Reparatie remschijven zonder demonteren bij uit C? het akealart Kcitc Tiemen Alink maakt houten producten op bestelling Pluspunt woningen met patriciersgevels Damesmodehuis Baars-Sijbrants heropend met nieuwe directie en nieuw interieur Woensdag 5 september 1984 DE VUSSINGER MAKELAAR BART HEEFT SUCCES Sinds kort alleen Al langer alleen 1 Mei-komitee Majorettenfestival Rooie vrouwen KLEINSCHALIG BEDRIJF OP INDUSTRIETERREIN Autosport Verzamelbeleid Kynologenclub Toertochten Alliance Francaise Ter Mantelinge Borstvoeding Fotowedstrijd Prestatieloop Midgardkrant Gehandicapten Kerkdienst Toertocht 't Beest Gehandicapten Partij van de Arbeid Culturele Dag Minderheden Vrijwilligers Milieucursus V rouwenassertiviteit Arsenaal Antie-racisme/fascisme Van Schagen Beaufortstraat Leegstand Uit in Vlissingen Bevrijdingsfilms Buurtcafé Fotowedstrijd Schaakclub Culturele Raad Binnenstad Jeugdvoetbal Huurderscomité Gravestraat Coopertest Rekreatiesport Schildersbuurt Anti-kernenergie Boek K.M.S. Het remsysteem is een enorm be langrijk deel van de auto. Qua veiligheid misschien wel het be langrijkste. De reparatie aan dit crusiale deel van de wagen is niet goedkoop. Het garagebedrijf Goedbloed. aan de Oostperkweg in Middelburg, zegt een remedie te hebben tegen de hoge kosten. Een voor Zeeland splinternieuw apparaat kan zo op de remschij ven worden gezet om groeven en andere beschadigingen weg te ha len. Volgens Peter Goedbloed is dit automatische apparaat van om en nabij de tienduizend gulden aan geschaft om de klant nog meer tegemoet te komen. "Er zijn auto's waarvoor een nieuwe remschijf helemaal niet zo duur is. Maar de meesten zijn wel behoorlijk aan de prijs. In doorsnee kost een schijf toch al gauw tegen de twee honderd gulden. Met dit apparaat maken we de auto weer veilig voor een prijs die zo rond de tachtig gulden ligt voor twee schijven, exclusief arbeidsloon. Komt een doe-het-zelver met een losse schijf, dan is de prijs uiteraard goedkoper omdat het apparaat, de zogenaamde remschijfdraaier, dan niet aan de wagen moet wor den gemonteerd". Om de remschijfdraaier zijn werk te laten doen. behoeven alleen de banden te worden gedemonteerd (op de brug) en de klauw mei remblokjes worden losgemaakt. Daarna kan het apparaat worden gemonteerd en exact ingesteld. Het afdraaien kan dan beginnen. Peter Goedbloed voegt er nog aan toe, dat ook de lagers niet behoe ven te worden losgemaakt. En niet losmaken, betekent dat ze niet hoeven te worden vernieuwd, zoals dat bij veel auto's vaak noodzakelijk is. Goedbloed gaat nooit verder dan de aangegeven minimum dikte voor de schijf toestaat. Het bedrijf van Peter en (broer) Richard had al de naam van rem- Peter en Richard (voorgrond) Goedbloed bij de remschijfdraaier. menspecialist (mede vanwege de remmentestbank). "Met deze ma chine kunnen we de service nog groter maken en ons image als onderhoudswerkplaats opvijze len. Vooral omdat nog velen den ken dat we in de eerste plaats een slopersbedrijf zouden zijn. Ooit was dat het geval. Maar de slope rij is nog slechts bijzaak". Goed bloed zegt wel gebruik te maken van de sloperij door bijvoorbeeld goede schijven uit sloopauto's te halen en deze met het apparaat te bewerken, waarna ze als 'voor raad' kunnen worden opgeslagen. Makelaar Bart uit Krabbendijke blijkt een goed zakelijk inzicht te hebben. Toen hij afgelopen winter zijn Pluspunt-woningpro ject presenteerde, waren de reacties wat lauwtjes. Hij bleef ech ter optimistisch en blijkt gelijk te hebben gehad. Het Pluspunt project werd een succes. Zo'n succes zelfs dat hij aan de bes taande woningen - de eerste worden binnenkort