Op vakantie in het buitenland VLISSINGEN AANTREKKELIJKE BUNKERHAVE ARCHICTONISCHE 'HOOGSTANDJES' OP ZEE In de gekste uithoeken van de wereld spreekt of verstaat de bevolking Nederlands mm DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 22 augustus 1984 BELGIE LUXEMBURG NOORD-FRANKRIJK «DUITSLAND «SURINAME «NEDERLANDSE ANTILLEN «INDONESIË «JAPAN «BRAZILIË «SRI LANKA «ENGELS GUYANA «ZUID-AFRIKA Huiselijke sfeer Hilton op de Noordzee Asymmetrisch GOES Onringd zijn door mensen, die jouw taal niet spreken. Dat geeft veel Nederlanders het gevoel dat ze flink ver van huis zijn. Dat geeft voor hen ook de charme aan een buitenlandse vakantiereis. Je stapt in de auto, op de boot of in het vlieg tuig en enkele uren later hoor je de mensen om je heen Duits, Engels, Frans of Spaans spre ken. Wij Nederlanders vinden dat prachtig. Wij zeggen altijd, dat we pas echt met vakantie zijn, als we niet hele dagen Neder lands horen spreken. Het meest rampzalige dat ons in een va kantie kan overkomen, is het ontmoeten van andere Neder landers. Tenminste dat zeggen we... Kennelijk zijn we dus niet zo trots op onze taal. Dat kan wel kloppen, want we leren met het grootste gemak Duits, Engels en Frans. Op de televisie volgen we de Spaanse of Italiaanse les van Teleac. We vinden dat gewoon, omdat Nederlands zo'n onbekende taal is. Maar is dat wel zo? La ten we een eenvoudig voor beeld bij de kop pakken. Ne derlanders vinden het alleszins begrijpelijk dat iemand bij voorbeeld een taal als het Zweeds leert. Maar toch is dat hoogst merkwaardig, want het Nederlands wordt immers door méér mensen ter wereld ges proken dan alle Scandinavi sche talen bij elkaar... We zullen in dit artikel een overzicht proberen te geven van de (vaak opmerkelijke) uit hoeken in Europa en in de wereld, waar men onverwacht Nederlands kan horen spreken door de plaatselijke bevolking. Dat méér dan de helft van alle Belgen een vorm van het Ne derlands (Vlaams) spreekt, be hoeft geen betoog. De Vlaams- Franse taalgrens loopt vanaf Maastricht via Brussel naar het Noordfranse Boulogne. De meeste Walen verstaan overi gens ook uitstekend Neder lands (als je maar laat door schemeren. dat je Nederlander bent en geen Vlaming...). Hoewel Luxemburgers het Ne derlands niet van oorsprong spreken, maken we toch even een uitzondering. En dan met name voor de winkeliers in het Noord-Luxemburgse stadje Clervaux. Daar komen elk jaar zoveel Nederlanders, dat de Duitsspekende winkeliers er veelal vloeiend Nederlands spreken. In elk geval kunnen ze het uitstekend verstaan. In de uiterste noordwest-hoek van Frankrijk wordt ook nog Nederlands gesproken. Stelt u zich daarbij overigens geen keurig net Nederlands voor. Het gaat hier méér om een moeilijk verstaanbaar soort Vlaams. Het gebied, waarin dit "Neder lands" nog gebruikt wordt, heet Frans-Vlaanderen. De taal grenzen worden gevormd door de rivier de Aa, de Noordzee, de Belgische grens en de rivier De Leie. Het valt ongeveer samen met het arrondissement Duin kerken. Het is circa 1442 vier kante kilometer groot en er wo nen ruim 300.000 mensen. Zo'n 120.000 van hen zijn Neder landstalig. Aangezien de gestudeerden meestal buiten dit gebied hun werk moeten zoeken, bestaat de bevolking vrijwel uitsluitend uit boeren, pendelende arbei ders en kleine middenstanders. Het contact met de Nederland se cultuurtaal is verloren ge gaan, maar voor velen