LiS U Us □eVLissinger MUZIEKDIRECTEUR MEYS MAAKT BEKEND: 'Ouders die het lesgeld te hoog vinden kunnen korting krijgen' DANSLES FOTO VERSCHOORE 'Hoeveel nachten mag iemand blijven slapen' 'Buro voor rechtshulp nu ook in Vlissingen HET WEEKBLAD WALCHEREN Nu weer inschrijven voor de nieuwe cursussen f(back MR. OF MRS: ATLAS-VERKIEZING MET WERELDKAMPIOEN BUCHANAN Seniorenvolleybaltoernooi voor verdrongen 35 sers KLEURENFOTO'S? J.P.A. RÖSSEL Speciale clubs voor: Nieuw clubgebouw voor van Dixhoornbrigade Nu inschrijven bij Janvier. Veel groepen, jong, oud, be ginners, gevorderden. Bel nü 01100-30428 Nota's Hafabra Bezwaarschriften Eindelijk 'Witte vlek' Jeugd 'Bijstandskinderen' - TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN EN REPARATIES scholieren, echtparen, 65 mensen met wisselende werktijden. Ook voor tapdansen en rock roll '~8ansscfhx>f nu ook te Vlissingen in Hotel Britannia Tel. inlichtingen/inschrijven 01100-23265 of van maandag t/m vrijdag tussen 19.00 en 21.00 uur. Wijngaardstraat 6 te Goes. oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, oostbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman. 01180-27651toestel 54. De Middelburgse eerste burger drs. P.A. Wolters opent zaterdag 8 september officieel het Clubge bouw de Waag van de Van Dix- hoornbrigade Hij hijst om 14 uur de vlag voor het gebouw aan de Loskade 45a. De burgemeester en dé voorzitter C. Schoof houden toespraken vóór de officiële inge bruikneming. De van Dixhoornbrigadc werd in 1972 opgericht en genoemd naar de pionier op het gebied van zwemmend redden. Van Dix- hoorn was ook de oprichter van de zwem- en poloclub Luctor et Emergo. De afscheiding van deze club geschiedde op 4 september precies twaalfeneenhalf jaar gele den' zodat de brigade er bij de opening nog een koperen feestje van kan maken. Behalve zwemmend redden houdt de Van Dixhoornbrigade zich ook bezig met opleidingen varend redden. EHBO. hartmassage, strandbewaking (Dishoek-Zoute- lande), incidentele bewaking en rampenbestrijding. De opening van een goed uitgerust clubge bouw is een belangrijke verbete ring voor de Middelburgse van Dixhoornbrigade. Behalve de officiële opening ver richt de brigade zaterdag een spektakulaire demonstratie van het redden van een drenkeling in het Kanaal door Walcheren, nabij het clubhuis. De demonstratie begint om kwart over twee in sa menwerking met de Middelburg se brandweer. Vooraf aan het ge beuren is er vanaf 13 uur een ont vangst in restaurant de Nieuwe Doelen aan de Loskade 3, waarna de genodigden zich om 14 uur begeven naar de Waag. Voorzitter Schoof en Wolters houden hun toespraken in De Nieuwe Doelen. DEZE WEEK IN Kleinschalig bedrijf op industrieterrein Rams- burg. Tiemen A link in Uit het Zakenhart. De Lada in de aanbie ding. De importeur ver wacht een enorme ver koopstijging lees: Van Bougie tot bumper De rubriek Korte Infor matie zit weer tjokvol actuele berichten. De samenwerkende Zeeuwse sportscholen voor body-building houden voor het derde achtereen volgende jaar de Atlas-verkiezingen: een open wedstrijd om het predikaat mr. of mrs. Atlas. Dit grootste bodybuildinggebeuren in Zeeland wordt zondag 9 september in de Schouwburg in Middel burg gehouden. Behalve bokalen en bekers kunnen de winnaars van dit sportieve treffen ook geldprijzen verdienen Voor de overall-winnaar is zelfs duizend gulden beschikbaar; de klassewinnaars krijgen honderd gulden. Er wordt