Henk Meijer: 'Een boerderijproject voor zwakzinnigen op Walcheren is onmisbaar' Geringe kansen, toch proberen Middelburgse bandparodist Fred Thomas in opmars 'Hennie Huisman vond een optreden in zijn playbaekshow niet goed voor mijn carrière' Fl VERSCHOORE HAPPY HOUR HET WEEKBLAD WALCHEREN deVLissinger dames mode Cursist ZIKV: 'Ik zie dit als lekker knoeien met klei en als het niet lukt, gooi ik het gewoon terug in de emmer' VOORRONDE EUROPESE TITEL MOTO-BALL IN VLISSINGEN SABATIER 9.90 Maritiem Hotel Brittannia Potloden Ouders Uniek Carnavalsvereniging Playbaekshow NU: RAAKT U HAAR KWIJT? BRITANNIA Lj9i <4 oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave- provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60 oostbus 18 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse. 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54. Vandaag (woensdag 26 september) opent gedeputeerde J.B. Ventevogel het Krekenpad. een lange afstand wandelpad van Bergen op Zoom. via Mulst en Sluis, langs de Walcherse kust, via Noord-Beveland naar Zierikzee. Daar sluit het Krekenpad aan op een reeds eerder genoemde gevormde wandelroute, die in totaal 2500 km lang is. Bij de opening van het Krekenpad zullen twee gidsen worden gepresenteerd met daarin de belangrijke gegevens over het lange wandel pad in Zeeland. Deze gidsen zijn vanaf oktober verkrijgbaar bij ANWB. VVV's en bij de boekhandel. De eerste gids beschrijft voornamelijk het Zeeuws-Vlaamse gebied. De tweede het gebied langs de Zeeuwse kust. Plaatselijke vrijwilligers, waaronder de Kazan de Wolf- groep uit Middelburg en de Pieter Marizstam uit Vlissin gen. hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de gids. Ook talrijke natuurbeschermingsgroepen hebben meege werkt. Op Walcheren voert de route langs de kust. Net als in de andere gebieden is vooral gezocht naar een pad door een bosrijke omgeving en bij voorkeur onverhard. Deze wandelroute kwam tol stand dank zij de inspanning van de Stichting LAW (Lange Afstand Wandelpaden). In die stichting participeren ANWB. het NIVON. de Neder landse Wandelsportbond. Scouting Nederland. Nederlands Touristcn Kampeer Club en Scouting Nederland. HHET KREKENIPAD 1 Een wandeling door het DEZE WEEK IN Andre Lokkervan op perman tol zelfstandig on dernemer in Uit het Zaken- hart. Van gemeenteraad lot bingo. Het staat allemaal in Korte informatie. De nieuwe R5 en een nieuwe Yugo bestelwagen in Van Bougie tot Bumper. Het aanbod van het ZIKV (Zeeuws Instituut voor Kunstzin nige Vorming) in Middelburg is dit nieuwe seizoen weer met een aan tal nieuwe cursussen toegenomen. Het zijn de cursussen ruimtelijk vormgeven, een kennismakings cursus tekenen, textiel, werken met klei en ruimtelijk vormgeven voor 65 ers, een vervolgcursus dramatische expressie en een kortlopende cursus kunstgeschie denis. Voor al deze cursussen zijn nog aanmeldingen mogelijk bij het ZIKV in de Kuiperspoort 21. Dat er nog plaatsen vrij zijn (hoewel de meeste cursussen begin sep tember al zijn begonnen) is vol gens stafdocente Annelies Soet te wijten aan 'de nieuwigheid'. De kortlopende cursussen zoals kunstgeschiedenis en dramatische expressie beginnen bovendien pas wanneer er voldoende aanmel dingen zijn. De oriëntatiecursus voor 65 ers start na de herfstva kantie. In verband met subsidie (in het kader van de decentralisatie valt het ZIKV onder de welzijnsplan- nelies Soet: "Met oriëntatiecur- ning van de gemeenten) dient zich sussen bereik je dat