Het kan verkeren Het Weekvoordeel 5 m Middelburg hmbcihB* SN SX Sxsx sx sxÏÏXSX KS GROTE POT ZURE HARING Z95 GROTE POT ROLMOPS pa .nP lei*1"1 S»1 e»110 ZEEVISHANDEL JOH.STEVENS^ syi s>i s>4 s>4 s>? syi z>i op de markt is uw gulden een daalder waard FotoVerschuren donderdags Deze week in de reklame: DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 26 september 1984 MAGERE RUNDERLAPJES AARDAPPEL KROKETTEN l&Sr' SUSKEENWISKE Voor een betere kwaliteit en betaalbare prijs. v 3* Op de markt in: Middelburg Vlissingen GoeS(nog alleen op zaterdag) en naast het trefcentrum Canon hoek (waarde f 15,95) Samen 899r Canon T50 Canon flitser 244T Art. 7. Niemand heeft >oorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedach ten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. (Gr. 202: B.W. 1408 v.; Sr. 53. 54. 98. 111 v., 240 v.. 261 v., 418 v.). Sinds de uitvinding van hel wiel, en dat is heel lang geleden, is er heel wat veranderd, in het vervoer van mens en materiaal. Neem een houten bak. plaats er een as met twee wielen onder en men heeft een vervoermiddel, en als old man, wil ik in dit verhaal wat dagdromen over verkeer en ver voer. zo'n zestig jaar geleden, in de stad. Ja we woonden even bui len Middelburg, en spraken altijd van dé stad als het over gebeurte nissen daar ging. En U gelooft hel misschien niet. Maar er was enorm veel verkeer, zonder verkeers-politie, zonder al die stop- en verbodsborden, al leen rechts houden was bekend, en na zons-ondcrgang natuurlijk verlichting op de voertuigen. Het verkeer begon al heel vroeg in de morgen, want van buiten af kwamen de melkkarren de stad binnen rollen, of naar de fabrie ken. waar de melk werd verwerkt tot boter, of om te verkopen langs de huizen. Twee melk-fabrieken herinner ik me nog. De één op de Wal en de ander in de Wagenaarstraat. Zo ook de karren met groenten en aardappelen, of naar de veiling, of ook alweer voor de verkoop aan de burgerij. Ze kwamen met paardetractie of per handkar, soms van ver. Intussen gingen de wagens van de gemeente-reini ging. zich ook in het verkeer mengen, zoals de vuilniswagens. de tonnewagens we noemden ze Boldootwagens. immers er waren nog weinig W.C.'s en ook de rio lering was nog niet watje noemt. Ook de bezemwagens en de sproeiwagens op zomerdagen wa ren niet onbekend alsmede de handkarren met de straatvegers. Het werd al aardig levendig in de straten, maar dit was nog maar het begin. Dan begint er een stroom van an dere voertuigen te verschijnen, de wagens van Van Gend en Loos. de bodes, zoals de wagens van Ingel- se. Goudswaard. Daniëlse, enz. Niet te vergeten de verhuiswagens van Belderok en Van Roo, ook die van Hartog, en daar tussendoor weer een pianowagen van de fa. Mes. De tweewielige wagens van de Vlieger. Z.H.B.. en Pieterse, met dranken voor de dorstige burgers, die het konden betalen. En dan de kleine melkkarren met hun koperen bussen, in de zomer de ijskarretjes van vrouw Joziasse en Moens, voor twee cent een ijs wafel. er was een klein daggeldje mee te verdienen. In de winter mengen zich de ko- lewagens ook nog in al die drukte, en bij sneeuwval de arresleden. om tochtjes naar buiten te maken. Een één mansvoertuig is de prik slee, vanuit Arnemuiden via slo ten en watergangen komen ze op de vest. die kunnen er wat van. Wat te denken var, de hondekar ren. de hond onder de kar. of in het hondeluig, soms met muilkorf, iets uit de plaatselijke politie-ve- rordcning. En ik mag niet vergeten, de auto maat karren, de petroleum-ven ters. de scharesliep. het draaior gel. de voddekar en op gezette lij den. de karren met sinaasappelen en schardijn. Een minder leuk voertuig was de gevangeniswagen, met achter een hokje waar de twee veldwachters zaten, ze haalden van de trein de gedetineerden voor verhoor, landlopers, stropers, dieven, allen naar het Hofplein, meestal op klompen, met pet en snor. als kind was je er bang voor. of je had er medelijden mee. En dan al die soorten koetsen en koetsjes. Daar waren de dokters- koetsjes. of eigendom van de arts, of de huurkoetsjes van Wielema- keren Roose de stalhouders. Deze rijtuigjes werden ook gehuurd door de handelsreizigers, die bui ten de stad hun relaties moesten bezoeken. Ook bij bruiloften en begrafenissen, altijd weer die zelfde koetsjes, vooral het bruids koetsje met de bekende vosjes van Wielemaker. had altijd de nodige belangstelling bij het publiek. En dan de grotere koetsen, zoals de- landauers en vigelantes, meestal gebruikt door de elite van Mid>- delburg. vooral des zomers, voor een rondrit door Walcheren, of voor vervoer naar de buitenplaat sen. De Jan Plezier zorgde voor de nodige pret in de zomer, voor dagtochten door