DAGBEHANDELING DER BOEDE VOOR DEMENTEN PZC-loop dankzij derde sponsor familiefestijn Extra bussen, goedkope dagkaart en triathlon voor jeugd in Kamperland 'T IS WEER SNUFFELMARKT ZATERDAG 20 OKT. A.S. ™ENTIE VERSCHOORE WALCHEREN HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN ASJEMENOU! onder vuur en water. 'SPORTBELANGEN VLISSINGEN MAAKT SCHERMEN MOGELIJK' Trefcenterloop in 1985 met landelijke toppers 1939-1945 Zeeuws protest tegen meer kerncentrales Wachtlijst UW MOOISTE DIA NU 00K FOTO TUDELUKEAKTIE Marathon Recreatieteam Verenigingen Huilen Sleutels Familie J.P.A. ROSSEL KUNSTGEBITTEN REPARATIES Razendsnelle Foto service. Zelfs in 't weekend! Vrijdag en zaterdag gebracht, maandagmiddag al klaar. Dat kan bij... De documentaire die na veertig jaar moest verschijnen. Grootformaat, 144 pagina's, honderden foto's met deskundig onderschrift. Prijs28.50 B \)K KER B~O)E ken WALSTRAAT 54 VLISSINGEN oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met Ie faam. totale oplage 44 400 uitgave- provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51 postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60 oostbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-6 Het Zeeuws Platform tegen ker nenergie protesteert zaterdag 20 oktober middels een grote mani festatie in Middelburg legen het regeringsvoornemen om vier nieuwe kerncentrales te bouwen. In de plannen van 'Den Haag' worden twee plaatsen in Zeeland genoemd, die voor een nieuwe kerncentrale in aanmerking ko men: naast de bestaande bij Bors- sele en bij Hoedekenskerke-Bath. De organisaties die zijn verenigd in hei Zeeuws platform zijn on gerust omdat opnieuw Zeeland de meeste kans krijgt op een nieuwe kerncentrale en boos om dat de regeringsplannen 'klakke loos voorbij gaan aan de resulta ten van de duurste en breedste volksraadpleging die ooit in Ne derland m gehouden: de Brede Maatschappelijke Discussie over het energiebeleid'. Zoals bekend, bleek het merendeel van de Ne derlandse hev olking tegenstander van kernenergie en voorstander van meer energiebesparing en gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen. De manifestatie speelt zich af za terdagmiddag 20 oktober van 2 tot 6 uur in de Rijks Pedagogische Akademie. Kruitmolenlaan 60 te Middelburg. Hel programma bestaat uit verschillende activi teiten Sprekers zijn: P.v.d. A tweede kamerlid, k Zijlstra ker nenergiespecialist, de Zeeuwse internist en lid van de Vereniging Medische Polemologie dr. L P Roegholt. en A van de Biggelaar van de FNV. Verder treden op het Solidari- teitskoor uil Goes, hel Vrouwen- vredescabarel uit Middelburg en de popgroep Uit Haag. Bovendien slaan van verschillende maatschappe lijke organisaties en enkele ener gietentoonstellingen. Eveneens zijn er films o.a. van Greenpeace over hel dumpen van kernafval en tekenfilms voor de kinderen De entree bedraagt J' 1.50 voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar gratis. Op dit moment besladl het Zeeuws Platform uit onder ande re de P.v.d.A PS P.. C PN.. P P R en D'66 afdelingen Zee land. hei Energie Komitee Zee land. de Werkgroepen Energie Discussie Zeeland, het Zeeuws Coördinatie Orgaan, de Vereni ging Milicu-hygiCne Zeeland, het Rijn-Schelde-Instituut. de Werk groep Kernenergie Zeeuwsch- Vlaanderen. Stop Borssele. de FNV Jongerenbeweging, de vrouwenbond FNV. FNV Zee land en de Vrouwen voor Vrede. DEZE WEEK IN Kozijnrenovatie Schiebaan in Middelburg op de zakenpagi- Op de autopagina: de Zasta- va-dealer met gratis accessoi res. En... natuurlijk volop infor matie op onze servicepagina! 