informatiepagina van de gemeente vlissingen 1» €3 1/ Raad belist vrijdag over aankoop van het Arsenaal De agenda van de gemeenteraad Nieuw schoolgebouw in Ritthem Van Buitenstaander tot Medeburger' Kunst te leen DE VI JSSINGER Woensdag 26 september 1984 U heeft het op deze pagina ai vaker kunnen lezen: herstel van de Visserha ven en de herinrichting van de directe omgeving zal een grote verbetering 'beschermd stadsgezicht' tot gevolg hebben. Bovendien zal van een ver sterking betekenen van de toeristich-recreatieve functie van Vlissingen. Bij elkaar kan dat een behoorlijke economische stimulans betekenen voor zowel middenstanders als horeca-ondernemers. Functie Informatie hoeken Minderheid Voorlichting over nieuwe opzet begroting Direct meenemen Meer weten? Nieuw raadslid voor de V.V.D. Gastgezinnen gevraagd voor oud-strijders Boek De Schelde in surseance Verbouw Markusschool Even bijpraten met wethouder Bruinooge Zomeractiviteiten Accommodaties Kolencentrale Tarieven PZEM IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL t redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Een meerderheid van het college van burgemeester en wethouders vindt dat binnen dat beleid heel goed de aankoop van het Arsenaal past. Een streven dat overigens niet nieuw is. In 1975 is men al met het ministerie vanDefensie gaan praten over de aankoop van dit forse, beeldbepalende gebouw aan de Vissershaven. Sindsdien is er heel wat gepraat en onderhandeld over dit Arsenaal. Dit jaar is er uiteindelijk overeenstemming bereikt. Die komt in grote lijnen neer op: - verwerving van het Arsenaal door de gemeente, die voor vervangende nieuwbouw aan het ministerie van De fensie een bedrag van 1.900.000 (prijsbasis okto ber 1980) vergoedt, vermin derd met de kosten voor noodzakelijk onderhoud aan het Arsenaal 719.000), maar verhoogd met de gein-' dexeerde bouwkosten over de periode oktober 1980 tot de datum van oplevering van vervangende nieuwbouw; - verkoop door de gemeente aan Defensie van een bouw terrein aan de Oostelijke Bermweg met een opper vlakte van 10.860 m2 (koop som 704.800); - de gemeente betaalt bij de oplevering van de door De fensie gerealiseerde nieuw bouw. Komende vrijdag komt er een voorstel in de gemeenteraad, waarin bur gemeester en wethouders vragen met deze transactie in te stemmen. B. en w. willen het gebouw voor eenderde deel een bestemming geven als multifunctionele ruimte. Het college gaat er van uit dat daar per jaar zo'n 136 evenementen gehouden kun nen, tegen een gemiddelde huurprijs van zo'n 1000 per keer. In het voorstel stellen b. en w. dat de prioriteiten van de Culturele Raad zullen komen te liggen op de exploitatie van de ze multifunctionele ruimte. Zij gaan er vanuit dat dat kosten dekkend zal gebeuren. Boven dien is er in het welzijnspro- gramma 1984 een structureel een bedrag van 100.000 op genomen voor de exploitatie van de multifunctionele ruimte. De overige ruimte zal op com merciële basis geëxploiteerd moeten worden. Daarbij wordt gedacht aan een horecabedrijf, terwijl een andere bestemming die past in het toeristisch/re creatief beleid, niet uitgesloten wordt geacht. Voordat het echter zo ver is zal er nog wel het een en ander aan het Arsenaal vertimmerd moe ten worden. Volgens een studie van het in dit soortzaken ge specialiseerde 'Atelier PRO' gaat een verbouwing, exclusief achterstallig onderhoud, van de multifunctionele ruimte 14.00 uur: raad. Deze aanduiding staat onder