T errasshow zomerkleding swingend gepresenteerd THE SCAT CATS LUISTEREN WINKELEN OP IN VLISSINGEN lilt SECRETARIS VAN KRIMPEN, AMBULANTE HANDEL: hut 'In Zeeland hoeven we geen ZUkenhurt vuile was buiten te hangen' Braderie Vlissingen met leuke attracties Koïtc U Dit klavertroef- montuur kost/f^ suDer of normaal? Shell helpt...ook met voordelige foto's EENS WAT ANDERS DAN ANDERS STRIJDVAARDIG OOSTKAPELLE TEGEN GEROUTINEERDE OUD-INTERNATIONALS DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 1 augustus 1984 Organist 23, 24 en 25 A UGUSTUS Organisatiegraad Niet rijk Midzomernacht Miniatuur-Decima Visserijdag Veere Ringrijden Veere Duin- en strandtocht Kunstenaars Prestatieloop Olympische paarden Rommelmarkt Sociale wetten persoonlijk advies schriftelijke garantie Rinck-kwaliteit quick service rthek brillen MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. Bij Shell op Walcheren kunt u in de maanden juli en augustus tientallen guldens besparen op uw kleuren- foto's. O r f Na vijf keer tanken betaalt u ZJCl per toto bij'n normaal formaat. Inklusicf ontwikkel-en admi nistratiekosten. En wilt u uw foto's afgedrukt op 'n superformaat van bijvoorbeeld 10x15. dan kost u dat maar f2,50 extra. Ér ligt een foto-aktie envelop met alle informatie voor u klaar bij de Shellstations op Walcheren. INFORMATIERUBRIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE KRANT Het terras van het restaurant De Lamme Goedzak aan de boulevard in Vlissingen heeft zaterdag 4 au gustus eens wat anders dan anders. Enkele jongé enthousiaste model len en mannequins tonen dan zo merkleding van enkele Walcherse zaken. De groep showt onder lei ding van Domina Woltjer surf- en badkleding van Wave (Zuster straat Middelburg), vrije tijdskle ding van Unique Fashion (St. Ja- cobsstraat Vlissingen en Korte Delft Middelburg), bont- en leren kleding van Roovers (Lange Delft Middelburg) en vlotte sportieve kapsels van Hairpoint (boulevard Vlissingen). De show - met tus sendoor levende muziek van Peter Linn en Barry Lane - begint om 20 uur en is tegen 22.30 uur afgelo pen. De presentatie is nieuw voor Zee land. Volgens mevrouw Woltjer wordt afgerekend met de stijve presentatie waaraan de meeste modeshows mank gaan. De Mid delburgse geeft niettemin toe dat daar een grote belangstelling voor is, maar verwacht toch dat ook de presentatie van modeshows een zetje in de rug nodig heeft en 'net als in de randstad' op een flitsende en swingende manier moeten worden gebracht. De show begint swingend met de presentatie van de surf- en bad kleding. Na een half uur neemt een orkest het entertainment over. Om negen uur wordt de kleding van Unique Fashion gepresen- Degroep van Domina Woltjer: Kine, Claudia, Carta, Ada en Reina en de heren: Kees, Johnny en Maarten. teerd in disco-sfeer. Ook die pre sentatie duurt een half uur waarna het orkest weer zijn werk doet. Om tien uur wordt passend - de leren kleding van Roovers aan het publiek getoond, afgewisseld met het stemmige bont. Zo tegen half elf is de show van Domina Woltjer en de haren afgelopen. Het 'huis orkest' van De Lamme Goedzak gaat dan nog enige tijd door om het publiek op heit terras te ver maken. De evenementencornmissie van de Vereniging Winkelcentrum Vlis singen heeft de Brabantse forma tie The Scat Cats - een jazzy-ach- tig dweilorkest - uiiitgenodigd om de gezelligheid in de binnenstad nog wat extra op te voeren. Op zaterdag 4 augustus treedt de for matie op in en om de Walstraat- promenade tussen 13.30 en 16.30 Jazz staat