Maritieme Braderie logisch vanwege jubileum loodsen Oerdegelijk, zonder computer gestuurde digitale fratsen De zingende loodsen TWEE DAGEN VLISSINGEN EEN DAG IN OOST-SOUBURG EN IN VEERE Wereldkampioenen brengen grandioze show met radiobestuurde schepen TIEN KEER GEKOSTUMEERDE BRADERIE IN VLISSINGEN HET VOORMALIG KONINKLIJK JACHT PIET HEIN 'TEGEN ILLEGALEN WORDT OPGETREDEN' DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 22 augustüs 1984 Programma Braderie Vlissingen 1984 I Verandering 'LOODSBOOT HELAAS UIT DE VAART' Eigenlijk is de braderie in Vlissingen dit jaar een jubileumbraderie. Het is namelijk voor de tiende keer dat de deelnemers gekostumeerd achter de kramen staan. "En die kostuums zijn zeer kenmerkend voor de Vlissingse braderie", zegt commissielid Rein Geervliet. "Deelnemers van buitenaf vragen als ze bellen om deel te nemen welk kostuum ze deze keer moeten aantrekken. Ze vertellen er dan ook bij dat het zo leuk is om met z'n allen één thema te presenteren". De kostuums dit jaar brengt de markt één eeuw terug, in de jaren dat de loodsensociëteit werd opgericht. De bracieriecommissie: Boven van links naar rechts Ton Zijnen en Kees de Grave, staand van links naar rechts Rein Geertvliet, Lou Nijssen, André Geijssen, Ad Luitwieler en Joop Stuurwold. (Foto Ruben O reel). De braderie leek dit voorjaar enigszins in gevaar te komen. Het aantal leden van de winkeliersve reniging liep terug. En dat zou kunnen betekenen dat de-braderie tot het verleden zou kunnen gaan behoren, omdat er bij de afdracht van contributie meteen wordt be taald voor de feestelijke drie daagse jaarmarkt. Het lijkt er echter op dat het evenement voor Vlissingen voorlopig is gered. "Bovendien", zo waarschuwt Geervliet, "hebben we dit jaar af spraken met de politie dat wie er illegaal een plaats inneemt on middellijk op de bon wordt ge slingerd. Ik heb trouwens gehoord dat die boetes niet mals zijn. An dere jaren was de politie niet voorbereid en trad niet op tegen illegale kraamhouders". Geervliet voegt er aan toe dat er verbali- seerd wordt in de geest van 'ge lijke monniken, gelijke kappen'. Dus ook. de ongeorganiseerde winkeliers aan de straten waar de jaarmarkt wordt gehouden die zonacr te betalen een graantje willen meepikken gaan volgens Geervliet voor de bijl. De commissieleden die deze elfde braderie (de tiende - zoals gemeld - gekostumeerd) voorbereidden, hebben er niets dan schik in. Geervliet weer: "We zijn er het hele jaar mee bezig. Al in het na jaar komt de commissie bij elkaar om de voorafgaande braderie te bespreken. We maken de balans op. kijken wat goed en wat minder goed is gegaan en al pratende ko men er ideeën boven tafel voor een thema van de volgende bra derie. Die thema's zijn trouwens erg belangrijk en kenmerkend voor de Vlissingse braderie. Jaar lijks proberen we ons aan te slui ten bij een vereniging, die op de een of andere wijze iets heeft te Het bezoek van het voormalig ko ninklijk jacht Piet Hein is één van de hoogtepunten van de Vlissingse 'Braderie Maritiem'. Het schip, bijna een halve eeuw oud. ligt twee dagen lang te kijk bij het Van Dis- hoeekhuis aan de Houtkade. Voor de eerste keer kunnen belangstel lende Zeeuwen het schip niet al leen van buiten, maar ook aan de binnenkant bewonderen. Een paar jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bracht de Nederlandse bevolking gelden bijeen om voor het aan staande bruidspaar prinses Julia na en prins Bernhard een trouw- cadeau te kopen. Dat werd de Piet Hein. Het schip, dat in 1937 van de helling liep, verraadt op geen enkele manier dat Nederland die tijd in een diepe economische cri sis verkeerde. Want de Piet Hein straalt klasse uit. Klasse vanwege de degelijkheid van de bij de bouw gebruikte materialen. 