is het Nederlands toch nog de volk staal. De invloed loopt echter terug. Frans-Vlaanderen telt 119 ge meenten: 68 daarvan zijn offi cieel Nederlandstalig, 40 twee talig en 11 Franstalig. De voor naamste gemeenten zijn Duin kerken, Sint-Winoksbergen, Sint-Omaars, Broekburg, Steenvoorde en Poperingen- Belle. U zukt uw oren niet geloven, als u in het Duitse stadje Friedrich- stadt (Sleeswijk-Holstein) de - Friedrichtstadt. Je gelooft het niet als je het hoort, maar de au tochtone burgerij spreekt en ver staat er Nederlands. Dat is niet verwonderlijk, als men weet, dat het plaatsje in 1621 door Neder landse remonstranten werd ges ticht. Er wordt zelfs nog in het Nederlands gepredikt. - De ligging van Friedrichstadt in Sleeswijk-Holstein (Noord-Duits- land}. autochtone bevolking gewoon Nederlands hoort praten, (nou ja... gewoon...) Friedrichstadt is een Oudhollands stadje (3300 inwoners) met trapgevels en grachten. Het ligt aan de sa menvloeiing van de Eider en de Treene. Het stadje werd in 1621 ge bouwd door Nederlandse re monstrantse vluchtelingen, die in ons land vogelvrij verklaard waren. Veel straatnamen (Doesburgerstrasse, Kaneel- strasse) herinneren nog aan Nederland. Boven het portaal van de remonstrantse kerk staat een Nederlands opschrift. De remonstrantse gemeente van Friedichstadt is te klein ge worden voor een eigen predi kant. Éénmaal per maand komt de vrouwelijke predikant van het Nederlandse Doesburg er de dienst leiden. In het Neder lands, want dat verstaan de kerkgangers evengoed als het Duits... Dat veel Surinamers Neder lands verstaan en spreken is geen verrassing. Suriname was En dan hoor je toch weer Neder lands... tot 1975 een Nederlandse kolo nie. In de multiraciale samenle ving van het Zuidamerikaanse land fungeren het Sranan Ton- go (een soort Neger-Engels) en het Nederlands als omgangsta len. Het onderwijs in Suriname, dat naar verhouding goed was, zorgde sinds de vorige eeuw (vanaf ongeveer 1870)voor een vernederlandsing. Daardoor werd het Nederlands voor veel Surinamers dé omgangstaal. De positie van het Nederlands op de Antillen is tanende, hoe wel de eilandengroep nog altijd behoort tot het Koninkrijk der Nederlanden. Het Nederlands is op de 6 eilanden uitsluitend de ambtelijke en de officiële taal. De voertaal van de burgers op de Bovenwinden (Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius) is En gels. Op de Benedenwinden (Aruba, Bonaire en Curacao) wordt iets méér Nederlands gesproken, maar de algemene omgangstaal is er het Papia mento. Ook Indonesië is een voormalig Nederlands wingewest. De po sitie van de Verenigde Oostin- dische Compagnie was zo sterk, dat het Nederlands er eeuwenlang de schrijf- en spreektaal was. Sinds de onaf hankelijkheid gaat de kennis van het Nederlands overigens snel achteruit. De regering pro beert de Bahassa Indonesia in gang te doen vinden als natio nale taal. Wie ooit op Sri Lanka komt, kan in bepaalde wetenschappelijke kringen (en dan met name onder historici) met Nederlands terecht. Dat komt ook, omdat talloze historische documenten op het eiland in onze taal ges teld zijn. Een toerist zal in Japan niet zo gauw meer met Nederlands te recht kunnen. Maar tot in de 2e helft van de vorige eeu was het Nederlands de enige vreemde taal, die de Japanners beheer sten. Dat kwam door de kleine Nederlandse vestiging in Deci- ma en het handelsmonopolie, dat we de 