hoog in het vaandel van de leden. Niettemin zijn ze niet vast te pinnen op één stroming. Hoewel ze met graagte op straat muziek maken ('Dat is enorm ge zellig) gaat hun voorkeur toch uit naar het podium, waar ze op mu zikaal gebied heel wat hebben te bieden. Op straat zijn ze echter graag geziene gasten, die goed weten wat het publiek van ze ver langt. Ongetwijfeld kan de hoogste graad van vrije ondernemerschap worden toegekend aan marktkooplieden. Ze trekken van stad tot stad, stal len op een ouwe plank zonder veel poespas hun koopwaar uit Vn drenken zich met graagte in de sappige spreuk dat op de markt de gulden een daalder waard is. Of deze reclamespot op waarheid be rust, doet er in feite niet toe. Vaststaat dat het gezellig is op de markt en dat velen er met graagte vertoeven. Achter het marktgebeuren gaat, ondanks het evangelie der vrije jongens dat gepredikt wordt, een adequate organisatie schuil die de belangen van de kooplui in het gemeentehuis of waar dat nodig is 'behartigt. Het is de Centrale Ver- leniging voor de Ambulante Han del. Hoofdbestuurslid van die or ganisatie is Cornelis van Krimpen uit Zoutelande. Regelmatig ver toeft hij in Den Haag om daar te helpen landelijke ontwikkelingen in beleidsvaten te gieten. Bovenal echter is hij secretaris van de af deling Noord- en Midden-Zee land van deze organisatie. Elke Zeeuwse gemeente-ambtenaar die met marktzaken heeft te ma ken kent Van Krimpen als een minzame onderhandelaar die al tijd de argumenten goed op een rijtje heeft staan. Sinds hij gepen sioneerd is, kan hij nog meer tijd vrij maken voor de vereniging. Tot in 1983 bezocht Van Krimpen ook nog dagelijks de Zeeuwse markten als handelaar. "Het woordje waardeloos gebruik ik niet", is zijn eerste opmerking als we hem bezoeken in Zoute lande. Hij vertelt dan over zijn jeugd in Rotterdam, waar hij op zijn twaalfde al op het orgel van Julianakerk exceleerde. "Naar de Cornelis van Krimpen tijdens de spaarzame momenten dat hij tijd heeft om achter de piano te kruipen. (Foto Ruben Oreel) smaak van mijn ouders had ik musicus moeten worden. Maar de oorlog en allerlei andere ontwik kelingen gooiden voor hen roet in het eten. Hun opvatting over handelaren was trouwens ook al niet lovend, hoewel ik nooit tegenwerking van ze heb gehad". Het orgelspel beperkt hij nu tot het begeleiden van de dienst in de Lutherse Kerk in Vlissingen. "En als ik tijd heb speel ik thuis op de piano". Maar die tijd ontbreekt nog wel eens. Er is altijd wel wat te doen in het marktgebeuren. Hij verwijst daarbij naar Vlissingen waar aan staande vrijdag hel Midzomer- nachtconcours wordt gehouden en zo'n 200 stille kooplui en vijftig standwerkers moeten worden ge plaatst, zonder dat ze hinder van eikaars activiteiten hebben. Ook de De Ruyterjaarmarkt, die lan delijk een groot aanzien geniet, is een organisatie waarvan een groot deel op het bureau van Van Krimpen terecht komt. "Maar", zo relativeert hij zijn eigen bijdra ge, "We hebben een enorm goed team in Zeeland". Hij prijst dan vooral de penningmeester van de afdeling Jaap de Smit en voorzit ter Piet Dekker. Ook zijn vrouw krijgt tijdens het gesprek voortdurend pluimen. Ze neemt de telefoon 's avonds op als hij er niet is, staat de mensen te woord en verwijst ze eventueel naar de plaats waar haar man vertoeft. "Ik zou mezelf inder daad een soort vakbondsbestuur der kunnen noemen, maar dan eentje tussen haakjes. Ik draaf overal op waar sprake is van con currentievervalsing of andere dingen die niet in de haak