opgeleverd - een nieuwe serie toevoegt: nieuwbouwwoningen met een 17e eeuwse gevel. Ook voor deze woningen is een premieregeling van toepassing. De actie van Makelaardij Bart richt ziel Midden- en Noord-Zeeland. De formule voor de te bouwen woningen luidt .waliteit en comfort tegen acceptabele prijzen. Dat geldt o v voor de te bouwen woningen met de patriciersgevels. Bart eent dat deze aanbieding een gat in de markt kan vullen. Dat Ifde meent hij van het gehele Pluspunt-project. "Aannemer Ligtendag heeft in zeven maanden tijd zijn perso neelsbestand verdubbeld van vijftig naar honderd mensen". De prijs van de Pluspunt-woningen inclusief grondkosten be draagt rond de 150.000 gulden. Damesmodehuis J.C. Baars-Sij brants aan de Nieuwe Burg in Middelburg is sinds kort overge nomen door Lia en Ray Herse- voort. De nieuwe eigenaars heb ben de zaken fors aangepakt. Niet alleen is het gehele interieur ver nieuwd maar ook de collectie kle ding is drastisch verjongd. Konden voorheen slechts de oudere dames in het Middelburgse modehuis te recht voor hun kleding, nu is er bij Baars-Sijbrants een nieuwe sport ieve stijl ingevoerd voor dames van zo rond de vijfentwintig tot tachtig jaar. Het exclusieve genre is ech ter gehandhaafd. Lia Hersevoort is overigens geen onbekende voor de 'oude' klanten van het mode huis. Zij werkte er al driejaar als verkoopster. "De naam Baars-Sij brants hebben we zo gehouden omdat die een begrip is in Mid- delburg", stelt mevrouw Herse voort vast. In enkele weken tijd - de zaak was toen gesloten - is het interieur met eigen krachten en naar eigen in zicht veranderd tot een moderne en sfeervolle modezaak waarin de japonnen, mantelpakken, rokken en blouses nu overzichtelijk en in groepen bij elkaar hangen. Het geheel is uitgevoerd in een licht grijze kleur. Een verlaagd plafond geeft de winkel een bijzonder stijlvol aanzien. Veranderingen aan gekochte kle ding worden gratis uitgevoerd. Hiervoor heeft het modehuis een coupeuse in dienst. De vernieuw de zaak is dagelijks, behalve 's maandags, geopend van negen tot half zes. Tussen halfeen en halft- wee wordt er een lunchpauze ge houden. Tijdens de openingswe ken zijn er zolang de voorraad strekt enkele leuke attenties voor de klanten die bij de vernieuwde zaak kopen. Fiom-Zeeland start donderdag middag 20 september te Middel burg met een groep voor alleen staande ouders. Deze groep is voor moeders en vaders die sinds kort alleen zijn komen te staan door scheiding of door verlies van de partner. De groep komt bij el kaar om te praten over onderwer pen als: opvoeden in je eentje; vader en moeder tegelijk moeten zijn; hoe om te gaan met reakties uit de samenleving; de gevolgen van de scheiding, omgangsrege ling en kontakten met familie. Donderdag 20 september om 14.00 uur is de kennismakings- middag. Voor meer informatie kunt u terecht bij Fiom-Zeeland. Varkensmarkt 1 te Middelburg. Tel. 01180-273 11. Woensdagavond 12 september begint Fiom-Zeeland te Middel burg weer een groep voor alleen staande ouders. Het motto is: "samen ben je sterker". Deze groep is bedoeld voor alleen staande vaders en moeders die al wat langer alleen zijn en graag eens andere alleenstaande ouders willen ontmoeten om ervaringen en informatie uit te wisselen over allerlei zaken die met alleen staand ouderschap te maken heb ben. Behalve samen praten kan er ook samen iets gedaan worden, bijvoorbeeld: ontspanning zoe ken, zoals uitstapjes maken, iets regelen voor de weekenden en feestdagen, samen op vakantie gaan, op eikaars kinderen passen, elkaar helpen bij allerlei klusjes thuis. De kenningsmakingsavond begint woensdag 