Luchtgevaar Belgische Phoenix slaat Splinternieuwe medaillons in goud, zilver en papier PROVINCE i It. ZEEL AND aanvragen hoechst en hercules Trekpaarden en rundvee EELAND IN DE PEN HET GEVAARTE OP DE ABDIJ Rechts/ links draaiende klopboormachine DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 1 augustus 1984 Volwasseneneducatie - de vorming en ontwikkeling van vol wassenen - is een zaak die de provincie aangaat. Het beleid wordt ontvouwd in de basisnota volwasseneneducatie en in de deelnota's basis/elementaire educatie en kadervorming en deskundigheidsbevordering. Basisnota volwas seneneducatie Steunpunt volwassenen educatie Financiën Basis- en elemen taire educatie Kadervorming en deskundigheidsbe vordering. Informatieblad provinciale griffie ABDIJ Fort Prins Hendrik, Bres kens. "Geen Zeeuw die niet snakte naar het uur dat deze beproe ving voorbij zou zijn. ledereen voelde dat de bevrijding nader de - maar hoe? Op 29 oktober (1944) bereikte het luchtoffen- sief zijn hoogtepunt: Vlissingen sidderde weer van de bominsla gen". Verder deden tweehon derd toestellen aanvallen op Duitse posities bij Domburg, Zoutelande en Westkapelle. De waterleiding viel definitief uit. Het boek van A. Korthals Altes - Luchtgevaar; luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 - behanr delt een onderwerp dat in veler herinnering leeft: "Van ruim 1800 bezettingsdagen kenden meer dan duizend etmalen meer of minder luchtactiviteit. In die periode zijn circa 600 bomaan vallen gedaan op doelen in ons land". De schrijver geeft een indringend beeld doordat het accent bewust is gelegd op de ervaringen van de bevolking. Korthals Altes be heerst zijn onderwerp, laat zich niet door emoties meeslepen, maar roept toch de beklemming op die in grote mate beslag legde op de bevolking. De illustraties in het boek zijn uitsluitend luchtfo to's; zij vormen een voor zichzelf sprekend bestanddeel van het boek: luchtgevaar. Over de luchtaanvallen in okto ber 1 944 wordt verder geschre ven: "De Nederlandse regering was over de aanval op de West- kappelse zeedijk terecht weinig te spreken geweest. Gerbrandy had terstond bij Churchill ge protesteerd. Ook die zei van niets te hebben geweten en schreef een nota naar het Air Ministry "rather peeved" (ont stemd) te zijn over het feit dat ons kabinet nergens in was ge kend. Ook raadde Churchill Gerbrandy aan om met Eisen hower zelf te gaan praten. Zo vlogen Gerbrandy en Van Lidth, vergezeld door Moolenburgh, naar Parijs om bij SHAEF (hoofdkwartier) een krachtig standpunt te laten horen". De verschillende stappen hebben ertoe geleid dat de geallieerde topmilitairen enige rekening hebben gehouden met Neder landse belangen. In dat verband kan over Vlissin gen worden gemeld dat de Cana dezen een Bomber Command wilden, waardoor van de stad en het havenfront geen steen meer overeind zou blijven. De Britse re gering vond evenwel dat alles in het werk moest worden gesteld om de Nederlandse burgers in de stad te sparen. In de nacht van de invasie bleef de aanval op Vlissin gen beperkt tot 35 Mosquito's boven de stad, die elk één 500 lbs bom lieten vallen en 70 mitrail leursalvo's afgaven. "Vlissingen zelf werd de volgende dag be vrijd: door een samenloop van omstandigheden nog juist ontko men aan totale - en zinloze- ver nietiging. Want binnen een week hadden de laatste restanten van het eilandgarnizoen zich overge geven".' De Koningklijke vereniging Het Nederlandsche trekpaard heeft de pro vincie voor de komende vier jaar een waarderingssubsidie gevraagd van 1.000,— per jaar. Het geld is bedoeld voor transportkosten naar centrale merriekeuringen. De vereniging sohrijft in haar verzoek dat de subsidie dient als stimulans om aan die keuringen mee te doen. De