zijn". "Neen. ik ben niet bang om vuile was buiten te hangen, omdat die er stomweg niet is." Wel geeft hij toe dat het ene gemeentehuis niet het andere is en dat er nog al eens verschil is - om het spreekwoord van die vuile was verder te hante ren - in de kleur van de was. Van Krimpen komt'in elk gemeente- huis van Zeeland w aar een markt- commissie is. "Ik meen het echt: ik heb nog nergens echte problemen gekend". In een eerste opwelling zou een argeloze verslaggever kunnen denken dat een vrije jongen zoals de marktkooplui zijn, zich niet wensen te organiseren. Volgens de verenigingssecretaris valt dat ech ter mee. Tegen de dertig procent betaalt contributie aan de organi satie die zijn belangen behartigt. In Zeeland komt dat overeen met ruim 250 leden. Landelijk telt de Vereniging 8.500 leden. Cornelis van Krimpen is nu ruim tien jaar actief in de vereniging. Zijn bestuurlijke bekwaamheid viel op toen hij eens werd afge vaardigd naar een congres in Steenwijk. De Zeeuwse achterban vond dat hij het zo voortreffelijk had gedaan, dat hij meteen werd gekozen tot secreteiris. Twee jaar later bepaalde de afdelingsverga dering dat hij Zeeland ook maar moest vertegenwoordigen in het hoofdbestuur, dat in Den Haag zetelt. Alweer 22 jaar geleden vestigde het echtpaar Van K rimpen zich in Vlissingen. Behalve dat Pa van Krimpen in de provincie op de markt handel dreef, leidde zijn vrouw een zaak aam de Walstraat in Vlissingen. Die Ls inmiddels van de hand gedaan. Nu wonen beiden sinds 15 jaar iu Zoutelande. "Maar rijk zijn we er niet van ge worden", oordeelt zijn vrouw on der het roeren in het kopje koffie aan het einde van het gesprek Ad Hanneman Eigenlijk was het heel logisch, dat ook de braderie in Vlissingen zich zou plaatsen onder de parasol van alle festiviteiten in de Scheldestad en haar driedaagse markt 'mari tiem' zou noemen. Braderie Mari tiem is van donderdag 23 augustus tot en met zaterdag 25 augustus. De onlangs van de pers gerolde aanplakbiljetten onthullen een ambitieus programma met talrijke aantrekkelijke attracties voor jong en oud. Als klap op de vuurpijl heeft de Vlissingse braderiecom missie beslag weten te leggen op het koninklijk jacht de 'Piet Hein', dat tijdens de marktdagen ligt af gemeerd en is te bezichtigen aan de Houtkade. Maar liefst vijftig standwerkers en tweehonderd marktkooplie den prijzen hun waren aan tijdens het Midzomernachtconcours dat in de nacht van vrijdag 3 op za terdag 4 augustus in Vlissingen wordt gehouden. Het aantal kra men is aanzienlijk groter dan het afgelopen jaar. De gigantische bezoekersaantallen toen hebben de organisatoren ertoe gebracht om deze keer 250 'kraampjes mannen en -vrouwen' uit te no digen. Het concours begint om negen uur 's avonds en duurt tot één uur 's nachts. Op het par keerterrein naast het Strandhotel wordt een 'Pasar Malam' gehou den. De Boulevard van Vlissin gen, waar het spektakel zich af speelt, is vrijdag 3 augustus afge sloten voor alle verkeer. Een dezer dagen wordt in Minia tuur Walcheren een model van het Japanse eilandje Decima na gebouwd. De miniatuuruitgave van het eiland is een geschenk van het gemeentebestuur van Nagasaki, een zusterstad van Middelburg. Burgemeester Mo- toshima van Nagasaki heeft het cadeau al vorig jaar oktober aan geboden aan een delegatie uit M iddelburg, die toen in Nagasaki op bezoek was. Decima is nu een deel van de stad Nagasaki. In vroeger tijden stond hier de fac torij van de Vereenigde Oostin- dische Compagnie. De VOC bracht Middelburg en de rest