informatiepagina van de gemeente vlissingen \J If |Verhuizen kost geld f I 4° 1 Vlissingen al van bovenaf gezien? I De schat hÊ H m Exposities in het stadhuis Boulevards Evertsen en Bankert komende dagen afgesloten De gemeentelijke informatie hoeken Nietminderdan42 cursussen Wat ligt ter inzage f®; Grond Spuistraat wordt bouwrijp gemaakt. DE VLISSINGER Woensdag 1 augustus 1984 Bejaarden Woningverbetering Instandhouding Krotontruiming Meer weten? WET AROB Hinderwet Vergunningaanvragen Bestemmingsplannen Vrijdag Zaterdag Zondag Even bijpraten met burgemeester Westerhout zelf olie verversen? denk om het milieu! Werkgelegenheid Arsenaal IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Verhuizen kost veel geld. Het is daarbij niet alleen de verhuizing zelf die u geld kost. De nieuwe of verbeterde woning moet ook nog bijvoorbeeld opnieuw gestoffeerd worden. Omdat u soms gedwongen bent te verhuizen of tijdelijk uw oude woning te verlaten kunt u in bepaalde gevallen van de overheid een tegemoetkoming in de kosten krijgen. Dat kan het geval zijn als het gaat om: woningverbetering, instandhouding, krotontruiming, verbouwing/splitsing van etagewoningen, bejaarden, die naar een duurdere of kleinere huurwoning verhuizen of naar bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Als u 65 jaar of ouder bent kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage, wanneer u gaat verhuizen van een goede en goedkope huurwoning naar een duurdere huurwoning. De huurprijs van de woning die u achterlaat mag niet hoger zijn dan 300,— per maand. De huurprijs van de woning die u gaat betrekken, moet de helft hoger zijn of ten minste 100,— per maand meer bedragen dan de woning die u achterlaat. Wanneer u als 65-plusser gaat verhuizen naar een huurwoning die twee kamers minder bevat dan de woning die u gëat verla ten, dan is de voorwaarde dat de huurprijs van de woning die u verlaat niet hoger is dan 300,—. Dat geldt trouwens ook als u gaat verhuizen naar een niet zelfstandige woon ruimte (bijv. naar een verzor gingstehuis voor bejaarden). De maximale tegenoetkoming is 3000,—. Echter: de regeling is niet van toepassing als u gaat verhuizen naar een eigen wo ning! Bij woningverbetering moet het gaan om ingrijpende verbete ring, waarbij de indeling van de woning in belangrijke mate ve randert. Ingrijpende verbete ring is dus niet alleen maar een verbetering van keuken, toilet of douche. Ook het aanbrengen van een c.v. installatie en dub bele beglazing of de uitvoering van (bijna) uitsluitend achter stallig onderhoud is geen in grijpende verbetering. Voor waarde is ook dat de huurprijs na de verbetering tenminste 50,— per maand hoger moet zijn dan de oude huurprijs. Als het gaat om een particuliere huurwoning, dan moet.de ver betering met steun van het Rijk zijn uitgevoerd. In de praktijk komt het voor dat niet alle be woners terug (kunnen) keren in de verbeterde woningen. Soms kan daarom ook aan huurders die dan elders een woning be trekken, dezelfde tegemoetko ming worden gegeven. Dat ge beurt alleen als de huurder een bijdrage zou hebben gekregen als hij wél in de verbeterde wo ning was teruggekeerd. De hoogte van de tegemoetkoming is, afhankelijk van de gemaakte kosten, maximaal 4.000, Hierboven wordt gesproken over 'ingrijpende verbetering. Soms moeten echter aan een woning alleen maar de aller noodzakelijkste verbetering worden aangebracht, waardoor de woning nog vijf tien jaar meekan. Dat heet: instandhou ding. Er is hier een maximale bijdrage mogelijk van 1.300. Als u verhuist van een krot naar een goede (koop) woning, kunt u ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. U moet dan wel tenminste één jaar in het krot hebben ge woond. De tegemoetkoming is hier 4.000. Deze regeling kan in bepaalde gevallen ook wor den toegepast als het gaat om noodwoningen, woonwagens, woonschepen en woonketen die in