LADA1200-S RUIM ONDER DE f10.000. Het gunstigste toerental automerken ABC 13 ONS AANBOD VAN DEZE WEEK: ADVERTEREN BIJ DE FAAM - DE VLISSINGER ZIT U GOED rnnnn 01180.12918 X Adverteren de Faam -deVlissinger wijst U de weg Autobedrijf Wondergem en Melse rmuEW GOES VLISSINGEN Waarom hebben autos een versnellingsbak nodig Zo ziet een E-versnellingsbak er van binnen uit Van onze autoredacti AUTOBEDRIJF KLIP jjs. DIJKWEL BV 2 CITROËN AUTOBEDRIJF RIJK BV AUTOBEDRIJF KLIP BLAAS AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. Autobedrijf Joosse AUTOBEDRIJF BERBO FA. DE DREU&CO GARAGE RENTON TRAMPER VLISSINGEN C V. DIJKWEL BV DIJKWEL BV RENAULT RENAULT AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST "^1 WONDERGEM MELSE AUTOBEDRIJF PAAUWENBURG B.V. AUTOBEDRIJF CEVAAL TOYOTA Middelburg 01180-12865 Auto-Poppe Walcheren B.V. Autobedrijf Van Fraassen b.v. Fiat Uno 1983 12.750 EEN SLEE VAN 'N A UTO VOOR 10.995,- ONZE TROTS. UW RIJPLEZIER Fiat XI/9 sportcoupé RAT. UNIEK IN PRUS EN PRESTATIE. BDOO EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE HERCULESWEG 12 Industrieterrein ARNESTEIN. MIDDELBURG TEL. 01180-12918 GOES B.V. DIV. MITSUBISHI'S VLISSINGEN DIV. MITSUBISHI'S MITSUBISHI ANDERE MERKEN BOVAG-GARANTIEBEWIJS FINANCIERINGEN-LEASING SPACE WAGON ANDERE MERKEN DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 5 september 1984 Het prijskaartje van de 1200-S vermeldt vanaf deze week 9.595,- incl. BTW. Dit is 730,- lager dan z'n huidige prijs. Daarmee neemt de Lada 1200-S toch wel een bijzondere plaats in. De verhouding prijs/compleet heid is door de prijsverlaging scherper dan ooit geworden. Deze wagen is een 4-deurs/5-persoons carrosserie met een 4 cylinder 1200 cc motor, voorzien van een ruime kofferbak van zo'n 350 liter - goed voor 4 grote en 3 kleine koffers. Talrijke extra accessoires behoren bij de 1200-S tot de standaardui trusting. zoals een vacuüm rem- bekrachtiger, voorruit van ge laagd glas, verwarmde achterruit, rolgordelautomaten achterin, mistachterlamp en tot slaapstand verstelbare stoelen. Gremi Auto-Import b.v. impor teur van LADA, verwacht een grote belangstelling van de zijde van het publiek. De levertijd zal niet noemenswaardig oplopen omdat reeds rekening is gehouden met een stijgende vraag. De steeds sneller roterende prijs- telwerken in de pompen van de tankstations hebben hun uitwer king niet gemist: zuinigheid is vandaag de dag troef. Men springt zuinig om met brandstof en ver heugt zich over elke fractie van een liter, die men bespaart. Naast andere technische verfij ningen, kan ter vermindering van het verbruik een extra versnelling in de versnellingsbak een bijdrage leveren; een, om zo te zeggen, bovenop geplaatste vijfde vers nelling (bij een drie-versnellings bak een vierde versnelling). Tal van autofabrikanten duiden deze aanvullende versnelling aan met de letter E. Men spreekt dan van een 3 E- en 4 E-bak, waarbij E staat voor Economy en dus duidt op een economisch verbruik. Menigeen vraagt zich misschien af, waarom een auto eigenlijk een versnellingsbak nodig heeft en dan nog wel een met vijf in plaats van met vier versnellingen. Elec- tromotoren bijvoorbeeld, die im mers bij eenzelfde grootte even eens met veel kracht en energie kunnen werken, doen het hele maal zonder versnellingsbak. Inderdaad is