vrijdag 28 sep tember 1984. - in de agenda van de leden van de Vlissingse ge meenteraad. Zoals gebruikelijk trouwens voor de laatste vrijdag van de maand. Wie de dag- en weekbladen de afgelopen weken heeft bijgehouden hoeft waarschijnlijk weinig meer te worden verteld over enkele onderwerpen die op de agenda staan. De aankoop van het Arsenaal aan de Vissershaven bijvoorbeeld, maar ook de woonlastennotitie en de nota 'Van Buitenstaander tot Medeburger'. Misschien heeft u wel belangstelling voor een van deze onderwerpen. Of voor een of meer andere die hieronder genoemd staan. In dat geval bent u van harte welkom bij de vergadering. Op de publieke tribune is plaats volop. U komt daar via de deur naast de bodenbalie in de be nedenhal. Er ligt voor u op de tribune een populaire raadsa- genda gereed. Daarin staan sa menvattingen van onderstaan de voorstellen. Bovendien kunt u er een overzicht van ingeko men stukken en dergelijke in vinden. Stafbureau voorlichting en in spraak in het stadhuis (begane grond, kamer 034) De agenda ziet er voor vrijdag middag als volgt uit: Opening Beëdiging en installatie van het raadslid de heer M.H.C. Si mons. Goedkeuring van de notulen van 19 juni 1984 Mededelingen Over te leggen stukken. 2-6 Aanschaf wandborden; 2-7 Wijziging Kledingreglement 1970 5-1 Woonlastennotitie; 6-1 Krediet bouwrijpmaken ter rein aan Hudsonstraat; 6-2 Kredieten bodemonderzoe ken v.m. gasfabriek Wijnberg- sekade en v.m. Nedpam aan de Prins Hendrikweg. 7-1 Aankoop panden Nieuwen- dijk 43, 45 en 49; 7-2 Verkoop perceel grond Lekstraat; 7-3 Verlenen rechten van erf pacht en opstal t.b.v'. oefen ruimte judovereniging KIAI op sportveldencomplex Oost-Sou burg; 7-4 Verwerving Arsenaal; 8-1 Plan voor nieuwe basis scholen voor de periode 1 au gustus 1985 tot 1 augustus 1988; 8-2 Medewerking verbouw Markusschool i.v.m. integratie kleuteronderwijs/lager onder wijs; 8-3 Medewerking ex-artikel 72 lager onderwijswet t.b.v. "De Triangel". 8-4 Vernieuwing vloeren gym nastieklokaal bij Frans Naere- boutschool; 8-5 Subsidieverzoek Stichting Begeleidingscentrum gerefor meerd schoolonderwijs; 8-6 Beleidsplan culturele min derheden in de gemeente Vlis singen 'Van Buitenstaander tot Medeburger'; 8-7 Medewerking voor een nieuw schoolgebouw in Ritt- hem; 11-1 Krediet t.b.v. behandeling bezwaarschriften onroerend- goedbelastingen over 1984; 12-1 Vaststelling achtste wijzi ging gemeentebegroting 1984; Rondvraag Sluiting Het college van burgemeester en wethouders zoals het vrijdag ook achter de collegetafel te vinden zal zijn (Foto Cor Schuilwerve Voor wie zich van te voren nader wil oriënteren staan de volgende middelen ter beschik king: - de raadsagenda, lijst van in gekomen stukken en de voor stellen aan de raad liggen ter inzage in de vijf gemeentelijke informatiehoeken (zie bericht elders op deze pagina); - de 'achterliggende stukken van de hierboven genoemde agenda-onderdelen kunnen behalve door raadsleden ook worden ingezien door belang stellende andere burgers bij het Te behandelen punten: 1-1 Eervol ontslag directeur G.S.B.O. 