in verschillende categoriëen beoordeeld. Bij de senioren wordt gestreden in vier klassen: lichtgewicht tot 70 kg., middengewicht tot 80 kg., halfzwaar tot 90 en zwaar boven 90 kg. De junio ren komen in één categorie uit en de dames strij den in de klassen tot en met 52 kg. en boven de 52. kg- De organisator van de Atlas-verkiezingen, sporl- schoollcider Samson uit Vlissingen heeft evenals voorgaande keren voor een 'trekker' gezorgd Hij heeft de Engelsman Brian Buchanan voor een gastoptreden in Middelburg kunnen strikken. De ze Europees en wereldkampioen 1983 en Europees kampioen 1984, met een wedstrijdgewicht van 115 kg. zal met zijn goed geproportioneerde tors vele bodybuilders in verrukking brengen en inspireren om hun trainingen nog intensiever aan te pakken. Geweldenaar Buchanan heeft bijvoorbeeld een omvang van de bovenarm van zestig centimeter (even nameten). De show voor de verkiezingen begint 's middags om vier uur. Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. Tel. 01 184-14081 Vlissingen Het district Zeeland van de Ko ninklijke Marechaussee houdt vrijdag 28 september een volley baltoernooi voor 35-plussers in sporthal De Kruitmolen in Mid delburg. De spelers van de deelnemende teams moeten voor 1950 zijn ge boren. Toernooileider Jan Poort vliet schrijft in zijn uitnodigingen dat uit ervaring is gebleken dat veel volleyballers of volleybalsters na jarenlang actief te hebben deelgenomen geleidelijk aan minder of niet meer aan derge lijke sportieve prestaties mee doen. omdat zij verdrongen wor-, den door de jongere generatie. "Met de organisatie van dit se niorenvolleybaltoernooi hopen wij te voorzien in een behoefte om de vele 35-plussers - opnieuw - actief te krijgen om zich te meten met hun leeftijdsgenoten". Omdat het toernooi op een 'door deweekse dag' wordt gespeeld is het moeilijk om de benodigde 24 teams bijelkaar te krijgen. Be langstellende teams kunnen zich via het KMAR-bureau in Vlissin gen aanmelden. Het is nu ruim een jaar (mei 1983) geleden dat Mathieu Meys directeur Bergman opvolgde aan de Zeeuwse (provinciale) Muziekschool. De spanning van het nieuwe ('nieuwe bezems vegen schoon') is er nu wel zo'n beetje af. Ook kan worden aangenomen dat Meys al voorzichtig wortel heeft geschoten in de Zeeuwse klei. Wat blijft is de vraag of deze uit Limburg afkomstige musicus ('organist in binnen- en buitenland') het roer omgooit naar een ander beleid of dat hij de weg vervolgt in de voetsporen van zijn voorganger. Ad Hanneman voelde hem. met een nieuw schooljaar voor de boeg, aan de tand. "Ik ben naar Zeeland gekomen omdat ik niet bereid was om tot m'n zestigste op één en dezelfde stek te blijven zitten", begint hij een lange monoloog over de reden van de sollicitatie. Later blijkt dat ook de vele orgels in Zeeland aantrekkingskracht op de organist Meys uitoefenden. "En dan ben ik verzot op monumentale gebou wen. waar Middelburg zo rijk aan is. Deze Kuiperspoort bijvoor beeld is in feite ongeschikt om er muziekles in te geven. Het karak ter dat dit gebouw uitstraalt, compenseert echter ontzettend veel. Als ze mij zouden aanbieden met deze school te verhuizen naar een ultra-moderne nieuwbouw, zou ik nog niet weten wat ik ga antwoorden". Als hij verder uit- wijdt over zijn vertrek uit Lim burg geeft hij toe: "Ook de om standigheden hebben een rol ges peeld. Door de gemeentelijk he rindeling werd de gemeente Hoensbroek. waar ik directeur