i4^0 sajz&Il voordeel tips snelle vliet m reisburo ei UIT IN ZEELAND VERLOOT 10 THEATERABONNEMENTEN VAN f. 100.-! 1 m I J fa Cursus bloemenschikken Gratis naar het Theater? DAGTOCHTEN Binnenkort verschijnen de winterfolders "DE SMULH0EK" in Souburg Cursus schoonheidsverzorging adverteren is bekend blijven Wat moet u doen? DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 22 augustus 1984 ^oA^owi*- P WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). DIERENARTSEN: Wat Ie melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg TALENCURSUSSEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN CURSUSSEN VOOR MODERNE BEDRIJFSC0RRESP0NDENTIE 4 okt. SPECIALE SPANJEREIS VOOR ZEELAND f 65,00 koffie-gebak, lunch, entree en diner. 28 smaken waarvan er altijd 14 in onze vitrine staan. Als enige Zeeuw behoren wij tot de TOP TIEN van de ambachtelijke ijsbereiders van 1 984 5RK ■tm SIER ,^Yltan cWoa JrGIï Voor informatie en/of opgave: Bel 01717-2010* Voor informatie en/of opgave: Bel 01717-2010* Gevonden voorwerpen in Vlissingen 2. Pak de PZC Uit-krant van dinsdag 21 augustus j.l. Heeft u geen Uit-krant? Haal 'm dan bij: het Uit-Verkooppunt, Stadhuisstraat 2, Middelburg, de Culturele Raad, Badhuisstraat 104, Vlissingen of bel Uit in Zeeland, (01 1 80) 1 5256 Beantwoord onderstaande twee vragen. (Uw antwoorden zijn niet van invloed op de uitslag van deze verloting.) Heeft u reeds een theaterabonnement genomen, of was u van plan dit voor 3 september a.s. te doen? Ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Als u straks zomaar een kaartje van één of meer voorstellingen kan kopen, welke evenementen zou u dan kiezen? (alleen nummers invullen) Stel uw keuze-abonnement samen uit het theater- en muziekprogramma van de Uit-krant. Geen namen opgaven, alleen nummers! x nra x nra x nra x nr. x nra 'totaal: (Deze opgave verplicht tot niets! Wel maakt u op deze manier kans dit abonnement, tot een maximum van 100.— te winnen. Had u reeds een abonnement besteld, dan maakt u kans 100.— terug te verdienen Bezorg deze bon uiterlijk maandag 3 september a.s. bij Uit in Zeeland, Nieuwe Haven 41, Middelburg. Naam: Adres: Postkode/Woonplaats: Telefoon: Bekendmaking prijswinnaars in de Faam-de Vlissinger van 1 2 september a.s. BOOT-AUTO VLIEG TOURINGCARREIZEN (Donderdag lot en met woensdag) ALEX VON SCHLIPPENBACH brengt met zijn trio een avond geïmproviseerde muziek op de Boulevard Vlissingen, zaterdag 21 uur. Toegangsprijzen niet bekend. De organist JAAP KROONEN- BURG verzorgt het slotconcert van de zomeravondserie. Hij ver tolkt de werken Preludium et Fu ga ps. 72 van Jan Zwart. Suite for Organ van F. Tuma, Toccata in F. van Bach, Lamentation van Guil- mant. Suite Gothique van Boëll- mann, Cortêge en Meditation van Westering en Fantasie ps. 42 van Feike Asma. Nieuwe Kerk Mid delburg, dinsdag 20 uur. Kaarten k 5,— aan de kerk. De theatergroep SURPRISE, bestaande uit Janny Ravensberg, Joke Smith, Wim Uitdewilligen en Dick de Witte, brengt een boeiend kijk- en luisterspel met parodiën, imitaties en variété tijdens de Gladstone Zo- mershows. Het optreden wordt voorafgegaan door een serie quizjes, gepresenteerd door Con- 'Surprise'mei Conny Vink (midden) ny Vink, waaraan de passant kan deelnemen. Zeilmarkt Vlissingen, vrijdag 11, 12.30, 14.30 en 16 uur. KEES VAN EERSEL bespeelt het carillon van de Stadhuistoren Veere, donderdag 15 tot 16 uur. (Donderdag tot en met woensdag) ARTSEN Middelburg: za. tot 24 uur: P F de Doclder, Bellinkplein I, tel. 11721. Visites aanvragen vóór 10 uur. Zo. tot 24 uur: J.L.F. Wor- telboer, Kromme Weele 7, tel. 33946. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: D.C. Bom, Badhuisstraat 81, tel. tel. 112233. Zo. tot 24 uur: R.M. Thia- ,dens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. I Visites aanvragen vóór 10 uur. ■'Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zonder af spraak. W.N. Ostermann. De Kempenaerstraat 2, tel. 79791. Het hele weekend voor eigen pa tiënten beschikbaar. Souburg, Nieuwland, Arnemuideif, Middelburg-Zuid: za.: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, tel. 01180-15910, Middelburg, Zo.: A.G. Bouwmeester, Stationsplein '1, Arnemuiden. tel. 01182-1308. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30- tot 18 uur Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za. zo.: A. Kousemaker, Torenstraat 46. Se rooskerke, tel. 01189-1212. Domburg, Aagtekerke en Westka- pelle: vrijdag 18 uur tot en met zondag 24 uur: F.M. v. Eede, de Casembrootstr. 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Koudekerke, Zoutelande, Melis- kerke en Biggekerke: vrijdag 18 uur tot en met zondag 24 uur: P K N'oorlander. Middelburgsestr. 94, Koudekerke. tel. 01185-1231. West- en Midden-W alcheren: B Bouwense Valkemssewcg 14, Big gekerke. tel. 01185-2190. TANDARTSEN; Spreekuur voor spoedgevallen z. en zo. van 11.00 tot 12.00 uur. P. Bruynzeel, Londensekaai 35, Middelburg, tel. 01180-25963. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daar opvolgend: Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. VRssingen: Papegaaienburg, Pa pegaaienburg 24-26 tel. 66345. VERLOSKUNDIGE: H. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. Dierenpraktijk Oostkapelle, Oude Domburgseweg 33a, 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: Th.J. Driehuis-van Haselen, Ger- brandystraat 151 te Vlissingen, tel. 01184-66548. Consult na telefoni sche afspraak. Middelburg: (grote huisdieren), 33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg: 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. WIJKVERPLEEG KLNDIGEN: Kruisvereniging Walcheren-Oost: Middelburg-stad: W Adnaanse, Jasmijnstraat 9, Middelburg, tel. 01180-34645 bgg.12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden:. C. Verheijen, Segeersweg 24, Middelburg, tel. 01180-34901 b.g.g. 14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel le, Domburg, Aagtekerke, Oost kapelle Grijpskerke, Veere, Ga pinge, Vrouwenpolder, Seroosker ke en St. Laurens: K. Koster, Noordstraat 27, Domburg, tel. 01188-1427. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: T.J.A. Meerman, tel. 01184-66734. Vlissingen-stad: R.F. Roose-Hey- dens, tel.; Q1184-65763. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting heeft de bes taande brochure "KOSTEN VAN KINDEREN" geheel vernieuwd en uitgebreid. Wat geeft iemand met een mini mum- of modaal inkomen ge middeld uit aan kinderschoenen, of hoeveel is men kwijt aan eten voor een kind van 17? Kosten kinderen meer als er meer ver diend wordt en is er dan ook meer kinderbijslag te krijgen? Vragen die met de brochure DE KOS TEN VAN KINDEREN beant woord kunnen worden. In het boekje zijn reke^schema's te vinden, waarmee ieder voor zich al de verschillende kosten die een kind heeft, kan uitrekenen. Ook zijn er tabellen opgenomen met gemiddelde kosten, niet alleen per inkomensniveau van de ou ders en naar leeftijd van het kind, maar ook per afzonderlijke uitga- vepost: voeding, kleding, huisves ting, contributies, enz. De brochure (28 pagina's) kan worden besteld door 5,25 over te maken op postgiro no. 36 87.00. t.n.v. het NIBUD in Den Haag. onder vermelding van "Kosten van kinderen". KINDERBOEKEN (door Jan Smeekens) Als weinig anderen weet Tony Vos-Dahmen von Bucholz jonge lezers te interesseren voor de ge schiedenis van ons land. CANNONBALL RUN 2 in Al- hambra I Vlissingen, donderdag tot en met woensdag 19 en 21.30 uur, zondag 14 uur. INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM met in de hoofdrollen Harrison Ford en Kate Capshaw in Alhambra II Vlissingen, donderdag tot en met woensdag 19 uur. Grand Theater Goes, donderdag, vrijdag, maan dag, dinsdag en woensdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. Vier mensen reageren erg ver schillend op de ongeneeslijke Het SCHELDE-LOODSEN- KOOR, dat dit jaar zijn 12 !4-jarig bestaan viert, treedt op bij de Zeemanserve Vlissingen, donder dagavond. Aanvangstijd niet be kend. ziekte van een van hen in de on troerende film TERMS OF EN DEARMENT. Alhambra U Vlis singen, donderdag tot en met woensdag 21.30 uur. NIGHTLIFE is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23.30 uur. LOVE DREAMS is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. "DICK TROM EN HET CIRCUS is de matinee-voorstelling in Al hambra II Vlissingen, zondag 14 uur. OOSTERSCHELDE, KEREND TIJ in het Zeeuws Museum Mid delburg, woensdag 11.15, 14 en 15 