ÏJU- vjezk Ui DE SNUFFELMARKT De Faam en De Vlissinger Op heel Walcheren gelezen COUPONS DESSOTAPIJT voor de helft van de prijs 0p=0p POLYETHER MATRASSEN met 20 30 voordeel HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR: «VLOERBEDEKKING* POLYETHER MATRASSEN Z «VELOURS* POLYETHER PLATEN KARPETTEN DEKBEDDEN «GORDIJN VELOURS 2 in de VEILINGHAL te GOES Zaterdag 29 september r i Zojuist ontvangen groot aantal DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 26 september 1984 WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). Donderdag lot en met woensdag) HET MEISJE MET HET RODE HAAR vertelt het verhaal van de verzetsstrijdster Hannie Schaft. Hannie, een teruggetrokken en verlegen meisje ontwikkelt zich naar mate de verschrikkingen van de bezetting groeien tot een kei harde verzetsvrouw. Haar onver zettelijkheid hangt samen met haar onbezorgde opvoeding, haar karakter en haar rechtenstudie. De hoofdrol speelt Renee Sou- tendijk. De film is geregisseerd door Ben Verbong. 't Beest Goes, vrijdag 15 uur. Kaarten a ƒ5,— aan de zaal. DANS.LA VILLE BLANCHE heeft het thema 'vluchten'. De Zwitserse zeeman Paul (Bruno Ganze) vlucht in Lissabon voorde werkelijkheid. Hij verloedert op zijn hotelkamer. Zijn minnares verlaat hem, hij raakt zijn geld kwijt en vertrekt tenslotte toch maar naar Zwitserland. De regie van deze ZVU-film voerde Alain Tanner, Alhambra II Vlissingen, woensdag 20 uur en vrijdag 23 uur. ÖBLOMÖV van Nikila Mikhalov in Filmtheater Meccano Middel burg. donderdag 20.30 uur. Kaar ten 7,50 aan de zaal. LE DERNIER METRO is een beklemmende film van Truffaut. Lucas Steiner, een Duitse jood, moet tijdens de Tweede Wereld oorlog in Parijs voor de tweede keer onderduiken. De leiding van het befaamde Theatre Montmar- tre draagt hij over aan zijn vrouw Marion. Via verwarmingsbuizen geeft hij in het geheim regieaan wijzingen. In de hoofdrollen zijn te zien Catherine Deneuve en Ge rard Depardieu. Filmhuis Mecca no Middelburg, vrijdag en zater dag 20.30 uur. Kaarten a 7,50 aan de zaal. HANS, EEN LEVEN VOOR DF, DOOD van Louis van Gasteren beschrijft het leven van jonge Hans van Sweeden aan de hand van gesprekken met familieleden, vrienden en kennissen. Hans ver wierf eind jaren vijftig een repu tatie als bohémien in kringen van artiesten en hen die zich zo noemden op het Leidseplein. Als hij de dood boven hel leven ver kiest, wordt hij een soort Hol landse James Dean. Filmhuis Meccano Middelburg, maandag 20.30 uur. Kaarten f7.50 aan de zaal. CRIA CUERVOS van Carlos Saura gaat over het negenjarige meisje Ana. dat haar moeder on der vreselijke pijnen ziet sterven, terwijl haar vader vreemd gaat. Zij besluit hem te vermoorden Filmhuis Meccano Middelburg, dinsdag en woensdag 20.30 uur. Kaarten a 6.— aan de zaal. ERASER HEAD is een bizarre nachtmerrie van David Lynch. Door menige filmcriticus uitge roepen tot de meest walgelijke film uit de jaren zeventig, rijgt Lynch de meest akelige en afsto tende scenes aan elkaar, afschu welijk en mooi tegelijk. De Piek Vlissingen, donderdag 21 uur. Kaarten a 6.— aan de zaal. POLICE ACADEMY in Alham bra I Vlissingen. donderdag, vrij dag. maandag, dinsdag en woens dag 20 uur, zondag 14 uur. HET WEENSE HOERTJE OP HAAR HOOGTEPUNT is por no. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. In FOOTLOSE brengt Ren uit Chicago met swingende dans en muziek leven in een klein ingesla pen dorp. Alhambra II Vlissingen, donderdag en vrijdag 20 uur. za terdag en zondag 19 uur. Danser en choreograaf Antonio Gades zoekt voor zijn ballet versie van CARMEN een hoofdrol speelsters. In een dansschool vindt hij een meisje dat volledig aan zijn verwachtingen voldoet en zij heel nog Carmen ook. Alhambra II Vlissingen, zaterdag en zondag 21.30 uur. maandag en dinsdag 20 Middelburg: za. tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 15814. Visites aanvragen vóór 10 uur. Zo. tot 24 uur: M. Reijerse, Seisweg 29, tel. 13456. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: A. van der Griek. Badhuisstraat 46, tel. 12950. Zo. tot 24 uur: R.M. Thia- dens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zonder af spraak W.N. Osterman, De Kem- penaerstraal 2 tel.: 79791. Het hele weekend voor eigen patiën ten beschikbaar. Souburg, Nieuw land. Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za.: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, Oost-Souburg, 01184-61212. Zo.: J. Jansen, Oude Rijksweg 6. Nieuwland, 01182-1340. Visites aanvragen Scene uil 'Le Dernier Metro' YENTL in Grand Theater Goes, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur za terdag en zondag 19 en 21.30 uur. HOT LIPS is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. SJORS EN SJIMMIE EN DE TOVERRING. Sjors en Sjimmie hebben als dank voor hun hulp aan eeh bekende oudheidkundige een toverring gekregen. Alhambra II Vlissingen, zondag 14 uur. I(Donderdag tot en met vrijdag) Het balkan-ensemble LETNICA is gespecialiseerd in traditionele muziek uit de Joegoslavische re publieken Servië en Macedonië. De muziekgroep werkt zoveel mogelijk met authentieke instru menten. De Westpoort Goes, vrij dag 22 uur. ERNST REYSEGER is een jonge muzikant die een dynamische en rijk geschakeerde speeltechniek bezit. Hij is in staat om vanuit een simpel motief een langdurige im provisatie op te bouwen. Zijn cel- lospel is ritmisch zeer levendig en kent overeenkomsten met de free-funk. Zijn optreden is geor ganiseerd door de Stichting Nieu we Muziek Zeeland. Filmhuis Scene uil 'Hans, het leven voor de dood. Scene uil Oblonun vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Seroosker- ke. Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za„ zo.: O. Dijkstra, Oostkapelseweg 12. Grijpskerke, 01189-2523. Domburg, Aagtekerke, Weslka- pelle, Koudekerke, Zoutelande, Meliskerke en Biggekerke: vrij dag 18 uur tot en met zondag 24 uur: A.v.d. Made, Duinweg 59, Zoutelande, 01186-1282. West- en Midden-Walcheren: A. Stutterheim, Beukelmanstr. 8, Meliskerke. tel.: 01186-1760. TANDARTSEN; Spreekuur voor spoedgevallen za. en zq.: van 11 tot 12 uur: P. de Boer. Rouaansekaai 23. Middel burg, 01180-13320. APOTHEEK. Middelburg: dienst van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daar opvolgend: L.v.d. Boogert. Vrij landstraat 79. tel. 27471. Vlissin gen: Singel. Singel 9, 12730. VERLOSKUNDIGE.: H. Klompe. Doornenburg 91, 01184-71140. Geldt uitsluitend voor Vlissingen en Oost-Souburg. DIERENARTSEN: Dierenpraktijk Oostkapelle: Ou de Domburgseweg 33a,. 01188-1443. Behandeling kleine- huisdieren op afspraak. Vanaf vrijdag 18 uur Vlissingen en Mid delburg kleine huisdieren gezel - schapsdieren). Hel gehele week end heeft dienst: A. Ruys. Mid delburg. 01180-13118 en b.g.g. 01185-2069. Consult na telefo nisch afspraak. Middelburg: (grote huisdieren) 33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg: 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. WIJK VERPLEEG KI NDIGEN: Kruisvereniging Walcheren-Oost: Middelburg-stad: tel. 01180- 12228. Avonddienst tussen 17.30 en 22.30 01180-14366. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: tel. 01180-14366. Avonddienst vanaf 17.30-22.30: tel. 01180-14366. Koudekerke. Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande, Westkapelle, Domburg. Aagtekerke. Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: L. Vogelaar, Markt 36 Veere. 01181-339." West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: S.M. Slabbekoorn. 01184- 61843. Vlissingen-stad: B. de Moré, 01184-14019. Robert Long Meccano Middelburg, zondag 16.30 uur. Kaarten a 7,50 aan de zaal. Tijdens de vrouwendag 'Femme Fatale' treedt de mimespeelster IRENE STEVENSE op. Verder is er een workshop grimeren en zijn er stands met informatie en boe ken. 't Beest Goes, zaterdag 16 uur. De dichteres DIANA OZON doet haar inspiratie op tijdens reizen en ontdekkingstochten, onder ande re door Afrika. Haar manier van voordragen past in het straatje van Jules Decider en Bart Chabot. IDIOT SAVANT is een interna tionaal gezelschap en woont in Amsterdam. De muziek is een ei genzinnig soort dansmuziek dat de ene keer thuis hoort in een dis co. de andere keer in een circus. De dichteres en de band verzor gen samen een optreden tijdens de 'Femme Fatale'-dag van 't Beest Goes, zaterdag 22 uur. Kaarten a 6.