onze presentatie in het OCCASION-CENTRUM "MIDDEN-ZEELA ND AUTOMOBIELBEDRIJF Veerseweg 104, tel. 01180-29955 MIDDELBURG bv BEVOORRADINGSVAART: VAN CEMENT TOT PROVIAND BIG BROTHER IS WATCHING YOU I Toerclub Theo Middelkamp' viert derde lustrum Bezoek a.s. VRIJDAG van 10-21.00 uur of ZATERDAG van 10-17.00 uur 7 september 8 september Wat hebben wij u te bieden: 1 Alle wagens worden of zijn ANWB gekeurd 2 Korting 900,- bij aanschaf occasion v.a. 6.500,- 3 Korting 1.000,- bij aanschaf occasion v.a. 11.750,- 4 Korting 800,- bij aanschaf occasion v.a. 5.500, 'Rederland maritiem' "Redcrlünd ntariliem' ww In onze hal staan 60 duidelijk geprijsde wagens! Kopen op één dezer dagen geeft nog een EXTRA verrassing! Waken over veiligheid en milieu l Woensdag 5 september 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER TIJDENS DE SHOW PRESENTATIE DOOR: Harry Lammers VAN MINIATUUR AUTO'S Gespecialiseerd in miniatuur auto's (ook in bouwdozen) (zonder inruil) (zonder inruil) (met inruil) de)/lissingep -AUTO-AKTUEELAUTO-AKT GEBRUIKTE WAGEN DIJKWEL De Nederlandse vloot van bevoor radingsschepen die tot de beste ter wereld behoort - is voorbereid op actie, nu langzaam de produktie van gas en aardolie weer toeneemt, vooral op de Noordzee. De Neder landse deelneming aan de bevoor radingsvaart is reeds groot. Smit- Lloyd B.V. in Rotterdam bevoor raadt op dit mopient zo'n 50 pro cent van de 25 produktie-platforms en 13 hefbooreilanden ('jack-ups') die er op het Nederlandse deel van het continentale Noordzee-plat staan. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft plan nen om er de komende jaren nog eens 13 platforms bij te zetten. En verder wordt ook een flink aantal objecten op o.m. het Engelse con tinentale plat verzorgd. Zware concurrentie Behoorlijk wat werk dus. Het wordt momenteel echter gedaan tegen tarieven waaraan de be voorradingsvaart weinig of niets overhoudt; integendeel - er moet vaak geld op worden toegelegd! Men gaat er vanuit dat de bodem van het prijsniveau inmiddels is bereikt en signaleert dat de 'spot- markt' voor de Europese wateren weer wat verbetert. De lage tarie ven zijn een direct gevolg van de gigantische overcapaciteit aan be voorradingsschepen: tien tot twintig procent. Tijdens de 'haus se' liet iedereen schepen bouwen! Overigens verwacht men dat het nog jaren zal duren voordat die overcapaciteit weggewerkt zal zijn. Bevoorradingsvaart in Nederland is een zaak van Smit-Lloyd B.V. en voor een klein deel van de re derij Vroon in Breskens. Smit-Lloyd B.V. bestaal twintig jaar. Destijds was de oprichting van deze rederij een intialief van L. Smit Co's Internationale Sleepdienst en van de Kon. Rot- terdamsche Lloyd. Men begon met 7 schepfcn van elk 3.000 pk. De rederij is nu een volledig on derdeel van Smit Internationale N.V. in Rotterdam. Smit-Lloyd heeft een vlootbe- stand van circa 60 schepen, met motorvermogens tussen 3.000 en 10.000 pk. In de loop van de jaren heeft het bedrijf z'n activiteiten wereldwijd uitgebreid. Momen teel zijn er Smit-Lloyd-schepen te vinden in o.a. Maleisië, Singapo re. Brazilië, Filippijnen. Tunesië. West-Afrika, Engeland en Neder land. In de Noorse-, Italiaanse- en Spaanse wateren en in de Ver enigde Staten is de entree vanwe ge protectionistische maatregelen uiterst moeilijk; hel kan daar al leen via joint-ventures, dus in sa menwerking met rederijen in die landen. Vlak bij huis De Noordzee is en blijft voor Smit-Lloyd één van de belang rijkste werkterreinen. Tot voor een paar jaar werkte de rederij vanuit de thuishaven Rotterdam, maar nadat de NAM uit Rotter dam vertrok, heeft Smit-Lloyd ook in de Nederlandse 'bevoorra dingshavens' IJmuiden en Den Helder nieuwe 'stations' voor haar schepen ingericht. Van cement tot proviand Er valt veel te bevoorraden als 't om proefbooreilanden en pro- duktieplatforms gaat, want het onderzoek zowel als de produktie vergen nogal wat. Cement bij voorbeeld om de buizen - die soms tot 3.200 meter diepte de zeebodem ingaan 'vast te zetten'. Per boring zijn er honderden ton nen cement nodig dat allemaal vanuit tanks aan boord van de bevoorradingsschepen naar de booreilanden moet worden ge pompt. Datzelfde geldt voor de dieselolie, die nodig is om de motoren (ten behoeve van de generatoren voor de electriciteit) gaande te houden. Bariet: ook dat wordt aangeleverd en vervolgens