BRADERIE MARITIEM UIT DE P\X-BRHDiR\i j COMPUTER ZÖMER-RESTANTËN: HALVE PRIJS FOTOTOESTEL De Faam D^fiSSINGER DOE-HET-ZELF! NEDERLAND SPECIALIST IN KOELTRANSPORT 'Tlederland tnaritiem' Tijdens de braderie 3 dagen kans op een I HET SIGAERTJE Restanten HEREN SCHOENEN HEREN SANDALEN 40 borden wijzen de weg Vlissingen 23.24 en 25 augustus 6 9? 5 69?s Woensdag 22 augustus 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER LLE mtSSCHOEHlH 1 '"-1— 'ifi Ook de kleinsten maken moeiteloos zelf hun schoenen los en vast door de handige. dubE>elsterke klittebandsluiting. Solide kwaliteit soepel leer. In 2 wijdtes. JÊ Maten 23-26 27-35 74,« PIX-VL1SS1NGEN. Flexibele kinderschoen van bijna onverslijtbaar leer met sportieve sluiting. In 2 wijdtes. Veel kwaliteit en toch niet duur. Maten 23-26 27-35 74?S w>'. NIEUW BIJ PIX-VLISSINGEN! BRADËmTsTÜN T. Bij inlevering van bovenstaand clowntje 10.— extra korting op 'n paar Pix-kinderschoenen ...óók geldig in Middelburg... Specialisatie worden gelezen. Op heel Walcheren. Dat is de dagelijkse hoofdprijs in de fotowedstrijd van de Vlissinger en de Faam. Inlichtingen in onze stand. FOTO RUBEN OREEL Telefoonrekje Carterkrakers i 'u - iff Topper uit het programma: warm gevoerde suède laars met geprofileerde schaalzool. REKENWONDER NIECWBIJ pk middel BLRcYi vTRAAT 64 BLRG LANGE VIELE 29 deprus na... Roeischepen, die in de jaren vóór de Tweede Wereldoor log aarzelend hun intrede deden om aan bederf onder hevige produkten, zoals ba nanen. sinaasappelen, peren etc., te behoeden voor ver dere rijping tijdens het tran sport. hebben langzamer hand een grote perfectie be reikt. "Bij ons eerste koelschip, in het begin van de jaren vijf tig, werd af en toe een ba naan uit het ruim gehaald, doormidden gebroken en bekeken, waarna, al naar de bevindingen, de tempera tuur in het ruim werd aan gepast". "Nu worden bana nen vervoerd bij een tem peratuur die hooguit een tiende van een graad Fah renheit mag variëren". Aan het woord is J. Dam mers al zestig jaar direk- teur-eigenaar van één van de grootste koelrederijen in ons land. Dammers van der Heide te Rotterdam. Dammers, die aan het hoofd staat van een vloot van twaalf koelschepen. waar er binnenkort nog twee bijkomen (ze zijn in aanbouw bij scheepswerf Van der Giessen-de Noord), heeft in die zestig jaar heel wat zien verande ren. Ooit begon de koelvaart met gewone schepen, waar van de ruimen werden voorzien van isolatie en een koelinstallatie. Daarna werden schepen omge bouwd. en de laatste decen nia worden er speciale koelschepen ontworpen en gebouwd. Behalve Dammers zijn be kende rederijen Seatrade in Groningen, met 18 schepen, variërend van 100 brutoton tot 4000 brutoton. en in Rotterdamse rederij Prim- laks met in totaal 16 sche pen, in groottes tussen de 1000 en 2700 brulon. Al de ze schepen vervoeren kost bare lading, met een waarde van vele miljoenen guldens. Goede kwaliteit bij aan komst waarborgt voor de kopers een maximale op brengst, vandaar dat de re derijen daaraan de grootste zorg besteden. Typerende van een koel schip? Voorop staat dat het schip alle koellading goed kan overbrengen, en dat alles volgens een strikt tijdsche ma verloopt. In vergelijking met vroeger is de techniek enorm voor uitgegaan: de 'ééntiende graad Fahrenheit variatie van temperatuur' wordt be reikt dankzij een elektrisch log dat via ongeveer 250 sensors de temperatuur in de ruimen regelmatig rap porteert. De resultaten worden op papier vastge legd, en de ontvanger van de lading krijgt aan het eind van de reis het rapport. Verder is er controle op vochtigheidsgehalte en zuurstof. Sommige produkten eisen bijzondere precisie: bij voorbeeld vlees, dat han gend wordt vervoerd omdat net heel gevoelig is voor kleurverandering, etc. In totaal varen er onder Nederlandse vlag zo'n 40 tot 50 koelschepen. Daar naast zijn er Zweedse, Deense en Japanse concur renten. Door specialisatie proberen de Nederlandse rederijen in de voorste gelederen te blij ven. Zo heeft men nu sche pen met 14 ruimen en 8 verschillende temperatu ren! Doordat de schepen in een uiterst strak vaarschema varen, is het moeilijk om retourlading, die immers leidt tot vertraging, mee te nemen. De ladingstroom is naar Europa toe, waar 230 miljoen consumenten een constante markt betekenen; in omgekeerde richting is weinig of geen aanbod. Bron: Stichting Algemeen Maritieme Voorlichting) Zelf iets maken, voor in huis ol voor in de tuin, is meestal niet zo eenvoudig. Maar een goede werktekening en bouwbeschrij- ving maakt het al een stuk ge makkelijker. Speciaal voor onze lezers behandelen wij in deze krant elke week een nieuwe bouwtekening voor het maken van speelgoed, klokken, meube len. tuinartikelen etc. Daarbij ko men zowel eenvoudige werkstuk ken als werkstukken voor de meer gevorderde doe-het-zelver aan bod. De ontwerpen zijn van Kar- weipost