van Zeeland indertijd tot grote bloei. Het model van Decima is onlangs in Den Haag en Rotterdam te zien geweest. Wanneer Decima- inhet-klein precies op Miniatuur Walcheren wordt verwacht, staat nog niet vast. De vijfde toeristendag in Veere - dinsdag 7 augustus - staat in het teken van de visserij. In de haven van Veere kan een vissersschip worden bezichtigd. Voorts zijn er demonstraties van mossels koken, garnalen pellen, netten boeten, visfileren. en scheepsmodellen op schaal bouwen. Tussen vijf en elf uur 's avonds onderhoudt een boot een pendeldienst naar het eiland Haringvreter. Daar kan worden gebarbecued. De toeris- tendagen beginnen omstreeks elf uur 's morgens. De toeristendag die zaterdag 4 augustus in Veere wordt gehou den, staat in het teken van het ringrijden. Van negen tot vijf uur proberen de ruiters de ringen te steken op het Oranjeplein in Veere. Verder worden demon straties gegeven van het graveren van paardenafbeeldingen in glas. Op de Markt vindt een keuring plaats van 28 melkschapen en 45 melkgeiten. Voorts worden dwerggeiten en pluimvee ge keurd. De prijzen van het ringrij den worden 's avonds uitgereikt op een rondvaartboot. Dat ge beurt tijdens een feestavond die door alle belangstellenden kan worden bijgewoond. Gezien het succes van het eerste duin- en strandtocht heeft de wandelsportvereniging De Vro lijke Tippelaars in Vlissingen za terdag 4 augustus opnieuw zo'n tocht op het programma staan. Aan deze wandeltocht over 5, 10, 15 of 20 kilometer kan iedereen, zowel individueel als in groeps verband, deelnemen. Vertrek plaats is paviljoen De Kanovijver bij het Nollebos in Vlissingen. Het parcours is uitgezet over de duinen, het strand en het bos. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een herinnering. Er kan worden gestart tussen tien en twee uur. Inlichtingen bij voor zitter M.J. Buys, Singel 45 in Vlissingen. De 33 leden van de Amateur Beeldende Kunstenaars Zeeland exposeren hun werken in de her vormde kerk in Domburg. Van woensdag 8 tot en met zaterdag 11 augustus zijn daar schilderijen, tekeningen, wandkleden, kera miek, en dergelijke te zien. De tentoonstelling is woensdag 8 au gustus geopend van tien tot vijf uur, donderdag 9 en vrijdag 10 De officiële opening van de bra derie is op donderdagochtend om tien uur en zal ongetwijfeld met enig gezellig tam-tam gepaard gaan. Een Konika show staat die donderdagmiddag om twee uur op het programma en vanaf zeven uur wordt de stemming er in ge blazen door het looporkest De Leutige Krabben uit Bergen op Zoom. Het Scheldekoor treedt 's avonds om acht uur op bij de Zeemanserve. De Leutige Krabben zijn trou wens ook op vrijdagavond om ze ven uur weer present als opmaat voor de taptoe, met enkele gere- nomeerde korpsen, die om negen uur begint. Het Goese jeugdcircus Hoger Op presenteert vanaf 17 uur op vrijdag een show en *s middags en 's avonds is er een de monstratie met radiografisch be stuurde schepen. Een paardefestival op het brade rieterrein en een demonstratie ra diografisch bestuurde schepen staat 's zaterdags op het program ma en ook de Leutige Krabben komen weer keurig opgepoetst opdagen. Ko de Vos presenteert om 15 uur op het Bellamypark zijn kinderprogramma en uil 't Gooi komt de formatie Windy City Jazzband. Andermaal verwacht de commis sie weer erg veel van deze brade rie. die tot nu toe elk jaar de beti teling 'een groot succes' kreeg op gespeld. augustus van tien tot negen uur en zaterdag 11 augustus van tien lot vier uur. De toko op het strand is