Schoolfoto uit de oude doos Kerken- en monumentenpad in 150-jarige badplaats Grenzen van het vrijwilligerswerk Duiken voor gehandicapten Adverteren is bekend blijven jj| ui Op heel Walcheren, f Jf DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 5 september 1984 COMMISSIES Vrijdag 14 september, 10.00 uur, vergaderen Provinciale Staten in de statenzaal, Abdij 1 1, Middelburg. De zaal is vrij toegankelijk, want de vergadering is openbaar. Subsidie stichting Zeeland Voorwaarden scheppend beleid Grevelingen Structuur welzijnsplamng Diocesaan Instituut Jeugd en Jongeren Volwassenen edu catie Vissershaven Vlis singen Kunst en cultuurbe houd Regio-advies ziekenhuizen Sociaal-pedagogi sche zorg Aandelen PZEM I X BEROER Bootdiensten Rekening 1 983 MET FIETS, A UTO OF BUS DOOR DOMBURG OUDE SPORTFOTO'S RUIM FILMAANBOD IN GENRE"GOEDE FILMS" ABDIJ Vrijdag 5 oktober organiseert het Zeeuws platform vrijwilligerswerk een themadag over de "Grenzen van het vrijwilligerswerk". Aanleiding daartoe is de wrijving die er nogal eens is tussen vrijwil ligers en beroepskrachten als zij dezelfde of soortgelijke werk zaamheden verrichten. Gedacht moet worden aan werk in de maatschappelijke dienstverle ning, zoals vriendschappelijk huisbezoek, klusjes in huis, ver voer van bejaarden en zieken, zie kenhuisbezoek, telefonische hulpverlening, welfarewerk enz. Van de kant van de beroepskrach ten is er wel het verwijt dat vrij willigers niet voldoende deskun dig zijn, dat zij oneerlijke concur rentie bedrijven en plaatsen be zetten die anders open zouden zijn zijn voor de beroepskrachten. De vrijwilligers en hun organisa ties stellen daar tegenover dat hun werk een eigen plaats inneemt en kan bestaan naast de beroepsma tige aanpak. Beide partijen en niet te vergeten de cliënt - want daar wordt het toch allemaal voor ge daan - komen aan het woord tij dens de themadag. Het platform pretendeert niet op 5 oktober de precieze grenzen tus sen de twee werksoorten te kun nen stellen, hetgeen "Grenzen aan het vrijwilligerswerk" mis schien doet vermoeden Doelstel ling is partijen tot elkaar te bren gen, opdat zij hun diensten geza menlijk en in samenwerking aan de cliënt kunnen aanbieden. Theatergroep Optater laat aan de hand van sketches de problemen in het vrijwilligerswerk zien; ook wordt een film vertoond; "Geen baan, wel werk" en er is een le zing. Natuurlijk bestaat er de mo gelijkheid tot discussie. De themadag wordt gehouden in De Hoeksteen, Rozenburglaan 22, Middelburg. De aanvangstijd is 10.00 uur. Aanmeldingen kun nen worden gedaan bij het Zeeuws platform vrijwilligers werk, p/a Dam 31, 4331 GE Middelburg, tel. 01180-33024, toestel 44, Op dit adres is ook nadere informatie beschikbaar. Eind september begint het Duikteam Zeeland met een cursus sportdui- ken voor gehandicapten. De trainingen zijn in het zwembad Poelendaele in Middelburg; zij worden op woensdagavond van negen tot elf uur en op zondagmiddag van half twee tot half vier gehouden. De eerste bijeen komst is op woensdag 26 september. In een jaar tijd kan het een-stersbrevet van de Nederlandse Onderwa tersportbond (NOB) worden behaald. De trainingen bestaan uit theorie en praktijk. Tot de theorie horen de communicatie onder water en natuurkunde (hoe reageren lichaam en apparatuur op de druk onder water). De praktijklessen beginnen met het leren omgaan en zwemmen met duikbril, snorkel en zwemvliezen en worden vervolgd met de ken nis van de apparatuur. Tot het geheel hoort ook het kennen van de EHBO-beginselen. In overleg met de trainers kan worden bekeken hoe universele regels kunnen worden aangepast naar de gehandicapte. Het een-stersbrevet geeft aan dat tot tien meter diepte mag worden gedo ken. Het duiken gebeurt steeds onder begeleiding Deze regel geldt niet alleen voor de gehandicapte sportduiker, maar evengoed voor de vali de. Het intiatief tot de cursus komt van het Duikteam Zeeland; het is in overleg met de Zeeuwse sportraad uitgewerkt. Nadere informatie wordt verstrekt door de Duikteamleden