Auto Tiedron drie keer zo groot uit Q7 het zakenhart Ketie Klaus Müller kwam als toerist en is nu Vlissingse ondernemer H. Groesser 40 jaar bij Heijstek Woensdag 22 augustus 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER VAN KUIJK (MIRO) WEG IN VLISSINGEN Demonstratie Vibronveer bij Kik Seboentnode Electrotechnicus 75 JAAR AANNEMINGSBEDRIJF KOUWE-MÜLLER Taptoe Ronde Souburg VOC-schip Loverendaele volleybal Kerkenexeursie Kaligrafie Teken- en schilderkunst Open Dag naturisten SKW De Hayman Woningbouwprogramma Veere VVV één ton Huisdierenkeuring Cursussen overdag Verbouwing stadhuis Nadorstloop Scholenfolder Recreatiecompetitie Vrouwenthema's Wijkinspraak Raad Arnemuiden Sectie 'Uit' Cursus vergaderen Ziekenverzorging Volleybal Eeuwling Naturisme Rondleiding Baarmoeder Arsenaal Tweede kans-krant Ron Tiessens en Jo Dronkers be gonnen in januari van dit jaar een handel in gebruikte automobielen aan de Verlengde Dishoeekstraat 550 in Vlissingen onder de naam 'Auto Tiedron'. De naam van het bedrijf werd afgeleid van de eerste letters van hun achternamen. Het bedrijf liep goed. FCX3 De ruimte werd al gauw te klein. Vo rige week donderdag werd een ver grote 'Auto Tiedron' in gebruik genomen. Door een ruimte achter de bestaande'showroom in gebruik te nemen is er bijna 550 vierkante meter beschikbaar om het wagen park uit te stallen. Auto Tiedron verkoopt uitsluitend VVN-gekeurde auto's. Jo Dron kers hierover: Dit schept zoveel vertrouwen bij onze klanten dat we het steeds drukker hebben gekre gen en een uitbreiding noodzake lijk werd. Het Vlissingse bedrijf voert geen reparaties uit. Dat wordt uitbesteed aan een erkende Bovag-garage. Er wordt ook bemiddeld bij de verkoop van auto's en voor caravans en bo ten is Auto Tiedron ook in de markt. Jo Dronkers, die ook een antiek handel in Vlissingen drijft, be schouwt de autohandel als een hobby en samen met plaatwerker Ron Tiessen is hij de succesvolle autohandel begonnen. Auto Tie dron heeft auto 's tussen de duizend en tienduizend gulden die alle kant en klaar (met grote beurt) met drie maanden garantie worden afgele verd. Bedrijfsleider J.W. van Kuijk van Miro Vlissingen verlaat per 10 september Zeeland. Per die datum is hij als algemeen bedrijfsleider aangesteld in de Miro-filiaal in Purmerend. Tot eind 1984 is W. Mantel als ad-interim bedrijfsleider actief in de Vlissingse vestiging. Kik Schoenmode aan de Kanaal straat 47 in Oost-Souburg houdt op vrijdag 24 augustus de gehele dag een Voetmeetdag. Vooral mensen met 'slechte* voeten - en dat is een zeer groot aantal - krij gen de kans om vrijblijvend advies. Tijdens deze Voetmeetdag zijn specialisten aanwezig aan de Ka naalstraat met in hun achterzak de zogenaamde Vibronveer. een ontdekking uit Zweden, die onge zien kan worden gedragen; zelfs in zomerse opengewerkte schoentjes. Voor informatie kan men nog bel len met Kok Schoenmode, 01184- 61258. Op maandag 27 augustus viert Heijstek Herenmode feest. Dan namelijk viert het perso neelslid H. Groesser zijn veer tigjarig dienstjubileum bij dit bedrijf. Ter gelegenheid daar van wordt op maandag 27 au gustus een receptie gehouden in De Watertoren aan de Koudekerkseweg in Vlissin gen. Vanaf 18 uur kan de jubi laris worden gefeliciteerd. Eén van de teams van Zeeland Sport, de voetbalvereniging uit Vlissingen, speelt volgend seizoen in shirts van zijn sponsor Schinkel Assurantiën. Op de foto poseert de ploeg. Staand v.l.n.r.: trainer J. Provoost, D. Viergever, A. Kats, M. v. Hoepen, P. van Belzen, R. v.d. Weelde, B. Zuidgeest, P. Steen bakkers, H. Vermeulen. Zittend v.l.n.r.: Leider R. Dik, L. Vluyk, A. Koolwijk, R. Verkerk, J. van Geersdale, J. de Pagter, R. Ie Roy, grensrechter J. Fleur- baay. In het begin van de eeuw verhuisde enen Willem Jan Kouwe uit Aar denburg naar Vlissingen. In 1909 begon deze nijvere Zeeuws-Vla ming een timmerwerkplaats in de Scheldcstad. Drie jaar later baar de zijn vrouw in de Hobeinstraat 61 een opvolger, die eveneens de naam Willem Jan kreeg. En die opvolging geschiedde al snel. Toen de jonge Willem Jan 21 jaar was, overleed zijn vader en stond hij er alleen voor. De jonge Willem Jan is inmiddels ook al overleden en het 75 jaar oude bedrijf viert dat jubileum met schoonzoon Klaus Miiller aan het hoofd. Op vrijdag 31 augustus is er een receptie van 16 tot 19 uur in Hotel Piccard aan de Badhuisstraat 178 in Vlissin- gen. De uit Duitsland afkomstige Klaus Müller is er niet de persoon naar om met overdreven gebaren zijn bedrijf aan te prijzen. Rustig denkend en daarna formulerend noemt hij in bijna vlekkeloos Ne derlands ("Ik had op de een of andere manier een goed gevoel voor de Nederlandse taal"). Fei ten uit de geschiedenis van het bedrijf dat nu het zijne is. Net als zijn schoonvader legt hij zich met zijn twaalf personeelsleden toe op reparatie en onderhoudswerk aan gebouwen en woonhuizen. "Tot en met de jaren zestig heeft dit bedrijf vooral daken hersteld en vernieuwd. Je zou kunnen zeggen dat dit soort werk een specialiteit is van ons", vergelijkt hij vroeger en nu. Sinds 1980 is Müller directeur van het aannemingsbedrijf Kouwe- Müller. "Mijn vorig jaar overle den schoonvader wilde zijn werk zaamheden gestaag afbouwen". De tot Nederlander genaturali seerde Duitser was echter nooit van plan het bouwvak te leren. Toen hij in 1970 trouwde met Loes Kouwe, verhuisde het jonge paar naar Essen in Duitsland. Hij moest er nog in militaire dienst en ook de studie electrotechniek was nog niet afgemaakt. Nadat Klaus Müller het einddiploma behaalde aan de vakschool voor electro techniek lukte het hem maar niet om een baan te krijgen. "Mijn schoonvader bood me toen aan om tijdelijk in zijn bedrijf te ko men, zodat we toch nog wat ver dienden. Elke sollicitatie in zijn eigen vak mislukte, zowel in Ne derland als in Duitsland. Mijn schoonvader bood me toen aan voor vast in zijn bedrijf te komen en de zaak ter zijner tijd over te nemen, zodat hij langzaam zou kunnen afbouwen. In 1975 begon ik aan de vierjarige opleiding in Goes voor aannemer, waarvoor ik slaagde", zegt de man die naar Zeeland als toerist kwam, er de vrouw naar zijn hart ontmoette en er waarschijnlijk zijn verdere leven blijft. "Ik heb inderdaad nog geen moment heimweh naar Duitsland gehad". Het aannemingsbedrijf Kouwe- Müller heeft feitelijk drie adres sen. Het kantoor ligt aan de Ho beinstraat 61, de loonzagerij en schaverij (timmerwerkplaats) ligt aan de Glacisstraat en de metse laarswerkplaats is gevestigd aan de Boterbloemlaan. "Daar staan de machines als ze niet in gebruik zijn. We hebben ook enkele nieu we apparaten, zoals rolsteigers en een bouwlift Ook werden in de loop der jaren de handkarren vervangen door servicewagens, waarmee we onze klanten sneller te hulp kunnen komen". En zo blijft het bedrijf jong, dank zij nieuwe initiatieven, zo filoso feert Klaus Müller. En tot slot meldt bij nog dat de klanten over zo'n week of vier meer toegang tot bet bedrijf krijgen. "Onze timmer werkplaats stellen we open voor schaaf en zaagwerk. Mensen kun nen er dan hout kopen in alle soorten en maten. De koper be hoeft dan niet een hele plaat te kopen als hij maar een stukje van een meter nodig heeft". Voordat het