12 september om 20.00 uur. Inlichtingen: Fiom-Zeeland, Varkensmarkt 1 te Middelburg, tel.: 01180-27311 Het 1 Mei-komitee begint met de voorbereidingen voor de dag van de arbeid in 1985. Maandag 10 september komen de leden van dit comité bijeen in de Zwaan aan de Kromwegesingel in Oost-Sou burg. Tijdens deze eerste verga dering. die om 20 uur begint, wordt gesproken over de plaats, de accommodatie, het thema, de sprekers, de demonstratie van an dere zaken rond de viering van de eerste dag van mei '85. Verder staan de benoeming van de bes tuursleden op het programma en wordt aandacht besteed aan de fi nanciële stand van zaken. Voor deze vergadering zijn vakbonden en andere progresssieve organisa ties uitgenodigd. Het comité is nog dringend op zoek naar een nieuwe secretaris. Informatie geeft Louis Peperzak, telefoon 01180-15633. Maar liefst 25 majorettengroepen uit verschillende plaatsen in het land nemen zaterdag 15 septem ber deel aan het achtste majoret tenfestival in het Scheldekwartier in Vlissingen. Het festival wordt onder meer georganiseerd door de Showgroep Vlissingen en de per soneelsvereniging van De Schel de. Vlissingens burgerrieester drs. Th. J. Westerhout opent het festi val om 10 uur. De netto-opbrengst gaat naar de stichting Ons Zee land, die een gesproken weekblad uitgeeft voor degenen die niet kunnen zien of lezen. De Rooie Vrouwen in de PvdA houden vrijdag 7 september hun jaarlijkse gewestelijke contactdag. Deze begint om 9.45 uur in de Concert- en Gehoorzaal in Mid delburg. Na de vertoning van de film 'Vijf voor twaalf over de derde wereld-problemen - spreekt Evelien Herficens. 's Middags treedt hel Internationaal Zuur stoktheater op. De landelijke contactvrouw, Jeanne Hoogen- doorn. sluit met een toespraak. Sinds drie jaar heeft Tiemen Alink (52) een bedrijf vóór kleinmeube- len aan het industrieterrein Ramsburg in Middelburg. Hij wil zijn werk niet ambachtelijk noe men - "negentig procent gebeurt met machines" - maar benadrukt wel dat hij en zijn 21-jarige zoon Jan geen confectie leveren. Bij de meubelmakers kan iedereen te recht. Een idee of tekening voor een meubelstuk, of ander product dat uit hout moet worden vervaar digd, wordt zo uitgewerkt. "Maar eerst maak ik een werktekening en vraag de klant of hij het zo heeft bedoeld. Ook wordt de prijs opge geven. En dat is een maximum prijs. Een werkstuk is eerder goedkoper, duurder beslist niet", zegt hij resoluut". Een voorbeeld: Iemand wil een salontafel laten maken. In de ge vestigde meubelzaken vindt hij niets naar zijn gading. Hij maakt een krabbeltje op papier en over handigt dat aan Alink. Deze maakt er een werktekening van en legt het een dag later voor aan de klant. Hij adviseert er tevens een houtsoort bij. De prijs ligt dan tussen de 150 en 200 gulden. Tiemen Alink is een geboren Drent. In Assen groeide hij op en werkte daar ook als bedrijfsleider bij de TT. "In het aannemersbe drijf van mijn vader wilde ik ei genlijk liever niet. Niettemin ben ik toch in de bouw terecht geko men". Zo'n zestien jaar geleden verhuisde hij naar Middelburg. Eerst werkte hij als voorman bij Kodde in Veere en later bij Van Gilst in Serooskerke. In 1976 kreeg hij echter de kriebels en be gon zelfstandig. Samen met zijn vrouw Jannie opende hij in dat jaar aan de Herenstraat een win kel met houten gebruiksvoorwer pen. Achter die winkel richte de heer Alink een werkplaats in, die echter al spoedig te klein bleek. In 1977 verhuisde het gereedschap en de werkbanken naar de St. Jansstraat, het pand waar nu de Glazenier is gevestigd. De winkel aan de Herenstraat is er nog steeds, de werkplaats is nu