trekpaardfokkerij mag zich in een grote belangstelling verheu gen, aldus de vereniging, hetgeen uitdrukking komt tijdens de Zeeuwse dag van het paard' de najaarskeuring en keuringen elders, binnen en buiten de provincie. De paarden van de vereni gingsleden nemen daarbij vaak topplaatsen in. De keuringen hebben geleid tot tal van handelscontacten met Ne derlandse en buitenlandse fokkers en afnemers; de contracten rei ken tot in Tsjechoslowakije. Gs. stellen de staten voor tot en met 1988 jaarlijks duizend gulden subsidie te geven. De stichting voor de rundveeverbetering in Zeeland redt het niet met duizend gulden per jaar, zij vraagt een bijdrage van 13.000,— te verdelen in duizend gulden voor melkbaarheidsonderzoek en 1 2 .000,— voor fokkerijtaken rundvee, schapen en varkens. De stichting wijst de staten erop, dat door de steeds stijgende kosten en de druk op de opbrengstprijzen door Brussel (de super heffing op de melkprijs) de veeverbetering optimaal moet zijn. Gedeputeerde staten adviseren provinciale staten de gevraagde bij drage te verlenen, ingaand 1985 en jaarlijks weerkerend tot en met 1988 I E UWS Volwassenen educatie 0p stapel staan de deelnota's voor- ming, onderwijs, en scholing voor volwassenen en regionale educa tieve centra en het steunpunt vol wasseneneducatie De provincie geeft in haar beleid voorrang aan volwassenen die in hun vorming een achterstand hebben. Die lijn wordt ook in het rijksbeleid gevolgd. De mensen die onder de voor rangsregeling vallen zijn o.a. culturele minderheden en vrou wen. Per regio moet in Zeeland een educatief centrum gaan werken: de Bevelanden/Tholen en Walcheren hebben er al een: voor de andere regio's wordt er aan gewerkt. De centra verzor gen de opleidingen. Per regio moet worden opge steld een educatief plan; in dat plan moet rekening worden ge houden met de specifieke om standigheden in het gebied, zoals de bevolkingsdichtheid, het gemiddelde opleidingsni veaus, de aanwezigheid van on derwijs- en vormingsinstituten en de beschikbare financiën. Vanuit de provincie werkt het steunpunt volwasseneneducatie; het kan worden gezien als het centrale punt waar alle lijnen van de volwasseneneducatie samen komen. Het belangrijkste werkterrein is de ondersteuning van werkers in de volwasseneneducatie. Daartoe heeft men consulenten in dienst, o.a. voor het alfabetiseringswerk en voor het vrouwenwerk. Ook deskundigheidsbevordering zit in het takenpakket; verder kan het steunpunt initiatief nemen om nieuw werk te ontwikkelen. An dere instanties die op de een of andere manier bij de volwassenen educatie zijn betrokken, zijn de Zeeuwse bibliotheek, het contact centrum onderwijs-arbeid (COA), het steunpunt kunstzinnige vor ming, instellingen voor maat schappelijke dienstverlening (vooral die zich tot culturele min derheidsgroepen richten) en het reguliere onderwijs met in zijn verlengde het regionaal pedago gisch centrum (RPCZ). Ook zijn er raakvlakken met or ganisaties voor bijvoorbeeld kinderopvang of met de biblio theken. Deelneming aan de volwasseneneducatie is immers ook afhankelijk van de aanwe zigheid van zulke instanties. De basisnota volwasseneneduca tie geeft een bedrag van ruim 1,3 miljoen aan ter financiering van de volwasseneneducatie. Dat bedrag is zo samengesteld: Steunpunt vol wasseneneduca tie Zeeuwse vrou wenraad Internaten Ka dervorming en deskundigheids bevordering Vrijwilligerswerk Vormings- en ontwikkelings werk Basiseducatie Ontwikkeling educatieve cen tra Activiteiten, cul turele minderhe den 608.280. 118.00. 93.000. 50.000 54.000. 50.000. 75.000. 20.000. 