— aan de zaal. Het SCHELDE LOODSEN KOOR geeft een concert op de hoek Walstraat/Lange Zelke Vlissingen, vrijdag 20.30 uur. In het teken van de orgelcompo nisten De Grigny en J.S. Bach staat de uitvoering van de orga nisten JOS VER POORTEN en LEEN DE BROEKERT*. Laast- genoemde zal het tiendelige Glo ria uit de orgeimis van Grigny spelen. Jos Verpoorten brengt de vijfde triosonate en de Fantasia en Fuga in g van Bach ten gehore. Oostkerk Middelburg, zaterdag 20 uur. Recht-voor-z'n-raap-rock brengt de Nederlandse formatie VEN GEANCE. De Brabantse -band- bestaat uit Leon Goessie (zang). Oscar Holleman (gitaar), Arjen Lucassen (gitaar). Jan Bijlsma Leinica Het Scheldeloodsenkoor (bas) en Matt Oligslager (drums). The Cavern Middelburg, zondag 15.30 uur. Kaarten in de voorver koop 8,- en op de middag 10.— aan de zaal. Eindelijk is het dan zover. Robert Long komt na tien jaar samen met anderen in het theater te hebben gestaan - voor het eerst met een soloprogramma onder de toepas selijke titel "ROBERT LONG SOLO". In totaal zal dit theater programma. dal in september be gint en zal doorlopen tot februari 1985. zo'n 90 voorstellingen om vatten. waarbij theaters door het hele land en een aantal in België zullen worden aangedaan. Aanleiding voor dit soloprogram ma is ongetwijfeld mede de schit terende LP "Dag kleine jongen", die in januari van dit jaar ver scheen. Een aantal titels van deze LP zal uiteraard in het soloprogramma aan bod komen naast een selektie van bekende oude werken. RO BERT LONG SOLO is kortom een theaterprogramma waarbij de Er is vrijwel geen land ter wereld waar het fotoboek NEDERLAND ontbreekt. En toch is deze uitgave nog maar net twee jaar in roulatie. Hel fotoboek Nederland dankt zijn succes dan ook aan een unie ke opzet. Het boek biedt een al geheel overzicht van hel dagelijks leven in ons land, met z'n dyna mische bedrijvigheid, z'n natuur, cultuur en z'n pluriforme bevol king. Het hele land wordt bestre ken van hel Driclanden-punt tot en met de Groninger Dollard. Een boeiend verslag van de huidige Nederlandse samenleving, de woon- en werkomstandigheden. Nederland als rccrcaticland en z'n historie. Trefzeker vastgelegd in 250 schit terende pagina-grote full-colorfo- to's en voorafgegaan door een vlotte en heldere inleidende tekst in de vijf belangrijkste handelsta len: Nederlands, Engels. Duits, Frans en Spaans. Dankzij deze opzet wordt het boek veelvuldig als relatiegeschenk gebruikt door het Nederlandse exporterend be drijfsleven. Het boek heeft dan ook in korte tijd een oplage be reikt van meer dan 35.000 exem plaren die alle via het bedrijfs leven hun weg hebben gevonden naar handelspartners over de ge hele wereld. "Nederland" wordt uitgebracht door Uitgeverij Jansma Terp stra te Leeuwarden, omvat 350 pagina's en kost ingebonden 37.50. Bedrijven kunnen op aanvraag hun bedrijfsnaam en lo go op de omslag laten drukken. Het boek is rechtstreeks bij de uitgever te verkrijgen. KINDERBOEKEN 1door Jon Smeek ens) Met dieren in kinderboeken is volgens sommigen van alles mis: Het duidelijkst is zijn afkeer van aangeklede aapjes en poesjes in rokjes is Midas Dekkers. "Nog steeds" schreef hij in NRC- Handelsblad, "maken onze kin- SLECHTS 1 x PER MAAND IS ER DAT ENORME ROMMELSPEKTAKEL Een groter aanbod van gebruikte tweedehands spullen is er bijna niet!! ÉÉN DAG LANG 225 KRAMEN OP 3000 m2 r - i V I i C deren kennis met het natuurlijke eco-systeem als een grote theevi site van doddige konijntjes en poezelige beertjes" (21 mei 1983). Een jaar lang had hij daarmee het laatste woord. Maar zie, in de zelfde krant schreef Rudy Kous broek later: "Gelukkig hel land waar kleuters eten uit bordjes met voorstellingen van Beatrix Potter en schortjes aanhebben waarop eendjes zijn geborduurd. Het zijn tekens die een zeker ni veau van beschaving begeleiden. In landen waar deze dingen niet worden gevonden is een mens zijn leven niet zeker, om van de dieren maarte zwijgen" (20 juli 1984). De balans lijkt daarmee