ver huisd naar Ramsburg, de Rams- burgerweg 5. "Onze zaak aan de Herenstraat is trouwens te koop", onthult Alink. "Mijn vrouw komt dan hier in deze zaak om te hel pen, onder meer in de show room". Behalve een werkplaats is er in het complex van Alink namelijk ook een aantrekkelijk ingerichte showroom. De firma Alink mag zich echter niet begeven op het terrein van de detailhandel, dat verbiedt de gemeente. "We ver kopen dan ook niet hier te plek ke", legt hij uit. "We showen wat er bij ons te koop is, en dat kunnen de mensen bestellen. Het arsenaal producten dat we voeren varieert van een bijzettafeltje tot een eiken trap. Bovendien hebben we ons gespecialiseerd in Hoza-winkel- betimmering. Diezelfde onderne ming heeft ook boekenrekken en kasten, vergelijkbaar met Lundia, maar dan goedkoper. Onlangs richtten we nog een kantoor in met dit materiaal". Alink is tevreden over de gang van zaken in zijn bedrijf. Hij kiest na drukkelijk voor kleinschalig wer ken. Opdrachten op grote schaal, daar past hij voor. Het levert hem teveel risico. Werken in opdracht en overzichtelijk. Dat is een keus die hij bewust heeft gemaakt en waarin hij wordt gevolgd door zijn zoon en zijn vrouw. Tiemen A link en zoon Jan werken aan de deuren van een kast, precies zoals de klant bestelde. De Koninklijke Nederlandse Au tomobielclub (KNAC) neemt in oktober de eerste officiële exa mens 'Basisopleiding Autosport Official' af. Deze cursus heelt tot doel de basiskennis van de offi cials bij de autosport te verhogen, ledereen die afgelopen jaar één van de officiële cursussen op dit gebied heeft gevolgd, kan aan het examen deelnemen. Inlichtingen verschaft de KNAF-exameneom- missie, telefoon 070-905158, vra gen naar mevrouw De Jong. Ter afsluiting van de expositie De Gentse Collectie in Middelburg vindt vrijdag 14 september een forumdiscussie plaats over het verzamelbeleid van partikulier en overheid. In het forum zit een ze vental kunstdeskundigen. De fo rumdiscussie begint om 20 uur in het stadhuis in Middelburg. Voorzitter R. Buijs van de Kyno logenclub Zeeland opent zaterdag 8 september om tien uur de jubi leumdag. die deze vereniging ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan houdt in manege De Zandbooi in Westkapelle. Die dag wordt besteed aan verschillende hondenkeuringen, onderlinge wedstrijden en een behendig heidstraining. Zowel de rasloze honden als de paradehonden van de leden en hun introducees wor den gekeurd. De toerafdeling van de Ren- en Toerclub Theo Middelkamp, die vijftien jaar bestaat, heeft een aantal toertochten uitgeschreven. Deelnemers kunnen kiezen uit 25, 40, 60. 100 en 150 kilometer en uit een sterrit. De grotere afstanden zijn bedoeld voor geoefende trimmers; de kortere afstanden voor beginners, gezinnen en ou deren. De toertochten worden verreden op zaterdag 9 september en gaan van start bij het Willi- brord College aan de Fruillaan in Goes. Inschrijflijden: 150 km tot 11 uur. 100 km tot 12 uur. 25. 40 en 60 km tot 14 uur, sterrit tot 16 uur. Nederlanders en Fransen kunnen elkaar ontmoeten tijdens een kof- fiecontactochtend van Alliance Francaise Walcheren, die woens dag 12 september om 9.30 uur begint in het schoolgebouw.aan de Verdilaan 2 in Vlissingen. Mevrouw L. de Visser heeft af scheid genomen van Ter Mante linge. Ze werkte achttien jaar als bejaardenhelpster in dit Dom- burgse bejaardentehuis van de SVRZ. Ook bespeelde ze bijna dertig jaar het orgel van Ter Mantelinge. Zo begeleidde ze de kerkdiensten en luisterde ze ver jaardagen op. De Borstvoedingsgroep Walche ren houdt weer praatgroepen. Doel van de bijeenkomsten is: in formatie geven over borstvoe ding: andere vrouwen ontmoëten die ook borstvoeding geven, erva ringen uitwisselen en elkaar hel pen. Wie zwanger is kan zien hoe het voeden gaat. Voor meer in formatie. 