B. van Arend, Duunmede 32, 4337 BA Middelburg, tel. 011 80-14751 en B. Roose, Verk. Quakkelaarstraat 30, 4381 PM Vlissingen, tel. 01184-18034. Op deze adressen worden ook de aanmeldingen ingewacht. Voor wie nog niet zeker is van deelneming is er de mogelijkheid een maand op proef mee te draaien. IEUWS De bestuurscommissie Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming en Volwassenenedu catie vergadert maandag 10 september, 16.00 uur, aan de Rouaansekaai 43, Middelburg. De commissie wordt geïnfor meerd over de benoeming van mevrouw M. Audenaerdt-Wal- hout tot muziekconsulente. Ter discussie staan onder meer de leergang volwasseneneducatie, de positie van het vrouwenvor mingswerk, het jaarverslag over 1983 van het steunpunt en de personeelsvoorziening op de ad ministratie. De vergadering is openbaar. De statencommissies voor bes tuurszaken en voor ruimtelijke or dening behandelen op vrijdag 7 september de begrotingshoofd stukken die op hun werkterrein liggen. De commissie Bestuursza ken bespreekt bovendien de meerjarenraming 1985-1989. Maandag 10 september verga dert de statencommissie voor waterstaat en verkeer en voor economische zaken over de pro vinciale begroting. Allevier de vergaderingen begin nen met spreekrecht voor het pu bliek; zij worden in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg, gehouden. De aanvang stijden zijn resp. 9.30 uur, 1 5.00 uur, 1 3.30 uur en 1 6.00 uur. Staten vergadering De subsidie voor de stichting Zeeland, het provinciale opbouw- orgaan, is in 1982 bepaald op ruim 2,64 miljoen; de begroting voor 1 984 van de stichting geeft aan. dat dit subsidiebedrag ge handhaafd kan blijven. De staten hadden vorig jaar de begroting voor kennisgeving aangenomen in afwachting van de salarismaat regelen per 1 januari 1 984 en de inkomsten die het opbouworgaan ontvangt van de stichting Natio nale sporttotalisator. Gs doen de staten mededeling van de projecten die zij bij de staatssecretaris van Economische Zaken hebben aangemeld voor subsidie in de uitvoering. Het gaat o.a. om de verlenging van de Ze- venaarhaven (Terneuzen) het gra ven van de Kaloothaven (Vlissin- gen-Oost) verplaatsing van het bedrijf Vitrite uit de stad Middel burg naar het industriegebied en de herinrichting van de vissers- en landbouwhaven in Bruinisse. Het totale subsidiebedrag komt op 5,9 miljoen. Gedeputeerde staten vinden dat het water in het Grevelingenmeer zout moet blijven en dat voor de landbouw op Schouwen- Duive- land een pijpleiding beschikbaar moet komen, te bekostigen door het rijk. De transportleiding zou zoet water vanaf de Krammer of de Schelde-Rijnverbinding moe ten halen. Als de staten ermee in stemmen willen gs dit advies aan de raad van de waterstaat uit brengen. De raad moet de minister van Verkeer en Waterstaat uit eindelijk adviseren. De staten commissies waren verdeeld 'over het gs-standpunt. Ter vereenvoudiging van de pro vinciale welzijnsplanning is in 1 983 een nota gemaakt met een aantal aanbevelingen Na een in spraakperiode is de nota aange past; de staten wordt voorgesteld de stuurgroep coördinatie wel zijnsplanning en de bezwaar schriftencommissie welzijnsplan ning op te heffen en de planpro cedureverordening welzijnsplan ning in te trekken. De statencom missie welzijn is in de nieuwe op zet de instantie die de afweging maakt voor een onderlinge af-, stemming van de verscheidene welzijnsterreinen. Gs stellen de staten voor het Dio cesaan Instituut Jeugd en Jonge ren in Breda meer subsidie te ge ven dan de laatste jaren gebrui kelijk was. Het instituut doet meer werk in die provincie dan de sub sidie rechtvaardigt. Dit wordt nu recht getrokken. De basisnota volwasseneneduca tie en de deelnota's basiseduca tie/elementaire educatie en ka dervorming/deskundigheidsbe vordering zijn de staten ter vast stelling aangeboden. Uitgangs punt in de volwasseneneducatie is mensen in een achterstandspo sitie een kans te geven zich te ontwikkelen, opdat zij beter mee kunnen in de maatschappij. Gs stellen de