informatiepagina van de gemeente vlissingen tf Q i; Premiekoopwoningen, vast en zeker mr Huis kopen? De gemeente kan daarbij helpen! 'Open huis' Kunst zinnige Vorming r r Verkeersmaatregelen bij wielerwedstrijden in Oost-Souburg Informatiehoeken DE VLISSINGER Woensdag 22 augustus 1984 Diverse bouw/okaties in Vlissingen Sinds enige maanden is de subsidieregeling voor premiekoopwoningen aangepast. Daardoor is het kopen van een woning voor u misschien wel aantrekkelijker geworden dan u dacht. Een woning in Vlissingen bijvoorbeeld. De gemeente wil namelijk de ko mende jaren volop ruimte maken voor de bouw van premie-koopwoningen! Bijvoorbeeld op de lokaties in Westerzicht, De Beaufortstraat, Lek straat/Dintelstraat en de Hudsonstraat. Premie A Voorwaarden W oonlast Premie B Nog vragen? M eer weten? Belangstellenden welkom Vragen over bebouwing open deel boulevard? Donderdag in heel Vlissingen koopavond Commissies vergaderen Collecte Wilhelmina Fonds Klussendienst I Wat ligt ter inzage? Bestemmingsplan Bodemonderzoek Even bijpraten met wethouder W. Wisse Het Fort Bodemverontreiniging Onkruidbestrijding IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. De nieuwe regeling houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat uw inkomen niet meer groeit. In plaats van een steeds lager wordende premie (zoals bi] de oude regeling) geeft het rijk nu elk jaar een vaste bijdrage aan de eigenaar-bewoner van premie-koopwoningen. En dat geeft financieel meer zeker heid. ge van het rijk aan de hypot heek in totaal 48.000,—. Naar dit deel van de hypotheek heeft men dan in feite geen omkijken meer. Het rijk betaalt dit bedrag dus niet ineens, maar door elk jaar een premie van 5.500,— uit te keren. Hoe lang men deze jaarlijkse bijdrage krijgt, is niet alleen afhankelijk van de hoog te van de subsidie, maar ook van de rente. Het rijk betaalt namelijk ook de rente over het nog niet afgeloste deel van het afzonderlijke hypotheekdeel. Is de rente bijvoorbeeld 9%, dan is een hypotheekdeel van 48.000,— in ongeveer negen tien jaar afgelost. Door de vaste jaarlijkse bijdragen kunnen de hypotheeklasten ongeveer ge lijk blijven. Ook nadat er geen premie meer wordt uitbetaald. Men loopt in ieder geval minder financiële risico's bij rentestij gingen, omdat men eigenlijk al leen rente betaalt over dat deel van de hypotheek dat uzelf moet opbrengen. Bovendien kan het afgezonderde deel in sommige gevallen naar boven worden bijgesteld wanneer een inkomen volledig wegvalt. Na tuurlijk komt niet iedere koper of ieder huis in aanmerking voor de premie A-regeling. Deze regeling geldt bijvoor beeld alleen voor nieuwe wo ningen, waarvan de stichtings- kosten (grond- en bouwkosten) niet hoger zijn dan 132.000,—. Wie meer verdient dan 42.500,— (gezamenlijk be lastbaar inkomen) of een nieuw huis wil kopen dat meer kost dan die f 132.000,- (stich- Het rijk verdeelt de subsidie wel op zo'n manier dat mensen met een lager inkomen meer subsi die krijgen dan degenen die meer verdienen. Voorwaarde daarbij is dat de belastbare in komens van de bewoners sa men niet meer dan 42.500,— voor premie A of 70.000,— voor premie B bedragen. De in komens van inwonende kinde ren tellen daarbij niet mee. Ver dient u meer dan 70.000,— of betaalt u vermogensbelasting, dan komt u niet in aanmerking voor een van de premies. De hoofdlijnen van de premie A- en B-regelingen volgen hieronder. Bij premie A-koopwoningen geeft het rijk elk jaar een bedrag van 5.500,—, waarmee de rente en de aflossing van een deel van de hypotheek kunnen worden betaald. Het