DE ALPINEJF KASTENSERIE. Radson dooft een duur vlammetje! EEN ONBEGRENSD GENOEGEN Schelfhorst keukencentrum vernieuwde interieur de Faam - de Vlissinger UW WEEKBLAD DOMINICUS STEKETEE r BEHANG BEHANGSTOF BUITENVERVEN BEITSEN MUURVERVEN AUTOLAKKEN SCHILDERS MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN Blue Jeans Big Band treedt op in Souburg Wolter en Dros in nieuwe tenues svedex al KEUKENS Nieuwe rijschool in Middelburg DE FAAM - DE VMSSINGER Woensdag 26 september 1984 SPECIAAL VOOR U! n Echt Zeeuws brood bereid met Zeeuws meel gemalen door de Zeeuwse molenaar voor alle Zeeuwse mensen ook in uw omgeving verkrijgbaar! O, u weet niet waar? Bel voor informatie: 01187-1355 UW SPECIALE SVEDEX KASTEN DEALER: li III _LL _LL _LL tb ïH Piffi s Ehïïiïï Eira Deze LANDIA keuken met ingewerkt massief eiken handgrepen verlevendigen de heldere lijn van dit model. De bescheiden linnenstruktuur samen met de vertikale lijn van de zijkanten, verhogen het overzicht in wat kleinere ruimtes. Erg gemakkelijk om schoon te houden. Voldoende ruimte om te werken en een verscheidenheid aan kastjes. Zo zet u geen stap teveel. Dit alles kan naar uw eigen inzicht gecombineerd worden. U brengt de maten van de keuken mee, en wij helpen u bij de samenstelling van uw droomkeuken voor een TALA miniprijsje. (ook in spuitbus) .voor vakman en doe-het-zelver INSTRUCTEUR TREURNIET INTRODUCEERT FASENPLAN Vakmanschap en fantasie staan centraal in ijssalon La Palnia DATAM ADMINISTRATIES ZEELAND IN MIDDELBURG Ifé) exclusieve damesrmde. Coosje Buskenstraat 149-151. 4381 LD Vlissingen. Telefoon 01184-12660. Wij zijn voor u de hele week geopend (op maandag aalleen 's middags) koopavond vrijdags 19.00-21.00 uur GEZONDHEIDSBAKKERIJ Een nieuw kastenprogramma dat z'n naam eer aan doet. Kwaliteit op hoog niveau. Beeldschone sneeuwwitte uitvoering. Extra voordelig geprijsd. Svedex Alpine TF de enige FUNKTIONEEL BEDACHT. MOOI BEKEKEN 1lL J kast met zoveel mogelijkheden: Drie hoogtematen: j 180, 212 en 228 cm. Twee breedtematen: 45 en 90 cm Twee dieptes: 44 en 60 cm. Talloze indelingsmogelijkheden. DEJAGER-TOLHOEK B.V. Korte Noordstraat 1Middelburg. Telefoon 01180-33050. OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van 8 -17 uur. ELECTRONIC m*l /ulntyrr! Want 'n waakvlam brandt niet voor niets! Opbrengst voor u: 126,- Dit met de ER- Electronic, door zijn elektronische ontsteking. En....eep blijvend hoog gebruiks- rendement van 92,7% (o.w.). Bij vervanging van uw oude ketel bespaart u honderden guldens per jaar... Verlaag zelf uw gasprijs en vraag de folder van de Radson ER-Electronic, I zonder waakvlam! RADSON spaart u energie Alleenvertegenwoordiging voor Z.W. Ned. Goes Zuidvlietstraat 75 talafoon 01100 12420 Levering uitsluitend via de installateur :_u korendijk 50-56 middelburg tel 01 180-13275 b.g.g. 37540 Dagelijks geopend van: 09.00 tot 1 2.00 uur 1 3.00 tot 1 8.00 uur donderdagavond koopavond met ingang van oktober zaterdagmiddag ook weer tot 1 8.00 uur geopend. Vi KROMME WEELE 19 MIDDELBURG 01180-12886 Schelfhorst Keukencentrum aan de Korte Geere in Middelburg heeft het interieur van de zaak drastisch veranderd. De nieuwe opstelling laat ook een ruimere keus zien in het aantal keuken blokken en complete keukens die de keukenspecialist Jan Schelf horst te bieden heeft. In totaal zijn er twaalf nieuwe keukens bijgekomen, slechts vier 'oude' (uiteraard goedlopende) keukens zijn gebleven. Het Mid delburgse keukencentrum is ges