staten voor vier ton uit het monumentenfonds be schikbaar te stellen aan de ge meente Vlissingen voor de reno vatie van de Vissershaven. Gs vragen de staten uit het wel- zijnsfonds een ton te besteden voor Kunst- en Cultuurbehoud Het gaat om 45 mille voor evene menten van provinciaal belang, 30 mille voor bijzondere evene menten en experimenten, 10 mil le voor tentoonstellingen van pro vinciaal belang, hetzelfde bedrag voor culturele uitwisselingen en 5.000,— voor literaire activi teiten. De oorspronkelijk geraam de bedragen voor 1984 bleken niet voldoende te zijn. Dit komt door een actiever provinciaal be leid en door meer activiteiten en initiatieven. Uitgangspunt van het regio-advies ziekenhuissituatie is dat er per re gio een centrumziekenhuis is. De provincie is in dit opzicht in drie gebieden ingedeeld: Walcheren, de Bevelanden/Schouwen-Dui- veland en Zeeuwsch-Vlaanderen. Voor Walcheren wordt, overeen komstig de wensen van het zie kenhuisbestuur, voorgesteld het centrumziekenhuis te vestigen in het Bethesda/Sint Josephzieken huis in Vlissingen en het Gasthuis in Middelburg te sluiten. De Be velanden/ Schouwen- Duiveland krijgen een centrumziekenhuis in Goes en een basisziekenhuis in* Zierikzee. In Zeeuwsch-Vlaande ren is een centrumziekenhuis gepland in Terneuzen met een ba sisziekenhuis in Oostburg en een buitenkliniek in Hulst. Ge volg hiervan is sluiting van het Sint Liduinaziekenhuis in Hulst en het Sint Elisabethzie- kenhuis in Sluiskil. In Zeeuwsch-Vlaanderen en vooral in Hulst, zijn er nogal wat bezwaren tegen die voor nemens. Tijdens een vergade ring van de statencommissie Welzijn (onlangs in de Schouwburg van Middelburg gehouden) bleek dat de meer derheid van de commissie het eens is met het gs-advies, dat aan de staatssecretaris van volksgezondheid moet worden uitgebracht. De staten moeten het provinciale advies nu defi nitief maken. De stichting Dienst Sociaal-Peda gogische Zorg heeft een tekort van 142.000,— Gs vragen de staten dit bedrag als extra bijdra ge op de rijksbijdrage te verstrek ken. Gs stellen de staten voor bindend De voorzitter van het college van gedeputeerde staten (de commis saris der koningin) hoort dinsdag 11 september, 10.30 uur, een inwoonster van Hulst De Hul- sterse heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de voor zitter over het verlenen van geld via de algemene bijstandswet. De Arob-zitting wordt in het pro vinciehuis gehouden. Sint Pieter straat 42, Middelburg; de bijeen komst is openbaar. mandaat te verlenen tot wijziging van de statuten van de nv PZEM Door de wijziging wordt het maatschappelijk kapitaal ver hoogd en kan een herschikking van de aandelen worden doorge voerd De gemeenten hebben hiervan financieel voordeel De staten wordt een krediet ge vraagd van 185.000,— voor de inrichting van de gebouwen en de terreinen op de aanlegplaatsen van de bootdiensten in Vlissingen en Breskens. De staten behande len ook de jaarstukken 1983 van de bootdiensten. De exploitatie kosten bedragen ruim ƒ48,5 miljoen, waarvan het rijk bijna 32,5 miljoen voor zijn rekening neemt. De vervoersopbrengsten belopen 15,7 miljoen. Ook het jaarverslag van de nv Provinciale Zeeuwse Brug Maatschappij wordt in de staten behandeld. De rekening van de provincie over 1983 sluit met een batig saldo van 4 miljoen. Het voordeel komt door meevallers in de appa raatskosten, in de rentekosten voor investeringen en door lagere directe kosten. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 De Faam en peVlissinger worden gelezen. g J* A IV -5 i. 5 1' k HAWNFAKT CTC AAP, NOOT, MIES... Mevrouw G. Koole, ze woont aan de Marijkestraat 14 in Oost-Sou burg, stuurde ons deze niet zo heel oude schoolfoto uit 1953 van de Frans Naereboutschool in Vlis singen. Meneer Roodenburg was - zoals mevrouw Koole ons meldt - hoofdonderwijzer. Mevrouw Koole noemt ons de volgende namen: Piet Vermeulen. Johan Poppe. Theo Roelse, Piet Visser, Jan d. Landmeter, Piet Kieboom. Hans Tienpond, Klaas Kikkert, Jopie v. Poelje. Louis Ots. Levien de Nooyer, Paul de Nooyer, Wim Hardenberg, Lenie Roelse. Marie Outermans, Ali Wille, Engelje Cracau, Beppie Griep. Magda Kampwart, Rietje Jobse. Annie Jonkman, Els War- reman, Corrie Jacobs, Tonia de Buck. Saartje Vermeulen, Loes van Eenennaam, Saartje van Klooster, Nellie Wijkhuis, Truus v.d. Berg. Vera Visser, Bep. v. Huizen. Tonia? Babsje Verbouwe Mientje Sol, Greetje Verbouwen, Rietje Pieterse, Annemarie Scharlooi, Greetje Wevers, Ben nie v.d. Horst. Jaap Sturm, Hel- mer Siegers, Bram v. Gelder. Jo pie Ekkebus, Arie v.d. Berg, Cor Kieboom. Johnny Timmerman, Tonnie? Mijnsbergen. Ook deze foto is weer te bestellen bij de redactie van dit blad. De foto kost 7.50 en u kunt betalen met een cheque (op naam van Ruben Orcel) of met geld (dan brief aantekenen). Santen met dit knipsel dient u het geld (of che que) te zenden aan Postbus 5017, 4330 KA in Middelburg. Wie nog oude sportfoto's heeft sen die op de foto staan. Het is kan deze zenden naar de red actie van dit blad. Dit najaar zullen we de rubriek Aap, Noot, Mies afwisselen met sportfoto's. De procedure is hetzelfde als bij de schoolfo to's. De foto moet vóór 1955 zijn genomen en u dient de namen te noemen van de men- logisch dat er wel eens eentje aan het geheugen ontglipt, dus alle namen hoeft niet. Het verzendadres is hetzelfde als voor de oude schoolfoto's. Onze fotograaf maakt een re productie en stuurt u zo spoe dig mogelijk terug. 11*1111V 11 IV IIUVIIIVII »UII UI IIIVII- De hervormde en gereformeerde kerken in Domburg dragen ook hun steentje bij aan de viering van 150 jaar badplaats. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 september houden deze kerken een kerken- en monumen tenpad in de gemeente Domburg in het kader van dat jubileum. Geïn teresseerden kunnen met een auto. fiets of speciale bus (elk half uur) een aantal kerken en monumenten bezoeken. In het programma zijn opgenomen: de Nederlands Her vormde Kerk, de Gereformeerde Kerk (beide in Domburg), kasteel Westhove, de buitenplaats Mo lenwijk en de Hervormde en Ge reformeerde Kerk in Oostkapelle. Tijdens de rondgang langs de kerken worden de bezoekers ge- tracteerd op muziek door diverse musici. Bespeeld worden de dwarsfluit, viool, harp, koper blaasinstrumenten. klarinet, ac cordeon en orgel. Elk heel uur zal die muziek klinken. Elk half uur vertrekt een bus van Domburg naar Oostkapelle en omgekeerd. Een kaartje is niet duur, aldus de organisatie. Carliet Tours verzorgt deze pendeldienst. Bij elke kerk of monument kan worden vertrokken. Bij het ver trek ontvangt de deelnemer een beknopte omschrijving van de historie van kerken en gebouwen die zijn opgenomen in het pro gramma. De openingstijden zijn: vrijdag 7 september van 16 tot 21 uur en za terdag van 10 tot 16.30 uur. Deze bijdrage aan de viering van 150 jaar badplaats wordt afgesloten met een vesperdienst in de Her vormde Kerk van Domburg op za terdag om 17 uur. Mevrouw Van Houwelingen-Verdonk uit Grijps- kerke zal voorgaan tijdens deze dienst. Voor het genre 'goede films* hoeft de Walcherse liefhebber niet meer uit te wijken naar elders. Nadat Meccano vorige week een uitge breid programma aankondigde om te vertonen op hun 16 mm projec tor. heeft nu ook de ZVU bekend gemaakt een groter aanbod te hebben dan ooit. Maar liefst veer tig films heeft de ZVU gepro grammeerd in Alhambra te Vlis singen. Alle films worden gedraaid in de grote zaal van de Vlissingse bioscoop (Alhambra I) op woens dagavond om acht uur. De vrijdag daaraan vooraf toont de uitbater van het filmtheater dezelfde film in de kleinere bios coop Alhambra II Elke woensdagavond is de ko mende veertig weken 12 septem ber de eerste) gereserveerd voor de ZVU. Er wordt die avond een gereduceerde toegangsprijs gere kend a 7.50. De eerste film is Prenom Carmen, van Jean Luc Godard. Zoals gebruikelijk worden de films uitvoerig beschreven in onze we kelijkse rubriek Filmweek, elders in dit blad. ty /f vast f AIO T 1*0 *l*< ootóotf

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13