echter zover is, wil de 35-jarige Vlissingse ondernemer de werkplaats aan de Glacisstraat nog wat opknappen, zodat hij aan trekkelijker wordt voor het pu bliek. Klaus Müller Op het Stadhuisplein in Vlissin gen is op vrijdagavond 24 augus tus vanaf negen uur een taptoe. Deelnemers zijn: het drum- en buglekorps Beatrix uit Vlissingen, Showkorps Oranje Nassau uit Vlissingen en de Deltaband Vlis singen. Voor de organisatie tekent de sectie amateuristische kunst beoefening van de Culturele Raad Vlissingen in samenwerking met de stichting VAF (Vlissings Akti- viteiten Fonds) en de Vereniging Winkelcentrum Vlissingen. Wielrennende A- en B-trimmers, nieuwelingen. liefhebbers en amateurs rijden op zaterdag 25 augustus tussen 11 en 17.30 uur tijdens de Ronde van Souburg. Het wielerspektakel begint om 11 uur en is tegen 17.30 uur afgelo pen. Voor de organisatie tekent het Wielercomité Souburg. Het initiatief van de Stichting Het Zeilend VOC-schip is in Middel burg blijkbaar in goede aarde ge vallen. Het college van b en w wil in elk geval een éénmalige subsi die toekennen aan de initiatiefne mer van 10.000 gulden. De stich ting zelf heeft overigens onlangs nog besloten de afbouw van het project te laten plaatsvinden in Middelburg, de Loskade hoek Maisbaai. grenzend aan het Vitri- te-terrein met het voormalige kantoor en de werf van de Zeeuwse Kamer van de VOC, een historisch verantwoorde plaats dus. Of de stichting de subsidie ontvangt is nog afhankelijk van wat de raad vindt, die er zich op maandag 27 augustus over uit spreekt. SV Serooskerke houdt op zater dag 25 augustus voor de tweede keer het Loverendaele Volleybal toernooi. Op het sportterrein De Zandput in Serooskerke spelen die dag 12 dames en 16 heren- teams, alle uitkomend in de Mid delburgse competitie (bedrijfsvol- leybal). Het biologisch dynamisch voedingsbedrijf Loverendaele stelt wisselbekers en andere prij zen beschikbaar. De Stichting Oude Zeeuwse Ker ken gaat op zaterdag 22 septem ber op bezoek in Beveren. Daar wordt een historische kerk be zocht. Tijdens de terugtocht uit België wordt in Hulst gestopt voor een bezoek aan de basiliek van de H. Wiilibrordus. Vertrokken wordt met bussen om half acht 's morgens bij de Loskade in Mid delburg. Rond zeven uur 's avonds is het gezelschap weer te rug. Voor informatie 0M80-I5353. Ernst de Vries toont vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september werk van zijn cursisten in het Delta College aan de Merwede- straat I in Middelburg. Ook een bijdrage van hemzelf en meer uit leg over kaligrafie wordt er gege ven. Volgens de Vries beoefenen steeds meer mensen de kaligrafie (schoonschrijfkunt). Vrijdag is de expositie van 19 tot 21 uur geo pend en op zaterdag 1 september van 10 tot 17 uur. In het gebouw van de christelijke lagere school in Westkapelle be gint op maandag 3 september een teken- en schildercursus. Onder professsionele begeleiding kun nen geïnteresseerden gedurende dertig bijeenkomsten vaardigheid met tekenmateriaal beoefenen. De gemeente Westkapelle heeft trouwens een beroep gedaan op jongeren om zich voor deze cursus in te schrijven. Voor informatie 01187-1692. De naturistenvereniging Zeelan- dia houdt op zaterdag 25 augustus open dag op haar terrein aan de Oostelijke Bermweg in Vlissingen. Het geheel vindt plaats in geklede toestand. "We weten niet van te voren wie er komen", aldus Aad Stapper, voorzitter van de vereni ging. Het terrein is van 13 tot 17 uur open. Tijdens de unieke bij eenkomst worden de bezoekers ontvangen met een kopje koffie. Met de leden en het bestuur van de vereniging is een