pecialiseerd in Brüynzeel- en Bauknecht-keukens. Voorts is een grote variëteit inbouwapparatuur aanwezig van merken als Sie mens, Atag, Juno, Etna en Bauk- necht. "De klant neemt geen genoegen meer met alleen het bekijken van een deurtje; je moet met complete keukens komen", legt Jan Schelf horst, die een jaar geleden in de Korte Geere voor zichzelf begon, uit. Samen met zijn vrouw helpt hij de bezoeker van hun zaak. Nieuw is ook de "Keuken ca deaustraat". een breed gangpad in de winkel met aan beide zijden ruime schappen met daarin aller lei cadeau-artikelen die betrek king hebben op het complete keukengebeuren. Ook de entree is ruimer geworden, en met een doorkijkje door één van de keu- kenwanden wordt een ruimer idee geschapen. Blikvanger in de /aak is een keuken van kunststof, afge werkt met eikehout, een nieuwe combinatie die al veel belangstel ling heeft getrokken na het her ziene interieur. Bert Treurniet introduceert als lid van de Kantelberg rijschoolorga nisatie iets nieuws voor Zeeland op het gebied van autorijlessen: namelijk het fasenleerplan. Elders in het land worden sinds begin dit jaar al lessen gegeven, volgens dit 'faseplan. "De resultaten die wor den behaald zijn beter. Het lande lijk gemiddelde van kandidaten, die voor de eerste maal slagen, ligt op de 33 procent. Met het fasen- leerplan slaagt 45 procent van de kandidaten voor de eerste keer", vertelt de kersverse rij-instructeur uit Middelburg. Het fasenleerplan bestaat uit drie delen: de beginfase waarin uitge breid kennis wordt gemaakt met de auto en de eerste handelingen worden doorgenomen, de beheer- singsfase waarin schakeloefenin gen en parkeren in verschillende situaties centraal staan, de ver- keersfase waarin onder meer het totale verkeersbeeld uitvoerig wordt geobserveerd en tenslotte de eindfase waar eigenlijk pas het echte deelnemen aan het verkeer aan de orde komt. Na elke fase worden de prestaties van de leer ling vastgelegd op een instructie- vorderingskaart. Volgens Treurniet bevordert dit faseplan het inzicht en de veilig heid van de leerlingen omdat er pas aan het verkeer wordt deelge nomen wanneer de leerling de auto onder controle heeft. De kersverse rij-instructeur heeft zijn bedrijf aan de Nieuwslraat 5 in Middelburg De "Blue Jeans Big Band" onder leiding van Jack de Boo van Uijcn treedt op zaterdag 29 september van 14.00 tot 16.00 uur op in de Kanaalstraat te Oost-Souburg. Het concert wordt gegeven op uitnodiging van de al daar geves tigde Jeans Inn. De band zal ook in de directe omgeving van deze winkel musiceren. De "Blue Jeans Big Band" bestaat uit vijf saxen, vier trompetten, vier trombones, piano, drums, gitaar en bas. De band speelt bekende nummers uit het repertoire van Glenn MiL Ier. Duke Ellington en Count Ba sic. maar ook minder bekende "jazzy" stukken. De heer C. Goris Al ontbreken in de vorige week woensdag geopende ijssalon/kof fieshop La Palma op de Middel burgse Markt donker ogende en zwaft besnorde ijsbereiders. eige naar C. (Joris garandeert écht Ita liaans ijs. "Geen ijs dat uit Italië komt", legt (Joris uit, "maar ijs dat wordt bereid op de Italiaanse ma nier. Dat betekent datje werkt met een zogenaamde bokvriezer, dat je weinig melkvet en als belang rijkste bestanddeel natuurzuivere pasta's gebruikt zonder toege voegde kleur- en smaakstoffen. En dat bij de bereiding vakmanschap en fantasie centraal staan". De spijskaartjes op de fris ogende witte tafeltjes met de met rood beklede