overgepompt, als grondstof die gebruikt wordt voor het maken van de 'mud' (modder) die door de boorpijp gaat. om de boorput open te kunnen houden. En bevoorrading betekent óók aanvoer van boorpijpen, van con tainers met proviand, van zoet VA N CEMENT TOT PROV1A ND Een Nederlands bevoorradingsschip voorziet een produ%ieplalform van proviand en een uitgebreide hoeveelheid technisch materieel. water, van gereedschap en van materieel dat met een kraan van de schepen wordt getild. Mensen worden meestal per helikopter vervoerd. Veel werk, waar teveel schepen op af komen. De concurrentie is groot en de tarieven lijden daar dus onder. Bedrijven die aan be voorrading doen, werken óf op contractbasis - vroeger soms tot vijfjaar, vandaag de dag meestal drie maanden of een jaar - óf op de 'spotmarkt'. tegen dagprijzen. Bron: Stichting Algemeen Mari tieme Voorlichting De toerafdeling van de Zeeuwse ren- en toerclub Theo Middel kamp' viert feest. De toerclub bes taat vijftien jaar. En hoe kan een dergelijk jubileum beter gevierd worden dan met een toertocht. Zondag 9 september worden daar om jubileumritten verreden. Vanaf het Sint-Willibrordeollege aan de Eruitlaan in Goes kunnen de lief hebbers van een stevige Fietstocht vertrekken. Er kan uit vijf afstan den worden gekozen. De langste rit telt 150 kilometers, dan zijn er nog tochten van 100, 60. 40 en 25 km en een sterril voor het hele gezin. De voorinschrij ving voor de toertochten is reeds gesloten. Overigens kan bij het startbureau aan de Fruitlaan op de jubileumdag zelf ook nog wor den ingetekend voor dit feestelijke loergebeuren. Er moet gebruik worden gemaakt van een route beschrijving. Bij Middelkamp is het dit jaar dubbel feest. De renclub viert het 30-jarig bestaan. Over het wel en wee van de tourafdeling in de af gelopen vijftien jaar gaf toer-se- cretaris Ko Zembsch een uitge breid overzicht in het clubblad van de vereniging. Vanaf de oprichting van de Zeeuwse ren- en tourclub 'Theo Middelkamp' - dertig jaar geleden dus - kwam het woord 'toerclub' wel in de naam voor, maar in feite was er geen toerafdeling. Vijftien jaar geleden volgde pas de op richtingsvergadering. En vanaf die lijd heeft het toerfietsen bij Middelkamp een grote vlucht ge nomen. Naast de wekelijkse trai- ningsrilten werd er ook in club verband deelgenomen aan toer tochten elders in het land. In de beginperiode waren die tochten ongeveer 40 km. lang en werd er met een gemiddelde snelheid van zo', twintig kilometer per uur ge reden. Nu rijden de toerleden van Mid delburg nog regelmatig in toer tochten mee. maar de afstand - soms 200 km of meer - is aanmer kelijk groter geworden en de snelheid hoger. Uiteraard is ook hel materiaal van de leden sterk verbeterd. In zijn verslag in het clubblad heeft Zembsch een aan tal toertochten, waaraan door Middelkampers werd deelgeno men. op een rijtje gezet. De be langrijkste hiervan zijn: De Ar- dennentocht, de Inter-Citytocht en de Mergellandroute. De Middelkamptoerrijders na men ook deel aan meerdaagse tochten zoals de Pijl van het Zui den (450 km). Hecrlen-L-'Alpe d'Huez (1000 km) en de Ronde van Nederland (900 km). In de loop van vijftien jaar is de toer clubvan Middelkamp uitgegroeid van een groepje van 18 leden tot maar liefst 130 goedgeoefende toerfietsers. In de jubileumtochten van aan staande zondag komt het meren deel van de clubleden aan het vertrek. De starttijden zijn: 25, 40 en 60 km: tussen negen uur 's morgens en twee uur 's middags, de 100 km tussen negen en één uur en de 150 km vertrekt tussen negen en elf uur. Om zes uur moet iedereen weer terug zijn. De steeds grotere en sneller va rende koopvaardijschepen maak ten het in de jaren '60 noodzakelijk op zee zogenaamde verkeerssehei- dingsstelsels in te voeren. Dat zijn eigenlijk lange stukken eenrich tingsverkeer, in drukbevaren zee gebieden. In zo'n straat mogen de schepen maar één. op de zeekaart aangegeven, koers varen.