praatje over doelstelling etcetera te houden. Sociaal Kultureel Werk De Hay man, een zelfstandig onderdeel van de Stichting Sociaal Kultureel werk Middelburg en werkzaam in Middelburg-Zuid (Magistraat- wijk en Dauwendaele) houdt op maandag 27 augustus een alge mene medewerkersvergadering. Tijdens deze vergadering, die het hoogste orgaan is van De Hay man. worden de plannen voor het seizoen 1984/1985 besproken. De vergadering wordt gehouden in het wijkgebouw Zuiderbaken. M. de la Palmastraat, aanvang 20 uur. De vergadering is openbaar en de aan de orde zijnde stukken liggen vanaf 21 augustus ter inzage op het kantoor van "de Hayman", Rentmeesterlaan 245. Voor infor matie 01180-29004. De gemeente Veere verwacht tus sen 1986 en 1990 in totaal 60 hui zen te bouwen. Per jaar komt dat neer op 15 stuks. In het woning bouwprogramma wordt er van uitgegaan dat er tot en met 1989 drie huizen kunnen worden ge bouwd zonder subsidie. De overi ge woningen worden gebouwd met steun van het rijk. Tijdens de raadsvergadering van vandaag (woensdag 22 augustus) om 19.30 uur wordt het woningbouwpro gramma onder meer behandeld. De Vereniging voor Vreemdelin genverkeer in Middelburg hoeft niet te delen in de economische malaise. Althans deze organisatie wordt niet gekort in dw jaarlijkse subsidie. Aanvankelijk zou de VVV 7.000 gulden minder krijgen dan vorig jaar, maar enkele smeekbrieven om hetzelfde te krijgen als in voorgaande jaren heeft het college van b en w week gemaakt. Het stelt nu voor aan de raad de organisatie net als vorig jaar met 100.000 gulden tegemoet te komen. Tijdens de raadsverga dering op maandag 27 augustus komt onder meer dit punt aan de orde. Eigenaren van honden en katten kunnen hun viervoeter op zater dag 25 augustus laten keuren. De afdeling Noord- en Midden-Zee land van de Nederlandse Vereni ging tot bescherming van dieren is die dag vanaf 14 uur present op de gele steentjes voor het stadhuis in Middelburg. Ook de Kynologen- club Zeeland is aanwezig en een dierenarts bekijkt de kat of hond medisch. Voor de keuring zijn prijzen beschikbaar. Een jury beoordeelt de meegebrachte beesten. Voorafgaand aan de keuring ver zorgen leden van de Kynologen- club een gedrags- en gehoor zaamheidsdemonstratie tussen 11 en 12 uur. Talrijke organisaties maken bovendien propaganda, en dat begint om half elf. Voor de organisatie van het geheel tekent de evenementencommissie van de VVV, de Ceremoniemeesters. VJ V-cursussen Het VJV (Vormingswerk Jong Volwassenen) in Middelburg be gint het nieuwe seizoen met een cursus pottenbakken. Alle aspec ten van het pottenbakken komen aan de orde, materiaal en appara ten zijn ruimschoots voorhanden. Gedurende de cursus, die elke vrijdagochtend vanaf tien uur wordt gegeven, kunnen de deel nemers oefenen in de pottenbak kersruimte. Vrijdag 24 augustus kan men er al terecht. Voor infor matie 01180-16278. Het adres: Latijnse Schoolstraat 12. Omdat talrijke leergierigen liever overdag naar school gaan - er is meer vrije tijd en vanwege de werkeloosheid ook meer gelegen heid - gaat het Hans Verheul On derwijsinstituut overdag cursus sen geven in Nederlands, enkele vreemde talen, stenografie en schilderen. Er wordt gewerkt in kleine groepen. Informatie 01184-66584. De gemeenteraad van Middel burg spreekt zich tijdens de ver gadering op maandag 27 augustus uit over een rigoureuze verbou wing van het stadhuis. Volgens dit plan van b en w worden de ruim ten op de begane grond geschikt gemaakt voor de afdeling alge mene zaken, het college krijgt plaats op de eerste verdieping en de tweede verdieping wordt