informatiepagina van de gemeente vlissingen Plan vestiging bedrijven aan Hermesweg JZSft I r Veel werk in uitvoering! M €3 IJ Leren lassen? Kom dan naar de 'Swanenburgh' I Op zoek..? Bel eens een raadslid Andere cijfers regeling premie-A koopwoning A Wat ligt ter inzage? HU DE VLISSINGER ^9/ vg>> Woensdag 5 september 1984 Inspraak voor omwonenden mogelijk Inspraak Aangifte Verwerking reacties Reactie is géén bezwaarschrift Vragen op administratief gebied over uitkering? Klachten over riolering of bestrating? Collecte stichting PIT Bestemmingsplannen Met inspraak tot stand gekomen Bodemonderzoek Hinderwet Nieuwendijk/Zeilmarkt Palingstraat en omgeving Slijkstraat en omgeving Paspoortstraat Scheldestraat Commissies vergaderen Even bijpraten met burgemeester Westerhout Jarige NV Haven Begrip Olau IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Bij de gemeentelijke scholengemeenschap voor beroepsonder wijs 'Swanenburgh' gaan binnenkort drie verschillende lascur sussen van start. Deze worden gegeven gedurende de periode oktober tot en met mei volgend jaar en omvatten twee lesavonden per week. Het terrein achter de flats aan de Paul Krugerstraat waarvoor B Ween plan hebben ontwikkeld dat de vestiging van bedrijven mogelijk maakt (foto: Cor Schuilwerve). Burgemeester en wethouders van Vlissingen willen de vestiging van kleine, min of meer milieu vriendelijke, bedrijven mogelijk maken op een terrein aan de Hermesweg, achter de flats aan de Paul Krugerstraat. In het plan dat daarvoor is ontwikkeld zijn 50 parkeerplaatsen opgenomen met daar tussen stukken grond waarop de bedrijven zich zouden kunnen vestigen. Alle omwonenden zijn door de gemeente van dit plan op de hoogte gebracht en kunnen vóór 17 september as. hierop reageren. Enkele jaren geleden beston den al plannen voor o.a. de wij ziging van de bestemming van het terrein aan de Hermesweg, achter de flats aan de Paul Krugerstraat. Deze konden echter om financiële redenen niet doorgaan. Het deelplan dat echter nu voor dit terrein is ontwikkeld maakt de vestiging van bedrijven hier mogelijk. Deze moeten echter wel min of meer milieuvriendelijk zijn en ongeveer van dezelfde soort en omvang als de huidige bedrij ven op het bedrijventerrein Baskensburg. Er zal in elk geval rekening moeten worden ge houden met de aanwezige (woon)- bebouwing, aldus B W. Alle omwonenden en andere belanghebbenden kunnen op het plan van B W reageren vóór 17 september as. Dat kan schriftelijk met een formulier "inspraakreactie" en portvrije envelop die alle omwonenden hebben ontvangen, telefonisch (tel. 87337) of mondeling in het stadhuis (Stafbureau Voorlich ting en Inspraak, begane grond, kamer 34). Nadere inlichtingen over het bedrijventerrein zijn verkrijgbaar bij de afdeling Ruimtelijke Ordening in het stadhuis (eerste verdieping' De geintegreerde cursus vlam- booglassen en de geintegreer de cursus autogeenlassen zijn een combinatie van de vroege re beginners- en gevorderden- cursus. Inclusief materiaalkos ten bedraagt het cursugeld per cursus 560,—. Verder verzorgt de 'Swanenburgh' ook de cur sus vlambooglassen gronddi- ploma N.I.L. Wie deze cursus wil volgen moet daarvoor 480,— op tafel leggen. Dat is inclusief materiaalkosten, maar exclusief het examengeld N.I.L. Wie zich wil opgeven kan daar voor tot 10 september (en echt niet later) terecht bij de school aan de Zaaihoekweg 1. Men kan dat schriftelijk doen, maar ook telefonisch of mondeling op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.00 uur en van 13.30tot 16.30 uur. Belangrijk is wel dat bij aanmelding het cur susgeld moet worden betaald. Contant betalen aan de school mag, gireren ook. Het bedrag moet dan zo spoedig