustreerd. De brochure biedt de kleuter- en lagere scholen de volgende mo gelijkheden op het gebied van de kunstzinnige vorming: to neel, drama, poppenspel, ma rionettentheater, dans, bewe ging, muziek, muziek maken, audio visueel en schrijvers op school. Het Zeeuws steunpunt tracht pro- dukties aan te bieden met een professioneel karakter en van een goede kwaliteit. De voorstellingen sluiten zoveel mogelijk aan bij de verschillende leeftijdsgroepen. De brochure noemt twee doel stellingen die aan het programma ten grondslag liggen: ten eerste de confrontatie met kunst, met als doel kinderen gevoelig te maken voor kunstuitingen en ten tweede de vormende werking van kunst voor de maatschappelijke be wustwording en persoonlijke vor ming. Daarnaast is er tegenwoordig weer, meer dan vroeger, plaats voor het esthetisch beleven van kunst; er mag weer genoten wor den van kunst zonder meer. De brochure wijst verder op de mogelijkheden om de kunstzinni ge vorming te integreren in het onderwijs. Om een voorstelling heen kan een hoop gedaan wor den aan voorbereiding en nawerk. Ook is het mogelijk dat een voor stelling, concert of film onderdeel uitmaakt van een projekt. Ideeën voor projecten worden in de brochure aangegeven. Een greep uit het omvangrijke i aanbod: meer dan tien verschil lende theatergroepen; een thea terdag met medewerking van het Scapino-ballet; een groot aantal concerten met de mogelijkheid om zelf mee te spelen; clownerie met Leonardo Alalu en Ham en Hoppa; een audiovisueel pro gramma met uitgebreide infor matie over animatiefilms, speel films, videoprogramma's e.d. le- DE VLISSINGER uws Het steunpunt voor kunstzinnige vorming en volwasseneneducatie vergadert donderdag 25 oktober, 1 6.00 uur in het gebouw van het steunpunt, Rouaansekaai 43 in Middelburg. Het belangrijkste agendapunt voor deze vergade ring is een notitie over vrouwen vormingswerk. Vrijdag 26 oktober, 15.00 uur vergadert in het provinciehuis. Sint Pieterstraat 42 in Middel burg de statencommissie voor ruimtelijke ordening. Zij be spreekt de korte termijnuitwer king 1984 van de nota bewo- ningspatroon. Beide vergaderingen zijn open baar. De commissie ruimtelijke ordening heeft bovendien spreek recht voor het publiek. zingen en gastdocentschappen van schrijvers. De coördinatie van de aanvra gen ligt in handen van het Zeeuws Steunpunt. Scholen die belangstelling hebben voor de brochure 'podiumkunsten schooljaar 1984-1985' kunnen deze aanvragen bij het Zeeuws Steunpunt voor kunstzinnige vorming en volwasseneneduca tie, Rouaansekaai 43, 4331 HB Middelburg, tel.: 01180- 34880. Welzijnsbeleid kleine kernen "De kleine kern", aldus de no ta, "is een waardevol, maar kwetsbaar element in de Zeeuwse samenleving. Het be houd van de kleine kern in Zeeland verdient aanzienlijke aandacht te verkrijgen, niet al leen op het niveau van de ge meente, maar ook op dat van de provincie. Alleen dan kan het typische karakter van het Zeeuwse platteland behouden blijven". Volgens de nota woont een niet onaanzienlijk deel van de Zeeuw se bevolking in kernen met min der dan 2000 inwoners, om pre cies te zijn: 20,8 procent. 