17e tot en met de 19e eeuw in Japan hadden. Tot op die dag van vandaag bestaat er in Japan een traditie van Neer landistiek. Maar ook hier: uit sluitend in wetenschappelijke kring. In de Braziliaanse kustprovincie Espirito Santo streken zo'n 150 jaar geleden Nederlandse volksverhuizers neer uit West- Zeeuws-Vlaanderen. Velen vestigden zich in een dorp, dat ze Holanda noemden. Omdat er op de duur teveeljriensen wa ren (en te weinig landbouw grond) verspreidden velen zich over andere aangrenzende streken. De kleine, geïsoleerde gemeenschap van Holanda is eigenlijk altijd Zeeuws geb leven. Men spreekt er een ge brekkig Zeeuws-Vlaams, dat vooral onder de ouderen nog de moedertaal is. Ooit gewe ten? - Zelfs aan verre, exotische kusten hoor je soms Nederlands spreken. In bepaalde kringen op Sri Lanka (het vroegere Ceylon) is het Ne derlands nog enigszins gangbaar. Weinig Nederlanders weten, dat het eiland Sri Lanka (het vroegere Ceylon) in de Indische Oceaan, ten zuidoosten van In dia, door de Nederlandse koopvaarders intensiever is ge koloniseerd dan welk ander Aziatisch land dan ook. Er vond een veel grotere vernederland sing plaats dan elders. Ceylon ging in de jaren van de Franse Revolutie voor ons land verloren, maar de Nederlandse taal en cultuur handhaafden zich tot ver in de vorige eeuw. Op kerkhoven kan men op de grafzerken vaak Nederlands aandoende namen lezen. Een klein aantal Sri Lankezen houdt een Nederlandse traditie in stand. In februari van dit jaar werd in de hoofdstad Colombo nog het 'Museum voor de Ne derlandse Periode' geopend, dat gevestigd is in het wees huis. Engels Guyana is het westelijk buurland_yan Suriname. Langs de rivier de Berbice wonen en kele Bosneger-stammen, die heden ten dage nog een ver basterd soort Nederlands spre ken. De stammen sterven ech ter uit. Het Nederlands is altijd een zeer vooraanstaande taal ge weest in Zuid-Afrika. De Kaap provincie werd even na 1650 gesticht door Jan van Rie- beeck. Nederlands sprekende boeren en Engelsen vochten bloedige oorlogen uit. Uit eindelijk bleven het Nederlands van de Boeren (het Afrikaans) en het Engels naast elkaar bes taan. Het is wat overdreven om te zeggen, dat het Nederlands een wereldtaal is Maar tijdens vakanties kun je op de meest onverwachte plaatsen in de wereld Nederlands horen spre ken of je met Nederlands ver staanbaar maken. Zo kom je nog eens voor verrassingen te staan... VLISSINGEN AANTREKKELIJK BUNKERHA VEN Met name door haar gunstige ligging is Vlissingen een zeer aantrekkelijk "tanktstation voor zeeschepen. Vlissingen is al sinds vele jaren een aantrekkelijk 'tankstation' voor de zeescheepvaart: In Nederland is de stad aan de Westerschelde, op ba sis van de aan de rederijen gele verde hoeveelheid olie, na Rotter dam de tweede bunkerhaven. Die positie is vooral een zaak van lig ging èn prijs. De situering kan nauwelijks beter - direct bij de drukbevaren Noordzee-route - en de prijs van de olie is. vanwege de nabijheid van Rotterdam (als pro ducent van stookolie/dieselolie de allergoedkoopste bunkerhaven van Noordwest-Europa) soms zes tot twaalf dollar per ton lager dan die van vele andere continentale havens in de omgeving. Voordelig Tevens is het van belang dat Vlis singen qua haventarief voordelig is voor een schip dat niet komt laden of lossen, maar uitsluitend komt bunkeren. Er behoeft in dat geval géén havengeld te worden betaald; alleen loodsgeld en een bedrag voor het werk dat de re derij-agent verricht (olie bestellen e.d.). Meestal is er ook geen sleepbootassistentie nodig. Eén van Vlissingen's pluspunten als bunkerhaven is de veilige manier waarop schepen hun olie aan boord kunnen nemen. Dat ge beurt in de z.g. 