rijk lost dus een afgezonderd deel van de hypotheek af. Hoe groot dat deel is, hangt af van het (geza menlijk) belastbaar inkomen. Blijft dat, bijvoorbeeld, beneden de 32.500,—, dan is de bijdra- Met een gemeentegarantie Wie een huls wil kopen, laten bouwen of Ingrijpend verbeteren heeft daarvoor geld nodig. Gezien de bedragen die hier meestal mee gemoeid zijn, zal men dat geld niet geheel zelf 'In huis' hebben. Voor de verwezenlijking van de plannen zal dan ook vaak geld geleend moeten worden. Dit, ondanks premies van het rijk voor bijvoorbeeld premie A- en premie B-woningen. (Hierover staat In een artikel elders op deze pagina meer). Dat geld lenen kan onder meer bij banken. Die willen er echter wel zeker van zijn dat het geld, dat zij uitlenen, plus de rente, ook weer wordt terugbetaald. Het huis waarvoor de lening wordt afgegeven dient daarvoor als onderpand. Dit noemt men hypotheek. Een ieder die zo'n hypotheek afsluit, zal er vanuit gaan dat deze normaal wordt afgelost. Toch kan het gebeuren, om wat voor reden dan ook, dat dat niet lukt. In dat geval heeft de bank het recht het onderpand (dus het huis) te verkopen en uit de opbrengst de schuld te verha len. In het algemeen lenen banken dan ook niet meer dan zestig zeventig procent van de waarde van het huis. Niet iedereen zal echter het reste rende bedrag op tafel kunnen leggen. Doet dit zich voor, dan kan de gemeente de helpende hand reiken bij het verkrijgen van een veel grotere lening. Zij kan het door gemeentegarantie te geven. Concreet betekent dit, dat de gemeente de bank garantie geeft dat de rente en de aflossing van de lening wor den betaald. Het Rijk neemt (een deel van) het risico onder bepaalde voorwaarden van de gemeente over. Maar: de be slissing of de gemeentegarantie zal worden gegeven is alleen een zaak van de gemeente zelf. Voor een gemeentegarantie maakt het niet uit of u een nieuwe of al eerder bewoonde woning koopt. Ook de aard van de hypotheek zal er in de meeste gevallen niet toe doen. Wel is het zo dat alleen leningen voor de aankoop en/of verbe tering van woningen die u per manent bewoont of gaat bewo nen voor gemeentegarantie in aanmerking komen. Bovendien moet het steeds om een eerste hypotheek gaan. Andere voor waarden zijn dat de verwer vingskosten van de woning niet hoger mogen zijn dan 250.000,— bij nieuwe wonin gen. In principe hoeft u daarbij slechts 100,— eigen geld in te brengen. Bij reeds eerder be woonde huizen mogen de ver wervingskosten niet de 200.000,— te boven te komen. Eigen geld hoeft hier in principe niet te worden ingebracht. Bij de beoordeling van een aanvraag voor gemeentega rantie zal door de gemeente en een adviserende instelling (het Bemiddelend Orgaan) onder meer worden gekeken naar de woonlast. Dat is de jaarlijkse last, die voortvloeit uit een hy- potecaire lening bestemd voor de financiering van een wo ning. Die ligt bij een bruto inkomen van 22.000,- of 23,53% (ƒ5.177,—). Bij hogere inko mens stijgt ook het percentage 30,77% bij 64.000,- en hoger. Bij wie de woonlasten hoger uitkomen zal geen gemeente garantie kunnen krijgen. Bij de beoordeling van de aanvraag tingskosten) kan in aanmer king komen voor de premie B- regeling. De subsidie van premie B- woningen is gekoppeld aan de stichtingskosten. Afhankelijk van de hoogte daarvan, betaalt het rijk twee, drie, vier of vijf jaar lang 5.000,— aan premie. De subsidie is het hoogst wanneer de woning niet duurder is dan 132.000,—. U ontvangt dan vijf jaar achter elkaar een vaste premie van 132.000,—. Voor elke ƒ10.000,— dat de woning duurder is, krijgt u steeds een bijdrage minder. De stichtings kosten van premiekoop B- woningen mogen niet hoger zijn dan 162.000,—. Voor de duurste premiekoop B- woningen krijgt u nog altijd twee maal de premie van 5000,—. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor pre mie B is dat u gezamenlijk niet meer verdient dan 70.000,—. Dit artikel behandelt het nieuw premiesysteem in vo gelvlucht. Lang niet alle vragen zijn beantwoord. Wie meer informatie wil, kan daarvoor terecht bij het Bu reau Persoonlijke Voorlich ting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieube heer, telefoon (070) 26.22.21. Wie meer wil weten waar en wanneer premie-koopwo ningen gebouwd kunnen worden, kan daarvoor te recht bij de afdeling ruimtelijke ordening In het stadhuis (eerste verdie ping, kamer 147). Verder ligt er in de informatlehoe- ken (zie bericht elders op deze pagina) de gratis bro chure 'Premiekoopwonin gen A en B, Vast en Zeker'. om gemeentegarantie zal trou wens ook worden gekeken naar andere financiële verplichtin gen, zoals leningen of alimen tatiebetalingen. In bovenstaand artikel wordt slechts in grote lijnen het 'hoe en wat' van de gemeentega rantie aangegeven. Wie nader geïnformeerd wil worden kan daarvoor terecht bij de afdeling financiën in het gemeentehuis (begane grond, kamer 031tel. 87000, toestel 353. Verder ligt in de vijf gemeentelijke informa- tiehoeken de folder 'Gemeen tegarantie voor bouw, koop en verbetering van eigen wonin gen'. Belangstellenden mogen deze uiteraard gratis meenemen. Kunt u er in de informatiehoek geen vinden, bel dan even naar het Stafbureau voorlichting en inspraak in het gemeentehuis (tel. 87000, tst. 335). U krijgt er dan eentje toegestuurd. De voormalige Prinses Margriet-kleuterschool aan de Min. Lelystraat, nu de accommodatie voor de Kunstzinnige Vorming Vlissingen. (foto Cor Schuilwerve Zaterdag 1 september houdt de Kunstzinnige Vorming Vlissingen 'open huis' in haar nieuwe Vlissingse onderkomen. Sinds kort Is namelijk het gebouw aan de Berlagestraat verruild voor de voor malige Prinses Margrietkleuterschool aan de Min. Lelystraat. Die wordt de eerste september, voorafgaande aan het 'open huis', officieel geopend. Dat gebeurt 's middags om drie uur door enkele cursisten. Tijdens het meer officiële gedeelte zal verder het woord worden gevoerd door de heer Kreuzenkamp (Inspecteur buiten schoolse Kunstzinnige Vorming van het ministerie van WVC) en de wethouder van onder meer welzijn, D.J.P. Bruinooge. Daarna is er tot circa zes uur het 'open huis' cursisten in spé kunnen daarbij, onder het ge not van een drankje, zich op de hoogste stellen van het zeer uiteenlopende cursusaanbod. Zo is er werk te bezichtigen dat vorig seizoen werd gemaakt door deelnemers aan de K.V.V.-cursussen tekenen, schilderen, keramiek, boetse ren, fotografie en edelsmeden. Daarnaast start om 15.45 uur de vertoning van een dia-serie over bronsgieten en worden er (om 16.15- en 17.00 uur) twee lesdemonstraties ballet gege ven. Bovendien staan er de monstraties grimeren, drukken en bloemsierkunst op het pro gramma. De nieuwe accommodatie be tekent voor de K.V.V. een voor uitgang ten opzichte van het vroegere onderkomen aan de Berlagestraat. Daardoor was het onder meer mogelijk het aantal cursussen uit te breiden tot 42. Een deel daarvan wordt overigens ook gegeven in de Souburgse accommodatie: wijkcentrum Middenhof aan de Kanaalstraat. Alle cursussen starten in de week van maan dag 3 september, met uitzon dering van de kortlopende cur sussen in de twee periode en het kinderatelier. De