uit 07 net lakenhart Keïic Broodexpresse in Middelburg luidt Week van het Brood in De Vroet/Hooftman Mode met jonge en sportieve kleding m WEEK m VAN HET BROOD Modehuis Aspens showde kleding grote maten Christelijke boekwinkel in Arnemiiidcn André Lokker: van opperman tot zelfstandig ondernemer. Woensdag 26 september 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Amnesty manifestatie Welfarewerk Minister Nacht van Scheldegouwen 'Foute ouders' Cursus oud schrift Borstaniputatiepatiënten Patiënlenkring Mediaan Der Boede KMAR-seniorentoernooi Rommelmarkt Ter Mantelinge Rommelmarkt Homo-eetavond Dienstenbond FNV KRO in Vlissingen Wandel- en fietstochten Jubileum trimloop Culturele Raad V rou wencursussen Vijvervreugdbazaar Bingomiddag Deltabeurs Milieu Kringspelen Hervormd kerkcentrum Ski-trim Oecumenische dienst Modeshow Cursus historisch onderzoek Herfstwandeltocht Scheldebuiirt Vrouwenraad Goochelaar Wijk bingo Bierbrouwen. Filmclub Volksdansen voor ouderen Kom uit je huis 10 jaar Klaverjassen Spreekuur ouderen Kledingbeurs I De Middelburgse eerste burger drs. P.A. Wolters ontvangt op maandag 1 oktober uit handen van de voorzitter van de bakkersfede ratie AJ. Rotte uit Middelburg, een mand met Zeeuwse broodspe cialiteiten. Voorts krijgt de bur gervader van een medewerkster van de Stichting Voorlichting Brood een oogstbrood. Dat alles speelt zich af op het eerste perron van het station in Middelburg, waar vanaf 17.24 uur de broodex presse is gearriveerd. Deze ex presse blijft er tot precies 18 uur. Gedurende enkele dagen bezoekt de broodexpresse (de bekende NS-VII'-wagon) alle provincie hoofdsteden in Nederland. Hel bezoek van deze trein aan Middelburg is tegelijkertijd de opmaat voor de Week van hel Brood die tot en met zaterdag 6 oktober wordt gehouden. Talrijke bakkers maken er in die periode wat gezelligs van in hun zaak. De één geeft ballons aan de jeugd, de ander geeft buttons en weer een ander doet het met stickers. Alles om het brood in die week te promolen. Het publiek kan bovendien deelnemen aan een consumentenwedstrijd waar bij aantrekkelijke prijzen zijn te verdienen. Deelnemerskaarten heeft de bakker. Drie kwartier voordat de broodexpresse op het slation in Middelburg aankomt vertrekt het showorkest Johan Eriso vanaf de Markt. Achter het orkest volgt een paardetram met 25 bakkersleerlingen in volledig tenue. Op het perron zullen deze leerlingen van De Wellinge gratis bolussen uitdelen aan omstanders en treinreizigers In de broodex presse zelf lijkt het eveneens een gezellige boel te worden. Want daar zit het bakkersorkesl en wordt na het officiële gedeelte een glaasje genuttigd. Tijdens deze broodhappening op het perron zullen mevrouw M.E. Douma en .1. Bartelsman. respectievelijk di rectrice en medewerker van de Stichting Voorlichting Brood het woord voeren. Voor de Zeeuwse organisatie tekende de Zeeuwse federatie waarin participeren de BCOBen de KVOV. in ac zaaK~~van de Vroet/Hooti- man Mode aan het Plein 1940 in Middelburg werd vorige week donderdag de nieuwe herfst- en winter collectie dames- en heren mode getoond. Opvallend hierbij was dal het modehuis de jonge en sportieve lijn steeds verder uitbouwt. Met deze presentatie heeft de zaak be wezen voorgoed te hebben gebro ken met het imago 'klassiek'. Toch wordt de klassieke kleding niet vergeten, maar het accent komt steeds meer op vlotte, sportieve en gemakkelijk dragende mode tè liggen. De eigentijdse