5,8% van de bevolking woont in plaat sen met minder dan 1000 inwo ners en 2,1% in kernen die min der dan 500 inwoners tellen. Van alle steden en dorpen in Zeeland (in totaal 11 7) hebben er 20 min der dan 500 inwoners, 39 minder dan 1000 .en 77 minder dan 2000 inwoners. Men zou dus kunnen zeggen dat de doorsnee-Zeeuw weliswaar niet in een kleine kern woont, maar dat de doorsnee Zeeuwse kern wel een kleine kern is.... Om ervaring op te doen met het bevorderen van het woonklimaat in kleine kernen is een experiment gehouden op Schouwen-Duive- land. Het ging om een landelijk experiment, dat ook werd gedaan in Groningen en Friesland. Het doel was om met inschakeling van de bevolking de belangrijkste knelpunten op te sporen en prak tische oplossingen te bedenken. Verder ging het erom voorstellen te doen tot eventuele wijzigingen van bestaande regels en procedu res, teneinde duurzame mogelijk heden te scheppen voor kleine kernen. Bij het Zeeuwse experiment wa ren in eerste instantie 1 1 kleine dorpen betrokken, met elk minder dan 1 300 inwoners. Uiteindelijk werd verdergegaan met twee voorbeelddorpen (Elle- meet en Sirjansland) en werden drie schoolprojecten gestart. Met de nodige ontheffingen van het ministerie van onderwijs en wetenschappen werd begonnen met een experimentele twee- mans-basisschool in Serooskerke. Ook in Noordwelle kwam (in au gustus 1983) een experimentele basisschool van de grond. Hoewel er de nodige aanlooppro blemen waren ziet het er nu naar uit dat beide scholen voldoende mogelijkheden hebben om ook te kunnen voortbestaan onder de nieuwe wet op het basisonder wijs. Verder is in beide voorbeelddor pen (Sirjansland en Ellemeet) een gezamenlijk woningbouwproject gerealiseerd, dat in augustus 1 983 leidde tot de oplevering van vier huizen (aanvankelijk waren er 10 gepland). In de nota worden diverse problemen gesignaleerd die het project bemoeilijkten. De nota stipt verder verschil lende plannen en ideeën aan waarmee op Schouwen is geëx perimenteerd. Bijvoorbeeld: verbouw van een dorpshuis, winkelvoorzieningen en een postkantoor. In bijna alle gevallen had men te maken met problemen, die vooral zijn terug te voeren tot gebrek aan kennis van finan cieringsregelingen, procedures, normen etc. Verder kon worden geconstateerd dat een eventueel gebrek aan voorzieningen niet zonder meer kan worden toegeschreven aan wetten en regels. Er zijn namelijk nogal wat uitzonderingsbepalin gen waarvan kleine kernen kun nen profiteren. Ook is het zo dat de levensvat baarheid van bepaalde voorzie ningen kan worden vergroot door combinaties (school-dorpshuis, winkel-café, etc.) Gedeputeerde staten onder schrijven de kern van de nota dat er een "interdisciplinaire aanpak" nodig is om de leef baarheid in kleine kernen te be vorderen. Hiermee wordt be doeld dat er op verschillende terreinen van overheidsbeleid zou moeten worden samenge werkt. Het gaat bijvoorbeeld om volkshuisvesting, het econo misch beleid, werkgelegen heidsbeleid, het onderwijs en verkeer en vervoer. Gs kondigen de staten aan dat zij nog zullen komen met een voorstel een ton uit te trekken om een dergelijk beleid moge lijk te maken. Provinciale staten zullen de no ta "Een dorp verder" behande len in hun vergadering van 23 november a.s. De commissaris der koningin, in zijn functie van voorzitter van het-college van gedeputeerde staten, houdt dinsdag 23 okto ber, 1 1.20 uur een AROB-zitting. Behandeld wordt een beroep schrift van een inwoonster van Terneuzen tegen een beschikking van de commissaris over spoeds halve bijstand. Om 11.30 uur die dag behandelt- de eerste kamer uit gedeputeerde staten (administratieve geschil len) een beroep van de heren J. Verhage uit Aardenburg en G A. Coppens uit Eede. Het Water schap Het Vrije van Sluis heeft de vergunning voor het leggen en hebben van een visboot in een gedeelte van de Grote Gatkreek in Sint Kruis ingetrokken. Daar zijn de heren Verhage en Coppens het niet mee eens. Een van de heren heeft verzocht zijn brief te be schouwen als een verzoek om vernietiging. Hij beroept zich daarbij op art. 22 van de Water staatswet 1 900, waarin staat dat besluiten die niet goedgekeurd hoeven worden door gedeputeer de staten kunnen worden vernie tigd als ze in strijd zijn met de wet of het algemeen belang. Als laatste die dag (23-10) is de tweede kamer uit gedeputeerde staten aan de beurt en wel om 11.40 uur. Op de rol staat een beroepschrift dat voortvloeit uit de Algemene Bijstandwet Een bijstandaanvrager uit Axel heeft een beroep ingediend tegen de beslissing van zijn gemeentebe stuur. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. ^1 Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Vlissings vogelliefhebbers kun nen zaterdag 20 oktober hun hart ophalen tijdens de maandelijkse vogelruil- en verkoopbeurs, in de Gerbrandystraat 46. De bedoe ling van deze beurs is om vogel houders de gelegenheid te geven het vogelbestand op peil te hou den. De beurs is geopend van 9.30 tot 12 uur. Wijkbewoners die het prettig vingen om elkaar op een onged wongen wijze te ontmoeten kun nen elke dinsdagavond gaan sjoelen in het Vlissingse buurt- en clubhuis Het Buut aan de Bea- trixstraat (01184-16223). De sjoe lavonden beginnen om 20 uur. De koffie staat klaar. Buurthuis de Paraplu aan de A. Gogelweg in de Vlissingse wijk Paauwenburg wil een toneelclub opzetten voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De club begint dinsdag 23 oktober om 16 uur. De Paraplu laat weten dat er in spel en in expressievorm wordt ge werkt. Het comité Schildersbuurt- Noord vergadert maandag 22 oktober in de Jan Ligthartsschool in Vlissingen. De leden van het comité buigen zich vanaf 20 uur over het beleidsplan en de begro ting voor komend jaar. over het jubileum van de speeltuinvereni ging Vlissingen-Oost en over de rapportages uit de verschillende werkgroepen. Buurthuis Mamix in Vlissingen begint maandag 22 oktober met een cursus poppen maken voor volwassenen. Aanvang 20 uur. Greenpeace, de bio-industrie. het Wereld Natuur Fonds en nog veel meer komt aan de orde tij dens de natuurclub van buurthuis Aldegonde in Vlissingen. De club. bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. kan elke woensdagmiddag vanaf 16 uur worden bezocht. Wie mee wil doen aan de play backshow van buurthuis Alde gonde in Vlissingen moet zich voor woensdag 17 oktober opge ven. De show zelf begint die dag om 19.30 uur. Het repareren van een lekkende kraan, het plakken van een fiets band en het verwisselen van een stekker aan een snoer, kan wor den geleerd bij de klusjesclub voor volwassenen die dinsdag 23 oktober begint in buurthuis Mar- nix, in Vlissingen (01184-66318) Natuurlijk komen ook andere klusjes aan bod tijdens de eerste cursusavond, die om 20.15 uur begint. Bij voldoende belangstelling zet buurthuis Aldegonde in Vlissin gen (01184-67022) een cursus spinnen en wolverven op. De eerste cursusbijeenkomst staat dinsdag 23 oktober op de agenda. De spinnewielen draaien vanaf 10 uur. 'Hoe zeg je wat je denkt?' is de titel van een cursus die in no vember van start gaat in buurt huis Het Buut aan de Beatrixlaan 2 in Vlissingen. De cursus heeft tot doel vrouwen te leren beter voor zichzelf op te komen in het dagelijks leven. Beter leren pra ten en luisteren, leren zeggen wat je dwars zit, je niet in de rede la ten vallen, niet alles pikken en niet dichtklappen zijn enkele cursusonderwerpen. Opgave en inlichtingen vanaf maandag 22 oktober bij Janny of Will van Het Buut: 01184-16223. De werkgroep Gravestraat van het wijkcomité Binnenstad in Vlissingen vergadert vanavond (woensdag 17 oktober) vanaf 20 uur in het gebouw van de speel tuinvereniging De Oude Stad aan de Paardenstraat in Vlissingen. Op de agenda staan de verkoop van het voormalige postkantoor, de voortgang van de bouwplan nen, de