Trots symbool uit badverleden wordt hersteld Herinnering aan rijke historie 16e en 17e eeuw FOTO VERSCHOORE HET WEEKBLAD WALCHEREN oeVLissinger STRIJD OM BELOODSING VAN POOLSE DRIEMASTER 7** KLEURENFOTO'S? flBACK SPANNING SENSATIE EN GEZELLIGHEID "Wie is de kopman' in de Omloop van de Boulevard «te Sluiten of niet? Nieuw paviljoen Kopen of slopen Vóór 1989 Hotelfunctie ANITA MEIJER IN CHEESY Woensdag 1 aaugustus 1984 oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44 400 uitgave, provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: waistraat 56-60, postbus 18, 438C aa vlissingen, 01184-15144, privé. w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Nu al wordt gestreden binnen de gelederen van di verse ploegen over de vraag wie aanstaande zaterdag (4 augustus) op de Vlissingse boulevard de kopman wordt. Menig glaasje bier schijnt er trouwens al bij omgestoten te zijn, zo heftig discussieerden de trim- renners die des waards vertrouwen kregen en werden opgenomen in de caféploeg. Al dat nerveuze gedoe heeft er mee te maken dat de mannen nu voor de eerste keer deelnemen aan een (horeca) wedstrijd over veertig kilometer. Behalve het vooruitzicht om de gevierde held aan de toog te worden, kan de win naar zich na zaterdag de 'officiële trimkampioen van Vlissingen voor horecabedrijven' noemen. Een groot wielerspektakel voor trimmers. Zo worden de wedstrijden zaterdag op de boulevards aangekon digd. Het evenement is georganiseerd in het kader van de feestelijkheden rond de opening van de bou levards. Om half elf 's morgens opent de Groep C- trimmers de wedstrijdenreeks, gevolgd door de vete ranen en de dames, die samen om 11.40 uur van start gaan. De B-trimmers malen hun pedalen rond voor ereplaatsen vanaf 12.45 uur en om 14 uur zijn dan eindelijk de leden van de cafeploegen verliest van hun ongeduldig trappelen. Het puikje onder de A- triminers start om 15.15 uur. De deelnemers komen uit Brabant en Zeeland. Ook Nederlands kampioén Piet Hoondert is aanwezig om zijn klasse te bewij zen. Start en finish van dit evenement voor de gewone man en vrouw zijn bij het Strandhotel. Voor de or ganisatie van dit evenement tekenen de eigenaren van horecabedrijven in Vlissingen. Zij hopen deze Omloop van de Boulevard voor trimmers en cafe ploegen te verheffen tot een traditioneel evenement. DEZE WEEK IN 'Eens wat anders dan an ders' op onze ZAKENPA- GINA is een voorspelling over een terrasmode show die zaterdag op de Vlissingse boulevard wordt gehouden. Hei kleine A bdijplein heeft er tijdelijk een attractie bij. Het is de Phoenix van Mass and Indi vidual M o ving. Uitvoerig op de voorpa gina van het Katern met Abdijnieuws. Badpaviljoen Domburg: waar geen belegger aan wilde beginnen... AF "iï W ilfcvK ito Vrijdag 10 augustus is een da tum om in de agenda te note ren. Althans voor de mensen met belangstelling voor het maritieme gebeuren. Tussen 14 en 15 uur die dag zullen Nederlandse en Belgische loodsen elkaar hevig becon curreren om de Poolse drie master Dar Miodziezy (foto) te kunnen helpen veilig de Vlissingse binnenhaven te be reiken. Deze beloodsing wordt uitgevoerd vanuit sloepen (of galleys) en dient een getrouwe kopie te zijn van een belood sing anno 1884. De vertoning is het beste te volgen vanaf de boulevards, voor 't Roeiershoofd. Het pu blick wordt middels een ge luidsinstallatie op de hoogte gehouden. Honderd jaar geleden was de concurrentieslag tussen de Belgische en Nederlandse loodsen op z'n hevigst. Soms ontaardde de strijd in een handgemeen tussen dé Ne derlanders en Belgen: roeiers en loodsen. Zover zal het deze keer niet komen, maar niette min is er een wedstrijd-ele ment. Wie er het snelste is kan de beloodsing uitvoeren. De Poolse driemaster krijgt een plaats in de Binnenhaven aan de Prins Hendrikweg. Op za terdag II en zondag 12 au gustus houden de Polen Open Huis. Zaterdag kan het pu bliek aan boord tussen negen en elf uur en tussen twee en vier uur. Zondag wordt de loopplank voor geïnteresseer den uitgelegd van