dit een belangrijk punt ten gunste van dé electro motor. Men schakelt de stroom in en meteen zet hij zich krachtig in beweging en blijft dan, zonder enige wisseling van overbrenging, doorgaan tot aan een bepaald no minaal toerental. En het mooiste: op het moment van inschakelen, dus als er geaccelereerd moet worden en dus de meeste kracht wordt vereist, ontwikkelt hij zijn grootste krachten; zijn hoogste koppel, zoals de vakman pleegt te zeggen. Naarmate de stijging van het toerental loopt zijn koppel dan successievelijk en gelijkmatig te rug. Men zou de electromotor kunnen vergelijken met een lang stuk gespannen elastiek, dat in deze uitgangspositie zijn grootste kracht ontplooit, die vervolgens bij geleidelijke ontspanning steeds geringer wordt. Wie nog meege maakt heeft hoe men zweefvlieg tuigjes met een elastieken band de lucht in schoot, weet wat we be doelen. Daarom heeft de electro motor ook geen startmotor nodig: zodra men de stroom inschakelt, zet hij zich meteen vanzelf in be weging. Bij de verbrandingsmotor gaat het heel anders. Zolang hij stilstaat, is zijn koppel nul. Ook als men op het gaspedaal drukt en daardoor brandstof inspuit, beweegt hij zich niet. Men moet hem op gang brengen met een electromotor. Dan pas ontwikkelt hij een kop pel; bij een laag toerental welis waar nog een heel bescheiden koppel, dat pas toeneemt bij een oplopend toerental. Bewijs: als men bij stationair toerental zon der gas te geven koppelt en scha kelt, slaat de motor vrijwel altijd af. Het zwakke koppel bij statio nair toerental is niet voldoende om de auto in beweging te bren gen. Helaas echter neemt het voor de aandrijving zo belangrijke, zelfs beslissende koppel niet onbe grensd met het stijgende toerental toe. Vanaf een bepaald toerental daalt het weer en neemt ook de trekkracht af. Dit houdt onder andere verband met de steeds korter wordende tijdsduur voor de vulling van de cilinders en voor de verbranding van het brandstof- luchtmengsel. Daarom moet men uiterlijk op dat moment het toe rental weer laten dalen. Men moet in de versnellingsbak een hogere versnelling inschakelen. En zo gaat dat door tot aan de hoogste versnelling. Op deze wijze draait de motor steeds in een betrekke lijk gunstig toerentalgebied. Bereikt men nu een helling, dan wordt de auto langzamer. Toe rental en motorkoppel lopen te rug, dus moet men terugschakelen en daardoor toerental en koppel weer doen stijgen. Nu ontwikkelt de motor voldoende kracht om de stijging te overwinnen. Dit gehele proces kan worden vergeleken met ons eigen voort bewegingsmechanisme: als wij ons vanuit stilstand in beweging zetten, doen we dat in het begin met kleine korte passen. Bij een toenemend looptempo worden de passen langer ("schakelen" we een grotere overbrenging in), tot aan de lange marcheferpas. Gaat het bergopwaarts, dan "schake len" we weer terug naar een klei nere pas. Vroeger werden bij het schakelen de tandwielen in de versnellings bak werkelijk onderling verscho ven: het werkende tandwielpaar werd gescheiden en een ander tandwiel werd in aangrijping ge bracht. Dit vereiste veel fijnge voeligheid, met dubbel clutchen (tweemaal koppelen) bij het op- schakelen en met tussengas bij het terugschakelen. Zo niet, dan hoorde men de tanden "knarsen". Vandaag de dag zijn alle tand wielparen, van