DÉVfiSSINGER Woensdag 17 oktober 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Wijzigingen: bij voorkeur schriftelijk. Het adres: Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefonisch maandag voor 14 uur: 01180-27651, toestel 54. Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg De betekenis van 'Kruiswerk' Belangrijke rol (Donderdag tol en met woensdag) Donderdag tot en met woensdag) THE LAST WAVE van Peter Weir gaat over de blanke advo- kaat David Burton, die de verde diging van vijf Australische abo rigines die in een dronken bui een rasgenoot in elkaar hebben gesla gen. op zich neemt. Hij raakt zó hij de zaak betrokken dat de vreemdste dromen op hem afko men. Eén ervan voorspelt 'de laatste golf die Australië moet overspoelen. De Piek Vlissingen, donderdag 21 uur. NA DE REPETITIE van Ingniar Bergman is de toonaangevende film die in hel Middelburgse filmhuis gedurende de Bergman- week wordt vertoond. De film is.te omschrijven als een 'intiem ka merspel'. De film verhaalt over een regisseur die op het lege po dium van een theater nog wat na zit te mijmeren over de repeptitie van Strindbergs Droomspel. Een jonge actrice komt na de repetitie nog even terug en er ontstaat een gesprek. Ook een oudere, aan de drank geraakte actrice verschijnt nog even op het podium. Mecca- Scene uit "Streets of Fire" no Middelburg, van vrijdag tot en met woensdag, dagelijks om 20.30 HET AVONTUUR VAN KAPI TEIN MIKULA, is het kinderma tinee van Meccano Middelburg, zaterdag om 15 uur. PERSONA van Ingmar Bergman vertelt het verhaal van twee vrou wen in een ziekenhuis. De een is de actrice Elisabeth die in een psychiatrische kliniek wordt ver pleegd omdat zij aan een zware inzinking lijdt. De andere is Eli sabeths verpleegster Alma. die aanvankelijk graag verlost zou zijn van haar moeilijke patiënte. Als Alma met Elisabeth uit de kliniek verhuist naar een buite- nuis aan de kust. nemen de twee vrouwen geleidelijk aan eikaars persoonlijkheid over Meccano Middelburg, vrijdag 23 uur. Kaar ten a 6- .01180-33414. CRIES AND WHISPERS van Ingmar Bergman over de 37-jarige Angela, die stervende is aan kan ker. Haar zussen Karin en Maria komen haar opzoeken maar hou den zich alleen met zichzelf bezig. Meccano Middelburg, zaterdag 23 uur. Kaarten a 6,— 01180-33414. DELTA FASE I over de afsluiting van hel Veerse Gal in het Zeeuwse Museum. Middelburg., donderdag 11.15. 14 en 15 uur. WATERSNOOD 1953 in het Zeeuws Museum Middelburg vrij dag 11.15, 14 en 15 uur. ARTSEN MIDDELBURG - zaterdag tot 24 uur: J. de La Hayze, Seisdam 22, tel. 28574. Zondag tot 24 uur: A.W. Boerwinkel, Noordweg 214. tel. 12460. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. VLISSINGEN - zaterdag tot 24 uur: J. van Pelt. Juiianalaan 7, tel. 12225. Zondag tot 24 uur: G. de Greef, Willem Klooslaan 1, tel. 68021. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17 tot 18 uur. Spreekuur zonder afspraak, het hele weekeinde voor eigen pa tiënten: W.N. Osterman, de Kern tenaerstraat 2, telefoon 01184-79791. SOUBURG. NIEUWLAND, AR- NEMUIDEN, MIDDELBURG ZUID - zaterdag: Th. Bloos. Ka naalstraat 70. Oost-Souburg, 01184-61212. Zondag: J. Jansen, Park de Moucheron 24. Middel burg. 01180-29980. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voordringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, SEROOSKERKE, VROUWEN POLDER, VEERF. EN ZAND DIJK - zaterdag en zondag: O. Dijkstra, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke. tel. 01189-2523. DOMBURG, AAGTEKERKE, WESTKAPELLE, KOUDEKER- KE, ZOUTELANDE, MELIS- KERKE EN BIGGEKERKE - vrijdag 18 uur tot en met zondag 24 uur: P.K. Noorlander, Mid- delburgsestr. 