Goeree- Overflakkee Schoolfoto uit de oude doos >/oV?£^ Manifestatie hobby en techniek in Britannia Jfel /EELANI) IN DE PEN Geldleningen gezondheidszorg De NIEUWE KOLLEKTIE BEHANG komt eraan De 0VJOtmoe\T%\ Doe Uw voordeel bij 'VAIM WESTKAPPEL NAAR WESTKAPELLE' HELDER BOEK OVER VERANDERINGEN DOOR ABRAHAM BOONE DE FAAM - DE VLISSINGER UW WEEKBLAD Woensdag 26 september 1984 DE VLISSINGER IN BEROEP Onlangs is bij de provincie verschenen een samenvatting van de rapporten over de voorzieningen voor bejaarden in Zeeland. Titel van rapporten en samenvatting is Oud en zelfstandig. Aanleiding Definities Conclusies Aantallen Verkrijgbaar Schilderijen in Zeeuws museum MtlHHMMI Programma OUDE SPORTFOTO'S A B IJ ws "In de loop der jaren heb ik en kele honderden artikelen ge wijd aan Goeree, dat verbonden met Overflakkee het zuidelijk ste eiland van Zuid-Holland is. Met zijn folklore en taal sluit het echter geheel bij Zeeland aan, is het feitelijk een Zeeuws eiland. Terecht heeft het dialect van Goeree en Overflakkee dan ook een plaats gekregen in het Woordenboek der Zeeuwse dia lecten, onder redactie van dr. H.C.M. Ghijsen. Ik heb daaraan jarenlang meegewerkt voor het Goerees...." Dit schreef F. den Eerzamen ter inleiding van het in 1966 verschenen werk over het eiland Goeree. Daarvan is nu een herdruk verschenen met bijvoeging van zijn studie van Overflakkee. Den Eerzamen, geboren te Goe dereede, oudste uit een groot boerengezin, begon zijn loopbaan als onderwijzer te Stellendam in 1 901Hij beëindigde zijn carrière als directeur van de particuliere H.B.S.-A aan de Westsingel te Rotterdam in 1 947. Nog jaren la ter sprak men over 'de school van Den Eerzamen'. Hij overleed in 1968 Mej. Ghijsen schreef in een 'ter gedachtenis' dat Den Eerzamen voor alles een zoon van zijn eiland is gebleven. Deze zeer ijverige man sloot zich bij de aan vang van het Zeeuws dialecten- onderzoek in 1929 aan als lid medewerker bij het voorberei dend werk voor het Zeeuws woordenboek "Dat hij niet alleen zijn reeds verzameld materiaal ter beschikking heeft gesteld, maar dit bleef aanvullen en belichten bij zijn beantwoording der dialect-lijs ten, is voor de documentatie van dit deel van het Zeeuws taalge bied in het Woordenboek der Zeeuwse dialecten vpn onbere kenbare waarde geweest". Het gebundelde werk van Den Eerzamen met als titel 'Het ei land Goeree-Overflakkee' is niet alleen een waardevol, maar ook een gezellig werk. Je leest erin voor je genoegen, zoals in het derde deel over het dialect. Hij geeft voorbeelden van vroe ger algemeen gebruikte woor den, die thans vervangen zijn. Men herkent die woorden ook in Zeeland. Brievezakje voor envelop, vleisnat-bouillon, sop saus, sopkomme-sauspan, meestersgoewd - medicijnen, meestere-dokteren hartespel- le-brosje, ruker-boeket enz. "Typisch voor 't oude Flakkees is, dat men zoveel gebruik maakt van verkleinwoorden. De verklaring ervan zoeken we in de vroeger gesloten gemeen schappen, waarin een intieme sfeer heerste". Voorbeelden: 't zunnetje, 't maentje, starretjes, 't lochtje; men gaat een daegje uut, je komt voor een nachje. Men drinkt 'n bakje koffie, 'n kommetje thee en er is een prakje voor de man. Je hebt het over een kacheltje voor een veulen en over een kuusje voor een vaarskalf. Men kan blijven citeren. De geschiedeniskant wordt in het boek zeker niet vergeten. De komst van de tram en de betere veerboten krijgt ruime aandacht. Hoe grillig de grenzen in het ver leden lagen, kan men opmaken uit het feit dat de heerlijkheid Bommenede op Schouwen-Dui- veland Hollands gebied was, ter wijl Sommelsdijk op