Zeeuwse wandtapijten DELA MEUBELFABRIEK <r J [(ëèi Plankzeilen op het Veerse Meer opleiding tot vertegenwoordiger in onze buitendienst wie niet adverteert wordt vergeten Welk meisje A. Dees r 100% massief Europees eiken meubelen 7 2 jaar schriftelijke garantie Laag geprijsd. Prima service. DE VLISSINGER OM MISSIES Waterstaat en ver keer Economie Ruimtelijke Orde ning Onderwijs Geschiedenis Woensdag 22 augustus 1984 Waar te koop In het hoofdstuk "Milieubeheer'' van de begroting voor 1 985 geven gedeputeerde staten van Zeeland hun visie op het mi lieubeleid zoals dat de komende jaren zou moeten worden gevoerd. Beter voorkomen dan genezen Zuiveringsinstalla ties nodig WAS -O R AM A LAVOMATIEK Maalweg 2, Lewedorp Aan de Prov.weg van Vlissingen naar Goes Tel. 01 196-13445 ABDIJ Maandag 27 augustus, 13.30 uur vergadert de statencom missie voor waterstaat en ver keer. Op de agenda staan twee staten- voorstellen; inrichting gebouwen' en terreinen op de aanlegplaatsen van de PSD in Vlissingen en Breskens en wijziging tertiair we genplan 1 978. Ook bespreekt de commissie de jaarstukken van de PSD en het jaarverslag van de N.V. Provin ciale Zeeuwse Brugmaatschappij. Tenslotte komen er twee notities aan de orde; verkeersveiligheids- problematiek landbouwvoertui gen op de openbare weg en de nota "Problematiek bietenver- voer Sas van Gent" (opgesteld door rijkswaterstaat directie Zee land). Ook op 27 augustus (eveneens in het provinciehuis) vergadert de statencommissie voor eco nomische zaken (1 6.00 uur). Besproken worden de agenda's van de raden van bestuur van de havenschappen Vlissingen en Terneuzen, de projectnota "Gre- velingen zout-zoet" en een sta- tenvoorstel over een eenmalige bijdrage uit het fonds bijzondere voorzieningen voor de werkzaam heden van de Stichting Samen werkingsverband Praktijkoplei ding Bouw Zeeland (SPBZ). Ver der komt de situatie van het Zeeuwse bedrijfsleven aan de or de. De statencommissie voor ruimtelijke ordening vergadert woensdag 29 augustus, 14.00 uur in het provinciehuis. "Zeeuwse Wandtapijten". Zo heet de brochure die het Zeeuws Museum onlangs heeft uitgebracht ter gelegenheid van de herdenking van het sterfjaar van Willem van Oranje," 400 jaar gelegen. Zij is geschreven door dr. P.K. van Daalen. Het boekje gaat over de Zeeuwse wandtapijten die zich in de ta pijtzaal van het Zeeuws Mu seum bevinden, en is bedoeld als gids voor het bekijken van de tapijten en de voorstellingen van de slagen bij Den Haag, Zierikzee en Lillo (ten noorden van Antwerpen). In 1591 gaven de Staten van Zeeland opdracht tot het vervaar digen van een tapijt aan Frangois Spiering, een tapijtwever afkom stig uit Antwerpen. Het onder werp moest "de slag bij Antwer pen" zijn. Deze keuze is begrijpe lijk. De Zeeuwse overwinning op de Spaanse vloot in 1 574 maakte een definitief einde aan de Spaanse bezetting van Middel burg en daarmee ook van Wal cheren. Het bezit van dit eiland, gelegen aan de monding van de Westerschelde, was immers stra tegisch van groot belang; deze slag is een mijlpaal in de geschie denis van de bevrijding van Zee land. De opdracht kwam in 1 595 gereed. Toen het tapijt in de Mid delburgse abdij werd opgehan gen besloten de Staten plotseling het niet bij één tapijt te laten, maar er een reeks van te maken. Wie op het idee is gekomen een grote zaal met wandtapijten te IEUWS Agendapunten zijn; voortgangs- en evaluatierapport 1 983 stuur groep Oosterschelde, rapport in richtingsalternatieven Neeltje Jans, projectnota keuze zout of zoet Grevelingenmeer, notitie over de aansluitende wegen Oos terschelde stormvloedkering, het jaarverslag 1983 van de PPD en voorgenomen aanwijzing van de Oosterschelde en het Markizaats- meer tot 'wetland' in de zin van de conventie van Ramser. De afdeling basisonderwijs en speciaal onderwijs van de pro vinciale onderwijsraad verga dert ook op 27 augustus, 14.00 uur in het provinciehuis. De afdeling spreekt o.a. over het verloop van de vorming van ba sisscholen en de planning van het speciaal onderwijs. Ook komt de werkgelegenheidsproblematiek in het basis- en speciaal onderwijs aan de orde. Alle commissievergaderingen zijn openbaar. Met uitzondering van de afdeling basis- en spe ciaal onderwijs hebben alle commissies spreekrecht voor het