kleding is veelal gebaseerd op de 'set-ge dachte': pantalon, colbert en overhemd in passende, vaak ge raffineerde kleurencombinaties bijeengebracht. Datzelfde geldt ook voor damesmode. De Vroet/Hooftman is ingericht op "recreatief winkelen alles over zichtelijk gerangschikt en gecom bineerd. Nieuw is ook de leren kleding die vooral bij de dames bijzonder uitgebreid voorhanden is: deze leren kleding is eveneens in sets (alleen voor damej;) te krij gen. Heren kunnen alleen voor leren jacks terecht. De show werd gebracht door Wil van Son en haar groep. Op zaterdag 29 september houdt de werkgroep Vlissingen van Amnesty International een mani festatie in het kader van de lan delijke aktie "Martelen is men senwerk. maar de bestrijding er van ook". Nog steeds vinden in vele landen in alle delen van de wereld martelingen plaats. Vandaar dat Amnesty Internatio nal opnieuw is gestart met een campagne tegen martelen. In het kader van deze aktie zullen mevrouw Suwijn (gemeente raadslid. Progressief Vlissingen). wethouder Wisse (PvdA) en de heer Dourleijn (voorzitter CDA) hun visie op dit onderwerp naar voren brengen bij de Amnesty- stand. die vanaf 13.30 uur in de Lange Zelke zal staan. Het Links Collectief verleent muzikale me dewerking. De Welfare-afdeling van het Ro de Kruis in Vlissingen houdt dinsdagmiddag 2 oktober haar jaarlijkse verkoopmiddag in het Bejaardencentrum Ter Reede aan de Koudekerkseweg. Men kan er handwerken kopen vervaardigd door gehandicapten, bejaarden en chronisch zieken. De opbrengst is bestemd voor het Rode Kruis en de verkoop begint om 13.30 uur in de koffiekamer van "Ter Reede". Minister drs. J. de Koning van so ciale zaken en werkgelegenheid spreekt op 8 oktober in De Schouwburg in Middelburg. Hij praat dan over aspecten van ar beidstijdverkorting. De minister luistert met zijn komst een confe rentie op. die de Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt die dag houdt over 'arbeidstijdverkorting in de praktijkt van de werkorga nisatie". De conferentie betaat onder meer uit een forumdiscus sie. waarin vele topfiguren uit de sociaal-economische wereld zit ting hebben. Ook de senior-advi seur van een bekend bureau dat bedrijven in moelijkheden 'door licht' voert het woord. De confe rentie begint om 14 uur. Modehuis Aspens, aan de Nieuwe Burg in Middelburg het dames modehuis voor grote en speciale maten, liet vorige week donder dag de nieuwe herfst- en winter mode aan haar klanten zien. De gehele dag door werd er in de zaak geshowd. De bezoekers kregen een grote collectie te zien. die door de exploitante. mevrouw Wes- dorp zelf. werd toegelicht. Ook de mannequins'gevormd door een aantal klanten van het modehuis - gaven zelf desgevraagd uitleg bij de door hen getoonde creaties. In een bijzonder gemoedelijke sfeer - er werden zelfs op verzoek kle dingstukken uit de rekken ge toond - ging de show een hele dag door. De kleding bij Aspens is tijdloos, met frisse kleuren en draagbare stoffen en modellen. Bij Aspens komen vooral de grote en speciale maten aan bod, en dit genre is veel minder aan de mo dekleuren onderhevig, zo bleek uit de toelichting van mevrouw Wesdorp. Vooral japonnen, rok ken en blouses en overgooiers werden er in grote verscheiden heid getoond. Naast do algemene boekwinkel krijgt Arnenuiiden nu ook een christelijke boekwinkel. Vrijdag avond om 19 uur opent de eerste Inirger van het vissersstadje de zaak van mevrouw G. de Ridder- Kalle