'Swanenburgh'; 1-2 Benoeming hoofd dienst V.R.O.M.; 2-1 Aanvaarden schenking van de heer B.C.M. van Damme; 2-2 Voorbereidingsbesluit Oost-Souburg (Burchtstraat 5); 2-3 Voorbereidingsbesluit Oost-Souburg (ged. Oranje plein)!; 2-4 Voorbereidingsbesluit Westerscheldemond; 2-5 Wijziging Algemeen Ambte narenreglement; Voor informatie over gemeen telijke zaken hoeft u niet altijd naar het stadhuis. Met de vijf informatiehoeken komt de ge meente zelf al met velerlei za ken naar u toe. Die informa tiestands zijn te vinden in: de openbare bibliotheek aan de Spuistraat; - - wijkcentrum Mid denhof (Oost-Souburg); - wijk centrum 'Open Hof' (Paauwen- burg); wijkcentrum 'Aldegonde' en "Onder de trap' in het stad huis. 2.000.000 kosten. Voor de verwerving van deze ruimte moet bovendien 570.000 op tafel worden gelegd. Het totaal 2.570.000 kan echter geheel worden geput uit de beschik bare reserve sociaal-culturele accommodatie, die momenteel 3,4 miljoen bedraagt. De in vesteringskosten voor het ho- reca-gedeelte belopen 1.41.000. B. en w. willen pro beren dit volledig gedekt te krijgen uit huuropbrengsten. B. en w. wijzen er tenslotte nog op dat de in de verwerving van het Arsenaal begrip een grond- verkoop in het plan Buitenha ven een opbrengst oplevert voor eenmoeilijk te verkopen perceel grond. Dat levert een positieve bijdrage aan de ex ploitatie van het grondbedrij?. Zoals reeds eerder in dit artikel opgemerkt gaat het hier om een meerderheidsstandpunt. In een bijlage bij het voorstel meldt wethouder A. Hoefkens dat hij niet anders kan concluderen dat het op dit moment onjuist is om tot verwerving van het Ar senaal over te gaan. Hij vindt de 'prijs' die Vlissingen moet beta len om het Arsenaal te verwer ven te hoog. Hij stelt daarbij dat Defensie een rationeel nieuw gebouw krijgt op kosten van de Vlissingse gemeenschap en niet op kosten van de Vlissingse bevolking. Bovendien zijn naar de mening van wethouder Hoefkens de exploitatiemoge- lijkh-den van het multifunctio nele gedeelte te optimistisch ingeschat. Enerzijds is zijns inziens het besteedbare budget van de theater-bezoeker niet toerei kend, anderzijds is de perso neelsbezetting volgens hem te gering. Ook de inkomsten bij het horeca-gedeelte zouden wel eens tegen kunnen vallen en deelt de heer Hoefkens niet» het optimisme van de andere collegeleden overbebouwings- mogelijkheden (en grondver- koop) in de naaste omgeving voor woningen en winkels. (foto Cor Schuilwerve). Volgende week maandag, 1 oktober, houdt de commissie van Advies en Bijstand voor Fi nanciën een extra vergadering, 't Is een uitgebreide bovendien, omdat alle raadsleden ervoor zijn uitgenodigd. Zoals alle commissievergaderingen is ook deze openbaar. Wie belangstelling heeft voor de nieuwe opzet van de ont- werpgemeentebegroting van 1985 is dan ook van harte wel kom. Deze begroting is namelijk de eerste die is samengesteld volgens de nieuwe comptabili- teitsvoorschriften. De indeling is daardoor heel anders dan die van voorgaande jaren. De ver gadering wordt gehouden in het stadhuis en begint om 19.30 uur. Iedere eerste en derde dinsdag van de maand kunt u er terecht: bij de kunstuitleen in gebouw Breehof aan de Breestraat. In oktober is dat dus op de 2de en de 16de. Op die dagen zijn ze geopend van 's middags twee tot vier uur en 's avonds van zeven tot negen. De kunstuitleen biedt de Wal- chenaren keus uit een groot aantal kunstvoorwerpen, die bovendien zeer gevarieerd van vorm zijn. Stuk voor stuk wer den ze gemaakt door plaatse lijke kunstenaars in het kader van de B.K.R.