maand september kan door belang stellenden worden gebruikt om, vrijblijven, een kijkje te nemen tijdens de cursussen. De sluitingsdatum Is overigens 23 september. Voor nadere in formatie over cursussen, kos ten en docenten kan men te recht bij de K.V.V., Badhuis straat 104, tel: 01184-16672. Twee weken geleden stond er op deze pagina een uitgebreid artikel over de bebouwing van het stuk boulevard tussen Zee vaartschool en Strandhotel. Hierin werd met name Inge gaan op de voor deze bebou wing benodigde herziening van het bestemmingsplan Boule vard. Wie hierover vragen heeft, dus over het meer bestem- mingsplanmatige, kan daar voor terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ordening in het stadhuis (eerste verdieping, kamer 147). Mogelijk hebt u interesse om aan de boulevard te gaan wo nen. Wie, daaruit voortvloeiend, meer wil weten over de grootte van de woningen, de prijs ervan en dergelijke kan daarvoor te recht bij de Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Vlis singen b.v. Die is gevestigd op het adres Cruquiusstraat 54 in Vlissingen. Het telefoonnum mer is (01184) 16120. Mroegen, donderdag gaat in de binnenstad van Vlissingen een grootse braderie van start. Dat gebeurt onder het motto 'Vlis singen Maritiem'. In verband hiermee hebben burgemeester en wethouders alle Vlissingse winkeliers ontheffing verleend om donderdagavond tot negen uur open te zijn. Dat betekent dus een extra koopavond, naast die van vrijdag! Overigens betekent het feit, dat alle winkeliers ontheffing is verleend, niet dat alle winkels ook open zullen zijn. Midden standers zijn namelijk niet verplicht ervan gebruik te ma ken. In Souburg blijft de koop avond op de gebruikelijke don derdag 'staan'. Wie op zoek is naar Informatie over zaken waar de gemeente mee te maken heeft, hoeft daarvoor lang niet altijd naar het stadhuis te komen. Verspreid over de gemeente zijn er namelijk vijf Informa tiehoeken. Daarin Is van-alles-en-nog-wat te vinden van en over de gemeente. Het Koningin Wilhelmina Fonds heeft van burgemeester en wethouders toestemming gekregen voor het houden van een huls-aan-huis-collecte. Deze inzameling mag worden gehouden in de periode van 27 augustus tot en met 8 septem ber. Onder de vergunning val len ook twee straatcollectes op zowel zaterdag 1 als 8 septem ber. Bij het verlenen van de vergun ning heeft het college wel en kele voorwaarden gesteld. Zo moeten de bussen met een slot of op een andere wijze (bij voorbeeld verzegeling) goed zijn gesloten. De bussen mogen niet zonder beschadiging kun nen worden geopend. Verder moeten alle collectanten in het bezit zijn van een legitimatiebe wijs. Daarop moet vermeld staan: -de datum waarop of het tijdvak waarin de collecte wordt ge houden; -de ouderdom van de collec tant^), die minimaal zestien jaar moet zijn; -zijn of haar adres; -een stempel van de politie. Stukken van de openbare com missie- en raadsvergaderingen bijvoorbeeld, maar ook ont- werp-bestemmingsplannen, rapporten, jaarverslagen, no ta's en dergelijke. Deze stukken liggen meestal, zoals dat heet, ter inzage. U kunt ze ter plaatse lezen, maar meenemen mag niet. De folders en brochures die in de informatiehoeken lig gen zijn er wel om meegeno men te worden. Het assortiment daarvan is trouwens groot en zeer uiteenlopend. De informatiehoeken zijn te vinden in: - het wijkcentrum 'Aldegon- de' Westerzicht 386, geopend tijdens activiteiten in het centrum; - wijkcentrum "Open Hof" Alexander Gogelweg 59 (Paauwenburg) geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur; - wijkcentrum 