mensen be- nog een noviteit aan binnen het wuster kiezen voor een bepaalde ZIKV. namelijk een open atelier, cursus. Met een bewuste keuze De wens van de gemeente is dat er krik je in feite het niveau ook al voor een grotere doorstroming omhoog". wordt gezorgd van cursisten. An- De meeste cursussen zoals beeld- nelies Soet: "Er wordt dan meer houwen draaien op dit moment al gewerkt naar niveau. Daarbij be- op volle toeren. Een van de nieu- doel ik niet dat er gewerkt gaat welingen van deze cursus gaf een worden naar diploma's want het aardige omschrijving van zijn moet een vrijetijdsbesteding blij- motief om een cursus bij het ven. Waar het om gaat is dat ZIKV te beginnen: "Ik zie het als mensen die al jaren een cursus lekker knoeien met klei en als het volgen en een zodanig niveau be- niet lukt gooi je het weer gewoon reiken dat ze praktisch zelfstandig terug in de emmer", kunnen werken, daar ook de ge- En zo moet de sfeer volgens An- legenheid voor krijgen". nelies Soet ook blijven al ga je Kort gezegd komt het erop neer werken met niveau's. "We hoeven dat ervaren cursisten de ruimten hier geen voldragen kunstenaars van het ZIKV kunnen gebruiken af te leveren. Als blijkt dat iemand om te werken terwijl de docenten inderdaad talent heeft en bijvoo.r- zich meer kunnen richten op de beeld naar de academie kan gaan nieuwkomers. is dat heel erg meegenomen maar Dit open atelier zal echter pas in de eerste plaats zijn deze cur- binnen 2 a 3 jaar worden gereali- sussen echter bedoeld als hobby", seerd. Voorlopig wordt naar dit Voor meer inlichtingen over cur- systeem toegewerkt met jaarlijks sussen en aanmeldingen kan men kleine veranderingen zoals dit terecht bij het ZIKV, Kuiper jaar de oriëntatiecursussen. An- spoort 21. 01180-33095. In zijn eindnota voor de opleiding HBO Inrichtingswerk in 1983 kon digde Henk Meijer (30) het al aan: een boerderijproject voor zwakzin nige mensen, daartoe zou hij een poging ondernemen in de regio waar hij zou komen te werken en te wonen. Meijer werkt nu in een 'fasehuis' van Vijvervreugd in Middelburg. Zijn grootste wens: op Walcheren een boerderij, waar zwakzinnigen voor een groot deel voor zichzelf kunnen zo gen. Voorbeelden elders toonden reeds aan dat onder meer boerde rijprojecten of andere kleinschalige opvang in veel gevallen te verkiezen is boven inrichtingen. Ondanks deze - door velen beves tigde - wetenschap blijft klein schalige opvang echter vaak ha ken achter bureaucratisch angels. WSW-wetten. inrichtingen die aan minima moeten voldoen en liever het zekere voor het onzeke re nemen, zijn zaken waar initia tiefnemers zoals Henk Meijer vaak over struikelen. Niettemin wil de inrichtingswerker er Meijer aan de weg timmeren. Hij hoopt - en rekent er een beetje op - dat meer mensen in Walcheren zich bij hem zullen aansluiten, om dal doel te verwezenlijken. Dit on danks het feit dat mensen op Tholen onlangs een soortgelijk initiatief aan het hoogste puntje van de kapstok hingen. De bu reaucratie deed hen de das om. Waarom wit hij desondanks tm h proberen een boerderijproject op Walcheren te verwezenlijken'' Meijer: Voor veel zwak/innige jongens en meisjes die nog thuis wonen, komt het moment dal zij het ouderlijk huis moeten verla ten. Hun keuzemogelijkheden, voor zover zij daartoe in staat zijn. zijn beperkt en meestal vindt er totaal geen aansluiting plaats op het milieu waaruit zij komen. Daardoor kan een verhuizing naar een inrichting vaak negatieve effecten hebben op