94, Koudekerke. tel. 01187-1234. WEST- EN MIDDEN-WAL- CHEREN - B. Bouwense, Valke- nisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. TANDARTSEN: Spreekuur voor spoedgevallen, zaterdag en zondag van 11 tot 12 ui4: M.A. Ton. Badhuisstraat 45, Vlissingen. tel. 01184-14643. APOTHEEK: MIDDELBURG - van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daarop- volgind: L.v.d. Boogert. Vrij landstraat 79, tel. 27471. VLISSINGEN - van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: 'Papegaaienburg', Pape gaaienburg 24-26, tel. 66345. VERLONK! NDIC.E: Geldt uitsluitend voor VLISSIN GEN EN OOST-SOUBURG: H Klompe. Doornenburg 91, tel. 71140. DIERENARTSEN: DIERENARTSENPRAKTIJK OOSTKAPELLE - Oude Dom- burgseweg 33a. 01188-1443. Be handeling kleine huisdieren op afspraak. Kleine Huisdieren (gezelschaps dieren) het hele weekeind: A. Ruys, Middelburg, tel. 01180- 13118. MIDDELBURG - Grote huisdie ren: 01180-33803, visites aanvra gen van 8 tot 9 uur. KLEINE HUISDIEREN PRAKTIJK OOST-SOUBURG, Kanaalstraat 3, 01184-60860, het hele week einde bereikbaar. WIJK VERPLEEG KUN DIG EN; MIDDELBURG STAD - telefoon 01180-12228. Avonddienst van 17.30 tot 22.30 uur - 01180-14366. MIDDELBURG ZUID EN AR- NEMUIDEN - telefoon 01180-14366. avonddienst van 17.30 tot 22.30 uur. telefoon 01180-14366. KOUDEKERKE, MELISKER- KE. BIGGEKERKE, ZOUTE LANDE, WESTKAPELLE, DOMBURG. AAGTEKERKI OOSTKAPELLE, GRIJPSKER KE, VEERE. GAPINGE, VROU WENPOLDER. ZANDDIJK, SEROOSKERKE en ST. LAU- REINS: L. Burger, Duinweg 1, Oostkapelle, tel. 01188-1279. VLISSINGEN-STAD: N. Filius- Westerbeke. tel. 01184-61668. WEST-SOUBURG, PAPEGAAI EN BURG, BOSSENBURG, WESTERZICHT, PAAUWEN- BURG, OOST-SOUBURG EN R1TTHEM: K J. Overakker, tel. 01184-67128. Nederland kent meer dan 2400 bibliotheken en documentatie centra. waarvan vele gespeciali seerd zijn op een of meer speci fieke terreinen. De informatie die daar ligt opgeslagen kan. door de moderne technische mogelijkhe den, vaak zeer snel tot uw be- schikkking zijn. Want de automa tisering van het informatiebeheer heeft de toegankelijkheid van de beschikbare gegevens oneindig vergroot. Wat nodig is om toegang te krij gen tot die ruim 2400 verzamelin gen van boeken, tijdschriften, handschriften, foto's e.d., is een 'database manager' voor al die in formatie. zodat u weet welke in formatie waar in Nederland be schikbaar is, in welke vorm u daarover kunt beschikken, en op welke termijn. Zo'n algemene database manager is de zojuist verschenen NEDER LANDSE BIBLIOTHEEK- EN DOCUMENTATIEGIDS, een boekwerk van ongeveer 600 blad zijden. waarin alle bibliotheken en documentatiecentra van Ne- THE NEW ORLEANS ROOF JAZZ MEN uit Gent spelen oude stijljazz. Schouwburg Middelburg, zaterdag 21 uur. Kaarten a 12,50:01180-26251. Marian Rolle als 'Desiree': Beest Goes, woensdag 21 uur Vokaal Ensemble Quink: Con cert- en Gehoorzaal Middelburg, zondag II.30 uur. 'De Sprong' is een tragi-komedie van I.arrv Eineberg, gespeeld door MARY DRESSELHUIS, RAM- SES SHAFFY, JULES HAMEL en MAGALI DE FREMERY. Vera, vrouw, moeder en groot moeder, loopt weg van huis om een nieuw leven te beginnen. Zij betrekt een eenvoudige souterrain en leert haar Hongaarse boven buurman kennen, die er zo zijn eigen ideeën op na houdt.... Prins van Oranje Goes, vrijdag 20 uur. Kaarten 18.50:01100-15154 HIDEAKI KURIBAYASHI. Ml- CHIKO ONARI. MUTSUMI HANAYAGI, ICHIRO SEKI, TOSHIAKI YOKOTA, MASA- CHI ONO en JUNICHT YASA- KA zijn Japanse artiesen die het programma 'Zen. muzrek en dans - vroeger en nu' brengen. Zen- Budhisme is de leer van het zoe ken naar het wezenlijke