mogelijk worden overgemaakt op giro 1945226 ten name van de Scholengemeenschap 'Swa nenburgh', Daarbij moet dan vermeld worden: lascusus 1984/1985 Inschrijving voor de cursus vindt plaats na ont vangst van het cursusgeld. kamer 47, tel. 87316). Alle reacties zullen worden ver zameld en door burgemeester en wethouders van commen taar en conclusies worden voorzien in een zogenaamd in spraakschrift. Dit inspraak schrift zal aan alle indieners van een reactie worden toege stuurd. Daarbij zal tevens wor den aangegeven wanneer dit inspraakschrift zal worden be handeld in de vaste commissie van Advies en Bijstand voor de ruimtelijke ordening. Tijdens die openbare vergadering kun nen de indieners van een re actie, met gebruikmaking van het spreekrecht, hun reactie eventueel mondeling toelich ten. Wanneer burgemeester en wethouders mochten besluiten het bestemmingsplan te wijzi gen om het bedrijventerrein mogelijk te maken, zal de ge bruikelijke procedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening worden doorlopen. Zoals wel licht bekend zullen daarbij ver schillende momenten ontstaan, waarop formele bezwaarschrif ten (dus op grond van de wet) kunnen worden ingediend. In dit stadium is dat dus nog niet mogelijk en kunnen alleen In spraakreacties worden inge diend die zullen worden be handeld als hiervoor aangege ven. Een inspraakreactie is dus géén bezwaarschrift. Bent u misschien op zoek naar een huls- of tandarts of een medisch specialist? In dat ge val kunt u het ziekenhuis bellen om inlichtingen of het tele foonboek raadplegen. Eenvou diger is"Kijk op Vlissingen" even in te zien. Deze uitgave van de gemeente bevat alle belangrijke adressen (met de postcodes) en tele foonnummers in uw gemeente. Neem nu bijvoorbeeld die art sen. U vindt die in 'Kijk op Vlis singen' overzichtelijk gerang schikt naar huisartsen, tandart sen en specialisten. Maar dat niet alleen. Bij de artsen en specialisten staan bovendien alle Vlissingse apothekers, fy siotherapeuten, verloskundi gen en ook een logopediste vermeld. Ook vindt u in het hoofdstuk 'Medische zeg' in 'Kijk op Vlissingen' de bezoek tijden van het ziekenhuis en spreekuren van specialisten in het ziekenhuis. Duidelijk en overzichtelijk, alles bij elkaar. Maar de (gratis verkrijgbare) 'Kijk op Vlissingen' bevat nog veel meer waardevolle gege vens. We noemen u slechts de samenstelling van het gemeen tebestuur, de vaste commissies van advies en bijstand, gege vens over de gemeentepolitie en de gemeentebrandweer en een overzicht van de postkan toren met de openingstijden en een lijst van telefooncellen en brievenbussen. Geen 'Kijk op Vlissingen' in uw bezit? (het boekje werd dit voorjaar huis aan huis bezorgd). Haal dan een exemplaar bij het stafbu reau voorlichting en inspraak in het stadhuis (begane grond, kamer 034). 'Kijk op Vlissingen': gratis, handig en overzichtelijk- Cliënten G.S.D.; Cliënten van de gemeentelijke sociale dienst, die vragen heb ben op administratief gebied, hoeven daar voortaan niet meer het algemene telefoonnummer van het stadhuis en deze dienst te draalen. Sinds kort kunnen ze rechtstreeks bij de sociale dienst terecht. Die heeft daar voor nu een apart nummer be schikbaar: 87882. Via dit nummer wordt echter al leen informatie verstrekt op werkdagen van 09.00- tot 12.00 uur. 