negen tot elf uur. Vandaag gebracht en morgen al klaar! Dat kan bij... f—FOTO-FILM-VIDEO Vhssmgen Middelburg - Goes door Hans Meijer) Geen belegger die er een jaar of vijf geleden aan wilde: 't Badpaviljoen op de duinen bij Domburg. Zelfs de grote brouwerij uit Breda die het in eigendom had, zag er geen brood meer in. Het monumentale en eens zo trotse statussymbool van kurende badgasten raakte ernstig in verval. Zózeer zelfs dat in de jaren zeventig gesuggereerd werd om er maar een bulldozer tegenaan te zetten. De Vlissingse hoteleigenaar J. Bos (39 jaar) voorkwam dat. In 1981 kocht hij 't 6000 kubieke meter grote Badpaviljoen, dat qua omvang gelijk is aan 'n blok van 20 woningen. Hier en daar werd hij wel voor gek verklaard. Maar in 't jaar dat Domburg het 150-jarig bestaan als badplaats viert, begint het er echt op te lijken dat het einde vorige eeuw gebouwde Badpaviljoen zijn oude gloriedagen terug zal krijgen. Beetje bij beetje wordt er gebroken en gebouwd. En ondertussen kunnen de gasten er eten. zonnen, 'n terrasje pikken, naar toneel kijken en disco-dansen. Het Domburgse Badpaviljoen speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de badsociëty. De schilder Jan Toorop vertoefde er vaak in vroegere dagen. En ook de Europese adel kwam er zich graag amuseren en bovendien werd er nog gebaad ook. De be kende dokter Mezger prees Dom burg en Badpaviljoen aan als uit stekend oord om gezond te kuren en tegelijkertijd behandelde hij zijn internationale clientele met voor die tijd opzienbarende mas sages. Eigenlijk begint de geschiedenis van Domburg als badplaats ook met de bouw van het badpavil joen. Nadat men in 1834 erachter was gekomen dat het nemen van baden in zeewater best eens ge zond kon zijn, werd 'n paar jaar later besloten boven op 't duin een paviljoen te bouwen, waar gebaad kon worden. Zelfs Koning Willem de Eerste zag er wel wat in en verstrekte een gift van 2000 gul den om het badpaviljoen te bou wen. Het werd een stijlvol ge bouwtje, geschraagd door Grieks aandoende zuilen. Maar ook in dié periode kende men al de pro blemen, waar we anno 1984 veel vuldig mee worden geplaagd: rendabel was het eigenlijk niet. 't Onderhoud kostte meer dan de baten waren en in 1858 werd er al over gesproken om het te sluiten. Dat stuitte echter op hevig verzet. Terecht, zo bleek achteraf. Want Domburg kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw steeds meer in de belangstelling te staan. Het Badhotel werd gebouwd en de di rectie van dit hotel nam tevens de exploitatie op zich van het aan zee gelegen paviljoen, waar de gasten elkaar in spel en conversatie zich meer en meer thuis gingen voelen Er gingen in die jaren zelfs stem men op om een veel groter bad paviljoen te bouwen met biljart zaal, leeskamer, ruimte voor to neelspel en concerten. Welnu: Domburg hoefde er niet lang op te wachten. In 1888 werden de plan nen ervoor op papier gezet; in de zomer van 1889 stond het er! Compleet met damessalon, ter rassen aan zee- en landzijde. Zonder meer imponerend en be langrijke pijler voor de betekenis van Domburg als badplaats van faam. De tijden veranderden. Na de laatste oorlog zelfs heel snel. Geld verplaatste zich, geen ruimte meer voor salons en begin jaren zeven tig kreeg Domburg de rekening gepresenteerd. Het Badhotel sloot, 't Badpaviljoen op de dui nen kwam te koop. Kopen of slo pen? Dat was de keuze. En dat laatste lag het meest in de lijn van verwachting. De te kleine koffie zetmachine van de Vlissingse ho telondernemer J. Bos droeg er in belangrijke mate toe bij dat het meest voor de hand liggende niet gebeurde. Zijn vrouw daarover: We zochten een jaar of zes geleden een koffie zetmachine met grotere capaciteit voor de zaak in Vlissingen. We kwamen daarbij in Domburg te recht en mijn man zag het enorme complex van 't Badpaviljoen met borden te koop staan. Dat was 't begin van lange onderhandelingen. Op dat moment ston stond het Badpaviljoen al vier jaar leeg en was in ernstige staat van verval geraakt. Niettemin