Goeree- Overflakkee een Zeeuwse heer lijkheid was. Dit houdt verband met een vroeg middeleeuwse si tuatie Dat er alles over de ge schiedenis in staat is overdreven, maar overdrijven doen ze graag op het eiland Den Eerzamen: Wie z'n vaoder en moeder vermoord heit, is nog te goed voor zóo'n huushouwen, hie vliegt over de weg (hard lopen), hie stikt in de vuulte (vol onkruid). Hie is zöo maeger as 'n hore, as 'n brand hout, as strope Oud en zelfstandig Dinsdag 2 oktober, 11.00 uur houdt de AROB-commissie een hoorzitting. De heer J A A Fran sen van de Putte en mevrouw A Fransen van de Putte-van Oosten uit Serooskerke (Sch) hebben be zwaar aangetekend tegen het verlenen van verklaringen van geen bezwaar van gs (gevraagd door b. en w. van Westerschou- wen) voor de bouw van 8 wo ningwetwoningen aan De Dijk weg te Serooskerke. Om 1 1 20 uur die dag behandelt de tweede kamer uit gedeputeer de staten een beroepzaak op grond van de algemene bij standswet. Het gaat om een uit spraak van de gemeente Vlissin- gen. Als laatste is aan de beurt de der de kamer uit gedeputeerde sta ten. Zij behandelt om 1 1 .40 uur een beroep van mevrouw M C. Plasman uit Tholen tegen de be slissing van b. en w. van Tholen over reiskosten voor schoolbe zoek. Alle zittingen zijn openbaar. Ze worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg Aanleiding tot het onderzoek naar bejaardenvoorzieningen dat in 1 982 werd gehouden is de bepa ling in de wet op de bejaarden oorden dat iedere provincie een 'plan bejaardenoorden" moet maken. Zo n plan moet aangeven waar in de provincie bejaarden centra moeten zijn en hoe groot zij moeten zijn. Er werd een enquête gehouden onder zeshonderd ouderen op Walcheren en de Bevelanden, er werden berekeningen gemaakt van de beheerskosten van voor zieningen voor ouderen en ten slotte werd bekeken hoe de baten en de lasten van de verscheidene huisvestingsvormen tegenover elkaar staan. Ouderen zijn mensen van 65 jaar en ouder, maar wanneer sprake is van hoogbejaarden, dan worden daarmee mensen van 80 jaar en ouder bedoeld De bejaardenzorg is te verdelen in intra- en extra murale voorzieningen. Intramurale voorzieningen zijn de diensten die binnen de muren van instellingen worden verleend: bejaardenoorden. verpleeghui zen, Extramurale voorzieningen zijn de diensten die niet aan een gebouw gebonden zijn, zoals wijkverpleging, tafeltje-dek-je, en gezinsverzorging. Intervalhulp is de vakterm voor hulp die ouderen een of meerdere malen per week ontvangen, maar niet dagelijks, bijvoorbeeld bij huishoudelijke karweitjes. Onder dagelijkse hulp moet worden ver staan lichamelijke verzorging, het toedienen van medicijnen enz Validiteit tenslotte is de gesteld heid van de oudere (lichamelijk en geestelijk); afhankelijk van de va liditeit is de hulp die geboden moet worden. Een belangrijke gevolgtrekking uit het onderzoek is, dat uit breiding van de extramurale voorzieningen niet automatisch betekent dat op de intramurale kan worden bezuinigd. Er is wel een verschuiving mogelijk, maar als het om de kosten gaat, krijg je het vestzak-broekzak idee: de bejaardenzorg in het al gemeen wordt er niet goedko per of duurder door. De hulpvraag van ouderen tus sen 65 en 80 jaar is nogal ver schillend van die van hoogbe jaarden. Ook is uitgekomen dat vraag en aanbod van dage lijkse. beperkte hulp niet goed op elkaar zijn afgestemd. Een verschuiving wordt dan ook no dig gevonden in vooral de ex tramurale sfeer. Het onderzoek bracht aan het licht dat het met de informele hulp in Zeeland zo slecht nog niet is gesteld. Hulp van kinde ren en buren maakt