'Schaar van Eve- ringen': een gunstige beschermde ankerplaats voor maximaal vijf schepen tegelijk, enkele mijlen ri vieropwaarts en iets ten oosten van de Total-raffïnaderij bij Borssele. Schepen met een diep gang van 41 voet kunnen er bij hoog tij terecht. Per jaar bunkeren gemiddeld ruim 400 schepen in de 'Schaar van Everingen'. een aan tal dat de laatste jaren vrij stabiel is. Ook de hoeveelheid bunkerolie die schepen daar innemen, va rieert niet veel en bedraagt onge veer 325.000 ton per jaar. Van groot tot klein Vlissingen heeft een aantal regel matige bunkerklanten naar zich toe getrokken; de één komt met een schip van 5.000 ton. de ander stuurt een 200.000 tons tanker de Westerschelde op. En ze kunnen dag en nacht komen, als de rede rij-agent het maar van tevoren meldt. Hij kan dan zorgen dat de lichter met olie tijdig bij de 'Schaar van Everingen' ligt en meteen langszij kan komen. De lichters hebben hun olie meestal in Rotterdam geladen, dat op twaalf vaar-uren ligt. Vaak gaat het om schepen van Nedlloyd of van de Vereenigde Tankreederij, die tussen de 200 en 12.000 ton olie kunnen meenemen. De eige naar van het zeeschip dat bunkert, betaalt naast de (goedkope Rot terdamse) olieprijs wél de tran sportkosten van Rotterdam naar Vlissingen, maar dat is voordeli ger dan het betalen van haven geld. De olie is afkomstig van verschillende oliemaatschappijen c.q. oliehandelaren zoals: Scjiell, Esso, BP, Mobil Oil, Calpam, Trajisol etc. Een stevige bunker- positie is voor Vlissingen de derde zeehaven van ons land met per jaar bijna 3.000 zeeschepen, 6.000 binnenvaartschepen en ruwweg zes miljoen ton lading - van groot commercieel belang. (Bron: Algemeen Maritieme Voorlichting) Het aantal Nederlandse architec ten dat een rol speelt bij de in richting van schepen en boorei landen is beperkt, maar zij spelen een opvallende rol. Bij 'natte activiteiten' van lan- darchitecten zijn er bepaalde overeenkomsten, maar ook ver schillen. Zo schrijft ir. F.W. de Vlaming, die zorgde voor de inrichting van de 'Nieuw Amsterdam' en de 'Noordam' van de Holland Ame rika Lijn, het succes dat deze zusterschepen internationaal' oogsten, toe aan het loslaten van de symmetrie, die de binnenhui sarchitecten van zeeschepen tra ditioneel eigen is. Maar architect Peter van der Toorn Vrijthoff, die in toene mende mate betrokken is bij offshore-accommodatie, strééft juist wél naar vormen van sym metrie: een vast ontwerp met maten die kunnen worden aan gepast, tot zelfs vlak vóór de bouw. Mogelijkheden om uit te wisse len, te verplaatsen of ruimten te spiegelen. Het woord 'huiselijk' duikt spoedig op in een gesprek met Peter van der Toorn Vrijthoff die drie-en-een-half jaar geleden de kans kreeg om binnenhuis-ar- chitecteur voor booreilanden te ontwerpen. 