01180-16812, 15041 of 33663. In verband met het geringe aantal inzendingen heeft de Spaanse ve reniging Circulo Cultural de So- cios de habla Espanol en Zeeland besloten de inzendtermijn van de fotowedstrijd te verlengen. Foto's genomen in Spanje kunnen nu nog, -onder vermelding van naam en adres van de inzender en plaats en tijd van de genomen fo to's- tot 1 oktober worden ges tuurd aan de vereniging. Postbus 7075, 4330 GB te Middelburg. Panamarenko De door het bureau Culturele za ken van de gemeente Middelburg als 'fameus' omschreven Belgi sche kunstenaar Panamarenko geeft vrijdag 7 september een le zing over zijn werk. Daarbij laat hij videobanden zien. De lezing begint om 20 uur. Panamarenko mag zijn werk toelichten omdat hij niet was vertegenwoordigd bij de Middelburgse tentoonstelling uit de collectie van het Museum van Hedendaagse Kunst in Gent. Panamarenko's werk uit dit mu seum was namelijk al uitgeleend aan een expositie in Frankrijk. Vier en negen kilometer lang is de prestatieloop, die dinsdag 11 sep tember om 19 uur begint bij de Toko op het strand van Domburg. De loop is georganiseerd door de atletiekvereniging Dynamo en de stichting 150 jaar badplaats Dom burg. Het open jongerencentrum Mid- gard in Middelburg zoekt mede werkers voor de Midgardkrant. Ze kunnen zich elke donderdagmid dag vanaf 15.00 uur bij Midgard aanmelden. De samenstellers van de krant willen jongeren in en om Middelburg informeren over ge beurtenissen in Midgard, acties, muziek, film en dergelijke. Mid gard, Kuiperspoort 12 in Middel burg heeft het volgende telefoon nummer: 01180-14281. Sportbelangen Vlissingen. het ge meentelijke orgaan voor sport en lichamelijke opvoeding, stelt ge handicapten in de gelegenheid om te leren schermen. Elke dinsdag avond vanaf 20 uur staat de Paauwenburgschool aan de Alex ander Gogelweg in Vlissingen open voor dit doel. Inlichtingen verschaft Ron Meijer van Sport belangen, telefoon 01184-60267. Ds. Snijders gaat zondag 9 sep- temr voor in de interkerkelijke dienst, die om 14.30 uur begint in de Ontmoetingskerk in Middel burg. De dienst is bedoeld voor hen die verstandelijk minder be gaafd zijn. Na afloop is er gele genheid voor ontmoeting en ges prek. Hotel Walcheren in Koudekerke is zaterdag 8 september de plaats waar tussen 8 en 9.30 uur kan worden ingeschreven voorde Mi- chiel de Ruyter-toertocht. Deel nemers kunnen kiezen uit 60, 100 en 150 kilometer. De organisatie berust bij de Toerclub Walcheren. Jongerencentrum 't Beest in Goes begint donderdag 6 september met zijn activiteiten. Naast de concerten - twee keer per maand - zijn er wekelijks films. Elke vrij dag wordt 'een maaltijd geser veerd. Verder staan theatergroe pen, festivals en cursussen op het programma. Gehandicapten kunnen vanaf 26 september leren duiken. Het Duikteam Zeeland staat vanaf die datum voor hen open. In het eer ste jaar worden de basistechnie ken en het omgaan met het mate riaal behandeld. Na dat jaar kan het eerste brevet van de Neder landse Onderwatersportbond worden behaald. Vanaf 26 sep tember worden de trainingen elke zondagmiddag en woensdag avond gehouden in zwembad Poelendaele in Middelburg. In lichtingen: 01180-14751 of 01184- 18034. Het gewest Zeeland van de PvdA komt zaterdag 15 september bij een in de Prins van Oranje in Goes. Centraal staat een forum discussie over het te voeren so ciaal-economisch beleid. In het forum zitten Jaap van der Doef (Tweede