-regeling. De door u gekozen kunstwer ken kunnen direct worden meegenomen. Wèl moeten dan de verschuldigde bedragen voor abonnement en verzeke ring tegelijkertijd worden vol daan. En: ook als u elders op Walcheren woont bent u van harte welkom. Wie nog vragen heeft over de uit leen van kunst kan die kwijt bij de Culturele Raad. Het telefoonnum mer van deze organisatie is (01 184)14928 'Van Buitenstaander tot Medeburger'. Dat is de titel van het be leidsplan culturele minderheden in de gemeente Vlissingen. Ko mende vrijdag bieden b. en w. het plan aan de gemeenteraad aan, met het voorstel het definitief vast te stellen. Het is echter niet voor het eerst dat de raad het plan onder ogen krijgt. Het ontwerp werd al in april gepubliceerd en - voor inspraak - aan de betrokken doelgroepen toegezonden. Bovendien werd er van het ontwerp een samenvatting vervaardigd, die werd vertaald in de Turkse, Marokkaans (Arabische), Servo-Kroatische, Spaanse- en Moluk se talen. Deze vertalingen werden uiteraard onder de betrokken groepen verspreid. Komende vrijdag zal de heer M.H.C. Simons voor het eerst als raadslid een vergadering van de Vlissingse gemeente raad bijwonen. Hij zal aan het begin van de bijeenkomst wor den beëdigd en geïnstalleerd. De heer Simons zal voortaan deel uitmaken van de zeven le den tellende VVD-fractie. Hij is de opvolger van de heer J. Verkerk die zich, in verband met zijn leeftijd, uit zijn functie van raadslid heeft teruggetrok ken. De heer Simons woont in Oost-Souburg aan de Henri Dunantstraat 41. Zijn telefoon nummer is 61815. Zaterdag 3 november a.s. zal het 40 jaar geleden zijn dat Vlissingen werd bevrijd van de Duitse bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het Co mité Bevrijding Vlissingen is momenteel doende met de sa menstelling van een program ma voor deze herdenking van de bevrijding in Vlissingen. De verwachting is dat het weekend van 3 november een aantal (Schotse) oud-strijders Vlissingen zal bezoeken om aan het herdenkingsprogram ma deel te nemen. Het Comité Bevrijding Vlissingen is daar voor op zoek naar gastgezin nen die onderdak willen ver schaffen aan deze bevrijders van Vlissingen. Het gaat om lo gies voor de nachten vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 no vember a.s. Als u hieraan wilt meewerken kunt u contact op nemen met de secretaris van het Comité Bevrijding Vlissin gen, de heer J. Adriaanse, Sa- balaan 5, telefoon 68093. In het beleidsplan wordt op grond van de inventarisatie van de huidige situatie een meerja- renbeleid geschetst. Daarbij worden vele, uiteenlopende terreinen belicht: arbeid en werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverle ning, maar ook zaken als sport, recreatie, religie en cultuur. Op al deze terreinen hebben de culturele minderheidsgroepen, in vergelijking met de autoch tone bevolking, over het alge meen een achterstandspositie. Verder wordt er in het beleids plan onder meer aandacht be steed aan de positie van vrou wen, tweede generatie jonge ren en bejaarden uit culturele minderheidsgroepen, aan con tacten tussen de verschillende minderheidsgroepen en de au tochtone bevolking. Op alle terreinen doet het college van burgemeester en wethouders aanbevelingen om te komen tot een beleid dat gericht is op ver kleining danwel opheffing van de achterstandspositie waarin deze groepen verkeren. Een beleid, waarbij wordt uitgegaan van integratie met behoud van de culturele eigenheid van iedere bevolkingsgroep. Daar bij moet centraal staan een we derzijds respect voor de zeden en gewoonten van iedere be volkingsgroep in de Vlissingse samenleving, of deze nu de Ne derlandse nationaliteit heeft of niet. Dat is te meer van belang gezien het toenemend racisme en fascisme in de Nederlandse