was, opgeheven. In Heerlen, waar Hoensbroek bij werd ingelijfd, was al een gemeentelijke muziek school. Het was dus logisch dat er op den duur maar één muziek school met één directeur in die gemeente over zou blijven". Meys vervolgt: "Bovendien maakte de Zeeuwse muziekschool een degelijke indruk op me. In deze school werd niet zoals op ve le andere scholen in Nederland op allerlei manieren gewerkt met no- Mathieu Meys: Na een jaar directeurschap vol lof over kwaliteit muzie- konderricht in Zeeland. "De gemeenten die meebetalen kennen er een hoge prioriteit aan toe. Niettemin kan het volgens Meys nog beter. ta's die voorschrijven dat een mu ziekleraar de kinderen in de eerste plaats sociale vaardigheden moet bijbrengen. De 105 docenten hier in Zeeland, geven op een dege lijke manier muziekonderricht. Dat betekent trouwens niet dat de leraar geen menselijke aspecten tijdens de les inbrengt; integen deel. Misschien is het inderdaad allemaal wat behoudend, maar dat komt ten goede aan de kwaliteit". Met die opmerking begeven we ons vervolgens op het gladijs van wat talenten zijn. Meys antwoordt niet op de vraag of hij wel eens over het paard getilde ouders op visite krijgt, die menen dat er in hun zoontje of dochtertje een Art hur Rubinstein of een Paganini schuilt. Héél algemeen zegt hij: "Iemand met een gemiddelde aan leg, kan vaak met hard werken méér bereiken, dan iemand met veel talent". En zonder namen te noemen: "Zeeland heeft momen teel beslist een aantal jonge musi ci, die het kunnen maken". In de streek waar Meys tot voor mei 1983 woonde wordt blaasmu ziek gemaakt op een zeer hoog niveau. De meeste harmoniën, fanfare's of brassbands (hafabra) spelen er tijdens concoursen in de hoogste afdeling. Meys consta teert dat er aan de Zeeuwse bands nogal wat gesleuteld moet wor den. Hij voorspelt echter dat dit Adjunct-directeur J. Simons van de gemeentelijke sociale dienst in Vlissingen raakt geirriteerd. "We kunnen dit gesprek maar beter af breken, ik heb belangrijkere zaken te doen." Hij wil niet ingaan op de beschuldiging van het 'buro voor rechtshulp". Dat stelt: "Als een sociaal rechercheur in Vlissingen bijvoorbeeld een ex-man bij de bij standsmoeder signaleert, moet die vrouw zich komen verantwoorden bij de sociale dienst. Het is zelfs voorgekomen dat de man gewoon zijn kind kwam halen voor een middagje. De vrouw moet dan aantonen geen economische een heid meer te vormen met die man. Het zijn uiterst bedreigende situa ties voor een vrouw alleen". Namens het bureau spreken de administratief medewerkster Ti neke Fonse en de juriste Lony van Sloun de vrees uit dat er in Vlis singen een regen van klachten over hen zal neerdalen over dit soort zaken. Op dinsdag 11 sep tember begint het buro -voor rechtshulp namelijk in Vlissingen een spreekuur. Elke dinsdag ochtend kunnen mensen er voor taan tussen half tien en half twaalf terecht met vragen of adviezen, aangaande juridische zaken. Het spreekuur wordt gehouden aan de Brouwenaarstraat 4. Vlissingen springt er wat de con trole door de sociale dienst be treft. duidelijk uit. Talrijke be zwaarschriften schreven de cliën ten (of werden voor hen geschre ven) van het bureau over strafuit-. keringen of kortingen. "Je krijgt zelfs het idee dat een bijstands vrouw op den duur moet gaan vragen hoeveel nachten mag ie mand bij me slapen om niet ge kort te worden", vreest Lony van Sloun. "Maar we hanteren beslist geen botte