in het denken van de mens, zijn eigen aard beschouwend en het daar door verkrijgen van geestelijke verlichting. Daarbij staan het zichzelf onderzoeken door middel van meditatie, zelfdiscipline en eenvoud van leefwijze centraal^ Vooral in Japan was de invloed van het Zen-Budhisme enorm. Van vele dagelijkse dingen - de thee-ceremonie, het bloemschik ken en het schilderen - ligt de oorsprong in deze leer. Zo ook in de muziek en dans, die worden uitgevoerd in de Schouwburg Middelburg, vrijdag 20 uur. Kaar ten 21.50: 01180-26251. HET WESTVLAAMS ORKEST onder leiding van Dirk Varen- Ger Atsma en Leo Renders in donck vertolkt werken van onder Baas boven Baas': Schouwburg anderen Debussy, Fauré en Bizet. Middelburg, woensdag 14 uur. Solist is Louis Pas op de piano. Concert- en Gehoorzaal Middel- en Monteverdi. Concert- en Ge- burg, zaterdag 20 uur Kaarten a hoor/aal Middelburg, zondag ƒ18.50:01180-26251 11.30 uur. Kaarten ƒ9.-: 01180-26251. De EXECUTIVE SLACKS is een trio dat zich heeft gespecialiseerd Het drama 'Freule Julie' va"n Au- in muziek, gedomineerd door gust Strindberg staat op het pro- electrische ritmebox. lin-drums, gramma van TONEELGROEP synthesizers en rauwe gitaarzang. DE APPEL Hel stuk beschrijft de Bij de Amerikaanse BUNNY- noodlottige verhouding van een DRUMS zijn heftige zang en de freule met een bediende. De regie slide-gitaar met een 'lichte psy- voert Eric Schneider. Schouwburg chedelische garage-echo' de Middelburg, dinsdag 20.30 uur. smaakmakers van wat door de le- Kaarten a 15.50: 01180-26251. den van de band wordt omschre- ven als 'muziek, meeslepend 'Baas boven baas' is een voorstel- woest en ongepolijst'. De Piek üng voor kinderen vanaf 5 jaar Vlissingen. zaterdag 21 uur. door GER ATSMA en LEO Kaarten a 10,— aan de zaal. RENDERS. Schouwburg Middel- burg, woensdag 14 uur. Kaarten Het VOKAAL ENSEMBLE 7.50: 01180-26251. QUINK brengt tijdens een koffie- concert werken van onder ande- RUBENS POPPENKASTT- ren Poulenc, Ravel, Saint-Saëns HEATER speelt 'Allemaal Pop- Freek de Jonge: Prins van Oranje penkast' voor kinderen vanaf 5 Goes, zaterdag 20 uur. Schouwburg Jaar- j DorP*h",s W.ssekerke, Middelburg zondag en maandag 20 woensdag 14.30 uur. Toegang 'Desiree' gespeeld door MARIAN ROLLE en geschreven door Nor man de Pain» gaat over een vrouw die leeft onder barre omstandig heden. net aan het 'bestaansmini mum'. In haar met krantepapier behangen kamer vindt Desirees verleden de enige logische uitweg naar het heden: de waanzin. Hel stuk wordt in het Engels gespeeld, maar degenen die wat moeite hebben met deze taal zullen on getwijfeld aanvoelen wat er ge beurt. 't Beest Goes, woensdag 21 uur. Kaarten a 6.— aan de zaal. VULTURE is een Nederlandse hard roek-band. Het vijftal musici treedt op in Bar Americain, Mid delburg, vrijdag 21 uur. De L&C BAND is een band ge formeerd rond de ex-vlissinger Leo van de Ketterij en zijn vrouw Cindy. Het programma bestaat voor het merendeel uit zelfge schreven nummers. The Cavern Middelburg, donderdag. Aan vangstijd niet bekend. Kaarten a ƒ12.50 aan de zaal. MAPJE KEEREWEER (fluit) en APELONA KLARENBEEK (harp) verzorgen een sherrycon cert in het Vestzaktheater Vlissin gen. zondag 16.30 uur. Kaarten 10,-. 