1.338.280 - In de posten kadervorming, vrij willigerswerk, vormings- en ont wikkelingswerk en ontwikkeling educatieve centra zit verwerkt een bijdrage van 120.000,— voor activiteiten via de vormingsinter naten. De deelnota basiseducatie en ele mentaire educatie is de eerste in een seriee van vier die nader ingaat op de diverse deelgebie den van de volwasseneneducatie. Basiseducatie is bedoeld om mensen een zelfstandige en ac tieve plaats in de samenleving te laten innemen. Zelfstandig heid wordt bereikt als je over zekere vaardigheden beschikt, zoals lezen, schrijven en reke nen, maar ook sociale vaardig heden, zoals maatschappelijke scholing en vorming. Zij worden samengevat in de benaming "sleutelbekwaamheden", om dat zij als het ware de sleutel 'vormen naar het zelfstandig functioneren in het leven van alle dag. Elementaire educatie is het eerste vervolg op de basis educatie. het verder weerbaar maken van mensen in de sa menleving. Er moet worden gedacht aan alfa betiseringswerk, activiteiten voor culturele minderheden, open school, vrouwenwerk (zoals VOS- cursussen), beroepsoriëntatie, -beoefening en kwalificatie en de opstapcursus mavo. De provincie heeft twee posten waaruit stimuleringssubsidies voor de basis- en elementaire educatie worden verstrekt: 50.000,— voor algemene acti viteiten en 20.000,— voor acti viteiten voor culturele minder heidsgroeperingen. Kadervorming en deskundig heidsbevordering zijn activiteiten die zijn gericht op de mensen die in de volwasseneneducatie wer ken en dus niet direct voor de "afnemers" van de diverse cur sussen. Kadervorming is het verwerven van kennis, vaardigheden en houding en inzicht door kader leden (vrijwilligers, bestuursle den, beroepskrachten) om doel matiger te kunnen werken. Deskundigheidsbevordering kan worden gedifinieerd als trai ning en nascholing van vrijwil ligers enberoepskrachten voor de uitvoering van educatieve activiteiten. De beide zaken staan te boek voor 143 .000,—. Een groot deel van Het Zilveren Schor, Arnemuiden. het geld wordt besteedt aan de internaten die de cursussen ver zorgen. De internaten zijn Hedenesse in Cadzand. het Van Eegenhuis in Aardenburg en het Zilveren Schor in Arnemuiden. Indirect komen deze cursussen ten goede aan de mensen die in hun schooltijd niet de kans of gelegenheid hadden te leren, maar dit nu op latere leeftijd gaan inhalen. Hoe beter men immers de leerstof aangeboden krijgt, des te beter' kan het in de praktijk worden ge bracht. De basisnota en de twee deel nota's zijn samengevat in het informatieblad volwassenene ducatie. Dit blad is gratis ver krijgbaar bij het bureau voor lichting van de provincie. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Mid delburg, telefoon 01184- 31394. De nota's zelf zijn te bestellen bij het bureau onder wijs aan hetzelfde adres, tele foon 01180-31434. Provinciale staten spreken zich 14 september uit over de volwasse neneducatie en het geld dat zij daaraan willen spenderen. Eerder al komt het punt ter sprake in de statencommissies voor welzijn (20 augustus) en bestuurszaken (24 augustus). iH Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180 31392 of 31402 Al sinds enkele weken bouwt Mass and Individual Moving op het Kleine Abdijplein in Middelburg aan een gigantische machine. Het is de bedoeling dat dit houten ge vaarte van om en nabij de 2.5 ton vanaf volgende week medaillons gaat slaan. De ontwerpen voor de sieraden zijn van de beeldhouwers Willem Buijs Nico van de Boezem, beiden uit Middelburg. Mogelijk dat er nog een ontwerp van een derde Zeeuwse kunstenaar aan wordt toegevoegd. Mass and Indi vidual Moving bouwde ruim an derhalf jaar aan deze stempelma- chine in het Belgische atelier en noemde hem Phoenix: het (Egyp- Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet alge mene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvragen I. Hoechst Holland N.V. te Vlissingen heeft bij