be werkt om de afdeling interne za ken onder te brengen. De con ciërgewoning op de hoek van de Lange Noordstraat-Stadhuis straat wordt kantoorruimte. De gemeentelijke sociale dienstwordt ondergebracht op de eerste ver dieping van de vleugel van het stadhuis en in de kelder kan de archivaris zijn historisch mate riaal opbergen. De atletiekvereniging Dynamo houdt vrijdag 24 augustus de be kende Nadorstloop in Middel burg over vier en acht kilometer en de tien Engelse mijl. Voor de Dynamoleden geldt deze loop te vens als clubkampioenschap. Vanaf 18.15 uur is er de kaartver koop. De wedstrijden beginnen om 19 uur. Het gemeentebestuur van Mid delburg heeft in samenwerking met de schoolbesturen een nieuwe scholenfolder laten uitkomen. Deze voorlichtingsfolder geldt voor het schooljaar '84/'85 en in formeert over de openbare en bij zondere kleuter- en lagere scholen in de Zeeuwse hoofdstad. Het vo rige seizoen werden de folders vai de scholen verspreid. Dat leverde niet het gewenste resultaat op vandaar dat nu gekozen is voor een nieuwe wijze van versprei ding. Ouders, voogden en verzor gers van kinderen die in een ka lenderkwartaal vier jaar worden krijgen een exemplaar toegezon den. De scholenfolder zal even eens gratis verkrijgbaar zijn in de gemeentelijke Voorlichtingswin- kei. Vooruitlopend op de tot standkoming van de basisscholen (augustus 1985) zijn de scholen koppels er reeds in aangegeven. Vorig jaar begon in Middelburg op kleine schaal een recreatie competitie zaalvoetbal op de zon dagmorgen in sporthal De Voor- borch in Middelburg. Het is de bedoeling van competitieleider Bert Kraak deze vorm van re creatief zaalvoetbal uit te breiden. De teams die reeds hebben deel genomen aan de competitie en eventuele nieuwe gegadigden worden uitgenodigd voor eén vergadering met betrekking tot de recreatieklas op de zondagmor gen. De vergadering wordt dins dag 28 augustus gehouden in de vergaderzaal van de KNVB afde ling Zeeland aan het Molenwater in Middelburg en begint om half acht 's avonds. De agenda ver meldt een bestuursverkiezing en de bespreking van de nieuwe competitie met de vaststelling van de financiële bijdrage per team. De Stichting Middelburgse Vrou wenraad heeft voor dit najaar al vast twee thema-bijeenkomsten georganiseerd. In oktober staat er een bijeenkomst op het program ma onder de titel "vrouw en so ciale uitkering'. Verder is er nog een besluren-morgen over het thema 'afgevaardigden'. Het Buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogelweg in Vlissin gen geeft de bewoners in de wijk inspraak in het programma. Wensen van wijkbewoners kun nen kenbaar worden gemaakt op dinsdagavond vanaf 20 uur in het -buurthuis. Tijdens die bijeen komst kunnen zich ook nog vrij willigers melden. Op maandag 27 augustus verga dert de raad van Arnemuiden vanaf half acht 's avonds in het gemeentehuis. Tijdens die verga dering wordt onder meer gespro ken over het verstrekken van een krediet voor de uitvoering van brandpreventiemaatregelen in de bijzondere school Koningin Bea trix aan de Dokstraat en de vast stelling van het bestemmingsplan Tuincentrum van Cittersweg. Kampoelan Zeeland Gedeputeerde E. Maris-Koster opent op zaterdag 25 augustus om 19 uur de tweedaagse Kampoelan van Scouting Zeeland op het ter rein van de Braakman tussen Hoek en Biervliet. Deze Kam poelan is bestemd voor kaderle den van Scouting Zeeland. Meer dan tweehonderd leiders hebben ingeschreven. De Zeeuwse Scou tinggroepen tellen 600 kaderle den. De bedoeling is om er een gezellig en leerzaam weekeinde van te maken waarbij gehoopt wordt op nieuwe