aan de Langstraat 73. Za terdagochtend begint de verkoop. De winkel is niet groot, maar her bergt toch een redelijke hoeveel heid ruimte. In de schappen aan de ene kant staan de boeken op gesteld en aan de andere kant van het 25 vierkante meter grote win keltje staan cassettes. Ip's en schrijfwaren. Mevrouw De Rid der heeft nog nooit in een boek winkel gewerkt, noch diploma's gehaald in deze branche. Maar - zo vertrouwt ze ons toe - voor de boekhandel is geen diploma no dig. "Dal heeft iets te maken met de vrijheid van drukpers", aldus de 27-jarige enthousiaste onder neemster. Over de inhoud van de te verkopen boeken zegt zij dat deze 'bijbels verantwoord' moeten zijn. Behalve genoemde produkten is het echtpaar De Ridder van plan om naast de boekwinkel een lij stenmakerij te beginnen. De heer De Ridder is timmerman van oorsprong, zodat het voor de hand ligt dat hij de lijstenmakerij onder zijn hoede neemt. Verder kunnen de mensen uit Arnemuiden in de winkel terecht voor familiedruk werk. Toen André Lokker op 16-jarige leeftijd het stucadoorsbedrijf in stapte had hij nooit kunnen dro men ooit nog eens zelf ondernemer te worden. Hij begon als opper man. En dat bekende dat hij de materialen (mortel) moest aan dragen voor een groep stucadoors. Zwaar werk dus, waarvan hij vooral de eerste tijd vaak 'afgepei gerd' thuiskwam. Maar de jonge André wilde het stueadoorsvak met alle geweld leren. Dat kon. Maar dan wel in zijn ei gen tijd. Zo ging dat in die tijd. Tijdens zijn vrije weekeinden mocht hij dan wel eens een muurtje strijken of een kast sme ren. "Ik wilde het vak leren. Het boeide me bijzonder. En ik deed dan op die karweitjes in mijn ei gen tijd erg mijn best. Maar het gebeurde weieens dat mijn baas 's maandags de hele boel afkeurde, en ik kon weer opnieuw beginnen; ook weer in mijn vrije avondu ren". weet André Lokker, thans 36 jaar ouder en inmiddels als weer zo'n vijfjaar zelfstandig onderne mer. zich te herinneren; Lokker is een rasechte praklijkman. Steeds lukte het hem zijn vakkennis ver der uit te breiden. André Lokker, geboren in Zierikzee. kwam zo'n dertien jaar geleden naar Middel burg om als uitvoerder te gaan werken bij het Stucadoorsbedrijf van Effring. Acht jaar later werd hij compagnon van de heer Van Effring en toen deze ondernemer zich vijf jaar geleden terugtrok uit het bedrijf, ging Lokker alleen door. Eerst met een show room/werkplaats in een dubbele garage aan de Biesboschstraat in Middelburg en nu - sinds juli van dit jaar - in een bedrijfspand aan de Rouaansekaai (de vroegere huisvesting van drukkerij Meu- lenberg). Daar heeft het Stuca doorsbedrijf Lokker de beschik king over een grote showroom, een bedrijfskantoor en een grote werkplaats met de modernste machines. Vooral het werk van de opperman - zoals Lokker dat in zijn beginperiode meemaakte - is veel lichter geworden. Een tran- sportspuit zorgt nu voor het ver voer van het materiaal n^ar de stucadoors. ShowrOOIllDe trots van de nu 52-jarige Lokker is zijn showroom. Daarin heeft hij een groot aantal rozetten, gipslijsten, wandpanelen. consoles en sierpleisterpanelen aangebracht. "De gipsornamen- len zijn steeds meer in opkomst, ook in moderne woningen en met dit showmateriaal laat ik zien wat er allemaal mogelijk is", vertelt Lokker en hij toon hierbij een aantal foto's van uitgevoerd werk. Een pronkstuk hierbij is de res tauratie van het kerkgebouw in Grijpskerke. Stucadoorsbedrijf Lokker