'Middenhof' Kanaalstraat 64, Oost-Sou burg, geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.30- tot 11.00 uur, tot en met donderdag van 19.30- tot 21.00 uur Openbare bibliotheek, Spuistraat 22-24, geopend op maandag van 13.30- tot 20.00 uur, overige werkda gen van 10.00y tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur, donderdag de gehele dag gesloten, stadhuis geopend op werkdagen van 08.00- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur infor matiehoek 'Onder de trap'). Vorige week stond er op deze pagina een bericht over de Vlissingse Klussendienst (tel: 16874). De tarieven die daarbij werden genoemd waren ver wisseld. De juiste zijn: 5,- voor het eerste uur en 2,50 voor ieder volgend uur. Komende zaterdag worden er in Oost-Souburg de jaarlijkse wie lerwedstrijden gehouden. Net als voorgaande Jaren loopt het parkoers daarbij over de Kanaalstraat - Cornells van Perestraat - Zeewijksingel - Vlissingsestraat - Kanaalstraat. Tot en met 10 september ligt bij de afdeling Ruimtelijke Orde ning in het stadhuis (kamer 147) ter inzage het ontwerp van de 5e planverandering van het bestemmingsplan Schoonen- burg. De verandering betreft een vergroting van de bestem ming "openbare en bijzondere doeleinden" van het perceel waarop inmiddels aan de Roer straat een school is gebouwd en het wijzigen van de bestem ming "openbare en bijzondere doeleinden" in "groenvoorzie ningen" van een terrein aan de Gouwestraat. Tegen de wijzi ging kan men gedurende ge noemde termijn schriftelijk be zwaren indienen bij de ge meenteraad. Bij de afdeling algemene zaken in het stadhuis (eerste verdie ping, kamer 118) kunt u inzien het rapport van het voorlopige onderzoek van de grond, waar op vroeger aan de Paarden straat een gasfabriek heeft gestaan. De conclusie van dat onderzoek luidt dat er aanlei ding is een saneringsonder zoek in te stellen. Om de veiligheid van zowel be woners als renners zoveel mo gelijk te waarborgen, worden er rond dit parkoers verkeersmaa tregelen genomen. Die zullen bestaan uit het afsluiten ervan voor alle rijverkeer. Om de wielrenners zoveel mogelijk 'vrij baan' te kunnen geven, geldt er voor bovengenoemde straten parkeer- en stopverboden. Die worden al op vrijdag 24 augus tus ingesteld. De bewoners van de straten, die van het parkoers deel uitmaken, zijn gevraagd hun auto voor zaterdagmorgen buiten het parkoers te plaatsen. Zij ontvangen daarover van daag (woensdag 22 augustus 1984) een informatiebrief van de gemeente. Het in- en uitrijden van het bin nen de betreffende straten ge legen gebied is alleen mogelijk op de kruispunten Buteeux- straat/Vlissingses- traat/Burchtstraat en Padweg Zeewijksingel. De politie zal daarbij behulpzaam zijn. De Burchtstraat is bereikbaar van af het Oranjeplein via de Karo- lingenbaan. Op alle overige plaatsen is het absoluut onmo gelijk het parkoers in of uit te rijden. Tot slot: de organisatie mag voor het bijwonen van de wed strijd geen entreeprijzen hef fen. Het gebied binnen het par koers blijft dus gedurende de wedstrijd vrij toegankelijk voor bezoekers en bewoners, (foto Cor Schuilwerve). Deze en volgende week verga deren een aantal vaste com missies van advies en bijstand. Dat zijn die voor: - economische zaken op maandag 27 augustus, aan vang 16.00 uur; - financiën op woensdag 22 augustus (vandaag), aanvang 17.00 uur; - personeelszaken en organi satie op woensdag 22 augustus aanvanf 17.00 uur; Alle vergaderingen worden ge houden in het stadhuis. Wie meer wil weten over de te bes preken stukken, waaronder ontwerp-raadsvoorstellen, kan