zeer slechte staat zijn. Bovenstaande tekst is ontleend aan het vouwblad 'Verhuis- en herinrichtingskosten' van het ministerie van Volkshuisves ting. Exemplaren van dit vouw blad zijn verkrijgbaar in de ge meentelijke informatiehoeken, bij het Stafbureau voorlichting en inspraak (tel. 87000, toestel 335) en de afdeling ruimtelijke ordening (tel. 87000, toestel 319) Bij laatstgenoemde afde ling kunt u ook het aavraagfor- mulier ophalen èn indienen. Weet u het al? Het nieuwe pro gramma van de Kunstzinnige Vorming Vlissingen (KW) is uit! En wat voor programma. Niet minder dan 42 cursussen staan erin. Een greep eruit: fotografie, video, beeldend vormen, kera miek, tekenen, textiel, bloem- sierkunst, ballet-voor-jong-en -oud, yoga, toneel, kinderate lier, kunstgeschiedenis Stuk voor stuk worden ze ge geven door vakmensen. Dat gebeurt in twee accommoda ties: de voormalige Prinses Margrietkleuterschool aan de Min. Lelystraat 2 in Vlissingen en het wijkcentrum 'Midden hof" in Oost-Souburg. Alle cur sussen starten, begin septem ber. Belangstellenden kunnen gedurende die maand een 'proefles' volgen bij één van de cursussen, voordat zij definitief besluiten mee te doen. Er zijn zowel jaarcursussen als kortlopende cursussen. Voor 33 lessen van twee uur bent u bij de eerstgenoemde meestal 200,25 kwijt. Voor twaalf les sen a twee uur betaalt u bij de andere 63,—. Er bestaan ech ter verschillende mogelijkhe den voor korting. Het bovenstaande staat uitge breid omschreven in het hand zame KVV-programmaboekje. U kunt dat aanvragen of opha len bij coördinatrice Stella van Domburg. Die kunt u vinden bij de Culturele Raad, Badhuis straat 104. De telefoonnum mers daarvan zijn 16672 en 14928. In de gemeentelijke in formatiehoeken in het stadhuis en de openbare bibliotheek (Spuistraat) liggen ze ook. AROB? De Wet AROB is de Wet Admi nistratieve Rechtspraak Over- heids Beschikkingen. Deze wet biedt de mogelijkheid tot be zwaar maken tegen een be schikking van "een overheid", als er tegen een dergelijke be schikking geen andere be roepsmogelijkheid bestaat. Hoe? Door een bezwaarschrift te sturen naar "die overheid", die de beschikking heeft geno men. In de informatiehoek "Onder de trap" in het stadhuis liggen de beschikkingen die het gemeentebestuur van Vlis singen heeft genomen en waartegen met de wet AROB beroep kan worden aangete kend, gedurende een maand ter inzage. Bij de afdeling algemene zaken in het stadhuis kunnen worden ingezien de stukken, die betrekking hebben op onderstaande hinderwetaanvragen. Deze zijn in verschillende fasen van behan deling. U kunt op genoemde afdeling terecht op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur. UI IY\ Badhuisstraat 104 4361 L v Vhssmgen Verder kunt u tot de genoemde data ook op woensdagavonden naar de informatiehoek 'onder de trap' in de stadhuishal ko men. De openingstijden daar voor zijn van 17.15- tot 20.15 uur. De betreffende stukken liggen daar dan eveneens ter inzage. Mevr. T.A. Groen-van Welsum heeft bij burgemeester en wet houders een hinderwetvergun ning aanvraagd voor: een ver kooppunt voor frites en derge lijke op een perceel aan de ringweg in Westerzicht, ter hoogte van pand nr. 62. De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen op bovenge noemde plaats en uren ter in zage tot en met 13 augustus. Dat is ook de datum tot en met welke bij b. en w. schriftelijke bezwaren kunnen worden in gediend. Als daar (telefonisch) om wordt gevraagd kunnen er tot en met 6 augustus ook mondeling bezwaren worden ingebracht. Verder zijn aanvragen binnen gekomen van: Het schijnt dat een jonge Michiel de Ruyter, later de beroemdste admiraal van Nederland, ooit eens tot in de spits van de St. Ja- cobstoren geklommen is. Zover hoeft u echt niet te gaan om toch te genieten van een magnifiek uitzicht over Vlissingen, Walcheren én, niet te vergeten, de rede. Een klim naar de omgangen op ruim veertig meter hoogte zal voor velen al genoeg zijnVoor de prijs hoeft u het niet te laten. Naast een portie energie kost het een volwassene niet meer dan 0.75 en de kleinen een kwartje! De toren kan nog tot 20, augustus worden beklommen. De ope ningstijden zijn voor maandag tot en met vrijdag van 10.00- tot 12.00 uur en van 14.00- tot 16.30 uur. Op zaterdag kan men de toren op van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00- tot 16.00 uur. 