publiek. verfraaien is onbekend. Mogelijk is dat de uit Béthune (bij Rijssel) afkomstige notaris Jean Frangois Ie Petit, een vurig Calvinist, hierbij een grote rol heeft gespeeld. Hij was behalve notaris namelijk ook geschiedschrijver. Bovendien is bekend dat hij van 1595 tot 1 598 in Middelburg woonde. In ieder geval zal hij een advi- seursrol hebben gespeeld, ook al, omdat hij Willem van Oranje per soonlijk heeft gekend en een groot bewonderaar was van Prins Maurits. Tenslotte is het vermel den waard dat op één van de ta pijten het portret van Willem van Oranje voorkomt, dat door Karei van Mander twintig jaar na de dood van de prins is ontworpen. Dit tapijt kwam als laatste in de reeks (in 1 604) gereed in de we verij van familie de Maacht in Middelburg. Geïnteresseerden kunnen de brochure voor 7,50 kopen aan de balie van het Zeeuws Mu seum, Abdij 4 in Middelburg. Provinciaal milieubeleid "Steeds nadrukkelijker, aldus gs, worden wij allen geconfron teerd met de gevolgen van slui pende, zich pas op langere ter mijn voordoende verontreini gingen. Soms blijkt dat wij allen gekozen hebben voor te simpele oplossingen". Toen bijvoorbeeld de luchtveron treiniging een probleem op leef niveau begon te worden, is maar al te vaak de meest voor de hand liggende oplossing bedacht: het bouwen van een hogere schoor steen. Zo verdwenen schadelijke stoffen uit de directe omgeving, maar kwamen ze wél elders te recht. Aangezien dit "systeem" bijna overal is toegepast, worden we nu geconfronteerd met een omvangrijk en langdurig pro bleem: verzuring op allerlei ni veaus in planten- en dierenge- meenschappen, vermindering van de oogst, schade aan bossen, extra onderhoud en beheer van natuurgebieden etc. Ook de waterverontreiniging hebben we eerst verder van huis gebracht: van de binnenwate ren naar de grote rivieren, de zee-armen en naar de zee zelf. Afgezien van de lozing van zuurstofbindende en eutrofië- rende (overbemestende) stoffen blijken nu de microverontreini gingen een groot probleem te zijn. Met microverontreinigin gen worden zeer kleine deeltjes bedoeld, vooral zg. zware meta len, bijvoorbeeld kwik. In de Westerschelde hechten deze microverontreinigingen zich aan slibdeeltjes en hopen zij zich op in het bezinksel op de bodem en dan vooral op plaat sen die voor de ontwikkeling van het planten- en dierenleven het belangrijkst zijn. Schade ontstaat ook doordat bepaalde dieren en planten (bv. mosselen en lamsoor) deze microveront reinigingen opnemen en vast houden. De sanering van het milieu kost de gemeenschap enorme be dragen, als er al geen sprake is van onomkeerbare situaties, al dus gs. Zo gaat het geld van het betrokken ministerie voor twee derde naar sanering en voor een derde naar het voorkomen van milieuschade. Deze kosten vor men eens te meer het bewijs dat het voeren van een goed mi lieubeleid, gericht op preventie vele malen goedkoper is dan het niet voeren van een dergelijk beleid. Beter voorkomen dan genezen dus. Redelijke, dus redelijk zware mi- lieueisen, zijn uiteindelijk ook economisch gezien het goed koopst. Natuurlijk moet ook in de gaten worden gehouden hoe deze zaak internationaal ligt, maar het mag niet zo zijn dat het land dat de geringste inspanningen doet maatgevend is. Dat geldt in het bijzonder voor Nederland met zijn dichte bevolking en vele indus trieën. Juist uit economisch oogpunt is het aantrekkelijk om door naar verhouding kleine jaarlijkse in vesteringen, kostbare saneringso peraties te voorkomen, aldus gs. Uit een onderzoek dat de provin ciale planologische dienst (PPD) heeft gehouden naar het plank- zeilen op Het Veerse Meer blijkt datditwatersportgebiedin'thoog- seizoen zo n 3000 surfers per dag te verwerken heeft. In het voor- en naseizoen zijn dat er zo'n 500 per dag. De belangrijkste plaatsen waar gesurfd wordt zijn: de Schotsman, Schelphoek, Veerse- Gatdam en Oranjeplaat. De grootste concentraties surfers werden geteld bij de Schotsman en de VeerseGatdam. lijkheid van het gebied. Voor een klein percentage van de onder vraagden waren de afwezigheid van eb en vloed en het met de auto dicht bij de oever kunnen komen van doorslaggevende be tekenis. Regels over hoe men zich op het water moet gedragen zijn bij vele surfers nog onbekend, hoewel de planologische dienst