ideeën en sug gesties voor het wekelijkse scou- tingspel met de 2400 jeugdleden. De sluiting van deze tweejaarlijk se Kampoelan is zondag om 17 uur. De Sectie 'Uit' van de Culturele Raad Vlissingen vergadert weer op dinsdagavond 28 augustus vanaf acht uur. De agenda was nog niet bekend. In oktober begint de Stichting Middelburgse Vrouwenraad met een cursus vergader- en discussie techniek. Middelburgse vrouwen die meer inzicht willen krijgen in het leiden van vergaderingen kunnen hiervoor inschrijven. De eerste les begint op donderdag 4 oktober in De Schakel, docent is J.D. Cozijnsen uit Oostkapelle. Informatie; mevrouw M P. Theu- ne-Visser 01180-13207. De Stichting Middelburgse Vrou wenraad heeft voor Middelburgse vrouwen ook een cursus Zieken verzorging in het programma op genomen. Deze cursus bestaat uit vier lessen en begint op woensdag 7 november. Mevrouw H. Ver munt doceert 'ziekenverzorging' thuis' in het Rode Kruisgebouw. Voor informatie: mevrouw M.P. Theune-Visser, 01180-13207. Zwemvierdaagse In het zwembad Poelendaele in Middelburg kunnen zwemlief- hebbers van maandag 27 tot en met vrijdag 31 augustus deelne men aan de Nationale Zwemvier daagse. Gedurende die vier avonden wordt de gelegenheid geboden in totaal 2000 meter te zwemmen. Om een medaille te krijgen is de helft ook al voldoen de. Per avond dient een afstand van 250 of 500 meter te worden gezwommen. Zowel volwassenen als jongeren kunnen deelnemen. Het is voor de derde keer dat dit landelijke zwemfestijn plaatsvindt in het verwarmde buitenbad van Middelburg. Huisdierenkeuring 'Baasjes' van honden, katten en andere huisdieren kunnen hun trouwe twee- of viervoeters laten keuren tijdens de propagandadag van de dierenbescherming. De dierenbescherming, de Kynolo- genclub Zeeland, een dierenarts en een jury nemen daartoe zater dag 25 augustus plaats achter ta fels op het 'pleintje met de gele steentjes' voor het stadhuis van Middelburg. De huisdierenkeu ring begint 's middags om twee uur en duurt tot een uur of vier. Aan de dierenkeuring gaat een gedrags- en gehoorzaamheidsde monstratie vooraf. Deze wordt gegeven door de leden van de Kynologenclub. Dit gebeurt tus sen elfen twaalf uur. De organi serende clubs geven informatie in voor het stadhuis opgestelde kraampjes. Het gebeuren wordt mede georganiseerd door De Ce remoniemeesters, de evenemen- tencommissie van de Middel burgse VVV. Twaalf dames- en zestien heren- ploegen nemen deel aan het Lo- verendaele-volleybaltoernooi, dat zaterdag 25 -augustus op het sportterrein bij 'De Zandput' in Serooskerke Wwordt gehouden. De deelnemende teams komen uit in de Middelburgse bedrijfs- en NeVöBo-competitie. De organi satie is in handen van de Sportve reniging Serooskerke. Het toer nooi begint om één uur 's mid dags. Vrijdag 24 augustus viert me vrouw de wed. A.L. Prince-van Zalen dat het die dag precies honderd jaar geleden is dat zij ter wereld kwam. Mevrouw Prince woont in bejaardencentrum 'Ter Reede' te Vlissingen. Ter gelegenheid van haar ver jaardag houdt zij die zaterdag van 14.30- tot 16.00 uur in 'Ter Reede' een receptie. Burgemeester drs. Th. J. Westerhout en zijn echtge note zullen de eeuwelinge daar omstreeks drie uur namens het gemeentebestuur van Vlissingen gelukwensen aanbieden. Feestmarkt en vuurwerk Domburg sluit op maandag 27 augustus het toeristenseizoen met een groots opgezette feestmdrkt en een standwerkersconcours. Voor de bezoekers heeft de orga nisatie een aantal attracties in petto. Wie voor 2,50 koopt krijgt een gratis lot en tien mensen wor den op de foto gezet. De gekiekten krijgen 's avonds