hen op 25 juni 1984 een aanvraag inge diend om vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtveront reiniging voor het uitbreiden en wijzigen van een chemische fabriek op een perceel aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nos. 526, 559, 576 en 609. Het betreft het uitbreiden en wijzigen van activiteiten aan de kade aan de Van Cit- tershaven. II. Hercules B V. te Middelburg heeft bij hen op 28 juni 1984 een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een pe trochemische industrie op een perceel aan de Herculesweg 35 te Middelburg, ka dastraal bekend gemeente Middelburg, sectie M, no. 90. Het betreft de opslag van kalkslib op het fabrieksterrein. Ter inzage De aanvragen met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 2 augustus 1984 tot en met 3 september 1984 op de volgende plaatsen en tijden: I. - in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur; II. - in het gemeentehuis van Middelburg op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en in de openbare bibliotheek, Molstraat 3 te Middelburg op zaterdag morgen van 10-13 uur; I. II. - op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42, Middelburg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 3 september 1984, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de beschikkingen, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen (met uitzondering van de openbare bibliotheek), en wel op werkdagen van 9- 12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Mid delburg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het geven van de gevraagde vergunningen en wel tot en met 3 september 1984. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden inge diend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 27 augustus 1984 tegen de aanvra gen mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (01180-31364). Middelburg, 1 augustus 1984. sint pieterstraat 42, postbus 60014330 la middelburg, tel. 01180 31011 tische) symbool voor de eeuwige jeugd en schoonheid. Volgens de (natuurlijke) leider van de Belgi sche kunstenaars en bouwers van meer spectaculaire vindingen, Raphaël August Opstaele is er veel aandacht besteed aan de vorm. Zijn Phoenix bewijst de kracht van de jeugd door als het ware uit het as te verrijzen. Middelburg is voor het project Phoenix feitelijk een proefstation. Want de machine is nog nooit uitgeprobeerd. Zowel architecto nisch als technisch kan het volgens Opstaele niet mis gaan. Alles is tot in de perfectie uitgerekend. In Middelburg hebben de leden van Mass and Individual Moving bovendien ervaring opgedaan met het in en uit elkaar halen van de delen, die binnen de zeventig en negentig kilo wegen. De Phoenix wordt met mankracht aangedreven. Een vliegwiel drijft een assenstelsel aan, dat op zijn beurt een excentriek in beweging brengt. Aan dat excentriek zit een hamer aangesloten van tweehon derd kilo, die na het hoogste punt met zijn volle gewicht op een vijf honderd kilo zwaar aambeeld neersuist. "We slaan op die ma nier per ontwerp vijftien kunst werken", aldus Opstaele. "Het is de bedoeling om na vijf jaar rond de 500 verschillende Phoenix- werken te hebben gemaakt. Ik neem aan dat er daarna een rei zende tentoonstelling volgt". De Phoenix kan medaillons slaan van ten hoogste dertig centimeter in doorsnede. Goud en zilver zijn de materialen die worden gebruikt. Ook handgeschept papier kan worden toegepast. Mass and Individual Moving be zoekt na Middelburg verschillen de plaatsen in Europa met de Phoenix. Telkens zullen plaatse lijke beeldhouwers worden ge vraagd een ontwerp voor een me daillon te maken. Enkele grotere en kleinere plaatsen in Duitsland en België staan reeds op het pro gramma. Ook Parijs krijgt de Phoenix