Walcheren, met allerlei gezelschappen, zoals fa milies. kaart-clubs, buurtvereni gingen enz. De koetsen versierd, en afgeladen met een vrolijk ge zelschap. de trek-harmonica mee genomen. en de nodige mond voorraad niet te vergeten, evenals een uitgebreide drank-voorraad, wat des avonds op de terugtocht goed te merken was. het bleef niet bij Fosco en spuitwater, ook de Bols was goed aangesproken. Donderdag was de dag van de boer en boerin, van 't gehele ei land kwamen met de bekende vc- rewagens. de boeren en boerinnen naar de markt gereden, met de volle korven boter en eieren, altijd een feestelijk gezicht, vooral in de zomer, ook al een grote trekpleis ter voor de toeristen, het is alles verdwenen, jammer. Dan waren er de bekende P.T.T.-wagens en karren, ook zij namen deel aan het verkeer. En bij al die wagens en karren, kwamen op gezette tijden de cir cuswagens van Hagenbeek Alt- hoff en circus Wilke de stad met een bezoek vereren. Ik heb ze al len gezien, en ook de voorstellin gen soms bezocht, op een vrij- kaartje. wat je wel moeilijk te pakken kreeg. Was er dan totaal geen motorisch verkeer. O. jawel, maar daar zijn we nog niet aan toe. Het rijwiel had al jaren zijn intree gedaan. hoofdzakelijk tweewielers. zo af en toe zag men een driewieler, meestal bereden door wat oudere mensen, die het rijden op een tweewieler niet aan durfden. Ik heb zelf heel wat mensen leren fietsen. Dat kwam. omdat ik werkzaam was als leer ling in een rijwiel- en motorzaak te Middelburg. Het Molenwater was het oefenterrein, en na enige kunde van het fietsen was de Veerseweg het verdere oefenge- bied. Ook de zakenmensen, had den het rijwiel als bezorgvoertuig. de zware transportrijwielen met mand of metalen bak voor op de bagagedrager. Vooral de slagers jongens. van Sam van Oss. met hun bekende rode bak voorop, hadden volop de belangstelling van de jeugd .wanneer die in het vizier kwamen, werd het volgend liedje gezongen: Sam van Os. de beer is los. hoort dat beest eens brullen. Snij het kop en poten af. dan kan je heerlijk smullen. Het ziekenvervoer naar het Gast huis in Middelburg vond plaats per driewieler, een voertuig met een bruin zeil over de brancard. En dan nu toch nog iets over het motorisch verkeer. Stoomrijtuigen. waren er slechts enkele, je had daar de locomobiel van de gasfabriek, en bij de aanleg van wegen de stoomwals, en ja niet te vergeten, de stoomtram. Middel burg-Dom burg. visa versa. De tram Vlissingen-Middelburg, heeft ook het stoomtijdperk mee gemaakt. maar is later overgegaan op electriciteit. Het benzinemonster? Inderdaad, het was ook al in Middelburg waar te nemen. In nujn kindertijd waren het hoofdzakelijk de artsen, de veeartsen, en enkele vertegen woordigers. die de stoomfietsen gebruikten; ik bedoel natuurlijk de motorrijwielen, toen stoomfiets genaamd. Mag ik nog enkele pro vinciale nummers noemen, het was de letter K. voor Zeeland, welnu K-736. Dr. Kindermann, K-1484 aannemer Dorlijn. K-1943. dhr. Lambermond wijn handelaar enz. Al spoedig, be schikten deze mensen over de au tomobiel. ook weer enkele num mers van auto's, die ik me herin ner. Dr. Schouten K-10. Mr. Adriaansen K-28. dhr. Hacken- berg K 127. de kinderen van toen maakten er een spelletje van deze nummers op te schrijven. En dan die pracht-wagens met een chauffeur in livrei, zoals die prachtige Hispano Suiza, van de burgemeester van Middelburg. Mr. Dumon Tak. Maar dat was al in de jaren twintig. De auto was al gemoderniseerd en wat het koets werk betreft juweeltjes. En dit was dan het verhaal van een dagdromer, ik heb het alles zo mee gemaakt en beleefd, een tijd om niet te vergeten. Maar ik wordt uit die droom ge wekt. een straaljager raast over onze woning, het verkeer van lie den. maar ja. het kan verkeren. Voorjaar 1983 W.A. Verbeek 76 jaar. Middelburg 500 gram Groko, zak 450 gram, SS*' „..JS.,23!jfe, T vele titels - St KAMPIOEN GOEDKOOP HUISHOUDEN C00SJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN «ekeh uH6 dmupleih .,«W >^5 v>v NOTENEXPneSSË Alle füialen zijn op maandagmiddag geopend. Bergen op Zoom St. Josephstraat 4 tel. 01640-53344. Breda Ridderstraat 8 tel. 076-144045. Middel burg Lange Delft 47 tel. 01180-12603. Oosterheide Zuiderhout 72 tel. 01620-26606. Oosterhout Arendstraat 23 tel. 01620-54252. Roosendaal Oude Markt 43 tel. 01650-69088. Rijen Stationsstraat 36A tel. 01612-3220. Steenbergen Kaaistraat 41 tel. 01670-63768. SPIEGELREFLEX STUNT Foto Verschuren stunt met Canon! De Canon T50 met 1.80/50 mm objectief plus de 244T electronenflitser heeft u nu voor een razendscherpe prijs. En tijdelijk krijgt u daar ook een gratis Canonboek bij.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 14