Miniatuurkermis van Jo Kloeg heeft vaste plaats in Miniatuur Walcheren V VERSCNOORE BRADERIE MARITIEM MEER VOORSTELLINGEN DAN OOIT MOTORTJE PROBEREN OP MIROTERREIN Nu weer inschrijven voor de nieuwe cursussen HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Delta-directeur: 'Er zijn voldoende gegadigden' de^Lissinger ASJEMENOU! INTERNATIONALE NIEUWE SCENE SPEELT WIJ BETALEN NIET' Speciale clubs voor: GEEN NIEUWE WINKELS TREFCENTER INSCHRIJVEN DANSLES JANVIER Tientallen aanbiedingen in onze braderiekraam. J.P.A. ROSSËL KUNSTGEBITTEN REPARATIE Meer te beleven Verloting Noviteiten scholieren, echtparen, 65 mensen met wisselende werktijden. Ook voor tapdansen en rock roll nu °°k te Vlissingen in Hotel Britannia Tel. inlichtingen/inschrijven 01100-23265 of van maandag t/m vrijdag tussen 19.00 en 21.00 uur, Wijngaardstraat 6 te Goes. ii r( .liïsr oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Trefcenter Middelburg heeft geen optie meer op de in aanbouw zijnde winkelruimte boven de parkeer kelder in het Geeregebied. Bedrijfsleider M. van Duin van het warenhuis had plannen om in de meer dan vierhonderd vierkante meter ruimte tegenover het ANWB-kantoor een radio-tv-zaak en een doe- het-zelf-winkel te vestigen. Van Duin kreeg eind vorige week van zijn raad van bestuur een absoluut 'neen' te horen op zijn verzoek, tot uitbreiding van de activiteiten in Middelburg. Volgens directeur C. Verbeek van hel Bouwbedrijf Delta in Middelburg is er grote belangstelling voor die plaats om er een winkel te vestigen. In de afgelopen vijf a zes maanden hebben ongeveer zes ondernemers belangstelling getoond. De vraag rijst nu echter of er naast de ALDI (met in totaal een verkoopoppervlakte van ruim vijfhonderd vierkante meter) enkele kleinere winkels moeten komen - Verbeek schat vier a vijf - of twee grotere, zoals het Trefcenter van plan was. Hij onder streept: "Er moet echter voor worden gezorgd dat er een invulling plaatsvindt met winkels van enige kwaliteit". Tot op het moment dat het Trefcenter afzag van uitbreiding met de twee winkels heeft de directie van het Middelburgse bouwbedrijf steeds de boot afgehouden voor anderen. De huurprijs bedraagt per vierkante meter tussen 125 en 150 gulden op jaarbasis. DEZE WEEK IN Klaus Müller, de Viis- singse aannemer, vertelt in 'uit het zakenhart', :cts over de historie van zijn 75-jarige bedrijf. De vakantie is voorbij. Dat is onder meer te mer ken in de geweldige hoe veelheid informatie die de redactie deze week hereik- te. Ontzettend veel daar van is compact en over zichtelijk weergegeven in onze rubriek Korte Infor matie. A^°°' e van 't Hek met Verlo- en Verlaten op Donderdag 15 november 20.30 uur 'Nacht Moeder met Linda van Dyck en Ann Hasekamp, regie Ton Lutz, vrijdag 5 oktober. Bel een van de drie telefoonnummers voor inlichtingen, kom 's middags of 's avonds langs voor inschrijvingen (dagelijks geoperv i of bezoek de OPEN DAG met dansen voor iedereen l/faterdag van 15.00 tot 17.00 uur en 's avonds vanaf 20.00 uur Inschrijving: V.m 14 (KI tol 17 (KI uur ,-n van IS HO lot 20 «l uur MiJdolburg. Koruwlyvcy t4. 