het welbevin den van de zwakzinnige mens. die verhuisde". Meijer constateert vervolgens dat Walcheren een sterk agrarisch karakter heeft, zwakzinnigen zijn daarom afkomstig uit dat milieu. Komen ze nu op Vijvervreugd bijvoorbeeld, dan worden ze naar de arbeidstherapie gestuurd waar ze potloden in een doosje moeten doen of veiligheidsbrillen in el kaar zetten. Lel wel: voor sommi gen is dat uitstekend. Maar ie mand die van een boerderij in zo'n strak georganiseerde inrich ting komt. zal zich meestal niet zo op z'n gemak voelen. Ik pleit 'aarom stomweg om op Walche ren. en in lëite voor heel Zeeland, de keuze mogelijkheden te ver groten. Naar mijn opvatting is .een boerderij-project onmisbaar in deze regio". Meijer geeft toe dat Vijvervreugd veel goed werk doet in het belang van de zwakzinnige bewoners. De diverse fasehuizen, waar de zwakzinnigen redelijk zelfstandig leven zijn daar voorbeelden van. "Maar Vijvervreugd zal zelf nooit het voortouw nemen, noch een initiatief ondersteunen voor een Henk Meijer: 'Een verhuizing naar een inrichting heej't vaak negatieve effecten boerderij project, meent Meijer. Hij legt uil: "Vijvervreugd is ge bonden aan een minimum aantal bewoners. Men zal daar dus alles in het werk stellen om zoveel mo gelijk boven dat minimum te blij ven. Elk initiatief dal het aantal bewoners op Vijvervreugd kan laten verminderen wordt dus niet ondersteund. Dal wil overigens niet zeggen dat de directie het daarom zal torpederen. Maar steunen zullen ze het zeker niet". Hoewel talrijke onderzoeken er op wijzen dat kleinschalige op- Enkele Europese topploegen moto-ball (motorvoetbal) meten zich op zaterdag 29 september op het sportcomplex Baskensburg in Vlissingen. Engeland, Spanje, Burlgarije en Nederland spelen op het aroda-veld tegen elkaar voor een plaats in de finale voor het Europees kampioenschap. Zowel 's middags als 's avonds komen de moto-ballers in actie. De organisatie van dit ongetwij feld spannende evenement is in handen van de motorsportvere niging De Uitlaat uit Vlissingen. De eerste wedstrijd is al meteen een knaller. Om vijf minuten voor half drie treedt Nederland aan tegen het sterke Bulgarije. Om 15.40 wordt de wedstrijd Spanje-Engeland gespeeld. Tij dens het avondprogramma spelen Bulgarije en Spanje tegen elkaar. (19.55 uur) en Engeland en Nederland (21.10 uur). Heel interessant is trouwens ook de periode van vijftien minuten voor de wedstrijden als de spelers en motoren warm draaien. De wedstrijden worden gespeeld op een veld met afmetingen van een voetbalterrein. Er komen vier veldspelers en één doel man in actie. De wedstrijden duren twee keer vijfentwintig mi nuten. Eén van de arbiters is overigens een Zeeuw, de heer Meijer uit Oost-Souburg. Het Europese kampioenschap Moto-balla wordt dit jaar in Ne derland gespeeld vanwege het tachtigjarige bestaan van de KNMV. "Ik vind het heerlijk als ik zie dat er nog mensen zijn die uitbundig kunnen lachen. Ik geniet van elk moment dat ik het publiek kan vermaken. Als je meemaakt dat iemand als een slappe pop van zijn stoel valt van het lachen is mijn avond goed. De essentie van ieder optreden is dal ik inspeel op het aanwezige publiek, de eerste zijn het belangrijkste. Als ik voel dat ik goed zit ben ik niet meer te hou den". Aan het woord Fred Thomas. 