'Ineens stond hier een man van Union Oil, op zoek naar een ar chitect voor het ontwerpen van aantrekkelijke woonruimte op een booreiland'. Hij had daarvan in Alska een voorbeeld gezien, ontworpen door een landarchi- tect, en hij vond de sfeer daar zo aardig dat hij het voortaan niet meer wilde zoeken bij scheeps bouwers of andere technici, maar bij architecten die zich bezig hielden met de huisvesting en verzorging van ménsen. Het bureau Harmeien en Van der Toorn Vrijthoff kwam voor de woonaccommodatie op het Ne derlandse continentale plat tot een ontwerp met toepassing van natuurlijke materialen, zeer kleurrijk, en geheel afwijkend van de buizen en stalen platen van de proces-industrie, zodat de werkers - na de gedane job - in een huiselijke sfeer terecht ko men; een overgang zoals die er ook is op het land: van werk naar huis. Daarna kwam een opdracht tot huisvesting van 100 man van de Nederlandse Aardolie Maat schappij (NAM) op een ander boorplatform. En in een later stadium was er werk voor Cono co, Amoco en vervolgopdrach ten voor NAM en Union Oil. Wat was de sleutel tot succes? 'De offshore is voortgekomen uit de scheepsbouw en de denkwijze van de scheepsbouwers is aange houden. Een schip is een eenma lig ding (symmetrisch, introvert) en komt tot stand zonder bepaal de methodieken van civiele bouw of het hanteren van op het inte rieur afgestemde maten', zegt Pe ter van der Toorn Vrijthoff. Naarmate de ervaring toenam is het bureau ook gaan denken aan gewichtsbesparende buiten wandsystemen, en een assembla geproces op de bouwplaats met behulp van prefab-onderdelen waardoor het werken in een be perkte ruimte 'als in een schoe nendoos' wordt vergemakkelijkt en versneld. De gewichtsbespa ring is belangrijk: gemiddeld 20 tot 30% vergeleken mét een con ventionele constructie. De architecten hebben een reeks modellen doorberekend en be schikken nu over een hele biblio theek vol 'kengetallen'. In een uur of zes kan men op de vraag wat een accommodatie globaal kost, het antwoord geven met daarbij een aantal randvoorwaarden: een idee over afmetingen, gewicht, vluchtwegen, energieverbruik etc. Het doel is de werkers op een platform een comfortabele be huizing te geven waardoor ze de neiging hebben te denken aan 'mijn Hilton op de Noordzee'. Dat werpt zijn vruchten af. Op de Noordzee staan veel boorplat- forms, waarvan sommige meer dan tien jaar oud zijn. In Noor wegen is er nu een tendens om de accommodatie van tien jaar gele den -150 mensen in 4- persoonskamers- te vervangen door ruimtes voor twee personen. Dat betekent meer plaats, terwijl het gewicht niet mag toenemen. De oplossing zit hem in het toe passen van andere rekenmetho den, vér doorgevoerde préfabri- cage en het gebruik van stan daard-elementen. Op een heel andere manier gaat ir F.W. de Vlaming te werk. 'De plattegrond van een schip heeft voor mij iets steriels', zegt hij, 'met links precies hetzelfde als rechts; ik heb het gedrufd - en de kans gekregen - daarmee te bre ken'. Ir. De Vlaming legde de 'hoofd verkeersstroom' van passagiers en personeel op de cruise-sche pen, waarvoor hij de interieurs ontwierp, buiten de middellijn. Dat deed hij bij de 'Veendam' en herhaalde het bij de 'Nieuw Am sterdam' en 'Noordam' (alle drie schepen van de Holland Amerika Lijn). Daar is een 'hoofdstraat' gecreërd die de publieke ruimten 'slingerend' aaneen rijgt. Scheepsbouwers, die zuiver sym- metrsch plegen te denken, vin den dat maar een vreemde zaak en er zijn ook collega's die vinden dat er een 'spaghetti-achtige'- plattegrond is ontstaan. Maar ge tuige de reacties, staat het publiek er vol waardering tegenover. Mggig m At'

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9