uitvoering van de woon buurtverbetering Palingstraat, de ontwikkelingen rond een buurt huis in de binnenstad en die rond een buslijn in de binnenstad. Werklozen kunnen vanaf woens dag 24 oktober meedoen aan een cursus kleding maken. Het uit eindelijke doel van de cursus is een werkproject, waarbij wordt gedacht aan het verkopen van zelfgemaakte kleding en van goede, gebruikte kinderkleding. De cursus wordt gehouden in buurthuis De Zwaan in Oost- Souburg en begint om 9.15 uur 's morgens. Voor jongeren van 12 tot 16 jaar heeft buurthuis Aldegonde in Vlissingen woensdag 26 oktober vanaf 19 uur een disco in petto. Vele leuke prijzen stelt buurthuis Het Woltershuis aan de Hoge- weg/Bonedijkestraat in Vlissin gen beschikbaar voor de bingo, die woensdag 31 oktober om 20 uur begint. Informatie: 01184-14660. Winterkleding en speelgoed voor de leeftijd van 0 tof 12 jaar wordt woensdag 24 oktober verhandeld tijdens een beurs van peuter speelzaal 't Dorpeltje in wijkcen trum Aldegonde, Westerzicht 386 in Vlissingen. Inleveren Is dins dag 23 oktober mogelijk van 19.30 tot 20.30 uur. De beurs zelf begint om 14 uur. De sectie beeldende kunst van de Culturele Raad in Vlissingen vergadert donderdag 18 oktober om 20.00 uur in Bachten Komme. Glazuren en cake maken zijn slechts een paar onderdelen van de kookclub voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, die maandag 22 oktober om 16 uur van start gaat in buurthuis het Woltershuis aan de Hogeweg:Bonedijkestraat in Vlissingen. Wie zijn eigen baksels mee naar huis wil nemen, moet een bakje bij zich hebben. Inlichtingen: 01184-14660. AAP, NOOT, MIES Mevrouw W. Janse-Minderhoud. die woont aan de Zuidstraat 63 in Westkapelle, stuurde ons deze fo to uit 1916 van de kleuterschool in Westkappel. Mevrouw Janse tele foon 01187-1784) geeft ons een volledige namenlijst van de kleu ters die toen de school bezochten. Bovenrij vJ.n.r. Piet Peene (overl.) Adriaan Min- derhoud (overl) Lein de Pager. Leen Verstrate (overl.), Adriaan Cijsouw, Andries Verhulst. Kees Boogaart, Jacobus Huibregtse. Tweede rij: Johanna Brasser, hul pleidster (overl.), Mientje Min- derhoud (inzendster). Pietje Ka- land (overl.) Wantje Roelse, Pau- lien Minderhoud (overl.), Mientje Lous, Lourien Huibregtse, vol gende onbekend. Johanna Min derhoud Leidster (overl.) Derde rij: Jaap Houmes, Willem Huibregtse. Jan Peene (overl.) Jan Toutenhoofd, Adriaan Huibreg- ste (overl.). Piet de Pagter (overl.), Adriaan Sanderse. Johanna Hab- ber, Adriaan Verhage (overl.) Vierde rij: Jaap Lievense (overl.) Jan Huibregtse. Johanna Wester- beke (overl.) Mina Kaland (overl.) JOhanna Minderhoud (overl.) Pieternella Brasser (overl.) Mina Brasser, Mina den Hollander (overl.). Uiteraard kunt u ook deze foto bestellen bij de redactie. Het adres is Postbus 5017. 4330 KA in Mid delburg. Stuurt bij de bestelling svp dit knipsel mee. De foto kost 7.50. U kunt betalen per cheque (svp op naam van Ruben Oreel, onze fotograaf) of met geld (dan de brief aantekenen). Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet alge mene bepalingen Milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Eurogas Terminals C.V. te Rotterdam heeft bij hen op 11 september 1984 een aan vraag ingediend om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting bestemd voor de op- en overslag van vloeibare gassen onder druk en gekoeld (een zogenaamde gasterminal) door het in gebruik nemen van een spoel- brug voor wagons. De inrichting is gelegen aan de Frankrijkweg 4 te Nieuwdorp, kadastraal bekend ge meente Borsele, sectie A, nos. 577, 580 en 586 en gemeente Vlissingen, sectie M, no. 624. Ter inzage De aanvraag