25 jaar, geboren en getogen in Mid delburg. bandparodist. Voor het eerst sinds anderhalf jaar is de Middelburger weer terug op een Zeeuws podium. Op vrijdagavond 28 septemher zal Fred Thomas zijn grappen aan de hand van een met zorg samengestelde band uit dragen in bar-dancing Cheesy aan de Kaasboerwcg in Biggekerke. Bij diegenen die Fred Thomas al eens hebben zien optreden, dringt zich onwillekeurig de vergelijkirig op met de immens populaire André van Duyn. Niet dat Tho mas de pretentie heeft zich te spiegelen aan een van Nederlands grootste komieken, maar de aard van zijn act en de professionele wijze waarop Thomas bezig is, laat zien dat hij vasl.van plan is de Nederlandse top in de show- wereld te bereiken. Thomas, enigszins terughoudend over de vergelijking met André van Duyn: "Ik wil zeker niet pio- beren André van Duyn te imite ren. Dat kan ook niet. Die man is uniek. Daar is geen vervanger of opv.olger voor. net zo min als voor mannen als Elvis Presley of Toon Hermans. Fred Thomas is al van zijn zeventiende jaar af bezig met het componeren van bandparo- diën en heeft zich sindsdien, zoals hijzelf zegt. een professionele in stelling verworven. "Een profes sionele instelling is noodzakelijk in de show-wereld. Ik ben zelf vrijwel hele dagen met mijn act bezig. Veel bandparodisten laten bijvoorbeeld hun band door an deren maken, ik doe dat altijd zelf. Daar gaat op zich al veel tijd inzitten. Temeer daar ik hem steeds aan de actualiteit aanpas", aldus Thomas, die inmiddels al optredens heeft verzorgd met sterren als Saskia en Serge. Maria Verano. The Blue Diamonds en Anita Meyer. Hoe komt iemand er nu toe zich binnen het artiesten vak te speciali seren als bandparodist? Thomas: "lk was op zeventienja rige leeftijd lid van de Carnavals vereniging-Zuid in Middelburg. Ik deed mee aan toneel'en ver zorgde voor de kinderen wel eens een playback evenement. Op een gegeven moment hoorde ik een bandparodist op de radio en ik raakte daardoor zo geobsedeerd dat ik zelf banden ben gaan ma ken op de recorder van mijn zusje. Op aanraden van diverse mensen ben ik ermee door gegaan. Ver volgens kwamen de optredens en voor je het weet raak je eraan verslaafd. Ik hou ervan als men sen om mij lachen, handtekenin gen vragen, kortom de hele en tourage. Na een optreden rijd je echter als gewone jongen over de snelweg weer naar huis met de zelfde gevaren die iedereen loopt". In zijn jonge carrière heeft Fred aan diverse talentenjachten mee gedaan. Zo werd hij, na diverse voorrondes te hebben gewonnen vierde tijdens de landelijke Sony Screentest '83. stonden er goede recensies over zijn optreden in ondermeer de Hitkrant en het Utrechts Nieuwsblad en kreeg hij lovende kritieken van Hennie Huisman, bekend presentator van de KRO'playbackshow. Een show. waarin Fred overigens op advies van Hennie Huisman zelf niet is opgetreden. "Hij vond een optreden in de playbaekshow niet goed voor mijn carrière. Zelf heb ik ook niet zo veel ambitie om op de televisie te komen. Naast de vele voordelen die het biedt is de act erg moeilijk uit te voeren op televisie. Verder is je band natuurlijk bij het hele Nederlandse publiek bekend. Ik wil eerst nog een jaar door het land trekken om nog meer erva ring op te doen", legt Thomas energiek uit. Stuwende kracht achter de Mid delburger is zijn verloofde Erna Verbeek, die hem bij vrijwel elk optreden in binnen-of buitenland begeleidt als. zoals Fred zelf zegt: "techniceuse". "Daarnaast fun geert zij als mijn graadmeter. Haar aandeel is erg groot. In de afgelopen jaren heb ik echt wel eens op het punt gestaan om er mee te stoppen. Zij stimuleert me dan om toch door te gaan. Zij