's Zondags is de torendeur op slot. Overigens als men eenmaal beneden is teruggekeerd, dan is een bezoek aan de uit het begin van de 14de eeuw stammende kerk evenzeer de moeite waard. Om het lijnenspel van de kapellen bijvoorbeeld, of om de rouwborden van het geslacht Lampsins, maar ook om het koorhek en het raam ter herinnering aan Michiel de RuyterDe kerk is meestal op dezelfde tijden open als de toren. (Foto Cor Schuilwerve). Op 3 februari 1735 verlieten de Oost-lndiëvaarders Anna Cathari- na en 't Vliegent Hart de rede van Rammekens. Als reisdoel had den ze het verre Batavia. Ze kwam echter niet verder dan de zogenaamde drempel van Deurloo, een bank voor de Walcherse kust. Beide schepen vergingen er met man en muis. Alle opva renden, 431, kwamen om. Nu bijna 250 jaar later staat het schip 't Vliegent Hart weer vo lop in de belangstelling. In 1982 is een Nederlands/Engels sa menwerkingsverband van dui kers en historici begonnen met het naar boven halen van ma teriaal deze Indiëvaarder. Iets, waar men vorig jaar (zij het in een ander samenwerkingsver band) en dit' jaar mee verder is gegaan. Daarbij is reeds veel uniek materiaal boven water gekomen. Zoals bijvoorbeeld de geldkist die vorig jaar werd gevonden. Deze kist staat cen traal op de tentoonstelling 'Schatten van 't Vliegent Hart' die momenteel in het Stedelijk Museum wordt gehouden. In deze geldkist bevonden zich 2000 gouden Hollandse Duca- ten (uit 1729) en 4500 zilveren munten (realen of, de van Piet Hein bekende 'matten'). De vondst mag uniek genoemd worden. Er is namelijk nog nooit eerder een geldkist uit een V.O.C.-wrak gehaald. Daarbij 'vertelt' het veel over het zilver transport, dat van Latijns-Ame- rika, via Europa naar 'Indië' liep. De kist is overigens niet het enige voorwerp dat te zien is op de tentoonstelling. Ook andere dingen die tot de landing heb ben behoord zijn er te zien: zwaardbladen, gewichten, munten, patroontas, paarlen- moeren doosje, luizenkam Het Stedelijk Museum is geves tigd aan het Bellamypark op num mer 19. Van maandag tot en met vrijdag kunt u er terecht van 10.00- tot 1 7.00 uur, op zater dag en zondag van 13.00- tot 1 7.00 uur. In het museum zijn overigens ook de tentoonstelling 'Fort Rammekens, 1547-heden en 'het verleden van de Vlissingse boulevard' te zien. Kortom: u bent van harte welkom! i - Vanduho b.v. voor een zelf- tank-benzinestation aan de Mercuriusweg; - de heer P.M. Sorber voor een reparatiewerkplaats voor motorvoertuigen op het perceel Gildeweg 13; - de heer J. Fliers voor een friteszaak op het perceel Veerhavenweg (opstelter rein P.S.D.); De aanvragen en stukken die op de aanvragen van Vanduho b.v. en de heren Sorber en Fliers betrekking hebben lig gen ter inzage tot en met 6 au gustus. Dat is ook de termijn tot en met welke bezwaren kunnen worden ingediend. Bij de afdeling Ruimtelijke Or dening eerste verdieping (ka mer 147) liggen bovendien ter inzage bestemmingsplannen. - Aan het bestemmingsplan Westduin, 1e planverandering is bij koninklijk besluit goed keuring verleend. Het plan is hierdoor onherroepelijk gewor den. - Het bestemmingsplan Vlis- singen-Oost II is bij Koninklijk Besluit vernietigd. Het wordt de komende dagen dringen op de boulevards Evertsen en Bankert. Er staan namelijk drie grootscheepse activiteiten op het programma: het midzomernachtconcours (vrijdagnacht), een wielerronde voor trimmers (zaterdag) en een vliegerfestijn (zondag). En dat, terwijl het Straatfestival natuurlijk onverminderd doorgaat. Een en ander heeft natuurlijk wel gevolgen voor het rijdende verkeer. Beide boulevards zullen deze drie dagen zijn afgesloten. Op deze dag zullen de hekken omstreeks 14.00 uur worden neergezet bij het Wooldhuis aan de ene zijde en bovenaan de oprit Coosje Buskenstraat aan de andere zijde. Daar blij ven ze tot 02.00 uur 's nachts staan. Automobilisten doen er daarom goed aan hun voertuig tijdig, dus voor vrijdagmiddag twee uur, elders te parkeren. De politie adviseert daarvoor het gebied tussen de Roosevelt- laan en de Koudekerkseweg. De wieleromloop voor trimmers die deze dag wordt gehouden gaat over het volgende par cours: Kenau Hasselaarstraat - Coosje Buskenstraat - Boule vard Bankert - Boulevard Evert sen. De start en finish zijn ter hoogte van het Strandhotel. Dit hele parcours zal al om 08.00 uur worden afgezet; om 18.00 uur wordt het weer openges teld. Voor beide zijden van de rijbaan geldt tijdens deze uren een parkeerverbod. Auto's die er geparkeerd staan en een ge vaar kunnen opleveren voor bezoekers en/of wielrenners zullen worden weggesleept. Wel kunnen bewoners en hotel- en pensiongasten tijdens de korte pauzes het parcours op, echter alleen ter hoogte van het Wooldhuis. Ook zij zullen hun voertuig dus niet kunnen par keren! De pauzes duren steeds tien minuten. Ze zullen via de omroepinstallatie worden be kendgemaakt en beginnen om: 11.35 uur, 12.50 uur, 14.05 uur, 15.20 uur en 17.05 uur. Deze dag zullen de blikken op beide boulevards waarschijnlijk meer omhoog gericht zijn dan op 't scheepvaartgebeuren op de Westerschelde. 't Belooft daarboven namelijk behoorlijk druk te worden; beneden trou wens niet minder, gezien de meer dan duizend aanmeldin gen voor het Nationaal Vlieger festijn. Daarom zullen beide boule vards, van het Wooldhuis tot bovenaan de oprit Coosje Bus kenstraat van 09.00- tot 21.00 uur worden afgezet. Wie zijn of haar voertuig daar heeft staan kan het gewoon geparkeerd la ten. Tenzij men de vierwieler die dag nodig heeft. In dat ge val kan men beter vóór 09.00 uur elders parkeren. Iedere week is er wel iets nieuws te vinden in de ge meentelijke informatiehoeken. Of het nu gaat om folders van de gemeente of van het rijk, begrotingen.... de gemeente komt ermee naar de burger. Die dus in vele gevallen niet naar het stadhuis moet om er om te vragen. De informatiehoeken zijn ondergebracht in de volgende gebouwen: - de openbare bibliotheek aan de Spuistraat, geopend 's maandags van 13.30- tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur, donderdag de gehe le dag gesloten. - wijkcentrum Middenhof aan de Kanaalstraat te Oost-Souburg, tijdens de zo mervakantie gesloten; - wijk centrum 'Open Hof' aan de Al exander Gogelweg 59, tijdens de zomervakantie incidenteel geopend. - wijkcentrum 'Alde- gonde' Westerzicht 386, geo pend tijdens activiteiten in het centrum. - het stadhuis, geo pend op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. breng afgewerkte olie naar: de reinigingsdienst (edisonweg 9) uw garagebedrijf Een van de komende weken zal worden begonnen met het bouwrijp maken van de grond aan de Spuistraat-westzijde. Dit gebeurt in verband met de bouw in de nabije toekomst daar van de vijf 'blokken' met in totaal 54 woningen. De foto toont het perceel waarop ze komen te staan. Opdrachtgever voor de bouw is de woningbouwvereniging Bas- co Met het bouwrijp maken zal overigens de tijdelijke parkeerplaats (op de foto net achter de bouwkeet) komen te vervallen, (foto Cor Schuil werve). Een beeld van de werken van Jack Vreeke. (foto Cor Schuilwerve). Wie de drukte van de boulevards en de binnenstad eens even achter zich wil laten, maar toch een beetje 'in de sfeer' wil blijven, is welkom in het stadhuis. Daar hangen - op de omloop - nog tot en met vrijdag