houdt zich ook bezig met kelderafdichtingen en isolatie. Om lekke kelders dicht te maken beschikt Lokker over een mate riaal van Duitse makelij dal wordt aangebracht met vijfjaar garantie. Stucadoor Lokker komt zelf niet zoveel meer aan zijn vak toe. "Ik heb zo'n twaalf man in dienst en om die aan het werk te houden, moet ik me meer met organisato rische zaken bezighouden dan het eigenlijke vakwerk". De show room van het bedrijf is dagelijks geopend., en als ondernemer Lokker 'op de baan' is. staat zijn echtgenote de bezoekers te woord. Zij is in de loop der jaren goed ingeburgerd in het stucadoorswe- refdje. De familie Lokker woont boven het bedrijfspand. Voor on dernemer Lokker ziet de toekomst er rooskleurig uit. Hij heeft niet alleen een ruim en modern be drijfspand annex woonhuis, maar kan ook voldoend werk tegemoet zien. zowel in de nieuwbouw als in de restauratiesfeer, en vooral dat laatste onderdeel trekt vakman Lokker het meest. De heer ALokker. 'De Nacht van Scheldcgouwen' krijgt een vervolg. Sinds 1981 is deze jaarlijkse oriëntaticrit van de MAC Scheldegouwen niet meer verreden. Op veler verzoek heb ben de Scheidegouwenbestuurde- ren deze nachtrit weer op het programma gezet. De voorberei dingen zijn in volle gang. De Nacht van Scheldegouwen wordt nu gehouden in de nacht van 3 op 4 november (zaterdag op zondag), met start en finish in Hotel Wal cheren in Koudekerke. De oriën- tatierit. die ongeveer 110 km lang is. wordt in twee categorieën ver reden: een toerklas voor de oner varen rijders en een sportklas voor de geroutineerde rijders. Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 oktober houdt de werkgroep 'Herkenning' een bijeenkomst. Deze werkgroep organiseert kin deren van wie de ouders in de oorlog 1940-'45 de kant van de bezetters kozen. Velen - ze zijn volwassen - worstelen nu nog met dat probleem, bijvoorbeeld loya liteitsconflicten. Het weekeinde in oktober vindt plaats in Brabant. Voor informatie Gerrit Kalksma. 01184-71484. Ti het RijksarchiefZeeland begint op dinsdag 2 oktober een cursus Oud Schrift in samenwerking met de ZVU. Het doel van deze cursus is de deelnemers vertrouwd te maken met het lezen van schrift uit de 16e. 17e en 18e eeuw. Ook wordt in kort bestek een toelich ting gegeven op de ontwikkeling van het schrift. De cursus is bes temd voor alle geinteresseerden. Aanmelden bij de ZVU, 01180- 34800. De na/.orggroep voor borstkan- kerpatiënten houdt dinsdagmor gen 2 oktober een praatmorgen in het gezondheidscentrum Dau- wendaele aan de Roozenburglaan in Middelburg. De bijeenkomst, waar lotgenoten eikaar kunnen ontmoeten, begint om tien uur. Een eerste aanzet lot de oprich ting van een patiëntenkring zal gegeven worden op vrijdag 28 september. De heer Jan Saai zal dan een inleiding houden vanuit zijn ervaringen met patiënten- kringen. De avond begint om 20.15 uur m de hcilcurilmicruimtc van Joke Spaan. Breestraal 27 (zij-ingang). De bewoners van "Der Boede" in Koudekerke krijgen deze maand een Zeeuwse Dag aangeboden. En dat ter gelegenheid van het lëit dal de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ). waartoe ook dit verpleeghuis be hoort. op 15 augustus precies 35 jaar actief werkzaam was in de gezondheidszorg. Op woensdag 26 september vindt de festiviteit plaats voor degénen die wonen in De Vliedberg De Schakel en De Emma (somatische afdelingen) en de dag daarop (27 september) voor de mensen die worden ver zorgd in de