bv. een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het maken van tekeningen voor jong en oud en dat zich tot doel stelt de crea tieve handvaardigheid te bevor deren. Op iedere tekening zijn de be langrijkste onderdelen op ware grootte weergegeven zodat men ze slechts behoeft over te trekken en uit te zagen. De uitgebreide ma- teriaallijsten geven de exacte ma ten van de verschillende onderde len en de totaal benodigde hoe veelheden. Zodoende blijft het materiaalverlies tot een minimum beperkt en is een zo goedkoop mogelijk uit. Wie de duidelijke instructies stap voor stap opvolgt, maakt tfe werkstukken spelender wijs. Met dit praktische telefoonrekje hebt u een opbergruimte voor al les wat u bij het telefoneren nodig hebt. Naast de telefoon is er plaats voor notitieblok en potlood, en in het opbergvak kunnen de tele foonboeken worden onderge bracht. Als u bijv. de telefoon in de gang, de hal of in de keuken wilt plaatsen, is hiermee het pro bleem "waarheen met de tele foon?" snel en eenvoudig opge lost. Deze tekening met de mate- riaallijst, de mallen op schaal 11 en de bouwbeschrijving maken het eenvoudig het telefoonrekje zelf te bouwen. U kunt deze tekening bestellen door acht gulden op postrekening 35.76.600 t.n.v. Karweipost onder vermelding van F/VI. tekening nummer 159. Na ont vangst van de betaling volgt zo spoedig mogelijk de toezending van de gewenste tekening. Eerder kon u bestellen de Kombi- werkbank, bestelnummer 1039 a tien gulden. Middelburg tot eind november op z'n kop Middelburg heeft er enkele tijde lijke attracties bij. Tot en met eind november wordt namelijk een groot deel van de stad overhoop gehaald. Om de kristallen glazen in de kasten van de kaaibewoners minder te laten rinkelen, vanwege het voorbijdenderende verkeer, worden de straten geasfalteerd, het historische aanzicht van het hartje van Middelburg - de Markt krijgt een behandeling waarna er nog negentig parkeerplaatsen overblijven. Plein 1940 ondergaat eveneens een opknapbeurt met overzichtelijkere parkeerplaatsen, de afvoer van het regenwater vanaf de Markt en Plein 1940 e.o. wordt veranderd en dan verbouwt de ge meente in de oudste nieuwbouw wijk van Middelburg reeds enige tijd de straten. Dat alles tegelijkertijd onder han den wordt genomen is een finan ciële kwestie, een zaak van subsi die. verontschuldigde gemeente- voorlichter Henk Jansen zich vo rige week tijdens een persconfe rentie. De gehele operatie levert werk aan 35 arbeiders. Van den Dries uit Lewedorp, Janse uit Middelburg, De Jonge uit Mid delburg en Geldof uit Seroosker- ke zijn de aannemers die het werk uitvoeren. Afgelopen maandag werd begon nen met de werkzaamheden aan de Markt. Plein 1940 en de kaaien. De kaaien zijn nog slechts van één zijde bereikbaar (vanaf de Bea- trixbrug). En zo ontstaat de situa tie dat kenners van de wegen in Middelburg de Nieuwstraat als 'sluiproute' gaan gebruiken, alt hans dat vreest de politie. In vakken van vijftig meter wor den de kaaien succesief van een laag asfalt voorzien. Begonnen werd maandag bij de Spijkerbrug, dat is de ophaalbrug van de jachthaven. Verkeer naar Veere wordt al vanaf de Schroeweg en de Stationsbrug naar het Tangent verwezen. Ook bussen mijden ge durende het herbestratingswerk de kaaienroute. Het verkeer vanaf Veere kan met uitzondering van liet vrachtverkeer, gewoon blijven rijden via de Veerseweg en Ne- derstraat en Rotterdamsekaai om dan via de Spijkerbrug de Kin derdijk te nemen. Het vrachtver keer en de bussen dienen de om leiding via de Nassaulaan te vol gen. Buspassagiers kunnen in de omgeving gebruik maken van tij delijke opstapplaatsen. Wie traditiegetrouw de Markt als doorgaande route dezer dagen heeft geprobeerd, kwam ook al bedrogen uit. De helft van de Markt wordt al opgeknapt. Later volgt het overige deel. Bussen kunnen trouwens in de toekomst een doorgaande route gebruiken voor het stadhuis. Wie dan echter met de auto probeert over de busbaan te rijden, zal op een har de manier geconfronteerd worden met zogenaamde 'carterkrakers'. Dat zijn vinnige uitsteeksels, waaroverheen slechts vrachtwa gens (of bussen) die hoog op de wielen slaan ongedeerd hun weg kunnen vervolgen. Omdat het Waterschap Walche ren minder water wil lozen van Middelburg, graaft de gemeente momenteel een nieuw buizenstel sel. Regenwater van de Markt en Plein 1940 en omgeving wordt straks geloosd in de gracht in het Geeregebied. De Korte Geere zal overigens zo lang mogelijk open blijven, omdat daar regelmatig geldtransporten plaatsvinden. In totaal veertig verkeersborden vervaardigde ge meentewerken om de ontstane verkeerspuzzel voor gemotori seerd verkeer overzichtelijk te houden. Totdat de reparatiewerkzaamhe den op de Markt zijn afgelopen is de weekmarkt verplaatst naar het Damplein, dat dan op de donder dagen overdag eveneens niet be reikbaar is.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 26