uur. WATERSNOODRAMP 1953 in het Zeeuws Museum, maandag en vrijdag 11.15, 14 en 15 uur. TERUG NAAR HET EILAND in het Zeeuws Museum dinsdag 11.15, 14 en 15 uur. DELTAFASE I in het Zeeuws Museum, donderdag 11.15, 14 en 15 uur. In HET MONSTER VAN DE VUURSTEENMIJN vertelt ze hoe zesduizend jaar geleden in Limburg prehistorische vuur- steendelvers op diepten van soms wel vijftien meter vuursteen won nen. Zoals in al haar boeken ver zint ze ook hier mensen en situa ties die dit op historische feiten gabaseerde verhaal zo aantrekke lijk maken. Firn, de veertienjarige zoon van een mijnopzichter, is uitverkoren sleper te worden. Daarvoor moet hij in de nauwe en diepe schach ten afdalen. Het is een eervol baantje waar hij echter vreselijk tegenop ziet. Hij is bang en alleen om zijn vader niet teleur te stellen doet hij wat die van hem ver wacht. Hoe Firn met zijn angst leert leven, zijn zusje redt en met ge vaar voor eigen leven een mijn werker uit de schacht haalt, kun nen kinderen vanaf 11 jaar lezen in dit spannende boek dat een goed beeld geeft van de toenma lige samenleving en van het gi gantische werk dat de delvers en houwers leverden. Uit het nawoord van de schrijfster en de lijst van boeken die ze ge raadpleegd heeft, blijkt dat ze zich degelijk gedocumenteerd heeft eer ze aan het schrijven van dit boek begon. Maar gelukkig voor haar lezers vertelt ze vooral een avontuurlijk verhaal, dat de feiten de baas blijft. Per slot van reke ning lezen kinderen voor hun ge noegen. Behalve voor in geschiedenis geïnteresseerde kinderen (en dat zijn ze vrijwel allemaal) is het Monster van de Vuursteenmijn ook een aanwinst voor het docu mentatiecentrum van scholen. Voor haar 'Van Rendierjager tot Roofridder' krijgt Tonny Vos- Dahmen von Bocholz later dit jaar een Zilveren Griffel. Ver diend! Het Monster van de Vuursteen mijn door Tony Vos-Dahmen von Bocholz. Uitgeverij Westfries land. Hoorn.Prijs 18,95. Lange Noordstraat 56, Middel burg. GERA DAUVILLIER schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. Strandhotel Vlissingen, LEEN- DERT VAN DER POOL, 'Expo sitie Maritiem Vlissingen'. Dage lijks. Stedelijk Museum Vlissingen HET VERLEDEN VAN DE BOULEVARDS; Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur, za terdag en zondag 13 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg, IENE AMBAR en ANNELIES PLANTEYDT met objecten, werken op papier en sieraden. Dinsdag en donderdag van 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 17.30 en 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Vanaf 25 au gustus. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aquarellen en kunstfoto's. Maan dag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN: Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Dinsdag woensdag, vrijdag en zaterdag 10 tot 12.30 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND EN DIEREN IN DE NATUUR. Da gelijks van 10 tot 17 uur. Nieuwstraat 25, Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. Grote Kerk Veere talrijke exposi ties VEERE ZEELAND 1984 zoals het was, met kaarten VER ZET EN VERVOLGING 1933- 19NU over de gruwelijke oor logsjaren, aangevuld met teke ningen en opstellen van leerlin gen. NATIONALE FEESTROE ZEN en BOERENWAGENS. Dagelijks van 10 tot 17 uur. 's Zondags van 14 tot 17 uur. Galerie Marquis Vlissingen, WERKEN IN VOORRAAD van bekende kunstenaars die eerder exposeerden. Zaterdag en zondag j van 14 tot 17 uur of na telefoni sche afspraak. Zeeuws Museum Middelburg JACOBA VAN HEEHSKERCK moderne kunst uit het begin van deze eeuw. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Galerie "De Wijnstock" Middel burg RINO VISSER EN FRANS VAN DEN DRIEST illustraties uit het Zeeuws Platenboek. Don derdag en vrijdag van 2-5 uur, za terdag van 11-12.30 uur en 2-5 uur. t/m 25 augustus. Woninginrichting Gabriëlse Mid delburg ALBERT VERBURG (foto's) en IGOR HORODISCH (schilderijen) beiden van het Kal lenberg Kollektief. Maandag 13.30 tot 18 uur, dinsdag tot en met zaterdag 9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 18 uur (zaterdag tot 17 uur). Stedelijk Museum Vlissingen VONDSTEN 'T VLIEGEND HART, voorwerpen uit het in 1735 vergane VOC-schip. FORT RAMMEKENS historie en op gravingen van en uit de Wal- cherse vesting. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur, zater dag en zondag 13 tot 17 uur Hal stadhuis Vlissingen STRAND, WIND EN WATFR foto's van winnaar en dertig an deren die deelnamen aan de Vlissingse fotowedstrijd in het kader van de opening van de boulevards. Werkdagen 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. De vleeshal Middelburg DE COLLECTIE VAN HET MU SEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST TE GENT: Dinsdag tot en met zaterdag 11 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. hoek Frans - Duits - Engels Frans - Duits - Engels - Nederlands (Tevens schriftelijk rapporteren) Inlichtingen: Nederlands: E.J. Looise, tel.: 01184-70253 Frans: L.A.P. Westveer, tel.: 01 1 80-2641 1 Duits: J A. Eijgenraam, tel.: 01 1 85-1 987 Engels: J.C. van Wallenburg, tel. 01 1 80-29492 Cursusgeld f200.— voor 25 lessen van 60 min. (excl. boeken Introductie avond dinsdag 4 sept, in het schoolgebouw van het Delta College, Merwedestraat 1, Middelburg. Aanvang 19.15 uur. 10 dg. Malgrat 370.volp. 10 dg. Callela 395.— volp. 10 dg. Lloret v a. 285.— verblijf in appartementen. 6 sept. 10 dagen Oostenrijk 655,— volpension incl. excursies 8 sept. Fruitcorso Tiel 57.50 koffie-gebak, tribune zitplaats en diner. 14 sept. Paleis 't Loo Apeldoorn U kunt bij ons reserveren voor vrijwel alle gerenom meerde touroperators. Wij adviseren u graag vrijblij vend bij uw vakantiekeuze. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100-20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770 Vlissingsestraat 63 Voor echt Italiaans ijs CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184)65783 In uw omgeving te: MIDDELBURG in de Scholengem. "De WellingeKruisweg 2 en te VLISSINGEN in de Rijksscholengem. "Scheldemond", Brouwenaarsstraat 2. Start binnenkort. De wekelijke cursus bloemenschikken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit acht lesavonden Na iedere les van 19.30 uur tot 21.30 uur nemen de deelnemers een fraai bloemstuk mee naar huis. Het cursusgeld bedraagt 148,—, inclusief bloemen en materiaal, alsmede een cursusboekje De cursus is dus volledig verzorgd Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV), Sir Winston Churchillweg 2. 2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ontvangt u een bevestiging. Start binnenkort te: MIDDELBURG in de Scholengem. "De Wellinge", Kruisweg 2 en te VLISSINGEN in de Rijksscholengem. "Scheldemond", Brouwenaarsstraat 2. De wekelijkse cursus schoonheidsverzorging staat onder leiding van een ervaren en bevoegde lerares In deze cursus, die uit acht lesavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur bestaat, worden hand- en voetverzorging, huidreiniging en huidsoorten, ontharen en epileren, make-up en haarverzorging behandeld. Het cursusgeld bedraagt 148.—inclusief materialen, make-up, gereedschappen en een cursusboekje Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV), Sir Winston Churchillweg 2, 2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam. adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ontvangt u een bevestiging. In de periode van 1 tot 16 augustus zijn bij de ge meentepolitie te Vlissingen de volgende voorwerpen aangegeven: bril met hoor nen montuur; bril met zil- verkl. montuur: ballon; filmrqlletje; 2 hondenrie- men; verrekijker; rozen krans; lp's; startkabels; blauw damesvest; blauw spijkerjack; spijkerjack; shawl; witte pullover; 2 re genpakken; kinderjas; 3 zwarte portemonnees; kin derportemonnee; paar he renschoenen; zilveren ring met inscriptie; diverse sleu tels; voetbalschoenen; wieldop. Aangegeven dieren: bij particulier: zwarte poedel, reu bastaard hond, kleine zwarte poes met bandje. In asiel: witte keeshond, bastaard bouvier, teef, witte voeten diverse katten. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur. Bij de gemeentepolitie te Oost-Souburg zijn aange geven: van 18 t/m 31 juli 1984: etui met regenbroek en trui; foto kind; linker rood kinderlaarsje; kinde rarmband met bedeltjes; van 1 tot 8 augustus '84: sleutel aan label met op schrift: van 8 tot 15 augus tus '84: geen opgave. L

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 11