gebouwen Ter Poorte en De Villa (psycho-geriatrie). Ook de dagbehandeling wordt bij het geheel betrokken. Het pro gramma voor de Zeeuwse Dag kwam tot stand in overleg en sa menwerking met de Bewoners raad en vele medewerkers van "Der Boede". Het idee van de Koninklijke Ma rechaussee Zeeland om een vol leybaltoernooi \e houden voor 35-plussers is bijzonder aangesla gen. Niet minder dan 18 teams hebben zich voor dit eerste senio- rentoernooi. dat vrijdag 28 sep tember in sporthal De Kruitmolen in Middelburg wordt gespeeld, aangemeld. De wedstrijden be ginnen 's morgens al om half ne gen en de prijzen worden vrijdag middag rond vijf uur uitgereikt door de commandant van het dis tricts KMAR Zeeland, kapiteint D.AJ. Roxs. De School voor Praktische Vor ming. een school voor moeilijk lerende kinderen van 12 tot 18 jaar, houdt op zaterdag 29 sep tember een rommelmarkt, op het schoolplein aan de Verwereij- straat in Middelburg. Vanaf 9.30 uur (tot 12.30 uur) worden allerlei spulletjes verkocht. Ook is er een rad van avontuur, een schiettent, een grabbelton en diverse andere attracties en is er koffie met cake en poffertjes. De bewoners van "Ter Mantelin ge" in Domburg krijgen dinsdag 2 oktober een feest aangeboden ter gelegenheid van het 35-jarig bes taan van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland jSVRZ). waartoe ook dit bejaardentehuis behoort. In de recreatiezaal van "Ter Mantelinge" treedt tussen 15 en 17 uur op de Middelburgse musicus Baby den Toonder. Hij brengt onder meer liedjes uit vroeger jaren. De gezellige mid dag wordt afgesloten met een feestdiner dat wordt samengesteld in de eigen keuken. De SVRZ biedt al haar instellingen in Zee land de mogelijkheid het zevende lustrum te vieren met de bewo ners/patiënten. Voor het perso neel van deze stichting in de ge zondheidszorg houdt men per re gio activiteiten. Muziekvereniging 'Vlijt en Vol harding' houdt zaterdag 22 sep tember de traditionele rommel markt met bazaar op het school plein van de Pieter Louwersc- school en een deel van de Doorn- luststraat in Oost-Souburg. Naast de verkoop van hapjes, drankjes, nieuwe- en oude spullen, zijn er allerlei spelletjes om aan mee te doen. Op de muziektent treedt om half drie het jeugdkorps van mu ziekvereniging 'Caecilia' op en ook het jeugdkorps van 'Vlijt en Volharding' zal een optreden ver zorgen. De COC-NVIH afdeling Walche ren houdt op vrijdag 28 september een eetavond voor homosexucle mannen en vrouwen. Op het me nu staat Kip Pakistani. Aanmel den voor deze maaltijd bij 01184- 79886 of 01184-71854. Zowel tij dens als na de maaltijd is er de gelegenheid tot een gezellige bab bel. Opgeven voor donderdag 27 september. De Dienstenbond FNV heeft nu ook een afdeling Midden- en Noord-Zeeland. Het onlangs ge kozen bestuur behartigt de belan gen van de leden in Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Secretaris is de heer P. van Golde, die be reikbaar is onder nummer 01180-37771. Het Scheldeloodsenkoor en de brassband Ceacilia uit Vlissingen zijn de lokale deelnemers aan het KRO-radioprogramma Spelen Maar dat op vrijdag 28 september tussen 12 en 13 uur rechtstreeks wordt uitgezonden op Hilversum I. vanuit het Strandhotel te Vlis singen. Het programma wordt ge presenteerd door Edvard Nies- sing. Verder werken mee: de Royal Showband onder leiding van Peter den Brok. de zanger Lobbo en Saskia en Serge. Naast spel en muziek krijgt wethouder Daan Bruinooge de