daarvoor terecht in de vijf ge meentelijke informatiehoeken. Waar deze te vinden zijn kunt u lezen in het bericht daarover elders op deze pagina. Eind vorige week is het woning bouwprogramma voor Vlissingen voor de jaren 1985-1989 ver schenen. Daarin wordt aangege ven hoeveel en welke soort wo ningen er in de komende jaren ge bouwd kunnen worden in Vlissin gen, Oost-Souburg en Ritthem. Volgende week zal de gemeente raad zich daarover uitspreken. Als wethouders van o.a. volkshuis vesting ben ik natuurlijk zeer nauw betrokken bij de samenstelling van dat programma. Het bouwprogramma voor de ko mende jaren wordt voor een groot deel bepaald door de bouw van 194 woningwetwoningen op Het Fort en 100 woningen voor per manente bewoning op de boule vard. Daarnaast is op de boulevard ruimte voor 44 recreatiewonin gen, die echter niet in zo'n pro gramma behoeven te worden op genomen. Samen met 161 ver spreid over diverse plaatsen in de stad te bouwen woningen maakt dit een totaal van 455 te bouwen woningen in de komende jaren. De totale woningvoorraad zal echter niet met dit aantal toenemen om dat de bestaande 206 woningen op Het Fort zullen worden ge sloopt. Met Het Fort zijn we nu in een zodanige fase dat de laatste be letselen kunnen worden wegge nomen om te bouwen. Gelukkig hebben wij daarbij alle medewer king ondervonden van de verte genwoordigers van het ministerie van volkshuisvesting, waardoor het welslagen van het plan finan cieel mogelijk wordt. Alhoewel er nog wel het een en ander geregeld moet worden zijn we "in het zicht van de haven". Het schip mag dan ook niet meer stranden. Er zal dan ook zo vroeg mogelijk in 1985 begonnen worden met slopen en bouwen op Het Fort. Ik wil hierbij graag aantekenen dat tot nu toe steeds een goed overleg is ge weest met de bewoners die zich geweldig hebben ingezet voor herstel van deze belangrijke woonwijk. Een ander onderdeel in mijn wet houdersportefeuille is het milieu. Ook onze gemeente wordt, net als allerlei andere plaatsen in Neder land, geconfronteerd met de ge volgen van menselijk handelen in het verleden. Ik doel daarmee op bodemverontreiniging. Zo is op de plaats van de voormalige gasfa briek aan de Paardenstraat, waar nu de speeltuin "De Oude Stad" is, de grond aanzienlijk verontrei nigd. Dit najaar zal in opdracht van de gemeente een onderzoek star ten om te bezien op welke wijze deze verontreiniging kan worden weggenomen. Omdat daarbij in de speeltuin zal moeten worden ge graven zal deze tijdelijk voor de kinderen gesloten zijn. Ook hier over was gelukkig een goed over leg mogelijk met het bestuur van de speeltuinvereniging. Alhoewel die in de speeltuin de meest in het oog springende bodemverontrei niging is die we in Vlissingen hebben is ook het terrein van de Nedpam (op de landtong tussen Keersluisbrug en 2e Binnenhaven) verontreinigd. Ook hiervoor heeft de gemeente besloten geld be schikbaar te stellen voor nader onderzoek dat, net als bij de speeltuin, moet leren wat er moet gebeuren om de verontreiniging op te heffen. Volgend jaar zullen dan ook beide terreinen zoals dat heet "gesaneerd" moeten zijn Tot slot nog even iets anjers De gemeente zal op beperkte schaa op straten en wegen weer or' kruidbestrijdingsnnddel gaar aa brengen Echter allee" cc caat sen waai de groei \an vv- oe oa ten tussen de straatstenen eo": te gek wordt Dat.' "eesta meestal oaatseoe wat >e-oe- ia" won "gen ggen wan: ge i g steeas ee"ensen .v ■e o net on\ o op sba:e- stoepen o tti'.' V oe "a 'o te ,-t.\ t.'.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5