'Soms zit iemand plotseling te huilen als er een bekend liedje wordt gezongen' Hef gemeentelijk orgaan voor sport en lichamelijke opvoeding Sportbelangen Vlissingen heeft aan Jack Th. Rlaset de mogelijk heid geboden schermlessen te ge ven. Blaset krijgt van deze ge meentelijke organisatie één jaar de tijd om een schermclub op te zetten. F.lke dinsdagavond is Bla set te vinden in de Paauwenburg- sehool (sporthal) aan de Alexan der Gogelweg. Van 20 tot 23 uur geeft de erkende schermleraar er les. Aanvankelijk was Blaset ook ac tief binnen de Middelburgse schermvereniging. "Dat bestuur was echter niet actief genoeg", zo oordeelt Blaset. "Met name op het gebied van schermen voor gehandicapten schortte het nogal wat aan de organisatie. In Vlis singen krijg ik alle medewerking om aan de weg te timmeren. Voorlopig kan ik nog zonder subsidie werken, maar mocht dat nodig zijn. dan kan ik rekenen op een overheidsbijdrage". Blaset, die ook de toekomstige officieren van de KMA (Konink lijke Militaire Academie), in Bre- ^^eei^xcderen^j^ejJe^en^ sabel of floret, mikt in Vlissingen naast recreanten vooral op ge handicapten en de jeugd. "Ik heb nu al enkele jongeren in Vlissin gen, die heslist talentvol genoemd kunnen worden", stelt hij vast. En over de gehandicapten: "Het is een sport die gehandicapten op hetzelfde niveau kunnen doen als validen. Het is daarom zo jammer dat men in Middelburg niet vol doende meewerkte. In Leiden, waar ik ook gehandicapten train, wordt de zaak uiterst serieus aangepakt". Wie zich de schermsport eigen wil maken, kan contact opnemen met Ron Meijer van Sportbelangen Vlissingen, telefoon 01184-60267. Hoewel ouderen al meer dan vijftien jaar op L)er Boede terecht kunnen voor een dagbehandeling, spreekt de staf van het verpleeghuis van 'een nog nieuwe vorm van zorg'. En gek genoeg kunnen 'demente' ouderen pas sinds 1 januari van dit jaar terecht voor een dagbehandeling in Koudekerke. Eigenlijk was die mogelijkheid er ook al sinds vijftien jaar. De opzet van een dagbehandeling is de ouderen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. En wat de behandeling van de psycho-geriatrische (demente) patiënten betreft komt er nog bij dat het 'thuisfront' er wel bij vaart. Ad Hanneman sprak met Johan van den Hummel, hoofd van de afdeling dagbehandeling. Wil Dijkstra, activiteiten begeleidster en Boudewijn Beye, adjunct-directeur van de verplegingsdienst. Onbekend maakt onbemind is een spreekwoord dat zeker voor Der Boede en zijn faciliteiten op gaat. SVRZ-voorlichter Arend de Jonge ervaart dat regelmatig. "Ik sprak met een man wiens moeder naar Der Boede verhuisde. Toen hij eenmaal op bezoek was ge weest reageerde hij heel enthou siast. Der Boede was niet het sombere sterfhuis, zoals de mees^ ten op Walcheren ziph dat voor" stellen. Het is misschien wel een wat gesloten gemeenschap, maar het bruist er van het leven", aldus de inleidende woorden van de voorlichter van de Stichting Ver pleeg en Rusthuizen Zeeland waaronder l5er Boede valt. In totaal kan de afdeling Dagbe handeling 24 mensen per dag ontvangen. De verhoudingjs tien psycho-geriatrische en veertien mensen die lichamelijke (somati sche) hulp nodig hebben. Tot eind vorig jaar hielp Der Boede uit sluitend somatische patiënten. Onder meer de AWBZ - de orga nisatie die de behandeling betaalt - verplichtte het verpleegtehuis om demente ouderen te gaan hel pen. Door die opgelegde maatre gel is de afdeling Somatrie in het nauw gekomen. Er bestaat een wachtlijst van ongeveer twintig mensen. De afdeling Psycho-ge- riatrie is daartegenover onderbe zet. "We kunnen er nog vier heb ben". becijfert Wil Dijkstra, de activiteiten begeleidster. Volgens Therapie met de bal voor bezoekers van de dagbehandeling Dankzij de uitbreiding van het aantal sponsors tot drie, kan de PZC-loop volgend jaar (23 maart) uitgroeien tot een sportieve mani festatie voor het hele gezin. Roompot Recreatie in Kamper land is de nieuwe geldschieter, die zijn terrein op