met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 18 oktober 1984 tot en met 19 november 1984 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond in de openbare bibliotheek, Stenge plein 1Heinkenszand van 17-20 uur; in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30- 15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur; op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42, te Middel burg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 19 november 1984 tot en met het einde van de termijn waarbinnen beroep kan wor den ingesteld tegen de vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Mid delburg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het geven van de gevraagde vergunning en wel tot en met 19 november 1984. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden inge diend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 12 november 1984 tegen de aan vraag mondeling bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (telefoon: 01180- 31364). Middelburg, 17 oktober 1984 sint pieterstraat 42, postbus 60014330 la middelburg, tel. 01180-31011 De rubriek 'aap noot mies' wordt elke veertien dagen geplaatst. In de andere week brengen wij 'sport van toen De sporthal BAskensburg is za terdag 20 oktober trefpunt voor talrijke majorettengroepen. Tij dens dit Majorettengala 1984 tre den op: The Flushing Girls uit Vlissingen en Irene, The Youg Sters en de Showgroep Schoonen- brug uit Oost-Souburg. Voor de muzikale afwisseling zorgen het showkorps Oranje Nassau en de Jeugd Deltaband. De groep Silver uit Oost Souburg brengt een wer velende dansshow a la Fame. Dit groots opgezette Majorettengala 1984 begint om half acht zater dagavond. Het Majorettengala is een jaar lijks terugkerend festijn en heeft aan aandachtswaarde gewonnen door het wegvallen dit jaar van de Muzikale Show Jongeren in Vlis singen. die verregende. De organi satie spreekt dan ook van een wel kom alternatief in Baskensburg, dat veel afwisseling biedt. Hoofd moot vormen echter de twirlsters en majoretten, die de afgelopen maanden talrijke uren oefenden om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Opmerkelijk - aldus de organisatie - is dat er dit jaar veel jonge majo rettes meedoen in de leeftijd van vier tot zeven jaar. "Een goed vooruitzicht", stelt de organisatie. "Want wie de jeugd heeft heeft de toekomst". De organisatie is in handen van de eerder genoemde verenigingen, die de toegangsprijs zo laag mogelijk hehbcn gehouden. Volwassenen betalen ƒ2.50 en kinderen tot en met zestien jaar ƒ1.50. Alle vogelliefhebbers, ongeacht bij welke club en of bond aangesloten, kunnen meedingen naar een prijs tijdens de internationale vogelten- toonstclling van Vogelvereniging Zanglust in Arnemuiden. De keu ring vindt plaats op woensdag 17 oktober door twaalf keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vo gelliefhebbers. De officiële ope ning van de tentoonstelling ver richt burgemeester Markusse echter op donderdag 18 oktober om 19.30 uur. Bij de wedstrijd die aan de keu ring verbonden is zijn ruim vier honderd prijzen te verdelen. Er hebben zich inmiddels 129 deel nemers aangemeld met in totaal 985 vogels. De kampioenen worden zaterdag 20 oktober gehuldigd om 19 uur. De vogeltentoonslelling wordt gehouden in verenigingsgebouw- De Arne aan de Rademaeherss- raat in Arnemuiden. De ope ningstijden zijn donderdag vanaf 19 uur, vrijdag 19 oktober van 13 tot 22 uur en op zaterdag 20 okto ber van 10 tot 18 uur. Diezelfde zaterdag draait in de tentoonstellingsruimte in de mid daguren een rad van avontuur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 17