samenleving. Iedere inwoner van Vlissingen zal zijn steentje kunnen bijdra gen aan de terugdringing van dit racisme en fascisme door een open en objectieve hou ding ten aanzien van leden van de culturele minderheidsgroe pen. Het beleid kan en mag er niet op gericht zijn van de leden van de culturele minderheids groepen 'duplicaat-Nederlan ders' te maken. Dit vraagt dus van alle bevolkingsgroepen een mentaliteitsverandering ten aanzien van zijn Vlissingse medeburger. Het boek 'De Schelde in sur seance', is nog steeds volop verkrijgbaar. U kunt een (gra tis!) exemplaar halen op de volgende adressen: het bureau van de onderne mingsraad van de K.M.S.; welzijnscentrum 'Bachten Komme', Badhuisstraat 104; wijkcentrum 'De Zwaan', Kromwegesingel 1 te Oost- Souburg; Stafbureau Voorlichting en Inspraak in het stadhuis (bega ne grond, kamer 034). C 3febi '83 - 3juni '83 De Schelde in Surseance Uitgewrongen maar blijven drijven Uitgave van het Steuncomité behoud KMS-groep Ook aanpassing Markusschool Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor medewerking te verlenen bij het beschikbaar stellen van gelden voor nieuwbouw van een basisschool in Ritthem. De raad behandelt dit voorstel vrijdag as. Aanleiding tot dit voorstel is een verzoek om de ze medewerking van het be stuur van de Christelijke Jena planschool 'Rietheim'. Dat be stuur heeft namelijk onlangs een brief van de staatssecreta ris van Onderwijs gekregen. Daarin deelt hij mee dat de huidige lagere school mag worden omgevormd tot basis school. Het huidige gebouw aan de Zuidwateringstraat, dat al uit 1883 dateert, is echter allesbe halve geschikt voor het geven van basisonderwijs. Dat bete kent dus een nieuw gebouw. Dat zal drie leslokalen (met ne venruimten) gaan omvatten, evenals een aparte ruimte voor bewegingsonderwijs aan de jongste groepen. Het aantal leerlingen dat de nieuwe school zal gaan bevolken wordt - op termijn geschat op 45. Het bestuur van de Markus school heeft burgemeester en wethouders gevraagd mede werking te willen verlenen aan de verbouw van de Markus school. Deze verbouw is nodig met het oog op het samengaan in de toekomst van de kleuter en lagere school in een basis school. De bedoeling is dat de Mar kusschool (gelegen aan de Falckstraat) daarbij samengaat met de nabijgelegen kleuter school 'De Kolibrie'. Deze kleuterschool valt onder hetzelfde bestuur: de Stichting R.K. Schoolbestuur Vlissingen. B. en w. nu zullen de raad ko mende vrijdag voorstellen het verzoek van dit bestuur te ho noreren door medewerking te verlenen bij het beschikbaar stellen van gelden. De voorzie ningen die daarmee betaald kunnen worden zullen het mo gelijk maken de kleuterschool (volgens plan met ingang van het schooljaar 1984/1985) on der te brengen in het gebouw van de lagere school. Daarbij zal een leslokaal van de lagere school worden ingericht als werklokaal met een 'natte hoek', terwijl er bovendien an ders een speellokaal moet wor den gerealiseerd. Verder moet er nog een toiletaccommodatie voor de kleuters, een binnen- en buitenberging en een aparte ingang komen. Tot slot omvat-, ten de plannen ook nog een herinrichting van de speel plaats, waarbij onder meer een zandbak zal worden aange bracht. De Markusschool aan de Falckestraat moet ook worden aangepast voor gebruik als basisschool, (foto Cor Schuilwerve). Het schoolgebouw te Ritthem De vervanging ervan komt naderbij, (foto Cor Schuilwerve). Overmorgen, vrijdag 28 septem ber, zal