'Vak manschap is meesterschap' is geen reclameslogan uit de jaren tachtig. Ook in de jaren dertig werden met kennis van zaken en gedegen ma terialen solide werkstukken afge leverd. Een paar jaar geleden besloten prinses Juliana en haar echtge noot de Piet Hein niet meer te ge bruiken. Het beheer over het 31 meter lange jacht werd overge dragen aan de Stichting Piet Hein in Rotterdam. Sindsdien proberen vrijwilligers het schip voor verval te behoeden. De onderhoudswer ken aan het schip, met een voor Nederland historische betekenis, vergen veel geld. Daarom kan de Piet Hein vanaf afgelopen jaar ook worden gehuurd door bedrij ven of particulieren, die iets te vieren hebben. Verder druppelen de noodzakelijke financiën bin nen door de opbrengst van de toegangskaartjes, die worden ver kocht aan belangstellende bezoe kers. In Vlissingen is de Piet Hein te bezichtigen op donderdag 23 en vrijdag 24 augustus van tien uur 's morgens tot negen uur 's avonds. Zaterdag 25 ligt de Piet Hein af gemeerd aan de kade in Oost- Souburg. Daar kunnen belang stellenden van tien uur 's morgens tot vier uur 's middags terecht. In Veere tenslotte is het schip op maandag 27 augustus toeganke lijk. Westduitse grootindustrieën, Arabische oliemagnaten en Ame rikaanse Dallas- en Dynastie sterren halen de roddelbladen wèl eens in hun pogingen elkaar af te troeven. Hun spelletje heet "Wie laat het decadentste' schip bou wen'. Wie minder dan vijftig mil joen te verteren heeft, mag niet meespelen. De Piet Hein daaren tegen is indrukwekkend zónder helicopterdek, gouden badkamers en computergestuurde digitale fratsen... Een ankertentoonstelling op en rond het Bellamypark markeert de route naar de expositie 'Een eeuw loodsen op en om de Schelde'. Gedurende de Braderie Maritiem is deze expositie ook 's avonds geopend. De loodsententoonstelling 'loopt' tot en met 20 oktober en is te zien in het magazijn van het loodswezen aan de Nieuwstraat in Vlissingen. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 13 tot 17 uur. Gedurende de braderie, zoals geschreven, ook 's avonds. Donderdag 23 augustus: 9.45 uur 10 uur vanaf 20 uur Van 14 tot 18 uur 19 lot 21 uur -vertrek van de openings - stoet vanaf het Stadhuis plein met paardentram en muziek naar het Betje Wolfplein. -openingswoord van de heer Bollen, de directeur van het Directoraat Gene raal voor Scheepvaart en Maritieme zaken, met aansluitend een receptie aan boord van het voor malige koninklijk jacht Piet Hein aan de Hout ka de. -Optreden Scheldelood- senkoor bij de Zeeman- serve. -Spelpro gramma op de Lange Zelke (Konika zo mer show). -Optreden looporkest 'De Leutige Krabben' uit Bergen op Zoom. 19 tot 20.30 uur 19 tot 21 uur Vanaf 20 uur 10 tol 21 uur -Demonstraties model schepen in bassin Bella- mypark door modelboot- club 'Neptunus' uit Rot terdam. -Looporkest 'De Leutige Krabben' op braderieter rein. -Optredens muziekkorp sen op en bij het braderie terrein voor de taptoe van 21 uur op het stadhuis plein. -Bezichtiging 'Piet Hein aan de Houtkade. Zaterdag 25 augustus: 10 tot 17 uur 14 tot 17 uur 14 tot 16.30 uur 15 uur 10 tot 17 uur -Paardenfestojn van Rui tersportvereniging Schel- destad op de Zeemanserve. -Looporkest 'De Leutige Krabben -Optreden Gooise Jazz band The Windy City Jazzband'. -Kinderprogramma Ko de Vos. -Demonstraties mode/bo ten in bassin Bellamypark De heer Bollen (rechts) opent de braderie. Hier is hij samen met de minister van verkeer en waterstaat Smit-Kroes. Vrijdag 24 augustus: 17 uur -Optreden Goese jeugdcir- cus Hogerop op de Lange Zelke. Het Goese jeugdcircus Hogerop, dat dit jaar het 25-jarig bestaan viert, is te zién op vrijdag vanaf 17 uur op de Lange Zelke. vieren. Vorig jaar was dat de Die renbescherming die hier in Vlis singen tien jaar bestond. Dat wc dit jaar samenwerkten met de loodsen, stond al jaren vast. Hel feit dat hun sociëteit honderd jaar bestaat is van grote betekenis voor Vlissingen, net als de loodsen van grote betekenis zijn voor onze stad". Geervliet betreurt het in dit ver band trouwens dat niet meer ve-' renigingen gebruik maken van de braderie. Tijdens die jaarmarkt, zo pleit hij. kun je je prachtig pre senteren aan de Vlissingers en de mensen die van buiten een kijkje komen nen-fen. De opzet voor volgende jaren ligt mogelijk wat anders. Geervliet verwacht dat Vlissingen in de toe komst tijdens de braderiedagen Vlissingen Maritiem zal heten. een onderwerp dat eigenlijk lo gisch is. "Er is dit jaar onder die slogan een fantastische samen werking tot stand gekomen tussen Vlissingse groeperingen met de meest uiteenlopende achtergron den en doelstellingen. Het heeft allemaal fantastisch gewerkt. En als Vlissingen ooit gepromoot is, dan is het dit jaar wel. Ook in het bezoek aan de winkelstraten heb ben we dat gemerkt. Mijn indruk is dan ook dat je voortaan 's zo mers als Vlissingen maritiem moet doorgaan en fantastische evene menten hierheen moet halen. Ik neem dan als voorbeeld de Vloot dagen in Den Helder, die wijd en