0118(1 HSH70 Drie telefoonnummers: 011Ó0-20176 01T00-30428 01100-14882 ^rivier 'Het Shusaku Dormo Dan ce Theater op donderdag 10 januari met het programma Oblique Scherpe Alexander Radius, Han Eb- belaar, Christiaan Bor en Fre deric Meinders in Duetten voor ballet en Muziek op maandag 18 februari. provincie) en er is een kinderk wartet. Nieuw is ook dat de abonnemen ten telefonisch zijn te bektellen. Vorig jaar is dit bij wijze van ex periment gebeurd. De goede er varingen hiermee noopte het 'uit'-personeel dit tot beleid te maken. Er kan op twee telefoon nummers worden besteld. Name lijk: 01180-15258 of1511. Een ander initiatief van het cultu rele bureau is om talent (stude rend op conservatorium) de kans te geven te concerteren in het Vestzaktheater. "We willen dat theater een weekeindfunctie ge ven. Zo in de vorm van elke week is er wel wat te doen", legt Jan de La Mar uit. Ook jongelui die de zondag ervoor in het radiopro gramma Für Elise zaten zouden het weekeind er na in het Vest- zaktheater, dat plaats biedt aan iets meer dan zestig toeschouwers, kunnen spelen. Angst "We hebben inderdaad een beetje angst voor de toekomst", komt Jan de I.a Mar terug op het geld. "Maar de mensen hebben het zelf Uitgebreide voorlichting. Tel. 01 1 84-14081 Vlissingen „De betere geschenken" Wedgwood De Porceleyne Fles Tichelaar-Makkum Swarovski kristal Hummel figuren Kurz tin Royal Albert Zwiesel glas SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG V. "MapiHZ.M v Razendsnelle Foto service. Vandaag gebracht en morgen al klaar. In de zomer periode ook in het weekend! Dat kan bij... FOTO-FILMVIDEO MxldeltHjig Goes TANDPROTHETICUS Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52. Vlissingen in de hand of we op dit niveau theater kunnen blijven aantrek ken. Het is gewoon een zaak van kaartjes bestellen of een abonne ment kopen. Konten er onvol doende reacties, dan wordt het voor volgend jaar knijpen gebla zen", werft hij. Het Kollektief Internationale Scene speelt van donderdag 30 augustus tot en met zaterdag 1 september op de boulevard in Vlissingen. Deze Vlaamse thea tergroep speelt drie avonden in een tent op de Boulevard Bankert het stuk 'Wij betalen niet' van Dario Fo. Toeschouwers moeten trou wens wél entree betalen 10,— voor dit politieke spektakeltoneel. 'Wij betalen niet' is een scherpe aanklacht tegen de huidige eco nomische crisis, verwerkt tot een politieke klucht. Het speelt zich allemaal af in een willekeurige nieuwbouwbuurt, waar gezinnen met een modaal inkomen trachten het hoofd boven water te houden. Maar de prijzen blijven stijgen. De vrouwen vinden een uitweg: in plaats van de hogere prijzen te betalen, halen zij de artikelen weg zonder te betalen. Dan doemt echter de vraag op hoe ze hun buit voor hun brave echtgenoten ver borgen moeten houden. 'Wij betalen niet' is een stuk vol actualiteit en humor. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Culturele Raad Vlissingen aan dé Badhuis straat, telefoon 01184-14928. WALSTRAAT 54 VLISSINGEN Ronald Brautigam (piano) met werken van diverse com ponisten op woensdag 21 no vember. Uit in Zeeland begint aan een successeizoen *De Vlaamse komiek Urbanus is er op donderdag 7 februari. Op 24 maart jl begon het allemaal in Katwoude. En precies vijf maanden plus één dag later beleeft het de slotdag in Vlissingen: de Motoropstapdagen. Op het Miro- terrein kunnen geïnteresseerden op zaterdag 25 augustus kennis maken met de geneugtes die een gemotoriseerde tweewieler kan bieden. De RAI, afdeling Gemoto riseerde tweewielers, tekent voor de organisatie van dit wervende evenement dat de slogan 'In ons hart zijn we allemaal motorrijders' meekreeg. Nieuwsgierigen kunnen vanaf tien uur 's ochtends een mo torfiets proberen. groep mensen. "Juist in deze lijd is een motorfiets een volwaardig vervoermiddel, dat een stuk voor deliger is dan de auto. Op de mo tor beleeft de rijder een stuk ou derwets plezier", aldus de organi serende tweewielergroep van de RAI. Op het Miroterrein mag een stuk je worden gereden op de motor fiets. Behalve deze hoofdmoot van het programma is er op het Miroterreiij nog veel meer te be leven. Zo