bijl", stelt adjunct-di recteur Simons daartegenover. En: "Het maakt mij niet uit of een juriste dit allemaal zegt. Voor mijn part zegt de koningin dat, die toch een verstandige vrouw is. Een juriste dient ook verstandig te reageren. Ik vind dit ongenuan ceerde kritiek. De beide met dit werk belaste ambtenaren gaan zeer voorzichtig om met mensen. Neen, cijfers heb ik niet en wil ik ook niet voor u opzoeken". Dan volgt de genoemde irritatie waar door hij het gesprek afbreekt en verwijst naar zijn baas. directeur Mr. J. Osterman. die echter niet bereikbaar blijkt. Fonse en van Sloun doen opge wekt over de tijding dat er nu ('eindelijk') een spreekuur in Vlissingen is. Totnutoe konden Vlissingers in Middelburg terecht, waar drie keer per week het pu bliek om advies kon komen. Het dinsdagochtend spreekuur wordt nu in Middelburg afgeschaft, zo dat daar alleen nog maar op maandagmiddag tussen half twee en half vier en op donderdagmid dag van vijf tot zeven uur rechts hulp wordt gegeven. Bij het bureau voor rechtshulp kan iedereen terecht voor juri disch advies en toewijzing van een (kosteloos) raadsman. Volgens Tineke Fonse behandelt het bu reau elk probleem waar juridische kanten aan zitten. Ze geeft een paar voorbeelden. Huurproblemen, problemen met uitkeringen, ontslag, consumen ten! misjkoop. verblijfsvergunnin gen. problemen met justitie of politie, met het rijk. de provincie of gemeente, echtscheidingen en alimentatie. Ze voegt daar reto risch enzovoorts, enzovoorts aan toe. Het 'buro voor rechtshulp' werd in 1978 opgericht. In Middelburg is De sociale dienst in Vlissingen ('rechercheurs') controleert fanatiek of bijstandsvrouwen niet buiten het boekje gaan. Hier het gebouw van het gemeentelijk apparaat. (Foto Ruben O reel). het hoofdkantoor. Het is geen overheidsinstelling, maar een onafhankelijke stichting. Begon-, nen werd met vier spreekuren in Middelburg. In de loop der jaren zijn er spreekuren in Terneuzen, Goes, Zierikzee, Hulst en Oost burg bijgekomen. Gezien het aantal klachten uit Vlissingen, kan die plaats worden geken merkt als een 'witte vlek', "Van de vijfduizend bezoekers per jaar in Middelburg kwam ongeveer de helft uit Vlissingen". becijfert Ti neke Fonse. "Sinds het begin hebben we geprobeerd in die plaats een bureau te krijgen. Al in 1979 werden we in die opvatting gesterkt vanwege het grote aantal bezoekers daarvandaan. En we kunnen er van uit gaan dat er nog meer zullen komen als we aan de Brouwenaarstraat eenmaal zijn gevestigd." Nu Vlissingen van het verlang lijstje is geschrapt blijft daar nog levensgroot opstaan een depen dance in Zeeuwsch-Vlaanderen. "Achttien uur per week wordt opgeslokt door reizen naar de Zeeuws-Vlaamse plaatsen. Met een dependance kunnen we doel matiger te werk gaan", aldus Lony van Sloun. één van de vier vaste juristen die het Zeeuwse team van het 'buro voor rechtshulp' ter be schikking heeft, om - zoals het of ficieel heet -zo dicht mogelijk bij de mensen hulp te bieden'. een kwestie is van tijd. "Er spelen momenteel jongeren in Zeeuwse blaasensembles, die qua muzikale kennis een hoger niveau hebben dan hun dirigenten. Op den duur is dat natuurlijk een onhoudbare zaak. De meeste jongeren krijgen of kregen les op een van onze muziekscholen in Zeeland. Ze zullen ongetwijfeld op den duur het niveau optillen. Overigens zul je dan zien. dat als een muziekge zelschap goede muziek speelt, dit een wisselwerking