01184-14928. HERMAN ELEGAST en LEEN PERIJN brengen het zacht-kriti- sche woord- en chansonprogram ma 'Spijkers op Hoog Water' met werken van verschillende tekst schrijvers op muziek van Herman Elegast. Vestzaktheater Vlissin gen, vrijdag 20.30 uur. Kaarten 10,— aan de zaal. PAUL HENDRIKS is violist bij het Radio Filharmonisch Orkest en lid van Gaudeamusstrijkkwar- tet. Als zodanig is hij gespeciali seerd in het vertolken van heden daagse muziek. Hij treedt op in het kader van een reeks concerten georganiseerd door de Stichting Nieuwe Muziek Zeeland. Mecca no Middelburg, zondag 16.30 uur. Kaarten a 7.50 aan de zaal. FREEK DE JONGE komt met zijn improvisaties op het thema 'Lucht' naar het Zeeuwse gewest. Uit deze voorstelling moet later het programma 'De Verademing' ontstaan. Prins van Oranje Goes, zaterdag 20 uur. Schouwburg Middelburg, zondag en maandag 20 uur. Kaarten: 01180-26769 of 01180-12206. 'De Sprong': Prins van Oranje Goes, vrijdag 20 uur. 'Zen' muziek en dans': Schouw burg Middelburg, vrijdag 20 uur. Een register verwijst snel naar de ze specialiteiten en naar bijzon dere collecties. Adressen va docu- mentatiepools e.d. vergemakkelij ken het zoeken. De NEDERLANDSE BIBLIO THEEK- EN DOCUMENTA TIEGIDS 84/85 verschijnt onder auspiciën van de Federatie, van Organisaties op het gebied van Bibliotheek-, Informatie- en Do cumentatiewezen (FOBID) Het is een uitgave van Samsom Uitge verij B.V., in samenwerking met het Nederlands Bibliotheek en LektuurCentrum NBLC. De prijs van de uitgave is 125, Daarmee verschaft men zich toe gang tot een enorme hoeveelheid documentatiemateriaal, literatuur e.d. Snel en gericht. De gids is onder meer verkrijg baar via de boekhandel. derland zijn opgenomen. - ook de soms weinig bekende maar be langrijke bibliotheken van stich tingen. bedrijven en instellingen, musea e.d. Voor veel mensen is de kruis vereniging gelijk aan een wijkverpleegster op de brom fiets. Weinigen weten hoe be langrijk het werk van de kruisvereniging is voor dui zenden thuis verblijvende zie ken. De cijfers geven een goed beeld van het werk, vooral wanneer men bedenkt, dat achter die cijfers evenzoveel hulpbehoevende mensen ver borgen gaan. Landelijk verzorgdende kruisverenigingen in 1983 133.710 zieken thuis. Daar naast werden preventieve huisbezoeken gebracht aan ruim 1 miljoen mensen. In to taal legden de ongeveer 4500 wijkverpleegkundigen en on geveer 1000 wijkziekenver zorgenden niet minder dan 8.365.699 huisbezoeken af. Het grootste deel van die huisbezoeken betrof curatieve patiënten, dus zieken, name lijk 6.203.979. Haast een kwart van de huis bezoeken had een preventief doel. Deze huisbezoeken wa- i ren dus bedoeld om ziekte te voorkomen, de gevolgen van chronische ziekte of handicap te stabiliseren, enzovoorts. Ongeveer 13 procent van die preventieve huisbezoeken was gericht op de zuigeling- en kleuterzorg. De 'echte' patiënten kregen gemiddeld per patiënt ruim 46 huisbezoeken: de mensen bij wie een preventief bezoek werd afgelegd, zagen de wijk verpleegkundige gemiddeld 1.6 keer bij hen thuis. Wanneer men deze cijfers op zich laat inwerken, kan er niet anders dan geconcludeerd worden dat de kruisvereni gingen een belangrijke rol spelen in de Nederlandse ge zondheidszorg. Daar komt ook nog bij. dat er door hét hele land honderden cursussen voor aanstaande en jonge ouders werden gegeven, dat de diëtisten van de kruis verenigingen vele duizenden consulten gaven, dat er hon derden cursussen met betrek king tot gezonde voeding, af slanken. zieken verzorgen thuis, enzovoorts gegeven werden, dat duizenden vrou wen zwangerschapsgym nas tek kregen en eveneens dui zenden bejaarden bejaarden- gymnastiek en andere activi teiten op het gebied van beter bewegen, dat er honderddui zenden verpleegartikelen werden uitgeleend uit de uit leenmagazijnen. waarover el ke kruisvereniging beschikt en dat 97 procent van alle zuige lingen en 90 procent van de kleuters de consultatiebu reau^ bezoeken, dan krijgt u een beetje een