Kamer), drs. S. van de Zee (ETI) en Hans Vegting (In dustriebond FNV). De vergade ring begint om 10.15 uur. De Zeeuwse Culturele Raad heeft een verslag uitgebracht over de Zeeuwse Culturele Dag. die op zaterdag 25 februari in Axel is ge houden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de raad. te lefoon 01180-33024. De gemeente Vlissingen heeft het ontwerp-beleidsplan culturele minderheden opgesteld. De titel van het ontwerp is 'Van buiten staander tot medeburger'. Alle doelgroepen hebben zowel schrif telijk als mondeling op het plan kunnen reageren. Dit kan op nieuw tijdens de vergadering van de commissie welzijn, die maan dag 17 september om 17.00 uur begint in het stadhuis in Vlissin gen. Het plan wordt op 28 sep tember behandeld door de raad. Sociaal-cultureel werk de Hay- man in Middelburg (Magistraat- wijk. Dauwendaele, Edelstenen- buurt en Reijershove) is op zoek naar vrijwilligers voor de begelei ding van een aantal kinder- en jongerengroepen. De Hayman heeft 25 wekelijkse clubs en groe pen die zich bezig houden met handvaardigheid, toneel, volks dansen, sport en spel. ontmoeting, fotografie en dergelijke. Vrijwilli ge medewerkers kunnen zich op geven bij De Hayman, Rent meesterlaan 245, in Middelburg, telefoon 01180-29004. 'Milieu in het dagelijks leven' is de naam van een cursus die dinsdag 11 september begint in Middel burg. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer over het milieu wil weten en over de wijze waarop men dagelijks met het milieu wordt geconfronteerd. Ook zij die actief iets aan het milieuprobleem willen doen. zijn welkom bij de cursus. De organisatie is in han den van de werkgroep milieu en huisho den van de landelijke ve reniging. Milieudefensie. Inlich tingen bij Marianne van den Ho ven, telefoon 01184-79573. In het VJV-gebouw in de Verkuyl Quakkelaarstraat 95 te Vlissingen wordt woensdag 12 september van 9.15 uur. een informatiebijeen komst gehouden voor vrouwen, die interesse hebben voor een as- sertiviteitscursus. Bij voldoende belangstelling gaat de cursus de daaropvolgende woensdagmorgen van start. De ochtenden zijn steeds van 9.15 tot 11.15 uur. Voor opgave en/of in formatie: telefoon 01184-17819. Achttien Vlissingse verenigingen met 4.500 leden hebben de ge meente Vlissingen gevraagd een multifunctionele ruimte te reali seren in Vlissingen. Daarbij den ken ze aan de verbouwing van het Arsenaal tot een dergelijke ruimte. In een multi-functioneel centrum zouden de verenigingen kunnen repeteren en uitvoeringen geven. Tot nu toe kunnen de ve renigingen in Vlissingen zich nauwelijks ontplooien. Ook moe ten ze voor bepaalde activiteiten de wijk nemen naar Middelburg. Daarom zou het Arsenaal tot een multifunctioneel centrum worden verbouwd, zo menen de vereni gingen. Op initiatief van de Buurtvereni ging Van Duyvenvoorde in Oost- Souburg zal een Vlissings Anti racisme/fascisme Comité worden opgericht. Dit comité zal de vie ring van de bevrijding van Vlis singen - op 3 november 40 jaar geleden - gaan voorbereiden. Nu racisme en fascisme sterk opko men, wil het comité juist op de viering van de bevrijding onder de aandacht van de Vlissingse bevol king brengen welke gevaren ra cisme en fascisme met zich mee brengen. De initiatiefnemers heb ben de gemeente Vlissingen om een garantiesubsidie gevraagd. Deze aanvraag wordt onder meer behandeld door de sectie Uit in Vlissingen van de Culturele Raad Vlissingen, die vanavond (woens dag 5 september) vanaf acht uur vergadert in Bachten Komme in Vlissingen. Het comité van Schagen' wil nog niet eerder gepubliceerd en moei lijk verkrijgbaar werk van J.C. van SChagen