een diner aan geboden in De Dolphijn. Deze dag wordt waardig besloten met een vuurwerk op de Hoge Hil om tien uur. De feestmarkt is van 10 tot 21 uur. De naturistenvereniging Zeelan- dia wil belangstellenden kennis laten maken met haar doen en la ten. Om dit streven kracht bij te zetten wordt een open middag gehouden, die zich zaterdag 25 augustus afspeelt op hel Zeelan- dia-terrein aan de Oostelijke Bermweg (bij de buitenhaven) in Vlissingen. De open middag be gint om half twee en duurt tot vijf uur. Geïnteresseerden kunnen het terrein bezichtigen en met leden van Zeelandia praten. De open middag wordt gehouden in gekle de toestand' Een toerist uit Zandvoort was on langs de tienduizendste deelne mer aan de rondleidingen door het stadhuis van Middelburg. Hij werd door burgemeester drs. P.A. Wolters van Middelburg in het zonnetje gezet. De tienduizendste bezoeker werd dit jaar vrij vroeg in het seizoen bereikt. Mede door de vrij regenachtige zomer neemt de belangstelling voor rondlei dingen in het monumentale, door de gebroeders Kelderman in de vijftiende eeuw gebouwde stad huis, zienderogen toe. De provinciale werkgroep Vrou wen Zonder Baarmoeder heeft dinsdag 28 augustus het Zuider baken en donderdag 30 augustus wijkgebouw 't Trefpunt aan de Nassaulaan afgehuurd. Daar houdt de groep vanaf twee uur een informatiemiddag. Elke dins dagmiddag van half drie tot half vier kan de werkgroep telefonisch worden benaderd: 01180-26951. De werkgroep bestaat uit vrou wen die zich bezighouden met de (mogelijke) gevolgen van het operatief wegnemen van de baar moeder en/of eierstokken. De le den van de werkgroep hebben deze operatie zelf ondergaan. Vanuit hun ervaringen willen ze vrouwen ondersteunen die het zelfde hebben meegemaakt of gaan meemaken. De groep is op zoek naar lotgenoten die zich bij de werkgroep willen aansluiten. Het correspondentieadres is: Postbus 282. 4330 AG Middel- burg. Het gemeentebestuur Vlissingen wil het Arsenaal aan de Vissers haven aankopen. Het Arsenaal is nu nog eigendom van het minis terie van defensie. In het monu mentale gebouw wil de gemeente een multifunctioneel centrum vestigen' Ook zal er een horeca- bestemming aan worden gegeven. In totaal kost de aankoop netto 570.000 gulden. Voor de verbou wing en achterstallig onderhoud wordt twee miljoen gulden be groot. De raad praat op 28 sep tember over het plan. Het minis terie van defensie krijgt een ver vangende ruimte aan de Ooste lijke Bermweg, nabij de Buiten haven. Alleen wethouder A. Hoefkens is het niet eens met het voorstel van burgemeester en wethouders om tot aanschaf van het Arsenaal over te gaan. Hij heeft het over 'een sprong in het duister' De komende week wordt in de meeste gemeenten van Walcheren de jaarlijkse Tweede kans-krant huis aan huis verspreid. Alle in woners van Walcheren, met uit zondering van die in Arnemuiden en Domburg, krijgen de krant thuis. Deze twee gemeenten blij ven overigens van de krant ver sloken. omdat de gemeentebestu ren van Domburgen Arnemuiden geen financiële bijdrage aan de uitgave hebben willen geven. In de krant informeren ongeveer dertig instellingen en organisaties over cursussen voor volwassenen. Vooral is daarbij aandacht bes teed aan basiseducatie. Hieronder vallen onder meer cursussen, scholing en vorming voor mensen die tot nu toe de minste kans op onderwijs hebben gehad. De I weede kans-krant is uitgegeven door het Regionaal Educatief Centrum Walcheren, waar ook extra exemplaren te verkrijgen zijn. Telefoon: 01180-34880. vra gen naar Peter Carol.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7