beeld, wat 'kruiswerk' in ons land bete kent. POLICE ACADEMY in Alham- bra II Vlissingen, zaterdag en zondag 19 uur. zondag 14 uur, donderdag en vrijdag 14 uur. Grand Theater Goes, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, zondag 14 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 'T SNELLE SLIPPERTJE is porno. Grand Theater Goes, vrij dag 23 uur. Het doldwaze kevertje beleeft weer spannende avonturen in VOL GAS MET HERBIE, Al- hantbra I Vlissingeo. donderdag en vrijdag 14 uur. In UP THE CREEK staat de uni versiteit van Letpomane. ergens in de VS. aangeschreven als een no gal louche instituut. Om toch nog enig prestige te verwerven besluit het hoofd van de school mee te doen aan de jaarlijkse wedstrijd tussen universiteitsteams. Hij zoekt de vier slechtste studenten uit opdat die toch nog eens iets Asterix verovert Rome Links: Erland Josephon en rechts Ingrid Thulin in 'Na de repetitie' van Ingmar Bergman Meccano) nuttigs uitvoeren en stelt hen - mits zij winnen - in vooruitzicht I dat zij een academische graad mogen uitzoeken.... Alhambra I Vlissingen, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. JE BENT HELEMAAL TE GEK is porno. Alhambra I Vlissingen. vrijdag 23 uur. ASTERIX VEROVERT ROME in Alhambra I Vlissingen, zondag 14 uur. FRANCES is een jonge actrice wier droom het is ooit op de Broadway te spelen. Zij krijgt een filmrol aangeboden die haar tot 'koningin van het witte doek' maakt. Zij is echter wars van alle ster-allurs en heeft een hekel aan de verplichtingen die haar status met zich brengt. Zij raakt aan de drank en komt na een handge meen met een kleedster in de ge vangenis terecht. Later wordt zij opgenomen in een kliniek voor geestelijk gestoorden en doet ver scheidene vlucht-pogingen On danks alle pogingen van doktors om haar te 'genezen', blijft zij zicht verzetten.... Alhambra II Vlissingen, woensdag 20 uur. vrij dag 23 uur. In STREET OF FIRE wordt de mooie zangeres Ellen Aim (Diane Lane) ontvoerd door een bende New Yorkse motorduivels. Al hambra II Vlissingen donderdag, vrijdag maandag en dinsdag 20 uur, zaterdag en zondag 21.30 uur. KINDERBOEKEN (door Jan Smeek ens) "Ik ben een kind en heb recht op alles wat kinderlijk is! Ik weiger orde te erkennen als het hoogste goed in het leven Ik heb er recht op gelukkig te zijn! Ik hoef niet altijd dingen te doen die me zinloos lijken! Ik hoef me niet altijd te schikken naar wat volwassenen willen! Ik ben een vrij kind en weet zelf hel beste wat goed voor me is! Door deze tekst in te spreken op de overredingsband in de buikre corders van de oude kinderen in het HAVKA wint Hugo in één klap elf nieuwe leden voor zijn vakbond. Nog drie of vier reizen en hij is waar hij wezen wil: een protestmars tegen de rechteloos heid van alle oudere kinderen. (Ze hebben niet eens een uitkering). HUGO. EEN KIND OP LEEF TIJD is de fantastische roman die Christine Nöstlinger schreef, na dat ze de tekeningen gezien had die Jörg Wollmann aanvankelijk voor zijn eigen prentenboek maakte. Zijn potloodtekeningen over een andere, ongelooflijk op windende wereld inspireerden haar tot een even vindingrijke en vinnige verbeelding in woorden. Hugo is het kind van Miesmeier I Filmhuis Meccano Middelburg HOLLYWOOD GLAMOUR FOTOGRAFIE, FOTO's. Ope ning als filmhuis. Lange Noordstratt 56, Middel burg. GERA DAUVILLIER schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. 