gelegenheid iets te vertellen over het zo suc cesvol verlopen zomerseizoen 'Vlissingen Maritiem' en een ver tegenwoordiger van de werkgroep Straatfestival mag eveneens po chen over het geweldige succes. Hel Strandhotel is open vanaf II.30 uur. de toegang is gratis. Vriendschap door Sport houdt op 29 en 30 september fiets- en wan deltochten vanuil Middelburg. De wandelaars kunnen kiezen uil de afstanden vijf. tien. vijftien, vij fentwintig en veertig kilometer. Cieslarl kan worden vanaf acht uur voor de stationsrestauratie in Middelburg. De fietsers kunnen kiezen uit de afstanden dertig, veertig en zeventig kilometer. Zij kunnen vanaf dezelfde plaats starten lussen negen en half drie. Wie de tocht volbrengt ontvangt een medaille met Zeeuwse motie ven. Vriendschap voor Sport houdt maandelijks in een andere provincie dergelijke tochten. In het kader van het vijftigjarige bestaan houdt de sportvereniging Walcheren in samenwerking met Marathon een trimloop op en rond het sportpark Bonedijke te Vlissingen op zaterdag 29 sep tember. Gestart wordt om half drie zaterdagmiddag, inschrijven vanaf 13.30 uur. Gekozen kan worden uit de afstanden van 1250 tot 7500 meter. Talrijke subsidie verzoeken en plannen worden besproken tij dens de vergadering van de Zeeuwse Culturele Raad op don derdag 27 september vanaf 14 uur in het gebouw van Stichting Zee land aan de Dam in Middelburg. Het CNV in Zeeland houdt zes cursusavonden voor vrouwen in De Schakel aan de Bachtensteene te Middelburg. Het thema luidt: 'Vrouwen en CNV' en 'Vrouwen en Werk". De cursus is niet uit sluitend bestemd voor CNV-le- den. De cursusavonden zijn 17. 25 en 31 oktober. 7, 14 en 20 novem ber. Voor informatie 01100-20310. De verpleeginrichting 'Vijver vreugd' in Middelburg houdt za terdag 29 september een bazaar van werkstukken die door de pu pillen zelf tijdens de arbeidsthe- rapie zijn gemaakt. Allerlei vor men van creatieve handvaardig heid zoals houtbewerking, pitriet. keramiek, kaarsen en textiele handwerken, worden er aangebo den. Ook produkten uit de tuin en kasplanten zijn te koop. De ba zaar wordt gehouden in en om het gebouw van de arbeidstherapie. te bereiken via de hoofdingang aan de Koudekerkseweg. Bij onver hoopte slechte weersomstandig heden wordt de bazaar in de sportzaal gehouden. De bazaar worl t 's morgens om elf uur geo pend en duurt tot drie uur in de middag. Vanaf één uur wordt hel feest muzikaal opgeluisterd door een boerenkapel van Cresendo uit Oostkapelle. In het dienstencentrum Bachten Komme aan de Badhuisstraat in Vlissingen houdt de stichting Welzijn voor Ouderen een bingo middag vanaf twee uur. Er is weer voor aantrekkelijke prijzen ge zorgd. In het kader van het 25-jarig bes taan van het Delta College in Middelburg is er van 3 tot en met 6 oktober een expositie en beurs over computers en daarmee aan verwante artikelen. Dr. C. Boer- lien. commissaris van de koningin in Zeeland opent de beurs op woensdag 3 oktober om 14 uur. De openingstijden zijn: woensdag 15 tol 21.30 uur. donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 11 tot 21.30 uur en op zaterdag 6 oktober van 11 tot 17 uur. Op dinsdag 9 oktober is er een kennismakingsbijeenkomst voor toekomstige deelnemers aan de cursus Milieu in het dagelijks leven. Deze bijeenkomst vindt plaats in wijkgebouw De Schakel aan de Bachtensteene te Middel burg en begint om kwart voor acht. De cursus begint op dins dagavond 23 oktober. De Vrije School