het ver trekpunt voor een prestatieloop over vier of negen kilometer, die de atletiekvereniging Dynamo in samenwerking met de VVV en de Stichting 150 jaar Badplaats Domburg heeft georganiseerd. De prestatieloop begint vrijdag 3 augustus om 19.30 uur. Het par cours voert de deelnemers door het bos, over de duinen en over het strand. De Hippopost ruitersportwinkel in Kortgene heeft onderdelen ge leverd voor de aankleding van de paarden die Nederland zullen vertegenwoordigen tijdens de in middels begonnen Olympische Spelen in Los Angeles. Het Dorpsplein in Aagtekerke is de plaats, waarde zangvereniging Nut en Genoegen zaterdag 4 au gustus een grote rommelmarkt zal laten plaatsvinden Naast kraampjes met 'rommel' worden ook een schiettent en een grab belton opgesteld. Omstreeks half elf begint een verkoping bij op bod. De rommelmarkt begint al om half negen 's morgens. De bekende folder "stand van Zaken bij de sociale verzekerin gen en voorzieningen" is aange past aan de gegevens per 1 juli 1984, weer verschenen. De folder geeft informatie over de sociale verzekeringen, zoals premieper centages, uitkeringsbedragen en de inhoud van de wetten. De folder is een samenwerkings- product van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegen heid, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het Voorlichtings centrum Sociale Verzekering Voordelig win- A kelen begint bij IbJP/W KLAVERTROEF. Honderden scherp geprijsde kwaliteitsmonturen voor: 45,- 75,- 95,- 125,-. Naast een riant prijsvoordeel krijgt u: ziekenfondsleverancier 013 Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in het oog. De folder is verkrijgbaar bij het VSV, 020-44 84 18. Rommelmarkt De heer Sturm aan de School straat 32 in Vrouwenpolder stelt zijn terrein zaterdag 4 augustus beschikbaar voor de rommel markt van de gereformeerde kerk in Vrouwenpolder. Tijdens de rommelmarkt worden handwer ken, handgemaakte artikelen, boeken, gebruikte kleding, bab belaars en gebak verkocht. De baten zijn voor de uitbreiding van de gebouwen van de gerefor meerde kerk. Om tien uur 's morgens gaat het evenement van start. Als straks de voetbalcompeti tie in september weer begint, zal Oostkapelle zonder enige twijfel kunnen rekenen op goed gevulde tribunes. Wie zich heeft voorgenomen om dan de enige Zeeuwse ploeg in de hoogste klasse (eerste klas zaterdag) van de nationale amateurcompetitie vaker te bezoeken, kan als opmaat op zaterdag 4 augustus terecht op het sportpark Duinhelm in de badplaats. Dan speelt de for matie van succestrainer Jan Meulmeester tegen de oud-in ternationals. Burgemeester P.A.D.H. Diepenhorst ver richt om half vier zaterdag middag de aftrap. Scheids rechter Jan van de Velde uit Vlissingen heeft de leiding. De tegenstander van Oostka pelle bestaat dan weliswaar niet uit rappe spelers (bij som migen groeide in de loop der jaren al een aardig buikje), goochelen met de bal en posi tiespel hebben ze nog niet af geleerd. Al voetballend weten Henk Wery, Frans Bouw meester, Piet Lagarde, Roel Wiersma, Daan Schrijvers en Dick Schneider elkaar soms blindelings te vinden. Maar het is bekend: behalve kwali teit heeft de ploeg uit Oostka pelle meerdere malen getoond over een mentaliteit te be schikken die in wielertermen als karakter wordt omschre ven. Het belooft dan ook een uiterst spannende ontmoeting te worden, vol ingrediënten die het voetbal nou eenmaal tot volkssport nummer één heb ben verheven. Hoe wilt u uw foto hebben.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9