die dag openstelt en de diverse attracties, waaronder het golfslagbad, tegen gereduceer de prijs aanbiedt. De twee andere sponsors zijn de PZC-Holding (hoofdsponsor), waartoe ook dit blad behoort, en de Verenigde Spaarbanken, net als het recrea- tiebedrijf co-sponsor. Deze atle tiekwedstrijd wordt sinds 1971 georganiseerd, tot voor twee jaar als veldloop. Dit jaar kon de orga nisatie geen geschikt parkoers vinden, zodat de PZC-loop één jaar op de atletiekkalender on brak. Middelburg - waar de wed strijd vorig jaar werd gehouden - kon voor de atleten geen veilig parkoers garanderen. Voor de komende twee jaar voor spelde Johan Vuyk tijdens een persconferentie een grootse aan pak. De voorzitter van de Zeeuw se afdeling van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie voeg de daar aan toe dat deze loop in 1987 zal worden uitgebreid met een marathon, waarvan de finish op De Roompot zal zijn. "Mits", zo liet Vuyk voorzichtigheidshal ve horen, "de autoriteiten toe stemming geven". En hij doelde op de verschillende gemeenten en Rijkswaterstaat. De marathon is namelijk gepland over de Zee- landbrug richting Schouwen, en kele gemeenten aldaar. De Oos- terscheldedam en Noordbeve- landse gemeenten. Op zaterdag 23 maart 1985 dus weer een PZC-loop op De Room pot. "We vonden dit een uitste kende gelegenheid om tijdens de wat minder drukke periode ons recreatie-oord voor een groot pu bliek open te stellen", zo meldt de heer P. Hamelink van De Room pot. Het programma voor 1985 is sa- von T7 Lm 31 oktober WALCHERSE MARATHON MOET MOGELIJK ZIJN kilometerloop. Atleten die op de Amsterdamse marathon (42 kilo meter en nog wat) gokken, zou den de loop van Dynamo als een conditietest kunnen zien. Am sterdam is enkele weken na de Trefcenterloop. "En de PZC-loop in maart heeft een andere opzet". Vorige jaren was de Trefeenter (Dynamo)loop verdeeld over twee dagen. Voor 1985 mikt de organi satie op één dag uitsluitend op lange afstandslopers, zowel in de categorie recreanten als wedstrij datleten. De Trefcenterloop gaat over 25 kilometer. Bedrijfsleider Van Duin zoekt trouwens naar mogelijkheden om de Trefcenterloop grootser op te gaan zetten. Hij denkt daarbij aan een marathon. Van Duin: "Als alle Walcherse atletiekvere nigingen de koppen bij elkaar zouden steken, moet een marat hon mogelijk zijn. Op talrijke plaatsen is er jaarlijks een wed strijd over 25 kilometer. We zou den dat moeten bundelen en er één groots evenement van moe ten maken. Ik geef toe dat er dan nog wel enkele co-sponsors bij moeten in de vorm van grote fa brikanten van sportartikelen. Maar het moet mogelijk zijn". Het accent bij de Trefcenterloop ligt voortaan op kwaliteiten van het lopersveld. Mensen als Cor Vriend. Cor Lambregts en Gerard Nijboer zullen mogelijkerwijs volgend jaar op 28 april aan de start verschijnen in Middelburg. Dit zegt Trefeenter bedrijfsleider Meindert van Duin. die toegeeft dat voor atleten van dit kaliber, dan wel stevig met de geldbuidel moet worden gerammeld. "Maar", zo voegt hij daar aan toe, "ook Zeeuwse atleten van het ni veau als John Vermeule en Kim Reinierse kunnen op een extra vergoeding rekenen, althans, het is bespreekbaar. Zeeuwen hoeven zich niet achtergesteld te voelen". Voor de organisatie van de Tref centerloop tekent ook dit jaar weer Dynamo uit Middelburg. Deze atletiekvereniging heeft voor de loop in 1985 nog heel wat schaafwerk te verrichten. Toplo- pers moeten worden benaderd, het parkoers moet veiliger wor den in Middelburg en er zal re kening moeten worden gehouden met concurrentie van de PZC- loop - ruim een maand eerder - en de marathons in Rotterdam, Maassluis en Amsterdam, "We hebben van wethouder H. Gillis sen de verzekering gekregen dat er bij een volgende Trefcenter loop minder chaos zal