's Middags kan er dus niet gebeld worden! Dit 'informatie nummer' is met name bestemd voor hen, die vragen hebben op administratief gebied. Bijvoor beeld over een inhouding, de datum van uitbetaling en de melding van vakanties. Maar, nogmaals, alleen 's morgens van negen tot twaalf! Vragen, die dat administratieve karakter niet direct hebben, kan men tussen 09.00- en 10.00 uur kwijt bij zijn of haar (bijstands) maat schappelijk werk(st)er (tel: 87000). Ja waarom zou u niet eens een gemeenteraadslid opbellen als er iets in uw buurt of wijk aan de hand is? De leden van de raad zijn immers door u geko zen en zitten er ook voor uw belang. Daarom: zijn er proble men in uw buurt of wijk, aarzel dan niet één of meerdere raadsleden daarover in te lich ten. Zij hebben immers de mo gelijkheid om een bepaald pro bleem namens u eventueel in de gemeenteraadsvergadering aan de orde te stellen. U vindt hun namen, adressen en telefoonnummers in de fol der "Het gemeentebestuur van Vlissingen", verkrijgbaar bij het Stafbureau voorlichting en in spraak in het stadhuis of in één van de gemeentelijke informa- tiehoeken. In die folder staat onder meer: - de taak en samenstelling van de gemeenteraad; - de taak en samenstelling van de vaste commissies van advies en bijstand: - de samenstelling van en taakverdeling binnen het college van burgemeester en wethouders. Op woensdag 22 augustus stond er op deze pagina een artikel over premiekoopwonin gen. De cijfers die daarin wer den genoemd met betrekking tot de premie A-woningen wa ren echter onjuist. De kopers van een premie A- woning met een belastbaar in komen (in 1983) tot en met 32.500,- krijgen éénmalig een extra bijdrage van 2.000,- be lastingvrij. Dit geldt voor alle premie A-woningen die dit jaar op het woningbouwprogramma staan. Verder krijgen deze ko pers ook in de loop der jaren meer subsidie. Zij kunnen re kenen op 50.000,(was eerst 48.000) en de door het Rijk vastgestelde rente daarover. Deze subsidie wordt niet in één keer uitbetaald, maar in jaarlijk se bedragen van 5.500,-. Deze wijzigingen werken terug tot 1 januari 1984. Wie meer verdient dan genoemde 32.500,- krijgt overigens een lager subsidie bedrag, dan zij die onder deze grens zitten. In de inkomensca tegorie 32.501,- tot 37.500,- is de subsidie 42.000; bij een inkomen van 37.501 tot f42.500,- komt de subsidie op f36.000,-; bij een inkomen tus sen 42.501,- en 50.000,is de subsidie 30.000,-. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier over het belastbaar inkomen over het jaar 1983! Klachten over de openbare verlichting? Dan kunt u het be ste met de gemeentelijke werkplaats bellen. Die is ge vestigd aan de Kasteelstraat 146 en op werkdagen bereik baar onder telefoonnummer 17841. Voorheen kon men voor dit on derwerp terecht op het stad huis. Dat 'klachtennummer' is echter komen te vervallen. Ook de vermelding op pagina 25 van de informatiegids 'Kijk op Vlis singen' is nu dus onjuist. Kunt u deze wijziging zelf in de gids noteren? Bij de gemeentelijke werk plaats kon men ook reeds klachten over bestrating en rio lering kwijt. Dat blijft zo. Dus: klachten over openbare ver lichting, riolering of bestrating? 17841 bellen! Steeds meer mensen voeren tegenwoordig zelf (kleine) re paraties uit aan de auto. Zij verversen bijvoorbeeld zelf de motorolie. Daarbij wil het ech ter nog wel eens voorkomen dat afgewerkte olie zo uit de motor in het riool terecht komt. Dat komt het milieu allesbehal ve ten goede. Maar natuurlijk bent u ook mi lieubewust: u brengt de afge werkte olie naar de reinigings dienst (Edisonweg 9) of naar uw garagebedrijf. Die olie kan dan later weer voor een ander doel worden gebruikt. Een kleine moeite. Maar: het zijn de kleine dingen die 't hem doen! Tot en met 10 september ligt bij de afdeling Ruimtelijke Ordening in het stadhuis (kamer 147) ter inzage het ontwerp van de 5e planverandering van het bestemmingsplan Schoonenburg. De verandering betreft een vergroting van de bestemming 'openbare en bijzondere doeleinden' in 'groenvoorzieningen' van een terrein aan de Gouwestraat. Tegen