de gemeenteraad een be langrijke beslissing moeten ne men wel of geen aankoop van het Arsenaal bij de Vissershaven Ik hoop van ganser harte dat de raad ja zal zeggen. Naar mijn oordeel sluit de aankoop van het Arsenaal logisch aan bi/ het sinds enige ja ren door het gemeentebestuur gevoerde beleid Ik denk daarbij aan het "rijtje'' recreatiegebied Westduin, nieuwe boulevards. Bellamypark, Nieuwendjjk, Zeil- markt, Koopmans- en Visserha ven en alles op het gebied van de stadsvernieuwing in de binnen stad (restauratie, nieuwbouw, he rinrichting van straten) Behalve dat zie ik de plannen voor het Arsenaal ook als een econo mische impuls voor het bedrijfs leven in de binnenstad In het Ar senaal zouden namelijk s zomers en 's winters recreatieve en cul turele activiteiten kunnen plaats vinden Bovendien dacht ik dat velen van mening waren dat de zomeractiviteiten zoals die dit jaar op de boulevards plaatsvonden, volgend jaar - wanneer de bebou wing op de boulevard dat onmo gelijk maakt - er maar één ge schikte plaats is waar zoiets zou kunnen plaatsvinden, -namelijk in en rond het Arsenaal Nu ik spreek over de - naar ik hoop toekomstige accommodatie in het Arsenaal - wil ik ook graag even stilstaan bij de bestaande wat kleinere accommodaties, de ge bouwen voor sociaal, culturele activiteiten in de wijken Je hoort daar wel eens klachten over, als zou de gemeente daarvoor te wei nig geld beschikbaar stellen. Ik ben het daar helemaal niet mee eens omdat het gemeentebestuur zelfs nog een bedrag hiervoor be schikbaar stelt bovenop dat wat het rijk hiervoor vergoedt In de wijken is deze extra inspanning ook zichtbaar. Zo is "Aldegonde in Westerzicht nu een wijkge- bouw in beheer bij de Stichting Sociaal Kultureel Werk Vlissingen (SKW) en zijn we bezig een wijk- gebouw in de Scheldebuurt van de grond te krijgen Daar is in de be groting voor 1984 nog geld voor opgenomen Ook aan het gebouw van "De Piek" in de Hellebardier- straat zal iets worden gedaanm gedaan, maar met beperkte mid delen. Ik heb bovendien het voor nemen om binnen het college van burgemeester en wethouders met verdere voorstellen op dit gebied te komen in het welzijnsplan voor 1985 Als wethouder van Vlissingen heb ik ook de werkgelegenheid in mijn portefeuille. Vanwege het behoud van werkgelegenheid bij de KMS De Schelde heeft het gemeente bestuur destijds grote waarde ge hecht aan de bouw van een ko- lengestookte energiecentrale van de PZEM in Borsele Deze crder ging samen met die voor de Maasvlaktecentrale dan ook naar de Schelde Er zat echter één "vlekje aan deze schone oplos sing de rook uit de schoorsteen van de centrale in Borsele zou maar voor 50% gezuiverd worden. Ik vind het dan ook bijzonder ver heugend dat de "landelijke poli tiek" - naar mijn mening het juiste niveau om hierover te beslissen - onlangs besloot tot 7 0096 ont zwaveling Ook al kost het nu veel geld en moeite de plannen aan te passen, het zal voor wat betreft het milieu een veel en veel betere "schone" centrale opleveren door deze beslissing van de regering Spreken we over de PZEM, dan spreken we natuurlijk al gauw over de tarieven als onderdeel van de stijgende woonlasten Ik ben blij dat eind dit jaar voor de twee de keer aan de gebruikers een restitutie kan worden gegeven. Het is de bedoeling dit "PZEM- honderdje'' (voor de een meer, voor de ander minder dan 100, voor Sinterklaas aan de gebruikers uit te keren.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5