zijn rond de start- en finishplaats op de Markt" verzekert de bedrijfs leider van sponsor Trefeenter. Vervolgens meent hij dat atleten die de marathon in Rotterdam lopen inderdaad niet zullen ko men naar Middelburg voor de 25 mengesteld op deelnamemoge lijkheid voor het hele gezin. Om negen uur 's morgens begint een minitriathlon voor jongens en meisjes van acht tot vijftien jaar. Deze wedstrijd bestaat uit 200 meter zwemmen in het verwarm de Roompot-bad, vier kilometer (cross)fietsen (ook voor gewone fietsen) en vier kilometer hardlo pen. De deelnemers worden on derverdeeld in vier leeftijdscate gorieën. 8 tot 9 jaar, 10 tot 11 jaar, 12 tot 13 jaar en 14 tot 15 jaar. Voor elke categorie wordt er een eindstand opgemaakt en zijn er prijzen beschikbaar. Onder de deelnemers wordt verder nog een aantal prijzen verloot. Mogelijk zal een bekende artiest de prijzen rond het middaguur uitreiken. Om half twee 's middags starten de deelnemers aan de prestatie- en de wedstrijd loop. Prestatielo pers kunnen inschrijven op de af standen drie kilometer, een kwart marathon en een halve marathon. De wedstrijdatleten krijgen een halve marathon te overbruggen. Zowel voor de prestatielopers als de wedstrijdlopers zijn prijzen beschikbaar. De winnaar bij de wedstrijd lopers ontvangt een va kantiecheque ter waarde van dui zend gulden, 's Avonds is er groots feest in De Roompot. Vanaf negen uur 's morgens tot het einde van de middag zijn er aantrekkelijke recreatieactivitei ten. die als een rode draad door het programma lopen. Dat pro gramma wordt samengesteld en begeleid door het recreatieteam van de Verenigde Spaarbank en houdt allerlei vormen van spel en sport in. Liefhebbers kunnen voor een knaak (inschrijving, op de dag zelf één gulden meer) inschrijven. Om het iedereen mogelijk te ma ken De Roompot die dag te be zoeken, rijden er 's morgens tjxtra bussen uit Goes. Vlissingen en Middelburg. Uiteraard is daar een retourrit 's avonds aan verbonden. Om iedereen de mogelijkheid te geven die dag te genieten van de Omdat de plaatselijke overheid onvoldoende veiligheid voorde deelnemers kon garanderen, besloot de organisatie de PZC-loop dit jaar niet in Mid delburg te laten plaatsvinden. Op de foto een beeld van de hoofdmacht van de wedstrijdlopers vorig jaar. (Foto Ruben O reet). vele faciliteiten van De Roompot, is er een dagkaart ingesteld voor 23 maart. Tegen een sterk gere duceerd tarief kunnen de bezoe kers toegang krijgen tot het speel- park. er is een voorstelling van film en video mogelijk, een bon voor twee belegde broodjes, een kop erwtensoep en men heeft toe gang tot de feestavond. Ook deze dagkaart is in voorverkoop en kost dan een tientje. Op de dag zelf betaalt de bezoeker een rijksdaal der meer. De kaarten zijn ver krijgbaar bij de PZC-kantoren. de Verenigde Spaarbank en op De Roompot zelf. Houders van een dagkaart hebben bovendien nog kans om een jaarkaart te winnen voor het golfslagbad. Om deelna me van verenigingen en groepen te stimuleren zal er onder hen een geldbedrag van vijfhonderd gul den worden verloot en een avondje gratis zwemmen voor de hele groep in het zwemparadijs. Voor ieder veelvoud van-25 loten dingt men mee naar die prijs. En het accent van een dagje ge zellig uit voor het gehele gezin, wordt nog eens onderstreept door de aanwezigheid van een kleute- ropvang ter plaatse. Behalve al deze aantrekkelijke re creatieve zaken, spitst zich de sportieve aandacht nog toe op het wedstrijdgebeuren: de halve ma rathon. Een exact gemeten par koers. een goede organisatie en een uitstekende accommodatie zorgden er al voor dat talrijke toppers uit de Zeeuwse atletiek inschreven. Trijnie Smeenge, Kim Reynierse. John Vermeulen. Huib Dalebout. Jan van Laarhovem en Peter Hameetman zegden reeds' spontaan hun