de wijziging kan men gedurende ge noemde termijn schriftelijk bezwaren indienen bij de gemeente raad. Bij de afdeling Ruimtelijke Or dening ligt bovendien vanaf morgen (6 september) tot en met 8 oktober ter inzage het bestemmingsplan Paauwen- burg III, gedeelte 'Lange Pacht'. Dit plan werd bij raads besluit van 30 augustus jl. vast gesteld. Zij, die zich tijdig met bezwaren (met betrekking tot dit plan) tot de gemeenteraad hebben gewend kunnen gedu rende bovengenoemde termijn bezwaren indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland te Middelburg. Met ingang van donderdag 6 september (morgen) kan bij bovengenoemde afdeling wor den ingezien het door de ge meenteraad op 30 augustus 1984 vastgestelde voorberei- dingsbesluit Koopmansvoet pad II. Bij de afdeling algemene zaken in het stadhuis (eerste verdie ping, kamer 118) kunt u inzien het rapport van het voorlopige onderzoek van de grond, waar op vroeger aan de Paarden straat een gasfabriek heeft ge staan. De conclusie van dat onderzoek luid dat er aanlei ding is een saneringsonder zoek in te stellen. Ook de bodem van de landtong in de Binnenhaven, waar on dermeer de jachthaven is ge vestigd, is zo verontreinigd dat er een diepgaand vervolgon derzoek moet worden gehou den. Deze conclusie wordt ge trokken in het rapport over het oriënterend onderzoek naar de bodemgesteldheid van dit ter rein. Dit rapport ligt eveneens bij de afdeling algemene zaken ter inzage. Het aannemingsbedrijf Chris- tiaansen b.v. heeft bij burge meester en wethouders een hinderwetvergunning aange vraagd voor een opslagloods aan de Hermesweg 1. Deze loods z.a\ tevens dienen als werkplaats voor machinale houtbewerking. De aanvraag en de stukken die er op betrek king hebben liggen bij de afde ling algemene zaken ter inzage van 6 september (morgen) tot en met 5 oktober 1984. Wie overdag niet in de gelegenheid is, kan ze ook op woensdagen inzien in de informatiehoek 'onder de trap' in het stadhuis. Schriftelijke, gemotiveerde be zwaren kunnen tijdens boven genoemde termijn worden in gediend bij b. en w. Als daar (telefonisch) om wordt ge vraagd kunnen tot en met 28 september a.s. ook mondeling bezwaren worden ingebracht. Momenteel is in Vlissingen en Oost-Souburg in het kader van de stadsvernieuwing heel wat werk (bijna) in uitvoering. Het gaat daarbij vooral om bestratfngswerk, deels als "afronding" van buurten waar nieuwe woningen zijn gebouwd, deels als "opknapper" van enkele winkelstraten. Eén ding hebben al deze plannen gemeen: ze zijn tot stand gekomen met inspraak van de betrokken bewoners en ondernemers. ners dat als woonerf wordt uit gevoerd door de Zeeuwse Bouw en Wegen Maatschappij in opdracht van de gemeente. Het werk is nu ongeveer drie weken aan de gang en zal nog geruime tijd in beslag nemen. De Slijkstraat zal als eerste, de Dam als laatste gereed zijn. Na het gereedkomen van het parkeerplein op het Bellamy- park en de herinrichting van de Emmastraat (op beide plaatsen moeten alleen nog bomen in geplant worden) is het nu de beurt aan de Nieuwendijk en de Zeilmarkt. Het aannemingsbe drijf Monhemius, Koemans en van Lent is in opdracht van de gemeente na de bouwvakva kantie begonnen met bestra- tingswerk op de Zeilmarkt. Vanaf deze plaats zal de Nieu- Het eerste deel van de Slijkstraat heeft reeds zijn vernieuwde vorm gekregen (foto: Cor Schuilwerve). Een van de delen van de Vlis singse binnenstad waarvoor de gemeenteraad enkele jaren ge leden een "opknapplan" vast stelde is het gebied van de Gravestraat en omgeving. Het eerste wat daarna werd aange pakt in dit gebied was de "hoek" Palingstraat/Onder straat/Koudenhoek/ Flessen- straat/Hendrikstraat. Hier wer den met inspraak