in even wicht. ware het niet dat Annie M.G. Schmidt jaren geleden al schreef: "Waarom mogen de die ren niet aangekleed zijn? Ze mo gen niet aangekleed zijn van mijn pedagogische Tante Miep" (Van Schuitje varen tot Van Schendel). Aan kinderen is dit alles overigens niet besteed. Zij genieten bijvoor beeld al generaties lang van de dierverhalen van Beatrix Potter. Uitgeverij Ploegsma bundelde onlangs drie van de bekende klei ne deeltjes in een groot prenten boek: ALLE VERHALEN VAN PI ETER KONIJN. Behalve de verhalen van Pieter Konijn. Ben jamin Wollepluis en de Wolle- pluis-konijntjes bevat het ook het nog niet eerder in het Nederland- së vertaalde verhaal van Heer Vos. De prijs die men bij herdruk voor vier afzonderlijke boekjes in het kleine formaat zou moeten beta len. zal waarschijnlijk reden ge weest zijn ze te bundelen. Dat daarmee tevens een prijs betaald is aan het charmante karakter van de verhalen en de "leesbaarheid" ervan is jammer, maar niet echt bezwaarlijk. Het belangrijkste 'is dat .een nieuwe generatie kleine kinderen kan genieten van deze zorgvuldig vertelde en geestige verhalen over kleine dieren waar in ze vooral zichzelf en hun fami lie zullen herkennen. En het is onzin te denken dat kleuters ervan leren dat konijnen in blauwe jas jes lopen en pannekoeken eten. Alle verhalen van Pieter Konijn door Beatrix Potter. Uitgeverij PloegsmaA msterdam. Prijs J' 24.90. echte Long aanhanger zijn hart kan ophalen of een gelegenheid bij uitstek om met hem kennis te maken, want hij zingt meer dan ooit tevoren. Schouwburg. Mid delburg. dinsdag 20.30 uur. Lange Noordstra.U 56. Middel burg. GERA DAUVILLIER schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL-I LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot I en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg I ANNEKE RUIMSC HOTEL. I touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDEI REPTIELEN, AMFIBIEF.N EN INNER II V Dagelijks van 14 tot f7.30 uur. Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag '10 lot 12.30 uur. Biologisch Museum, Domburg I DE NATUUR IN ZEELAND EN DIEREN IN DE NATUUR. Da gelijks van 10 tot 17 uur. Nieuwstraat 25, Vlissingen 1001 JAAR LOODSWEZEN "ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. en op zaterdagmiddag. Stedelijk Museum Vlissingen I FORT RAMMEKENS historie en opgravingen van en uil de Waleherse vesting MaandagI tot en met vrijdag 10 tot 17 uur.zaterdag en zondag 13 lot 17 uur t/m 22 september. Galerie "De Wijnstock", Middel burg O I TO ZEEGERS kera miek, PIEN f STORM VAN LEEUWEN werken in textiel. Donderdag en vrijdag 14 tol 17 uur. zaterdag 11-12.30 en 14 tot 17 uur. Kunstuitleen Kuiperspoort Mid delburg, SANDER I I I I EL, schilderijen. Dinsdag t/m zater dag v 13.30-17.00 uur. Donderdag van 19 tot 21 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg, LEENDERT VAN DER POOL, acryl schilderijen, tekeningen, etsen. Dinsdag en donderdag van 10 tot 17 uur. woensdag en vrijdag van 13 tot 17 uur. Zaterdag van 10-13.00 uur en van 19 tot 21.00 uur. De Vleeshal Middelburg KIJKEN NAAR LANDSCHAP met foto's van onder andere Wim Riemens, J. Marinissen, Sophia v.d. Heuvel en Ben Sielt en binnenhuisarchi tectuur van Cora Mesman. Verder een samenwerkingsproject lussen de Rijks Pedagogische Academie te Middelburg en twee basis- schoolklassen. Dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 u uur. Dam 43 Middelburg MARCEL! BROODTHAERS. Donderdag 5 tot en met zondag 14 tot 17 uur. Opening 29 september. Zeeuws Museum Middelburg RONALD MULLIE, schilderijen en landschappen, op Zeeland geinspireerd. Werkdagen 10 tot 17 uur, zaterdags 13.30 tot 17 uur. Grote Kerk Veere ROOSEVELT het leven en werken van deze be roemde Amerikaanse president, die in 1945 overleed. Weekdagen 10 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Marconi weg 12 Tol. 01184-65923 Vliasingan bij PZEM-cantrala achtar MTS Vrijdagavond koopavond Geopand van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur an van 1.30-5.00 uur, zatardag van 10.00-4.00 uur

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 10