1 St. Janstraat 41-43 Middelburg j ANNEKE RUIMSCHOTEL. bouwplastieken. Donderdag toten I met zaterdag 14 lot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN. AMFIBIEËN EN INSEKTEN: Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. [Bellamy 19, Vlissingen, FRED BENJAMINS, sculpturen, Jins- I dag t/m vrijdag van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur en op za terdag van 13 tot 17 uur., (tot en met 27 oktober). Biologisch Museum, Domburg DE NATUUR IN ZEELAND en DIEREN IN DE NATUUR. Da gelijks van 10 tot 17 uur. I Nieuw straat 25, Vlissingen 100 [JAAR LOODSWEZEN ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. en op zaterdagmiddag. Stedelijk Museum Vlissingen FORT RAMMEKENS historie en opgravingen van en uit de, Walcherse vesting. Dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12.30 uur en [van 13.30 tot 17 uur en op zater dag van 13 tot 17 uur. I Galerie "De Wijnstock", Middel burg OTTO ZEEGERS kera miek. PIEN STORM VAN j LEEUWEN werken in textiel. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur. zaterdag 11-12.30 en 14 tot 17 uur. en 11. De twee heren hebben geenl vat op hem en beschouwen hem alleen maar als last. Hugo reist graag (per papieren vliegtuig) en die hartstocht komt hem goed van pas bij zijn wervingsacties voor de vakbond. Op een van zijn reizen komt hij terecht in het HAVKA. een bejaardentehuis waar de ap partementen ritssluitingsmuren hebben en kemphazen angstha-| zen worden. En hoewel Hugo een doe-het-zelf-kind is dat niet ge wend is anderen voor zich te laten werken, accepteert hij van harte de hulp die zijn vrienden Het Grote Dikke Kind. Lazin Mendel, de oude Rabbitsky, de Algemeen Directeur van de Waarschu wingsdienst. de SOS-eenden en al die anderen hem bieden bij het verwezenlijken van zijn ideaal. Christine Nöstlinger slaagt er met dit boeiend geschreven en fanta sierijke boek moeiteloos in kinde ren in een betere wereld te doen geloven, waardoor ze -weer met beide benen op de grond- hun ei gen wereld met andere ogen zul len zien. Voor volwassenen is er alleen hoop als ze nog iets bezitten van het kindergeloof dat alles voor mogelijk houdt. Hugo, een kind op leeftijd door Christine Nöstlinger naar teke ningen van Jörg Wollmann. Uit geverij De Fontein. Baarn. Prijs 24.50. Kunstuitleen Kuiperspoort Mid delburg. JOHAN CLAASSEN, objecten/tekeningen. Dinsdag t/m zaterdag van 13.30-17.00 uur. Donderdag van 19 tot 21 uur. (vanaf 20 oktober). Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg. SYLVIA WEVE in het kader van Kinderboeken week. Dinsdag en donderdag van 10 tot 17 uur, woensdag en vrijdag [van 13 tot 17 uur. Zaterdag van 10.00-13.00 uur en van 19 tot 21 uur. (opening 10 oktober). Jacob Roggeveen 'Buitenrust' Middelburg ZEEUWSE POP PEN met kralenkanten en mut sen. Dagelijks van 10 tot 16 uur. Spaak, Vlasmarkt 44-46 Middel burg. JOKE WISSE, foto's en plastieken. Maandag 14 tot 17 uur. dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 17 uur. De Vleeshal Middelburg KIJKEN i NAAR LANDSCHAP met foto's van onder andere Wim Riemens, J. Marinissen, Sophia v.d. Heuvel en Ben Sielt en binnenhuisarchi tectuur van Cora Mesman. Verder een samenwerkingsproject tussen de Rijks Pedagogische Academie te Middelburg en twee basis- schoolklassen. Dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur. zondag 14 tot 17 u uur. Dam 43 Middelburg MARCEL BROODTHAERS. Donderdag 5 I tot en met zondag 14 tot 17 uur. Opening 29 september. Zeeuws Museum Middelburg RONALD MULLIE, schilderijen en landschappen, op Zeeland geinspireerd. Werkdagen 10 tot 17 uur. zaterdags 13.30 tot 17 uur. Grote Kerk Veere ROOSEVELT Ihet leven en werken van deze be- 1 roemde Amerikaanse president, [die in 1945 overleed. Weekdagen 10 tot 17 uur. zondag 14 tot 17 uur

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 10