- 'Over steken' mag alleen onder een hoek van 90 graden maar de schepen die in de 'straat' varen hebben voorrang! Olievervuilirig werd in die jaren eveneens een steeds groter pro bleem. Behalve scheepsrampen met olietankers, waren ook be wuste lozingen van afgewerkte olie dwingende aanleiding voor dwingende voorschriften. Het schoonmaken van tanks op zee werd verboden. Het maken van regels op de wal is niet zo moeilijk, maar hoe de nale ving ervan te controleren ver buiten het zichtbereik van de politie? Walradarstations werden inge richt op strategische punten, van waaruit scheepvaartbewegingen in de gaten konden worden ge houden. Het Nauw van Calais, waarschijnlijk de drukstbevaren "flessehals" van de wereld, wordt vanuit Dover en Cap Gris Nez gecontroleerd. Ook de Neder landse kustwachtstations zijn in de afgelopen jaren van radarpos ten voorzien. Voorts wordt er re gelmatig met maritieme patrouil le-vliegtuigen gespeurd naar olie vlekken en andere onregelmatig heden. Identificatie moeilijk Zodra op de radar een schip wordt waargenomen dat zondigt tegen het verkeersscheidingstelsel waar in het geacht wordt te varen, wor den koers en snelheid doorgegeven aan een vliegtuig, dat vervolgens voor identificatie moet zorgen. Bij nacht of laaghangende bewolking is dat echter erg moeilijk. Olievlekken kunnen doorschepen worden gerapporteerd of door patrouillevliegtuigen worden op gemerkt. Soms worden ze ook pas opgemerkt als een strand vol met olie ligt. Meestal is de dader heel moeilijk op te sporen. Wordt de vlek kort na de misdaad aange troffen, dan kan soms, aan de hand van plotgegevens van ra darstations de boosdoener wor den achterhaald. Waterdicht systeem van bovenaf. Zou men in staat zijn voortdurend in de lucht hangend de zeeën te overzien, dan zou opsporing een stuk gemakkelijker worden. Sa tellieten zijn daarvoor zeer ge schikt. In Engeland wordt onder zoek verricht naar het voor deze taak meest geschikte type satelliet, namelijk een van beeldradar voorzien apparaat. Deze zou in een baan om de aarde moeten worden gebracht op ongeveer 800 km hoogte. Die afstand is niet te groot om nog nauwkeurige beel den te kunnen opvangen, en net groot genoeg om te zorgen dat de satelliet niet binnen 50 jaar weer in de dampkring zakt. Met dit systeem denkt men met 30 satel lieten een redelijk sluitend, wereldwijd net te kunnen opbou wen. om olielozers en overtre ders- van verkeersscheidingsstel- sels op heterdaad te betrappen. Voor de opsporting van vervuiling maar ook om visscholen te kun nen opsporen, zou de satelliet te vens van een oceaan-kleur, waar- nemings-capaciteit en infrarood sensoren kunnen worden voor zien. Trucfolo's De beelden die de radarsatelliet kan doorzenden zijn buitengewoon nauwkeurig en zien eruit als luchtfoto's. De beoordeling van de foto's vraagt echter aparte kennis. Hoogfrequente radarstraling die terugkaatst naar de bron. gedraagt zich nu eenmaal anders dan het zichtbare licht waarmee een foto het moet doen. Het grotere voor deel van de radar is dat duisternis of bewolking hem niet hindert. En een satelliet 'ziet' angstwekkend precies. Zelfs van kleine vaartui gen kunnen koers en snelheid tot op respectievelijk 10% en 5% nauwkeurig worden berekend door hel 'beeld' van het kielzog. Tevens kunnen voldoende gege vens over het schip worden ver gaard om te weten wie er even tueel moet worden bekeurd. 100.000.000 gegevens per se conde. Bij elke 'puls' bestrijkt de satellie tradar een oppervlakte van 100 tot 200 km middellijn en dat maakt het mogelijk om binnen drie mi nuten 100.000 km2 oceaan af te euren. e door de satelliet verzamelde informatie moet worden doorges eind aan grondstations, waar de 'plaatjes' worden opgemaakt. Dat doorseinen gebeurt met een on gelooflijke stroom van tweetallige cijfers, in een tempo van 100.000.000 gegevens per secon de! Vooral de verwerking van de ze enorme hoeveelheid informatie vormt voorlopig een belangrijke technische barrière op weg naar verwezenlijking van dit project. Gecombineerde radar/zeewater- kleur-registrerende satellieten zouden betaalbaar kunnen zijn als de landen die nu het 1NMAR- SAT-satelliet communicatie-pro ject steunen, financieel zouden deelnemen. De kosten zouden dan vermoedelijk neerkomen op zo'n 15 miljoen per land. Met dertig zwevende "Big Brot hers" blijft er van het principe van de vrije zee. dat onze Hugo de Groot zo mooi verwoordde en waar ons land in de 17e eeuw-drie oorlogen voor voerde tegen de Engelsen, niet veel meer over. Maar het zal wel veiliger en scho ner worden! SPITSUUR IN NA UW VAN CA LA IS In de eenrichtingsverkeer "straten" tussen Dover en Calais (de grote, witte vlekken) bevinden zich een groot aantal schepen (kleine witte vlekken).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 18