is er een baan met mi ni-motorfietsen voor kinderen, er zijn films over sportieve evene menten en films over de fabrikage van motorfietsen, wie de motor- rijkunst 'droog' wil uitproberen kan terecht op ccn simulator, er zijn stands met informatie van de motorbladen en er is een kraam met algemene motorfietsinforma tie. In totaal heeft dit 'circus' nu al negentien plaatsen succesvol be zocht. Vlissingen is de laatste plaats. Aanvang 10 uur, einde tegen 17 uur. Een rijbewijs is trouwens niet ve reist. Voordat men op de motor fiets stapt, geven leden van de KNMV (Koninklijke Nederland se Motorrijders Vereniging) uit voerig instructie. De RAI pleit voor meer aandacht voor de mo tor. Vooral de wat lichtere types (125 en 250 cc) zijn in Nederland nauwelijks ontdekt. Verder be treurt de organisatie van dit lan delijke evenement het, dat de scooter zo inpopulair is geworden. Dit in tegenstelling tot andere landen waar de verkopers van de scooters zich weer verheugen over een stijgende belangstelling. De RAI wil ook het beeld veran deren dat motorrijden een dure hobby zou zijn voor een beperkte Doctorandus P., Alias H.H. Polzer (64) op woensdag 19 december in Middelburg gerangschikt onder het hoofdstuk diversen. Gratis naar het theater? Dat kan. In deze krant heeft Uit in Zeeland een enquete-formulier afgedrukt. Deze culturele organisatie vraagt daarin of de lezer van de PZC- Uit-krant (die dinsdag werd ver spreid als bijlage van de PZC) al een abonnement heeft genomen op enkele voorstellingen. Vraag twee luidt 'Als u straks zomaar een kaartje van één of meer voorstel lingen kunt kopen, welke evene menten zou ii dan kiezen?'. Ver volgens moet de invuller een keu zeprogramma samen stellen. De opgave verplicht tot niets. Wel maakt de inzender van de enquête kans op een gratis abonnement van 100,— En wie reeds een abonnement had, kan maximaal honderd gulden terug verdienen. Om aan de enquete deel te nemen is het noodzakelijk om de PZC- Uit-krant te bezitten, die op dins dag 21 augustus als bijlage in het ochtendblad zat. Wie de krant niet heeft ontvangen (of geen PZC- abonnee is) kan de uitkrant bes tellen bij Uit in Zeeland 01180-15256 Nieuw in Middelburg is het zoge naamde theaterkwartet. Middels een kwartetserie is op een finan cieel aantrekkelijke manier het theater te bezoeken. Voor vier voorstellingen behoeft men slechts voor drie te betalen. Ge kozen kan worden uit een kwartet kleinkunst, cabaret.' dans, een kwartet 'extra', pianoconcerten (op de Steinwayvleugel van de ters kan 'uit' werken met een budget van 132.000,—"En daarmee kunnen we die 71 voor stellingen in een abonnementen reeks onderbrengen", aldus De La Mar. Het aanbod is verdeeld over 21 toneeluitvoeringen. 14 keer komt er cabaret en kleinkunst naar Middelburg, in totaal kan men luisteren naar 12 concerten, er zijn maar liefst 11 dansvoorstellingen (dankzij de Culturele Raad Zee land) er zijn twee operettevoor stellingen, twee musicals, twee keer is er een poppenkastvoor stelling, één keer is er een mu ziektheater, viermaal wordt er een kinderprogramma getoond en twee uitvoeringen kunnen worden soQOooQOcooocoeooeoooocosooc'Sc In precies negen jaar tijd is het podiumaanbod van Uit in Zeeland met zeshonderd procent vermeer derd. Behalve het crisisseizoen 1982-1983 -'Uit' dreigde toen door subsidieperikelen te verdwijnen - toont het aanbod en steeds stij gende lijn. Voor het seizoen 1984- 1985 heeft Uit in Zeeland 71 uit voeringen op het programma staan. "En dat is eindelijk een hoofdstad waardig programma", oordeelt Jan de La Mar. Niettemin vreest de 'uit'-directeur de toekomst. In een brief aan