stoeltjes maken naast een groot assortiment ijscoupes mel ding van vier soorten koffie, be legde broodjes, losiies en ver schillende dranken. Het frisse in terieur van hel ruime pand aan de Markt 17 waarin voorheen hoc- tick Galaxy huisde, heeft met de geslepen glazen lampekapjes de sfeer van een zonovergoten terras in Florence. Kortom een zaak die in Middel burg nog ontbrak en waarvan voormalig eafetariahouder Gori> uil Bergen op Zoom hoopt dat er binnenkort een tweede perso neelslid bij kan. "Wam", zo rede neert hij "dan weetje pas echt dat het goed gaal met de zaken". Per 1 september 1984 is het kan toor voor accountant-adniinistra- tieconsulentswerkzaamheden Da- tam Administraties Zeeland opge richt. Het kantoor zegt kwaliteit en een snelle, adequate service verlening hoog in het vaandel te voeren. Het kantoor, gevestigd aan de Londensche Kaai 1 te Middelburg, wil met adviezen ten dienste staan van het Midden- en klein bedrijf in de provincie Zee land. Als zelfstandig kantoor werkt Da- tam Administraties Zeeland in fe deratief verband samen met een 20-tal andere zogenaamde "AA- kantoren" welke onder dezelfde naam verspreid zijn over heel Nederland. In deze tijd is het voor een onder nemer of een stichting van belang dat deze snel over cijfer beschik ken voor het nemen van beleids beslissingen. Datam Administra ties Zeeland vindt het van groot belang dat de cliënten hun jaarre kening op tijd ontvangen, maar ook tussentijds een overzicht met toelichting krijgen van hun finan ciële situatie. Minstens een keer per halfjaar en op verzoek tussen tijds. Het is voor de ondernemer (groot of klein) of voor een stichtings bestuur vaak een hele geruststel ling als alle administratieve en fiscale rompslomp wordt overge laten aan een administratiekan toor. De ondernemer of het stichtings bestuur hoeven zich dan alleen met ondernemen of besturen be zig te houden, voor de meesten een hele zorg minder. Voor inge wikkelde zaken op het gebied van belastingen kan door Datam Ad ministraties Zeeland een beroep worden gedaan op een specialist als de firma Meyburg Co. Het accountantskantoor Klynveld Kraayenhof Co. in wiens pand Datam Administraties Zeeland is gehuisvest, zal het nieuwe bedrijf desgevraagd van advies dienen. Datam wil met deskundig advies zijn cliënten bijstaan indien er beslissingen genomen dienen te worden. Voor alles wil Datam een ver trouwensman en een .praatpaal zijn voor de ondernemer of hel stichtingsbestuur. Datam Administraties Zeeland wordt in Middelburg geleid door H. van Tongeren (36 jaar) die een ervaring van 19 jaar heeft in dit vak. Hij denkt dat Datam Admi nistraties Zeeland in een behoefte voorziet, omdat hem uit de prak tijk is gebleken, dat er een grote behoefte bestaat bij ondernemers en stichtingen. De zaalvoetbalploeg van coach Meeuws (het vroegere Hertel) heeft een nieuwe sponsor gevon den: het technisch installatiebu- reau Wolter en Dros, een gespe- cialisserd bedrijf in centrale ver warming en luchtbehandelingssy- temen. De Wolter en Dros-formatie komt uit in de Walchrese .hoofdklas zaalvoetbal. De ploeg poseerde m de nieuwe tenues voor de wedstrijd tegen de kampioen van vorig jaar. Hooi zolder. een wedstrijd die door Wolter en Dros met 7-4 werd ver loren. De ploeg bestaat uit: Hans de Wispelaere (doel). Stoffel Schip per. John Dane. Lion van Luijk. Piet Cijvat. Alex de Best, Gerard de Nooijer. Rob de Nooijer en John Livramento.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9