de eerste tot de hoogste versnelling, permanent in aangrijping en bij het schakelen wordt nu het op dat moment ge wenste versnellingswiel (tandwiel) door een soort koppeling met de aandrijfas in aangrijping ge bracht. Alle andere tandwielen op de as lopen vrij. En nu dus de vijfde versnelling, de E-versnelling. Wat is het doel er van en waar ligt de winst? Welnu, de van de motor verlang de energie is afhankelijk van de rijweerstand. Wegrijden, accele reren, bergopwaarts rijden, rijden door zand en modder, tegenwind zijn situaties, die veel energie vra gen. Eenvoudig voortrijden in een gelijkblijvend tempo vereist de minste energie. Rijdt men bij voorbeeld met 120 km/uur op de grote weg (90 km/uur is al vol doende), dan is zelfs in de vierde versnelling het beschikbare kop pel eigenlijk te hoog. Men zou dan ook met minder toekunnen, zon der aan tempo in te boeten. Van daar die vijfde versnelling. Deze "spaarversnelling" is om zo te zeggen een extreem gereduceerde overbrenging. Hij neemt - om het bovengeschetste beeld aan te houden - extreem grote stappen. Als voorbeeld voor de overbren gingsfasen hier de gegevens van de Volkswagen Passat met 4 E- bak: le versnelling - 1:3.455 2e versnelling - 1:1.944 3e versnelling - 1:1,286 4e versnelling - 1:0,909 E-versnelling - 1:0.730 Uiteraard ontwikkelt een derge lijke E-versnelling een betrekke lijk laag koppel, maar dit is vol komen toereikend om het een maal bereikte tempo te handha ven. Het is zelfs nog voldoende om te accelereren, zij het met niet zo veel energie als in de vierde versnelling. Het grote voordeel is echter dat in de E-versnelling de Passat-motor 20 procent langza mer draait dan in de vierde vers nelling. Dus hoeven de cilinders dienovereenkomstig minder vaak per kilometer met brandstofnevel te worden gevuld. Tussen haakjes: des te geringer is ook de motor- slijtage. Hoe langzamer een motor, draait, hoe geringer zijn verbruik. Uiteraard tot aan een bepaalde grens, als namelijk het noodzake lijke extra gas geven meer opslokt dan door het lage toerental wordt bespaard. Waar ligt de grens? Die ligt lager dan veel automobilisten menen. Met de Passat bijvoorbeeld kan men op de vlakke weg al bij 50 km/uur van de vierde versnelling naar de E-versnelling schakelen, zonder dat daardoor het koppel te veel terugloopt (het principe van zo vlug mogelijk opschakelen geldt bij de moderne motoren overigens ook voor alle andere versnellingen). Echter: wil men afhankelijk van de situatie - bij voorbeeld voor een inhaalma noeuvre - plotseling krachtig ac celereren of gaat het bergopwa arts en heeft men veel trekkracht nodig, dan moet men natuurlijk wel van de E-versnelling naar de vierde versnelling terugschakelen. Er is dus economie. Dit gaat ech ter alleen op wanneer men deze vijfde versnelling vaak en lang ge noeg gebruikt. Wie hem maar zel den gebruikt of hem helemaal ver geet, heeft hem niet nodig. AUTO-AKTUEEL Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-13434 BMW Veerseweg 10 Industrieweg 27-29 Vlissingen Tel. 01 184-14400. b.g g. 01100-28545 dealer voor Walcheren 04 Middelburg 01 180-29955 Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-13434 EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12, Middelburg BMEMmaMmM Industrieterrein Arnestein official Gildeweg 20. telefoon 