Zeeland houdt op woensdag 26 september (van daag) een tweede lezing over 'kringspelen'. Mejuffrouw C. Goedhart spreekt over de oude kringspelen en hun betekenis. Dt derde lezing is op woensdag 3"bk- tober en gaat over Wilsontwikke- ling in de kleuterleeftijd. Beide bijeenkomst beginnen om 20 uur in het gebouw van de Vrije School in de W. Atondeusstraat in Mid delburg. Het documentatiecentrum van het Provinciaal Hervormd Kerkcen trum houdt op maandagavond 1 oktober Open Huis. Er is daar veel materiaal te zien op het terrein van Jeugd- en Jongerenwerk, ca techese en liturgie, gespreksmate riaal voor groepen, brochures over arbeid en baanloosheid. vre- desweek en vredesopvoeding. diakonaat. zending en ontwikke lingssamenwerking, etnische min derheden. racisme en discrimina tie. homofilie en emancipatie. Ook is er audiovisueel materiaal. Het Open Huis van hel documen tatiecentrum aan de Singelslraat 19 in Middelburg is maandag avond van zeven lol negen uur. Wie zich gedegen op de winter sport wil voorbereiden dient on der meer ervoor te zorgen dat de spieren lekker soepel zijn. Om daar alvast aan te gaan werken, kan men voortaan elke zondag ochtend terecht op de parkeer plaats van hel Nollebos, waar vanaf half elf ski-gym wordt ge daan. Bij ongeschikt weer wordt uitgeweken naar een overdekt ac commodatie. Dominee J.W. Glashouwers uit Vlissingen en een korps van het Leger des Heils werken mee aan een oecumenische dienst op zon dag 30 september in de Oranje- pleinkerk in Oost-Souburg. Het thema luidt 'Waar zijn we eigen lijk mee bezig'. De dienst begint om 19 uur. Vanaf 16 uur zaterdag 29 septem- ber.toont een aantal dames kleren, die gemaakt zijn van stoffen, be drukt en ontworpen door de stof- zeefdrukwerkgroep van het jon gerencentrum 't Beest in Goes. In dat jongerencentrum vindt ook de modeshow plaats. Bij voldoende deelname begint op zaterdag 6 oktober in het Rijksar chief in Zeeland in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU) een cursus lokaal en re gionaal historisch onderzoek. Het doel van de cursus is de deelne mers een handreiking te bieden tot het doen van lokaal- en regio naal-historisch onderzoek. Aan de orde komen onder meer: de opzet van een historisch onderzoek, waar en hoe vind ik de benodigde literatuur, waar en hoe vind ik de benodigde archieven en hoe ver werk ik de gegevens. Gedurende de laatste vier lessen kunnen de deelnemers in groepjes zelf een van te voren vastgesteld onder zoekje doen. De cursus is bedoeld voor genealogen en lokaal- en re gionaalhistorici en overige histo risch geïnteresseerden. Cursus materiaal wordt tegen een kleine vergoeding door het Rijksarchief ter beschikking gesteld. Voor in formatie en aanmelden: 01180- 34800 De wandelcommissie van de Middelburgse Turnvereniging (MTV) '69 houdt zaterdag 6 ok tober de jaarlijkse herfstwandel- tochten over afstanden van 5. 10. 15 of 43 kilometer. Het startbu reau is gevestigd in de stations restauratie in Middelburg en is geopend vanaf half tien 's mor gens. De voorinschrijving sluit zaterdag 22 september. De herfst wandeltocht die onder auspiciën van de Zeeuwse Wandelsport bond wordt gehouden, staat in het teken van het 15-jarig bestaan van MTV. Het wijkkomitee Scheldebuurt vergadert op donderdag 27 sep tember onder meer over het op stellen van een lijstje met afwij kingen bestemmingsplan Schel debuurt. Ook het club- en buurt huiswerk 'zonder club- en buurt huis' slaat op de