uitgeven. Het comité, waarin onder meer Simon Car- miggelt, Hans Warren, André Oosthoek en G.A. de Kok zitting hebben, heeft onder meer de ge meente Vlissingen om een finan ciële bijdrage gevraagd. Daarover buigt de sectie Beeldende Kunst van de Culturele Raad Vlissingen zich vanavond (woensdag 5 sep tember) vanaf half acht in Bach ten Komme in Vlissingen De bewonersgroep De Beaufort straat van het wijkcomité Paau- wenburg in Vlissingen is boos over de manier waarop het Vlis sings gemeentebestuur het AROB-bezwaarschrift van deze groep heeft afgehandeld. De be wonersgroep meent dat het ge meentebestuur een vormfout heeft gemaakt en de belangheb benden niet behoorlijk voor een vergadering heeft opgeroepen. De leegstand in Vlissingen neemt snel toe. Daarom is het woning bouwprogramma dat de gemeen te Vlissingen onlangs heeft gepre senteerd, 'een vat vol onzekerhe den'. Dit schrijft het Wijkcomité Paauwenburg in Vlissingen aan de Vlissingse gemeenteraad. In de brief noemt het comité een aantal oorzaken van de groeiende leeg stand. Het comité verwacht niet dat Vlissingen een spookstad zal worden, maar waarschuwt wel voor het ontstaan van een spook- wijk. De sectie Uit in Vlissingen van de Culturele Raad Vlissingen verga dert vanavond (woensdag 5 sep tember) vanaf acht uur in Bachten Komme in Vlissingen. Op verschillende plaatsen in de gemeente Vlissingen laat de Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen van maandag 17 tot en met woensdag 19 september films over de bevrijding zien. De films zijn: 'De koningin weer thuis', 'Het laatste schot', en 'Vrij en on- verveerd'. Deze films draaien maandag 17 september in De Zoute Viever in Oost-Souburg 19.30 uur), dinsdag 18 september in De Vijf Klavers in Ritthem (14.30 uur) en woensdag 19 sep tember in Bachten Reede in Vlis singen 14.00 uur). Prijsklaverjassen is de eerste acti viteit van het nieuwe b-urtcafé van en in het Vlissingse wijkcen trum De Paraplu. Het buurtcafé stelt zijn deuren donderdag 6 sep tember vanaf twee uur 's middags open. 's Avonds is er een munten- ruilbeurs, die om acht uur begint. De Culturele Raad Vlissingen wil een foto-expositie houden van fo to's die zijn gemaakt tijdens de vele activiteiten die zich de afge lopen zomer hebben afgespeeld in Vlissingen. Wie aan de foto-ex positie wil deelnemen wordt ver zocht zich schriftelijk aan te mel den bij de Culturele Raad Vlis singen, Badhuisstraat 104. Voor de derde keer in één jaar tijd is de schaakclub Souburg ver huisd. Het nieuwe clublokaal is gevestigd in de Pieter Louwense- school aan het Oranjeplein iti Oost-Souburg. De club begint op donderdag 6 september de win tercompetitie voor de senioren. Voor de junioren is de vrijdag avond gereserveerd. Belangstel lenden kunnen op deze avonden een kijkje komen nemen. Inlich tingen: 01184-61601. Het algemeen bestuur van de Culturele Raad Vlissingen verga dert donderdag 6 september in Bachten Komme in Vlissingen. De raad bespreekt het subsidie verzoek van de werkgroep On derwijsproject Tweede Wereld oorlog. Ook andere subsidiever zoeken. van onder meer de werk groep Anti-racisme/fascisme, de Belgische Loodsen Sociëteit en Soli Deo Gloria worden tijdens de vergadering, die om 20.00 uur be gint. besproken. De werkgroep Beschermd Stads gezicht van het Wijkcomité Bin nenstad vergadert donderdag 6 september in de Frans Nacre- boutschool aan de Grote Markt in Vlissingen, Er wordt vanaf 19.30 uur gepraat over de volgende punten: Woningbouwprogram ma, herinrichting Nieuwendijl- Zeilmarkt, Inventarisatie, leeg stand en buurthuis binnenstad. De buurtvereniging van Duyven- voorde, de speeltuinverenigingen