van de buurt door de woningbouwvereni ging BASCO zo'n 108 huurwo ningen gebouwd. Thans wor den daar in opdracht van de gemeente door aannemersbe drijf JMB de straten opnieuw aangelegd volgens een plan dat samen met de bewoners is ge maakt. Het gebied zal als eerste in Vlissingen een zogenaamd "30 kilometer gebied" worden. Op dit moment zijn de Onder straat en de Flessenstraat klaar en is de aannemer bezig in de Palingstraat en de Kouden hoek. Als het werk klaar is zal de buurt letterlijk nieuw zijn. Een ander zogenaamd actief stadsvernieuwingsgebied is de omgeving van de Spuistraat. Daar zijn in opdracht van wo ningbouwvereniging BASCO zo'n 60 woningen gebouwd in o.a. de Slijkstraat, de Bakkers gang en aan de Grote Markt. Aan de aansluitende herinrich ting van deze straten wordt momenteel gewerkt. Het gaat ook hier om een plan dat is ge maakt in overleg met de bewo- wendijk worden heringericht waarbij gewerkt zal worden in de richting van het Bellamy- park. De Zeilmarkt en de Nieu wendijk zullen straten worden waar niet harder dan 30 km. per uur zal mogen worden gereden. Het plan voor de Nieuwen dijk/Zeilmarkt is tot stand ge komen in overleg met de be trokken ondernemers die hierin ook een financiële bijdrage le veren. Aannemingsbedrijf J. Kraay is vorige week in opdracht van de gemeente begonnen met de herinrichting van de Paspoort straat. Ook voor deze winkel straat geldt dat het plan tot stand is gekomen met de be trokken winkeliers die daarin tevens een deel van de kosten bijdragen. De straat zal een soort "winkelerf" worden en zal voor de drukte van de St. Nico- laasverkopen klaar moeten zijn. Tot slot de herinrichting van de Scheldestraat. Dit plan omvat in grote lijnen het doortrekken en wijzigen van de trottoirs bij de meeste zijstraten. Ook dit plan is gemaakt in overleg met de bewoners en winkeliers van de straat waarbij de winkeliers zul len bijdragen in de kosten van uitvoering. Met de uitvoering kan worden begonnen nadat de waterleidingmaatschappij (WMZ) een aantal buizen in de straat heeft vernieuwd. De heringerichte Flessenstraat als onderdeel van het woonbuurtverbe teringsplan voor de Palingstraat en omgeving (foto: Cor Schuilwerve). Morgen, donderdag 6 septem ber, komt voor het eerst na de drukke zomermaanden de Cul turele Raad weer bijeen.. De leden ervan schuiven tegen achten rond een tafel in wel- zijnscentrum Bachten Komme aan de Badhuisstraat. Maandag 10 september houdt de vaste commissie van advies en bijstand voor de detailhan del haar halfjaarlijkse vergade ring. De leden treffen elkaar in het stadhuis om 19.30 uur. Vol gende week vergaderen er ver der nog twee andere vaste commissie van advies en bij stand. Dat zijn die voor ruimte lijke ordening (dinsdag 11 sep tember, 19.30 uur, stadhuis) en die voor verkeer (woensdag 12 september, aanvang 19.30 uur, politiebureau Molenstraat). De stukken voor al deze verga deringen kunnen worden inge zien in de vijf gemeentelijke in- formatiehoeken. Die kunt u vin den in: - het wijkcentrum 'Aldegonde', Westerzicht, 386, geopend tij dens activiteiten in het centrum; - wijkcentrum 'Open Hof', Al exander Gogelweg 59 (Paau- wenburg), geopend op maan dag tot en met vrijdag van 08.00- tot 12.