te zien. In Nederland komt het uit meubelplaat ge maakte gevaarte onder meer in De Phoenix op het Kleine Abdijplein (Foto Ruben Oreel) Bergen (NH) en in Haarlem. In Hamburg (Duitsland) werken al vij fkunstenaars aan een ontwerp voor de Phoenix. Verbaasde voorbijgangers gisten de afgelopen weken regelmatig naar het doel van de machine. Er werd zelfs al verondersteld, dat er olie onder de eeuwenoude funda menten van het Abdijcomplex lag opgehoopt en een ja-knikker werd geïnstalleerd. Wie echter aan Op staele of een van zijn medewer kers (Jean Claude Desclin, Vin cent Lambert en Barabara Hahn, van wie trouwens ook een ont werp wordt geslagen) om uitleg vroeg, werd uitgebreid te woord gestaan. Opstaele: "We houden hier Open Atelier. Mensen kun nen ons altijd vragen waar we mee bezig zijn". Opstaele en de zijnen hebben in Zeeland al vaker geexperimen- stelde kracht teruggebracht. Hierdoor is een verregaan de beveiliging voor de ge bruiker gewaarborgd. Zojuist is de nieuwe klop boormachine voor de Doe- het-zelver, de CSB (50-2 RLT, op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Deze machine is uitgerust met een 850 W motor en heeft een mechanisch rechts- en linksom schakelbare draai richting. Omdat deze om schakeling mechanisch en niet elektrisch is, vloeit een hoge prestatie en een hoog draaimoment in beide draairichtingen hieruit voort. De konstant-electronic Nieuwe^ Produkten! zorgt voor konstant toeren tal bij het zwaarder belasten van de machine en de elec- tronic-schakelaar maakt het traploos opvoeren van het toerental van 0 tot maxi maal voor b.v. schroeven in- en uitdraaien mogelijk. De z.g. "torque-control" is een nieuwe dimensie bij Bosch. Deze maakt het mo gelijk een gewenst aanhaal- moment vooraf in te stellen om b.v. seriematig schroe ven zeer gelijkmatig en aangepast aan diverse ma terialen in te kunnen draai en of om schroefdraad in de meest uiteenlopende mate rialen te tappen. Door de electronische blokkeerbe- veiliging wordt bij blokke ring het aanhaalmoment op 60% van de maximaal inge- De gangbare verkoopprijs is ca. HFI. 498 - inkl. BTW. Voor nadere informatie en levering kunt u zich wenden tot de gereedschapshandel. teerd. In de afgelopen tien jaar kwamen ze onder meer met een windmolen die handgeschept pa pier fabriceerde, ook was er de Pioneer, die gedreven door zon- neenergie, reusachtige teksten drukte en dan is er ook nog het windorgel, een fraai monument, aan het eind van de boulevards in Vlissingen. Mass and Individual Moving - zo legt Raphaël Opstaele uit - is een fundamenteel begrip voor alles wat er in de groep gebeurt. Het is een noemer. Iedereen die zich in zet voor deze groep uit België valt daaronder: ook de gemeente ambtenaren die de standplaats en dergelijke regelen. Uit deze Bel gische club ontstaan diverse intia- tieven. Opstaele vergelijkt zijn or ganisatie met een zwerm spreeu wen. Als er een opvliegt, volgt de rest. "Met andere woorden: de sterkste van het moment neemt de zwakkere op sleeptouw. De vaste kern bestaat uit een vijftal men sen, onder wie het viertal in Mid delburg. De architecte Pierre Go- nay is de vijfde en is vaak aanwe zig in het atelier van de Belgen. Hoewel iedere medewerker het zelfde verdient, is er geen sprake van een collectief. Raphael Op staele is echter de absolute leider van het kunstenaarsgilde Mass and Individual Moving. Het Open Atelier van de Belgen gaat samen met de tentoonstelling van de Gentse Collectie, die is te bezichtigen in De Vleeshal en in de Kloostergangen van het Ab dijcomplex. Behalve de Phoenix is er op het Abdijplein ook nog het leven van een gezin in een schil derij te zien, een kunstwerk van de (vrouwelijke) kunstenaar Pink.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 15