agenda. De ver gadering vindt plaats in Bachten Komme en begint om acht uur. De Stichting Vlissingse Vrouwen raad begint het nieuwe seizoen op dinsdag 9 oktober met een alge mene bestuursvergadering in 't Anker aan de Bonedijkestraat. Tijdens die bijeenkomst vertelt de heer van Solingen iets over 'flan kerend beleid'. Van Solingen is medewerker van de Slïchting Welzijn voor ouderen. De vrou wenraad maakt trouweiTs nu al bekend dat er in november het project 'vrouw-arbeid-en-werkge- iegenheid' aanvangt. Ook zullen er talrijke lezingen plaatsvinden in hel kader van dat project. Renando. een goochelaar, ver zorgt op zaterdagochtend 19 sep tember een optreden in het buurthuis De Paraplu aan de A. Gogelweg in Vlissingen. Hij 'to vert' allerl verrassingen uit de ho ge hoed voor de kinderen van vijf tot en met elf jaar. Het optreden begint om 10 uur en is tegen 12 uur afgelopen. In het buurthuis Aldegonde is op dinsdag 2 oktober een bingo avond voor de wijkbewoners. Bij voldoende deelname zullen er meer bingo-avonden worden georganiseerd. Aanvang 19.30 uur. In liet buurthuis De Paraplu be gint vrijdagavond 28 september een cuius wijnmaken en bier- brouwen met een kennismakings bijeenkomst om 14 en 20 uur. De cursus wordt elke maandagavond- gegeven. Elke zaterdagochtend vanaf tien uur is er in hel buurthuis Alde gonde in West-Souburg film voor kinderen van zes lol twaalf jaar. Behalve kijken naar film kan er tijdens deze filmclub ook zelf een film worden gemaakt. Elke vrijdagmiddag tussen kwart voor vier en half zes is er in het dorpshuis in Nieuw- en St. Joos- land volksdansen voor ouderen. Op vrijdag 28 september is er om die tijd Open Huis om kennis te maken. Er worden dansen uil allerlei landen uitgevoerd. En de Stichting Welzijn voor Ouderen in Middelburg roept op om mee te doen onder de slogan 'dansen houdt jong en fit'. De maandelijkse koffiecontact- morgen van Kom uit je Huis is vastgesteld op woensdag 3 okto ber vanaf 9.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Ruud van Kins iets over budgettering. Ook deze koffiecontactochtend vindt plaats in het Zuiderbaken aan de La Palmastraat in Middelburg. Vanwege het tienjarige bestaan van de klaverjasvereniging 't Vestzakertje deze maand wordt op vrijdag 28 september een prijsklaverjasavond gehouden. Deze vindt plaats in de Slagvaert aan de Kruitmolenlaan in Mid delburg en begint om acht uur. Inschrijven een half uur voor aanvang van de wedstrijd. De Stichting Welzijn voor Oude ren Walcheren gaat nu ook een spreekuur verzorgen (als proef) in de gemeente Veere. Functionaris Simon de Kam zit vanaf 3 oktober elke woensdagochtend tussen 10 en 11 uur in'het verenigingsge bouw aan de Oudestraat 9 in Veere. Wie trouwens wil praten met de heer de Kam hoeft geen week te wachten. Op werkdagen tussen half negen en half tien is hij telefonisch bereikbaar op num- mer 01187-1514. Om iets extra's te kunnen kopen voor de peuterspeelzaal 't Weg- kruupertje wordt op zaterdag 29 september een kledingbeurs ge houden van 10 tol 11.30 uur. Deze vindt plaats in de peuterspeelzaal zelf aan de Prins Hendrikstraat in Middelburg. Wie kleding heeft voor deze beurs kan deze inleve ren tot en met donderdag 27 sep tember tijdens de speelzaaluren van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De opbrengst wordt verdeeld. De vraag is vooral naar winterkleding (ook schoentjes en laarsjes).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7