zijd bekend zijn. Voor Vlissingen zou dezelfde bekendheid zijn te bemachtigen als Vlissingen Mari tiem met grootscheepse evene menten op het water en er om heen. zoals de Culturele Raad dat heeft gedaan met het Straatfesti val". Ideeën voor de toekomst en be zorgdheid over ontwikkelingen. Het zijn goede eigenschappen van een bestuurder, die bovenal dit alles niet achter de kiezen houdt. Geervliet deelt die capaciteiten echter met graagte met zijn me decommissieleden. Hij zegt'niet als een privepersoon te spreken. "De commissie is een enorm en thousiaste groep mensen, die het werk voor de jaarlijkse braderie als een hobby zien. De meesten staan al zeven jaar klaar als dat nodig is. En of het nu gaat om sandwichborden op te hangen, die borden te maken, of te vergaderen over vervelende dingen, eigenlijk is het altijd een uitje om met deze mensen samen te komen. En an dere commissieleden zullen dat volmondig beamen. Want let wel: het is vooral in de laatste weken een enorm zwaar karwei om de braderie soepeitjes te laten verlo pen. De laatste week kun je gerust spreken van een dagtaak. Ik klaag daar trouwens niet over, want het is een fantastisch gegeven als je op zaterdagavond kunt constateren dat de braderie gelukt is. En dan bedoel ik niet eens dat de kassa Hink is gevuld...". Neptunes-leden sleutelen aan hun materiaal. Wanneer modelbootsport een Olympische sport zou zijn, dan zou het onvervalst Rotterdams van de leden van modeibootclub Nep tunus deze zomer ongetwijfeld in L.A. te horen zijn geweest. Dat deze club een internationale weg naar de top bewandelt bewees de F-6 klasse door dit jaar wereldkampioen te worden in het Bul gaarse Stara Zagora. Tijdens de braderie kan Vlissingen zich verheugen op een aantal shows van Neptunus in een bassin van 10 bij 15 meter dat onder auspiciën van de Horeca Vereniging Vlis singen is opgebouwd achter het standbeeld van Frans Naerebout óp het Bellamypark. Acht van de in totaal ruim honderd leden van de Rotterdamse club voeren in Vlissingen een act op met hun paradepaardje: het 5.20 meter lange model van het containerschip Nedlloyd Delft. De act waarmee ze wereldkampioen werden en die een beloodsing voorstelt zoals die zich bij de regelmaat van het getij voordoen in de Rotterdamse havens. Neptunus bestaat dit jaar twaal- feneenhalf jaar en past daarmee mooi bij het feestgedruis rond de jubilea in het maritieme wereldje van Vlissingen. De club is dan ook uitgenodigd door de jubileum commissie van de 100-jarige loodsensociëteit. In de stem van een zeer actief lid van de club. Willem Sap, klinkt trots door wanneer hij vertelt over de Nedlloyd Delft. "We hebben dat model met z'n achten in elkaar gezet. We kregen van Nedlloyd de romp maar daar moest alles nog op worden gebouwd met hout en vooral kunststof. Het enige dat we hadden was een soort houten ka no. Nu is het een prachtig model met radiografische besturing en zelfs het anker kan echt worden neergelaten", Iaat Sap weten. Maar al speelt de Nedlloyd de hoofdrol in de act, ook de sleep boten en de boot van de haven dienst, die de leden zelf in elkaar zetten, zijn volgens Sap zeer de moeite waard. Helaas moet Sap met enige schroom bekennen dat met de loodsboot een ongelukje is ge beurd en dat deze uit de vaart is genomen. "Ja, en dat terwijl we te gast zijn bij de loodsen. Maar he laas is het model tijdens een auto ongelukje van de achterbank ge vallen en finaal beschadigd. Ge lukkig kan de boot van de haven dienst het karwei klaren". Wie overigens denkt dat de leden van de club allemaal in de scheepvaart werkzaam, zijn heeft hel mis. Sap is een gepensioneerd brandweerman en hij vertelt dat er iemand in de club zit die een winkel heeft, een kraanmachinist en bijvoorbeeld een operator in de petrochemische industrie. "Maar", verzekert Sap "We heb ben allemaal één ding gemeenwe zijn als Rotterdammers niet weg te slaan uit de havens". De shows van Neptunus vinden plaats op vrijdag 24 augustus vanaf 19 uur en zaterdag 25 augustus van 10 tot 17 uur. A Het Scheldeloudsenkoor, dat dit jaar zijn 12,5-jarig .jubileum viert, treedt donderdag 23 augustus op bij de Zeemanserve in de binnenstad van Vlissingen, De loodsen richten verder een kraam in. waarin zij het gedenkboek 'Een eeuw loodsen op en om.de Schelde' en hun eigen jubileumelpee te koop aanbieden.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 24