de gemeente Middelburg waar schuwt De La Mar er van uit te gaan dat er in 1985 geen budget korting meer mag plaatsvinden. In de twee voorgaande jaren - zo stelt hij vast - kreeg 'uit' steeds een budgetvermindering van vijf pro cent onder de neus. "Desondanks is het aanbod steeds vergroot". In die brief met veel getallen over hoe het geld bijeen is gebracht brengt directeur De La Mar onder de aandacht van het gemeente bestuur, dat er zonder bijdragen van derden niet zo'n uitgebreid programma kon worden aange boden als nu het geval is. De ge meente geeft ongeveer 78.000,— Samen met de in komsten van de andere geldschie- In het restaurant van Miniatuur Walcheren pronkt sinds enkele maanden de miniatuurkermis van Jo Kloeg (55) uit Middelburg. De ze attractie krijgt er een vaste stek. Vooral de jeugd is in haar sas. Voor de plexiglas rekken verdrin gen zich de gehele dag door kin deren. Ze willen de kermis in mi ni-formaat allemaal in het werk zien. Het liefst zouden ze ook de knop willen indrukken die op de schaal gebouwde kermisattracties voor drie minuten in werking zet. "Kinderen worden er regelmatig huilend vandaan gehaald door on geduldige ouders", zegt uitbater Wouterse van het restaurant van Walcheren in het klein aan het Molenwater in Middelburg. Jo Kloeg bouwde 12 jaar aan de minikermis, die vorig jaar een plaats kreeg in het toenmalige ambachtencentrum Demerary. "Met de schildering van het Mid delburgse stadhuis op de achter grond, die is gemaakt door Isaak Braams uit Oostkapelle, komen mijn spullen veel meer tot hun recht", constateert Jo Kloeg. In de vrijgemaakte hoek staan de draaimolen, de polyp, de enter prise, de golfbaan, rupsbaan, reu zerad. vliegtuigmolen en swing mill. "We zouden er eigenlijk nog poppetjes in moeten zetten. Van dat soort zoals enkele jaren gele den werd verkocht bij V cn D", zegt de maker van al dat fraais. Het kermisgebeuren heeft Jo Kloeg niet van een vreemde. "Mijn grootvader kennen velen nog als de eigenaar van het draai molentje aan het 'Vlooiendijkje' in Vlissingen. Ook bouwde mijn grootvader, zijn naam was Daan Schrier, een draaimolen in speel tuin aan de Koudekerkseweg". De modelbouwer Kloeg begon twaalf jaar geleden met een ou derwetse paardemolen in het klein. Daarna zette hij een zweef molen in elkaar en zo volgde het een het ander on. "De kermisat tracties worden ;chter steeds in gewikkelder. En dat is een uilda ging. Je kunt het niet precies na bouwen. Daarvoor is te weinig ruimte onder de vloeren bijvoor beeld. Een motortje zet je dan maar op een andere plaats". De Middelburger heeft trouwens nooit een tekening gebruikt bij het in elkaar zetten van de kermis op schaal. "Meestal begint het met een stuk materiaal, waarin ik dan meer zie. Dan krijg ik een soort foto in mijn gedachte en weet hoe het er uit gaat zien. Het is allemaal een kwestie van allemachtig veel geduld. Ik doe bijna alles zelf. be halve het electrische gedeelte. Ik Jo Kloeg bij zijn kermis (Foto Ruben Oreel) - rfrit' cn £uhc iwi'hnxfficx t'lYVL krijg daarvoor hulp van een vriend uit Oudelande. van wie ik de electro motortjes gratis krijg". Omdat hij niet uitgaat van een bestaande tekening is niet alles natuurgetrouw. Ik laat veelal mijn fantasie de vrije loop. Het is dan ook niet allemaal op schaal ge bouwd", geeft hij toe. Als er in het restaurant van Mi niatuur Walcheren wat meer plaats vrijkomt heeft Kloeg daar al attracties voor. Bij hem thuis aan de Rusthofstraat staan nog een achtbaan en een zweefmolen. Luchtschommels zijn inmiddels in de maak. «OCOCOCOCCOCOOOOOOOOOOCCOOOCCCOSCOC»!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1