veststelt dat de provincie, ANWB en KNWV toch voor verspreiding van vaar- en gedragregels zorgen (o.a. wa- terrekreatiekrant). Voorgesteld wordt om door te gaan met deze voorlichting en haar mogelijk te intensiveren. Als voorbeeld wordt genoemd de uitreiking van een korte, overzichtelijke voor lichtingsfolder aan de oevers waar veel surfers te water gaan. Een andere mogelijkheid is de plaatsing van informatiepanelen. Van het onderzoek is een rap port samengesteld. Dit is te verrkijgen bij de PPD, tel. :01180-31255. De commissaris der koningin, in- zijn functie van voorzitter van het college van gedeputeerde staten, houdt woensdag 29 augustus, 10.30 uur een AROB-zitting. Be handeld wordt een beroepschrift van een inwoonster van Terneu zen tegen een beschikking van de commissaris over spoedshalve bijstand. De zitting is openbaar en wordt gehouden in het provinciehuis. Sint Pieterstraat 42 in Middel burg. In de paragraaf over het water wordt nader ingegaan op het probleem van de microveron treiniging. Om te beginnen stellen gs dat de bestrijding van deze verontreiniging een belan grijkere plaats zal krijgen. In de Westerschelde bezinken jaar lijks bijvoorbeeld enkele tonnen kwik. Uit een oogpunt van voorkomen van verontreiniging zijn grote verontreinigers uiteraard ver plicht om zelf te zuiveren. Erzijn echter ook veel kleine veron treinigers, waarbij het niet doelmatig is om aan de "bron" te zuiveren. De goedkoopste manier is, in het algemeen zui vering via de installaties van de waterschappen (de "gemeen schappelijke zuiveraars" in Zeeland). Het is gebleken dat het overgrote deel van de microverontreinigingen hier door wordt tegengehouden. Dit betekent ook een extra on dersteuning van het provinciale beleid, dat altijd was gericht op de bouw van zuiveringsinstalla ties. Wat de Westerschelde be treft, aldus gs, zal in eerste in stantie het rijk (als beheerder van het water) de eerste stap pen moeten zetten, in nauwe samenwerking met de water schappen en de provincie, •-iilsaës Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 VLISSINGEN: In de Aldimarkt Spuistraat 28. Openingstijden: ma. 13-18 uur, di. t/m vrij. 9-18 uur. za. 8.30-16 uur, vrijdag koopavond tot 21 uur. DELA is de grootste vereniging in Nederland voor het verzekeren en verzorgen van begrafenissen en krematies. Bij de vereniging zijn nu reeds meer dan 1.500.000 Nederlanders aangesloten, verspreid door het hele land. Wegens uitbreiding van de organisatie is er plaatsings mogelijkheid voor een aantal medewerkers (M/V) ter De funktie van vertegenwoordiger omvat het propageren van het doel en streven van onze vereniging en het bezoeken van gegadigden voor het lidmaatschap. De werkzaamheden van onze vertegenwoordigers, welke voor een belangrijk deel bestaan uit het huis aan huis maken van afspraken, worden ondersteund door advertentiekampagnes. Gedurende de opleiding welke 2 tot 4 maanden kan duren ontvangt men een gegarandeerd inkomen. Vereisten: Mulo/Mavo diploma goede kontaktuele eigenschappen leeftijd 25 tot 45 jaar Aangezien de gehele opleiding in ons bedrijf plaats vindt is ervaring als vertegenwoordiger niet vereist. Wel moet men bereid zijn in de vroege avonduren te werken. De ochtenden is men in principe vrij. Het basissalaris vakantietoeslag e.d. bedraagt 34.000.- per jaar; het inkomen kan met provisie belangrijk worden verhoogd. Een autokostenvergoeding en onkostenregeling behoren bij de funktie. Voor nadere inlichtingen omtrent deze werkkring kunt u telefonisch kontakt opnemen met de heer W. Vlemmix, telefoon 040444255, toestel 142. Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk en zo mogelijk voorzien van een recente pasfoto, te richten aan: Koöperatieve Vereniging voor het Verzekeren en Verzorgen van Begrafenissen en Krematies U.A. Oude Stadsgracht 1, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven van 17 jaar wil graag vanaf I september, voor hele dagen, in groentewinkel werken. Uitsluitend schrijftelijke sollicitaties voor 25 augustus richten aan: Korte Noordstraat 17, 4331 CG Middelburg Hobeinstraat 60 Vlissingen Winkelcentrum "Dauwendaele" Middelburg BIMECO ItJI. \J I I OU- I Jf+J Lange schoorstenen: geen oplssing voor lange termijn

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13