deelname toe. En kele Belgische toezeggingen ma ken dat de organisatie nu reeds de PZC-loop tot internationaal kun nen betitelen". Officieel heet het dat de totale kosten van de PZC-loop om en nabij de 72.000 gulden bedragen. Dit is gesplitst in 22.000 gulden voor de wedstrijd zelf en 50.000 gulden voor de publiciteit. Roompot-vertegenwoordiger Ha melink becijfert echter dat de to tale kosten, als men de kortingen etcetera er bij optelt, toch al gauw een ton zullen zijn. broeder Johan van den Hummel komt dit omdat de mensen niet weten dat dementen er terecht kunnen. De ouderen die aan geheugen verlies lijden krijgen op Der Boe de twee of drie keer per week oe feningen die helpen om dingen uit het verleden weer voor de geest te halen. "Vooral liedjes van vroeger herinneren ze zich plotseling weer en gaan ze mee zingen", ervaren Dijkstra en Van den Hummel da gelijks. Voorts wordt er veel met elkaar gepraat over de tijd van weleer, er wordt gekaart en aller lei andere spelletjes gespeeld. "We doen vooral dingen die de mensen zelf willen", vult Boude wijn Beye aan. handelaars", zo lacht Wil Dijk stra. "hebben onze ogen onlangs uitgekeken. Onze cliënten dan sten onlangs zowel de foxtrot als de wals". Op 16 november houdt de dagbe handeling van Der Boede groot Prijsvraag Wil Dijkstra weer: "Soms zit ie mand plotseling te huilen als er een bettend liedje wordt gezon gen. Hij of zij herinnert zich in eens dat liedje en denkt terug aan vroeger. Naar mijn smaak hebben we dan alweer wat bereikt. We doen dan ook steeds weer dezelf de handelingen. Dagelijks op tijd eten. samen de tafel dekken; het verschil weten tussen een lepel en een vork. brood bakken, bloemen halen. Bij sommige mensen merk je dal het helpt. Ook van de men sen thuis horen we veelal dal de door ons behandelde patiënt zich anders gaat gedragen". Volgens adjunct-directeur Beye mag men daaruit niet onmiddel lijk afleiden dal de bezoekers me teen weer hun geheugen hebben. "Eerder mag men afleiden dat 'hel thuisfront' dankzij de dagen dat de demente persoon niet in huis was. wat ontlast was. Want reken maar dat het een enorme belasting kan zijn om dagelijks met iemand t£ moeten omgaan die zich nog maar weinig herin nert". Johan van der Hummel meent dat de Der Boede-ganger thuis ook veel rustiger is. "Meestal weet de omgeving niet hoe te reageren op bepaalde symptonen. En ondanks dat we trog geen onderzoek heb ben gedaan naar de vorderingen, is er wel een aantal mensen waar vooruitgang, in hoeverre je dat zo kunt noemen, is geboekt. Ik noem dan als voorbeeld de man die geen sleutels mocht hebben omdat hij te pas en te onpas de deur uitging. Die man draagt nu gewoon sleu tels op zak en gebruikt ze alleen als dat nodig is. Hij loopt niet meer weg thuis". De staf van de dagbehandeling begeleidt trouwens ook de familie. Regelmatig zijn er bijeenkomsten en de dagbehandelingsarts kan desgewenst worden geraadpleegd. In een ontspannen sfeer zijn er elke zes weken familiecontact middagen met een etentje en een versnapering. Spontaan wordt er dan wel eens gedanst. "Wij be- SERVICE KW All TE IT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG V 01180 13221 J feest vanwege het vijftienjarig bestaan. In het CNV-bungalow- park konten patiënten en familie hijeen. Hel hoogtepunt vormt dan ongetwijfeld de feestavond met allerlei artiesten. Wie meer informatie wil over de dagbehandeling kan contact opne men met Johan van den Hummel op Der Boede, 01185-1216. Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. Tel. 01 184-14081 Vlissingen TANDPROTHETICUS EN Spoedig klaar Tel afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen FOTOFILMVIOEO Vfisvngen Middelburg - Goes VANAF VANDAAG VERKRIJGBAAR BIJ:

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1