De Oude Stad en Bloemenlaan, de Eilandboys en de wijkvereni- ging Bossenburgh nemen zondag 9 september deel aan het eerste jeugdveldvoetbaltoernooi van de wijkvereniging Bossenburgh. Het toernooi wordt gehouden op het terrein aan de Sloeweg en naast het tunneltje aan de Lange Leen- weg en begint om 12.00 uur. Het huurderscomité Wonings tichting Walcheren/ van Turn houtstraat in Oost-Souburg ver- 'gadert donderdag 6 september over woningverbetering en schoorsteenvegen. De bijeen komst begint om 19.30 uur in het wijkcentrum Middenhof aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg. De werkgroep Gravestraat en omstreken van het Wijkcomité Binnenstad in Vlissingen verga dert vanavond (woensdag 5 sep tember) vanaf 20.00 uur in het bouw aan de speeltuinvereniging De Oude Stad aan de Paarden straat in Vlissingen. Hier wordt de gang van zaken rond het buurt huis in de binnenstad besproken. Andere zaken op de agenda zijn: Woonbuurtverbetering Paling straat en bodemonderzoek terrein speeltuinvereniging. Zeeland Sport houdt woensdag 12 september een openbare Cooper test op de kuntstofatletiekbaan Baskensburg in Vlissingen. Vanaf 18.10 uur wordt er gestart in series van 24 lopers. De deelnemers krijgen de uitslag thuisgestuurd. ledereen kan vanaf vrijdag 8 sep tember elke vrijdagavond iels aan rekreatiesport doen. Het club- en buurthuis Het Buut en het comité Schildersbuurt-Noord in Vlissin gen hebben namelijk op die avonden de gymzaal van de Jan Ligthartschool aan de 'W. van de Veldelaan afgehuurd. In overleg met de aanwezigen wordt dan een keuze gemaakt uit zaalvoetbal, volleybal, basketbal, korfbal, en badminton. De rekreatiesport- avond begint om 20.00 uur. In lichtingen bij Jan Lubbers (01184-17709) en Herbert Sepers (01184-67925). Het comité Schildersbuurt-Noord in Vlissingen vergadert vanavond (woensdag 5 september) in de Jan Ligthartschool aan de W. van de Veldelaan in Vlissinge-, De ver gadering begint om 20.00 uur Besproken wordt ondermeer het beleidsplan 1984. Vrouwen voor Vrede fietst zater dag 8 september naar Borssele. De vrouwen vertrekken om 13.00 uur van de Grote Markt in Goes en om 13.30 uur van de Markt in Middelburg. Bij de kerncentrale wordt aan de burgemeester van Borsele een petitie overhandigd. Verder is er een fietsbellenconcert als protest legen het feit dat de regering Zeeland heeft aangewe zen als plaats waar mogelijk een derde kernenergiecentrale zal worden gebouwd. Inlichtingen bij: 01180-39338. 01106-3186 en 01106-2587. Maandag 17 september presen teert het Steuncomité Behoud K.M.S.-groep het door haar ver vaardigde boek "3-2-'83 - 3-6-83 De Schelde in surseance" met als ondertitel "Uitgewrongen, maar blijven drijven". Deze presentatie vindt plaats tijdens een openbare bijeenkomst in het stadhuis te Vlissingen, die om 19.30 uur be gint. Dan zal de voorzitter van het steuncomité, J. Scheffers. een eer ste exemplaar uitreiken aan bur gemeester drs. Th. J. Westerhout (als vertegenwoordiger van de ge meenschap Vlissingen) en aan de heer C. Hendriks (als vertegen woordiger van het K.M.S.-perso neel). Deze uitreiking begint om 19.30 uur. Werknemers van de K.M.S., maar ook anderen die zich be trokken voelen, zijn welkom bij cjit gebeuren. Het boek zal vanaf 17 september voor belangstellenden gratis ver krijgbaar zijn bij diverse instan ties, verspreid over de provincie. Met dit alles wil het steuncomité in herinnering roepen wat er het eerste halljaar van 1983 gebeurd is. Minstens zo belangrijk vindt zij echter erop te attenderen dat de zaak nog altijd niet rooskleurig is.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7