01184-1 9420 Vlissingen ford dealer Oude Rijksweg 60. Telefoon 01 182-1443 Nieuw- en St Joosland Off. dealer van Pers - en Bedrijfsauto's Industrieweg 19 Vlissingen 01 184-1 7736 Off dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-21 Vlissingen - Tel 01 1 84-1 3995 Zusterstraat 34 Middelburg Tel 01 180-12972 Tevens dealer Subaru HYUnoni LADA Noordmonsterweg4 Middelburg Tel 01 180 36815 Mercuriusweg 29. Vlissingen 01 184-19051 Kalverstraat 1 Middelburg 01 180-25851 0 K mruilwagens leasing Pres Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 1 84-1 9810 Gildeweg 1 6 Vlissingen 01184-17130 Seisplein 5 Middelburg 01180-33003 Autobedrijf Industrieweg 31 Vlissingen "'s* Tel 01 184-15220 SUZUKI Gerbrandystraat 4 Vlissingen - 01 184-65496 Dealer voor Walcheren Klein Vlaanderen 97 Industrieweg 23 Vlissingen 01184-1 2916 Vlissinacn Gildeweg 22 Tel. Oil 84-19610 VOLVO Pr. Rooseveltlaan 768 Vlissingen Saab-Seat-dealer voor Walcheren Industrieweg 31 Vlissingen Tel. 01184-15220 Saab 900 Turbo 5-drs Saab 900 Turbo 3-drs Saab 900 GLS 4-drs Saab 900 GLS 5-drs Saab 99 GLi aut. met L P G. Fiat 127 Fiat 127 Special 900 L Fiat 127 1050 30 000 km Fiat Panda 45 Fiat 128 Sport i.g.st Fiat Ritmo 75 CL Fiat Uno Fiat Panda 45 8 mnd. oud Fiat Ritmo 65 CL Fiat 131.. Austin Maxi 1 750 Ford Escort 40.000 km Mitsubishi Colt GL Mini Metro 13 S Renault 5 Renault 12 TL Subaru Mini Jumbo SDL 10 000 km Sunbeam 50.000 km Toyota Corolla 1.3 DX 1983 9.990.- 1981 8.250,- 1980 7.950.- 1982 9.500,- 1978 4 950.- 1980 8 950.- 1983 12.750.- 11.950 - 1982 11.500.- 1982 10 950,- 1980 4.500.- 1980 7.250.- 1981 10.500,- 1982 11.950.— 1978 4.950.- 1979 4.250,- 1982 9.500,- 1 979 4.950.- 1981 10.750.- MltOCCMkMI Ritmo 65 L 3 drs vanaf7.750.— Ritmo 65 CL 3 drs 12.500. Ritmo 65 Cl 3 drs9.750.- Ritmo 65 CL 5 drs 9.750.- Ritmo 85 Super 5 drs12.500.- Fiat 131 1600 CL met sportvelgen 7.500.— Fiat 131 1600 CL 5 vèrsn. vanaf4.750.- Fiat 128 1300 CL.".....!t.4.750.- blauwmetallic met brede all. velgen 1978 met liche schade 6500.— Volvo 343 automaat....,5.750.— Simca 1100 TI2.500.- Citroen Visa II Club7.900.- Citroen 2 CV 4 1.900.- Lada 1200 1.250.- Voor inruil gevraagd: Fiat Panda en Fiat 127 BLAAS '77 Galant Turbo Diesel -F st. bekr. 82 Galant 1600 GL '79 Galant Turbo Diesel 81 Galont 1600 GL 78 Coltl200 GL 3 drs '8? Golont Sigmo 2-ltr. Golont stotioncor plus LP.G. Golont Sigma 2 0 L '77 Colt 1200 GL 3 drs 81 81 Colt 1200 GL 5-drs 81 '79 Galant Sigma 79 Col. 1400 GLX 5-drs 81 Fiat Argenta'82 Fiat 127'78 Honda Civic'82 Cifroën GS78 Toyota Corona 200 aug 76 Peugeot 504 Coupé automaat'73 Volvo 343 -81 Volvo 246 '76 Opel Rekord Diesel Stafion '79 Opel Rekord75 Ootsun Stanza 1600 3 drs82 Citroen Dyone 6 '79 VW Polo'77 Renault R 4 TL78 VW Golf 5-drsnov. '76 Demonstratieauto 8.000 km mrt '84 n.w. prijs 32.000,- nu 27.500,- Opel Ascona 1600 S luxus5 drs. 25.000 kmjuni '83 VW Passat Variant CLD 82 Renault 5 Tl 81 Toyota Corolla liftbacknov '80 Datsun Cherry'80 Fiot 132 LPG '80 Princess 2.0 HL 80 VW Passot Diesel '79 Citroen 2CV680 Citroen Dyane79 Ford Transit'77 Vauxhall Chevette'77 Peugeot 504 GL'77 Verrijn Stuartweg 6 Tel 01100-30768 Vertegenwoordiger S] de Feyter tel 01 100-14467 Mercuriusweg 29 (t o Prijsslag) Tel 01184-19051 b.g.g 01103-2587

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 19