in veel ge vallen hulp van beroepskrach ten overbodig. Een andere, belangrijke conclu sie is dat in de bejaardenoorden en verpleeghuizen mensen zijn opgenomen, die daar naar hun validiteit thuishoren, met ande re woorden: de intramurale voorzieningen bieden afgepaste hulp aan de mensen die daar voor het meest in aanmerking komen. Omgekeerd kan worden gezegd, dat er niet veel ouderen zijn die zich eigenlijk beter thuis zouden voelen in een bejaarden oord of verpleeghuis, maar op een andere manier zijn gehuis vest. De stichting Psychiatrisch zie kenhuis voor Zeeland in Goes heeft de provincie gevraagd ga rant te staan voor geldleningen tot een bedrag van 1 miljoen voor de oprichting van een psy chiatrisch hostel in Middelburg. Voor dat bedrag kan worden aan gekocht het pand "Het Baken aan de Zijpestraat, waarna het tot hostel kan worden ingericht De stichting De Sterre heeft voor de uitbreiding, aanpassing en verbouwing van het zwak zinnigeninternaat De Sterre in Clinge een bedrag van 3,6 miljoen nodig. Ook hier wordt de provincie gevraagd garant te staan. Onderdelen van de ope ratie zijn verbouwing van het paviljoen Nobelhof en aanpas sing van paviljoen Tibaerthof, maar het ministerie van volks gezondheid heeft hiertoe nog geen toestemming gegeven. Dit houdt in dat beide projecten buiten de garantieverlening moeten blijven, aldus gs. in hun voorstel aan provinciale staten. Zij adviseren de staten de stich ting Psychiatrisch ziekenhuis voor Zeeland het volle bedrag van de geldlening te garanderen en bij de stichting De Sterre te volstaan met 2,2 miljoen Als de minis teriële goedkeuring nog voor 1 januari volgend jaar afkomt voor de aanpassing van de twee on- Op een totaal aantal inwoners van ruim 350.000 telt Zeeland ruim 50.000 ouderen. Procentueel is dat 14 3, het landelijke percenta ge ouderen is 11.7. Verwacht wordt dat Zeeland in 1992 ruim 56 000 ouderen zal hebben; een kwart van die ouderen moet tot de hoogbejaarden worden gerekend Opmerkelijk is dat in West- Zeeuwsch-Vlaanderen de meeste ouderen wonen 18 4 procent en in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen de minste: 13 2 procent In de samenvatting wordt verder aandacht besteed aan de ver schillende soorten van zorg en hoe daarvan gebruik wordt ge maakt, de kosten en de baten en aan het beleid De samenvatting van Oud en zelfstandig is verkrijgbaar bij het bureau welzijn van het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42. 4331 EW Middelburg, telefoon 01180 31422 derdelen kan alsnog een garan- tieverzoek worden ingediend Gs schrijven de staten dat al ja ren wordt gepraat over veran dering in de garantieverlening voor instellingen in de gezond heidszorg. maar dat tot nu toe geen knopen zijn doorgehakt. Het is de bedoeling dat het rijk de geldleningen gaat garande ren via een achterborgregeling en dat de provincie meer een bemiddelende rol speelt. Het rijk staat echter niet te dringen om die financiële verantwoor delijkheid over te nemen. Het is dan ook niet bekend wanneer de regeling van kracht wordt, maar de provincies heb ben onderling afgesproken dat zij garantieverlening volgens de huidige regelingen per 1 januari volgend jaar stoppen. Sommige provincies zijn er nu al mee op gehouden. De garantieverleningen voor het psychiatrisch hostel en voor De Sterre worden nog op de oude voet afgehandeld Dit moet ge beuren in de vergadering van provinciale staten van 12 okto ber Bi Het Zeeuws museum exposeert tot 26 oktober schilderijen van Ronald Mullié. Mullié werd in 1958 in Middel burg geboren: hij genoot zijn op leiding aan de Akademie Sint Joost in Breda van 1978 tot 1982. Sinds kort woorrt hij weer in Zeeland De schilderijen die tentoongesteld worden hebben vaak landschap pen en koeien tot onderwerp: zij zijn alle op Zeeland geïnspireerd Het Zeeuws museum, gevestigd aan het Abdijplein m Middelburg is op werkdagen tussen 10 00 en 17.00 uur geopend, aanstaande zaterdag (26 september) is het museum 's middags geopend van half twee tot vijf uur. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Burgemeester Drs. Th. J. Wester hout van Vlissingen opent zater dag 29 september Electron '84 in het maritieme hotel Britannia te Vlissingen. Op dit tweedaagse evenement zullen talrijke vereni gingen zich presenteren. Centraal staat de computer. Voor de orga nisatie tekenen de Hobbv Compu ter Club afdeling Vlissingen regio Zeeland en Veron, dat is de vere niging voor experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, de afde ling Vlissingen. Dit jaar werken zo'n veertien hobbyclubs mee aan het festijn, terwijl er zestien standhouders uit de zakenwereld aanwezig zijn. De verenigingen tonen voornamelijk de ontwikkelingen op het gebied van de electronica en de techniek, terwijl de zakenlui laten zien wat er allemaal op de markt wordt gebracht. I ijdens ue opening wordt gebruik gemaakt van weersatelieten om een zo actueel beeld uit de ruimte te krijgen. Daarom is er op Bri tannia een parabool-antenne ge plaatst. Voor wie het naadje van de kous wil weten is er een informaties tand. waar Veron-leden uitleg ge ven of verwijzen naar boeken of tijdschriften, die ruimschoots aanwezig zijn. Voorts geeft de modelbouwvereniainn acte de AAP, NOOT, MIES presence, met radiografisch bes tuurde schepen en vliegtuigen. De Volksterrenwacht uit Middelburg is op Electron '84 met diverse te lescopen. en de foto- en filmvere- Gcr«ird Rodts Verl Glas Behang Teken /Kunstschildersmalerialen-Gralisch Centrum Walstraat 8-10 Vlissingen Tel. 12830 Rabobank 349370788 ABN 510811639 Postgiro 359030 Veronleden in actie in het clubstation P14VLI niging Shot '68 laat zien hoe be langrijke gebeurtenissen of inte ressante voorwerpen zijn vat te leggen. De eerste bordspeler van de Vlissingse schaakvereniging zal het opnemen tegen acht verschil lende computersystemen. Het volledige programma ziet er als volgt uit: zaterdag 10.30 uur officiële opening, 15 uur morse- wedstrijden, 17 uur wedstrijden op de computer voor de jeugd. 19 uur schaaksimultaan en 21 uur slui ting. Zondag 11 uur wedstrijden op computers voor de jeugd, 15 uur morsewedstrijden en 18 uur slui- ting Mevrouw Caljouw uit Middel burg maakte het ons maar moei lijk. Ze stuurde ons deze foto. maar gaf er geen namen bij. Laten we er dus maar een middagje voor gaan zitten en de namen - voor wie het zich nog herinnert - in ge dacht opschrijven. De foto van mevrouw Caljouw is van de Julianaschool in Oost- Souburg. Wie wil kan deze foto op de gebruikelijke wijze bestellen. Wie nog oude sportfoto's heeft kan deze zenden naar de red actie van dit blad. Dit najaar zullen we de rubriek Aap. Noot, .Vlies afwisselen met sportfoto's. De procedure is hetzelfde als hij de schoolfo to's. De foto moet vóór 1955 zijn genomen en u dient de namen te noemen van de men sen die op de foto staan. Het is logisch dat er wel eens eentje alle namen hoeft niet. Het aan het geheugen ontglipt, dus verzendadres is hetzelfde als voor de oude schoolfoto's. C De heer M. Huvgens, arts te Domburg, is blijkbaar een man van weinig woorden. In precies vijf zinnen prijst hij het boekje van A. Boone over Westkapelle de lezer aan. Ouderen, jongeren, de men taliteit van de