werken van de Eindhovense kunstenaar en tekenle raar Jack Vreeke. Het zijn schilderijen, gemaakt met acrylverf. In heldere kleuren heeft Vreeke daarbij in situaties weergegeven, die zo in het Vlissingse Straatfestival geplaatst zouden kunnen wor den. Daarom, als u toch in de buurt van het stadhuis bent: wip er eens binnen. Wat u daar trouwens ook aantreft, in de benedenhal, is de exposi tie 'Strand, Wind en Water'. Er worden een kleine tachtig foto's getoond, die werden ingezonden voor de gelijknamige fotowed strijd. U kunt in het stadhuis terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. In Vlissingen wordt deze weken het beeld in belangrijke mate be paald door vakantiehoudende mensen. Een beeld dat dit jaar zeer zeker extra positief wordt beïnvloed door het gebeuren rond het thema 'Vlissingen Maritiem'. Zeker zij, die regelmatig op de boulevard komen worden er mee geconfronteerd: in Vlissingen ge beurt veel. Maar dat geldt ook voor heel andere zaken. Zo kwam ik op de gedachte om in deze eer ste rubriek na de vakantie, al bij pratend, een balans op te maken. Zware jaren Enerzijds omdat we aan de voor avond staan van de behandeling van de begroting voor 1985. An derzijds omdat we nu al op de helft zijn van de zittingsperiode van de gemeenteraad. Wie dan de afge lopen twee jaren overziet, reali seert zich dat het voor het ge meentebestuur twee zware jaren zijn geweest. Neem de begrotin gen voor 1983 en 1984, waarbij 'gatenvan respectievelijk 2, 9 en 5,2 miljoen opgevuld moesten worden. Maar als we naast dat sombere beeld zien hoe Vlissingen reilt en zeilt, dan hoeven we echt niet ontevreden te zijn. Zo zijn de ze twee jaar de resultaten duidelijk geworden, overigens na jarenlan ge moeizame voorbereidingen, van de renovatie van vele panden in de gebieden Spuistraat en Gra ve straat. De opknapbeurt van het Bellamypark èn de renovatie van de kopbebouwing mogen zeker niet ongenoemd blijven. En ik ben er van overtuigddat het aanzien van de oude binnenstad alleen nog maar zal stijgen, de misschien wel belangrijkste bijdrage daaraan zal worden geleverd door de onlangs begonnen renovatie van de Vis sershaven. Echter, ook in andere delen van de stad zijn bijzondere ontwikkelin gen gaande. Ik denk daarbij aan de nieuwbouw op de plaats van die lelijke oude centrale op de hoek Aagje Dekenstraat/Schelde- straat. de stadsvernieuwing in de Verkuijl Quakkelaarstraat en om geving, het gereedkomen van de zeer geslaagde verbetering van de boulevards.Stuk voor stuk gaat het dan om ingrijpende verande ringen. Die hebben niet alleen het 'gezicht' van Vlissingen aanzien lijk verbeterd. Ze zijn bovendien van zeer stimulerende betekenis voor de ontwikkeling van onze stad. Door al deze activiteiten heeft het gemeentebestuur de afgelopen jaren ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan het bevorderen van de werkgelegenheid Maar 't is niet dat we er op dit punt al zijn, zeker niet. Zo is kort geleden ges tart met de uitbreiding van het zwembad. De nieuwe accommo datie zal straks ongetwijfeld een flinke bijdrage leveren aan het welzijn van de Vlissingse bevol king, terwijl uiteraard ook de toe risten ervan zullen profiteren. Ik wil besluiten met een van de belangrijkste zaken waar de ge meenteraad direct in het nieuwe seizoen al mee geconfronteerd zal worden: de afronding van het Vis- sershavencomplex door aankoop van het oude arsenaal. Dit forse, beeldbepalende pand zal een be langrijke functie kunnen krijgen in de sociaal-culturele èn in de toe ristische sfeer. Dat zal geen een voudige zaak worden, maar we! een van het grootste belang voor verdere ontwikkeling van de Vlis singse binnenstad Dit alles was zomaar een greep uit wat er in een stad als Vlissingen omgaat. Ik vond het de moeite om zo, halverwege de 'ritvan de raad, er eens bij stil te staan.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5