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur; - wijkcentrum 'Middenhof', Ka naalstraat 64, Oost-Souburg, geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.30- tot 11.00 uur, tot en met donderdag van 19.30- tot 21.00 uur; - openbare bibliotheek, Spui straat 22-2<4 geopend op maan dag van 13.30- tot 20.00 uur, overige werkdagen van 10.00- tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00tot 12.30 uur, donderdag de gehele dag gesloten, stadhuis, geopend op werkda gen tijdens kantooruren. De PIT-collecte is een jaarlijks terugkerend gebeuren. Ook nu weer. Volgende week kunt u een collectant(e) van deze stichting aan de deur verwach ten. B. en w. hebben haar ver gunning verleend voor een huis-aan-huiscollecte in de pe riode van 1.0 tot en met 15 sep tember. Deze vergunning om vat tevens een straatcollecte, die op zaterdag de 15de mag worden gehouden. Onwillekeurig gaan, nu ik aan het eind van het zomerseizoen met u mag bijpraten, de gedachten terug naar wat er de afgelopen maanden zich heeft afgespeeld op toeris tisch- en recreatief gebied Dat is nogal wat geweest. Ook in deze rubriek is door verschillende wet houders daar reeds op ingegaan. Ik zou echter graag nog eens wil len benadrukken dat, in het bij zonder de activiteiten die door onder meer de Culturele Raad on der het motto 'Vlissingen Mari tiem zijn opgezet, van grote be tekenis zijn geweest voor het toe ristisch/recreatieve èn economi sche gebeuren in onze stad Het aantal bezoekers aan de boule vards en de binnenstad is aan zienlijk groter geweest dan voor gaande jaren. Dat heeft zijn uit werking op horeca en midden stand niet gemist. Het gemeente bestuur heeft dan ook het gevoel met de manier waarop het 'zo- mergebeuren' dit jaar is aange pakt op de goede weg te zitten. Wel wil ik daarbij nadrukkelijk stellen dat we er nog niet zijn. In samenwerking met middenstand en bedrijfsleven zal er nog het no dige werk gedaan moeten wor den. Maar, alleen al door de start van de werkzaamheden aan ée Vissershaven hebben we een ba sis helpen leggen voor een verdere economische ontwikkeling van de binnenstad. Want ook als lokale overheid moeten we blijven zoe ken naar middelen om werkgele genheid te behouden en zo moge lijk nog te vergroten. Zo, al pratend over werkgelegen heid, kom ik bij het vijftigjarig be staan van de NV Haven van Vlis singen. Vorige week werd dat op gepaste wijze gevierd. De minister van economische zaken, Van Aar- denne, onderstreepte bij die gele genheid nog eens dat ook hij dit jubilerende stuwadoorsbedrijf van aanzienlijke betekenis vindt voor het economische gebeuren èn de werkgelegenheid in Vlissingen Zeker ook voor oudere Vlissingers is de NV Haven een begrip. Be gonnen in 1934, midden in de crisis, heeft het bedrijf zeker geen gemakkelijke start gehad. Direct daarop volgden de oorlogsjaren. Niet alleen lagen de activiteiten toen, noodgedwongen, stil. Door oorlogshandelingen werd het ha vencomplex ernstig beschadigd. Het heeft daarna nog lang geduurd voordat de Vlissingse haven in het internationale havengebeuren een rol van betekenis kon gaan spelen. De grote stoot daartoe werd in 1963/ 1964 gegeven. Toen werd Vlissingen de centrale invoer- en opslaghaven voor het Europese vasteland van wol uit Australië en Nieuw-Zeeland. Daarnaast heeft de NV Haven echter vele andere activiteiten ontwikkeld. Eén van de meest spectaculaire was - en is - ongetwijfeld het op nieuw tot stand brengen van een veerverbinding met Engeland. De fraaie schepen van de Olau Line varen twee maat daags naar Sheerness. Voor de Vlissingerr van-vandaag-de-dag zeo pi- fee4kwdibe dn hvneznu3eervevo onze gemeente. Bij de Olau wer ken ook nog eens tachtig mensenl Alles bij elkaar genomen is het duidelijk dat het bedrijf niet uit het Vlissingse havengebeuren is weg te denken. Ook in de toekomst zal het mijns inziens een belangrijke rol blijven spelen. Zeker in een tijd als deze vind ik dat een feit om even bij stil te staan. Want we weten allen, denkend aan het ge beuren rondom de K.M.S. in 1983, dat het geen eenvoudige opgave is om voor voldoende werkgelegenheid te zorgen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5