geeft kritiek, daar leer ik van, maar ze geeft ook complimenten na een goed verlopen optreden. Ze geeft me vertrouwen op mo menten dat ik hel hard nodig heb", aldus Fred, die aangeeft dat ook zijn ouders een belangrijke rol spelen. "Je wilt toch datje ou ders trots op je zijn. Ook dat is altijd een stimulans om door te gaan". Fred Thomas bij zijn apparatuur vang in het belang is van h-l wel wezen van de zwakzinnigen, heb ben ook de ouderverenigingen in Zeeland weinig interesse om sa men met Henk Meijer in zee te gaan. De oudervereniging Phila delphia (op christelijke grondslag) wil er totaal niets van welen. Uit de oudervereniging op algemene grondslag, de VOGG, kwam wel geteld één positieve reactie. Toch weet iedereen - zo neemt Meijer dat aan - dat de reeds bestaande boerderij projecten in Gouda (sinds 1973) en in Egmond aan de Hoef en Alphen aan de Rijn. bei de van recentere datum, het zeer goed stellen en zich reeds voor een groot deel zelf kunnen bedruipen, mede dankzij de inzet van ouder verenigingen. "Er is daar vreselijk gelobbyed met de politiek", grijnst hij. "En dat zullen we hier ook moeten doen". Dan citeert hij uit het maandblad Klik voor de zwakzinnigenzorg: "De boerderijprojecten in Neder land maken het goed. De overheid beziet ze met sympathie, maar een beleid om meer van dit soort kleinschalige projecten te kunnen opzetten is er nog steeds niet". Dat komt volgens Meijer omdat er bij het opzetten van bedrijven de arbeidsinspectie en allerlei ander soort controlerende machten op de loer kunnen gaan liggen en waar dat maareffe mogelijk is met de wet in de hand de zaak kunnen vertragen of zelfs stopzetten. "Ik vermoed dat dit ook in Tholen is gebeurd, waar de groep al ver ge vorderd was met plannen ma ken". In zijn eindnota voor de HBO- opleiding stelt Meijer ook al vast dal de voorbereidingen niet pro bleemloos kunnen verlopen. Bij een boerderij project krijgen de initiatiefnemers te maken met twee ministeries, namelijk WVC en Sociale Zaken en Werkgele genheid. Dit komt doordat het woongedeelte en het werk (de boerderij) aan elkaar zijn gekop peld. En in tegenstelling tot bij voorbeeld de sociale werkplaatsen is op een boerderij niet vast te stellen wanneer een 'klus' is afge lopen. Soms kan hel werk ook niet worden uitgesteld. Niettemin stelt de Arbeidsinspectie eisen aan het maximum aantal gewerkte uren. De beide genoemde ministeries hebben tot op heden geen enkele poging gedaan om boerderijpro jecten mogelijk te maken. Een dergelijk project opzetten kost dus enorm veel geduld en vraagt no gal wat incasseringsvermogen van de initiatiefnemers. Wie deson danks Henk Meijer wil steunen, kan contact met hem opnemen. Zij adres: Noord weg 59 in Mid delburg. telefoon 01180-16818. VIGTORIIMOX ZAKMESSEN KEUKENMESSEN SCHAREN KOKSMESSEN SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180 13221 Een 30x40 cm. kleurenfoto van eigen negatief of dia! Breng snel Uw foto's bij FOTO BACK voor vakafwerking en U betaalt alleen de goede foto's. COMBI-LIO FOTO-FILM-VIDEO Gezond haar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt. Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Ka der: Cappers. Inl. en fol- Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlich ting. Tel. 01 184-14081 Vlissingen ZIJNEN z CD 'QD •rH CG CO MARITIEM HOTEL Boulevard, Vlissingen tel. 01 184-13255 Elke vrijdag van 1 7.00-1 8.00 uur in de bar Drankjes halve prijzen

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1