Westkappelaars volgens lluygens (in het voor woord) heeft de heer Boone het exact weergegeven in 'Van VVest- k appel naar Westkapelle'. De Heemkundige kring Walcheren heeft het boek (56 pagina's) uitge geven. De 72-jarige Abraham Boone werd in Oostkapelle geboren. Vanaf 1938 woonde hij in West kapelle. waar hij dienst deed als opzichter van de Polder Walche ren. In 1955 werd hij hoofd tech nische dienst bij het Wegschap Walcheren. Boone publiceerde vrij vaak in de vakpers over we- genfmanciering. Hij beschrijft in het boek - zoals hij dat zelfstelt in de inleiding - de zaken van zeer eigen Westkappelse aard. die gro tendeels zijn verdwenen. Over de periode tussen het bombardement op 3 oktober 1944 en de gevechten die leidden tot de bevrijding op 8 november (gevechten begonnen op 1 november) 1944 is weinig beschreven en wil Boone aanvul len. In een persoonlijk getint verhaal beschrijft de auteur de ervaringen na de verhuizingen. En zoals ve len met hem. heeft hij de West- kappelaar en zijn tradities leren liefhebben en bewoneren. zo proeft de lezer onder meer in het hoofdstuk 'Westkappel een dorp apart'. Hij beschrijft er talrijke gebruiken in. die hel dorp - mis schien ook nu nog - onderscheid den van alle andere Walcherse plattelandsplaatsen. Onder het hoofdstuk 'Van de kermis' con stateert Boone dat de kermis anno jaren tachtig in vele dingen over- enstemmen met de kermis uit de jaren dertig. Het grote verschil is echter dat de gaaischieters vroeger niet en heden ten dage wel zijn georganiseerd in een vereniging. Boone schrijft: "Wilde men vroe ger meedoen, dan moest men op zondag, de eerste dag van de ker- misweek. in het café Kasteel van Batavia verschijnen. Onder lei ding van de kapitein van vorig jaar. werd de rolle opgemaakt. Van deze rol. zeer oud en van perkament, werden de voorwaar den en instructies voorgelezen". Over de kermis heeft Abraham Boone veel te vertellen: maar liefst bijna drie pagina's vol ge bruiken bij het ringrijden of gaai schieten. En dan natuurlijk de drank, die rijkelijk vloeide en - uiteraard de gezangen: immers ook daar is Westkapelle beroemd om en heeft Boone logisch daar een hoofdstuk aan gewijd. Onder het hoofdstuk 'Van de fa briek' beschrijft Boone de be langrijke invloed die ds. Reus. predikant in de hervormde kerk heeft gehad. "Naast zijn Jcerke- lijke werk", zo schrijft Boone. "zag hij ook een economische laak". En zo diept de auteur een verhaal op over hoe de dominee- ondanks de enorme werkloosheid die ene baan die hij op de Schelde los had .kunnen peuteren, niet door een Westkappelaar kon laten bezetten. Toen er echter vijfman nen uit Westkapelle naar het Vlissingse scheepsbouwbedrijf konden komen om een beter bes taan op te bouwen, was dat bin nen een half uur geregeld. Reus bereikte trouwens veel voor de mannen. Onder meer dat er een stoomtram speciaal voor hen reed. zodat ze niet met de fiets o\er de stranden hoefden te rijden. En zo kuiert de 72-jarige Abra ham Boone x ia de Westkappelse zeedijk en de Dijkwerkersvereni ging naar de mobilisatie en bezet ting naar de wederopbouw. Hij besluit het boek: "Voor ieder die terugblikt is het echter duidelijk dat er naast de slachtoffers Boone doelt op watersnoodramp en de A Boone oorlog) ook nog vele andere din gen met 'Westkappel' voorgoed verloren zijn. Jammer! Maar ook het nieuwe Westkapelle is nog best de moeite waard" Hel boek 'Van Westkappel naar Westkapelle'. een overzicht naar de nieuwe tijd. geeft behalve de heldere teksten een keur aan in formatie via bijzonder aardige to to's.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 17