veroorzaakt. De belangstelling om lid te wor den. wordt dan groter. We hebben als muziekschool een functie om de blaasmuziek op een hoger plan te brengen. Met de Koninklijke Nederlandse Federatie afdeling Zeeland onderhouden we trou wens goede contacten daarover". Veel waarde kent directeur Meys toe aan muziekonderwijs voor de jeugd. "Het houdt iedereen dage lijks bezig. Of dat nu op de radio is via Hilversum III of aandachtig luisteren naar een klassieke plaat". Hij knipoogt vervolgens naar de politiek met de opmer king. die er op neerkomt dat mu ziek maken de jeugd van de straat houdt. "Het is investeren in de toekomst. De politici zouden moeten beseffen dal zij meer aandacht moeten geven aan mu zische vorming, dus naast de mu zikale vorming ook geld beschik baar blijven stellen voor instanties die zich bezighouden met kunst zinnige vorming. Ik heb overigens gemerkt dat de Zeeuwse Muziek school in de provincie g^ed is in geburgerd. Sommige gemeenten, zoals Axel kennen aan het muzie konderwijs een grote prioriteit toe. De Zeeuwse Muziekschool is op één na de grootste in Neder land als het gaat om aantallen leerlingen. We hebben meer dan 5000 leerlingen over heel Zeeland, die les krijgen van een honderdtal docenten. We geven les in bijna alle instrumenten. Lessen op bij voorbeeld de panfluit is echter onmogelijk. 28 Gemeenten steu nen de Zeeuwse Muziekschool". Dan trots: "Opvallend is, dat ons leerlingenaantal nagenoeg con stant blijft, ondanks een dalend geboortecijfer". Een veel gehoorde klacht is dal kinderen, van uitkeringstrekkers (bijstandsvrouwen) niet aan bod komen in het muziekonderwijs, omdat het lesgeld te hoog is. Meys bestrijdt dat. Hij verwijst enerzijds naar de mogelijkheid een instru ment te huren. Anderzijds: "We hebben in deze school een rege ling. die ouders voor een deel kan vrijstellen van het betalen van lesgeld. De ouder(s) moet wel zelf een aanvraag indienen om die vermindering". Hoeveel die ver mindering bedraagt, daarover wil Meys niets loslaten. "We hebben een handvat. Per geval bekijken de administateur en ik welke kor ting we toepassen. Dat kan van geval tot geval verschillend zijn. Bovendien hebben we een budget. Afhankelijk van het aantal aan vragen. kunnen we dus mindering geven op het lesgeld". Kennelijk was het echter tot op heden niet zo belangrijk om reke ning te houden met mensen met een smalle beurs. De provinciale Verfijnde tafelsfeer" Keltum-Wilkens-WMF CASSETTES voor jonge mensen in de oude vertrouwde kwaliteit reeds vanaf 199,— De cassette-specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELF t 50 MIDDELBURG r Vandaag gebracht en morgen al klaar! Dat kan bij... FOTO FICM VIDEO L*. Vhiimgen - Middelburg - Goes Spoedig klaar Tel. afspraken: 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen muziekschool-directeur geeft toe: "Inderdaad hebben we deze rege ling dit jaar voor het eerst bekend gemaakt. Hoewel we geen angst hoefden te hebben voor een dalend aantal leerlingen om redenen die ik al eerder noemde, vind ik het toch belangrijk dat mensen die om financiële redenen hun kinderen geen muziekonderwijs willen laten volgen, over die drempel heen moeten worden geholpen. Ik hoop dat de politici ons trouwens blijven steunen zoals ze dat hebben ge daan en dat muziekmaken geen elitaire kwestie gaat worden". coeccooocccoocot aocooososoaccococooooso L~f?k cn ivn WOL

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1