werden we zó door het gebouw en de situering aangetrokken, dat we het hebben wilden". Het goed draaiende ho- telbedrijf in Vlissingen. daar be kend als de Jugendstilhuizen en met de naam "hotel Bos Interna tionaal", was een belangrijke basis voor de herstelplannen van het Domburgse Badpaviljoen. Niet alleen de aankoop, ook de aanpak van het herstel door de heer en mevrouw Bos, is niet alle daags. Nadat in 1981 de belang rijkste bouwkundige voorzienin- na vier jaren bouwen en breken begint er tekening in de zaak te komen. Maar er is méér. Badpa viljoeneigenaar Bos daarover: "We zitten vóór 1989, wanneer het Badpaviljoen een eeuw in deze vorm bestaat, het hele complex in de oude glorie terughebben. Er moet nog enorm veel werk gedaan worden. Twee jaar geleden, toen we al volop met het herstel bezig waren, werd dit Badpaviljoen door Monumentenzorg op de lijst gezet. Samen met Monumenten zorg en de gemeente hopen we straks ook aan de buitenkant de restauratie uit te kunnen voeren. Heel karakteristiek voor het ge bouw is bijvoorbeeld het torentje. Dat verkeert in een slechte staat. Eigenlijk kun je er weinig mee doen. Maar je mag en kunt zoiets niet afbreken. Want dan verstoor je het karakter van het Badpavil joen. Dat torentje herstellen kost wél anderhalve ton. Maar ook dat proberen we te realiseren". Intussen begint het herstellende Badpaviljoen ook weer hotel functie te krijgen. Dezer dagen komen de eerste kamers annex studio's in het benedengedeelte van het immense complex klaar. De eerste zijn al verhuurd. En er volgen er meer. Als het goed gaat zochte disco draait, mikt men op langere termijn toch vooral op gasten die rust zoeken, sfeer en alle mogelijkheden om zich te ontspannen of ontspannend bezig te houden. Een terug-naar-af' dus enigszins: destijds gestart als kuurhotel en na een eeuw weer terug in diezelfde opzet. Tevens trouwens een sociaal cultureel ontmoetingspunt voor badgasten en Domburgers en in het achter hoofd hebben de heer en me vrouw Bos wel eens de gedachte aan een bescheiden casino ge koesterd. „De betere geschenken" Wedgwood De Porceleyne Fles Tichelaar-Makkum Swarovski kristal Hummel figuren Kurz tin Royal Albert Zwiesel glas SERVICE KWALITEIT GARANTIE IANGE DELFT 50 MIDDELBURG 1 01180 13221 Foto Ruben O reel In de etalage van juwelier Van Boven aan de St. Jacobstraat in Vlissingen pronkt momenteel een model van het VOC-schip De Friesland. De schepper van dit fraaie product is de 69-jarige B.W. Veldhuis. Deze gepensioneerde scheepsbouwer van De Schelde werkte ongeveer 3000 uur aan dit model, dat gekenmerkt wordt door zijn sierlijkheid. De Friesland zelf werd vermoedelijk in 1663 in Mid delburg gebouwd. Het heeft deel- De populaire Nederlandse zangeres Anita Meijer is op donderdag 2 augustus te gast in disco Cheesy te Biggekerke. De zangeres begint aan haar optreden tegen middernacht. De dis co - onderdeel van het Kaasboer-complex - sluit om vier uur 's nachts. genomen aan de zeeslag van Sole- bay in 1672 onder bevel van Mi- chiel Adriaansz. De Ruyter op de Zeven Provinciën. Van het type zoals dit, zijn er tachtig gebouwd. Deze markante COC-er was 58 meter lang en 53 meter hoog. De heer Veldhuis heeft De Fries land tot in de kleinste details na gebouwd. Hij spreekt zelf van 'precisie tot op tienden van milli meters'. Ook de diverse attributen die andere modelbouwers mis schien niet belangrijk zouden vinden, heeft de in Groningen geboren Vlissinger op het schip aangebracht. Hij noemt als voor beeld de 'pot' op het steven aan stuur- en bakboord. "Deze wc voor de bemanning bestond uit een houten plank met een gat van vijftien centimeter doorsnede. Dc behoefte die ze deden spoelde meteen in zee. zodat het nog hy giënisch was ook. De plank op het model is op dezelfde plaats en het gat is op schaal 1 op 75 red.) ge zaagd". Ook de romp van het schip is ex act gebouwd zoals de Zeeuwen dat (in tegenstelling tot de Hol landse VOC-schepen) deden. De romp bestaat uit een onder- en een opperhuid. Dc gangen op de dekken ontbreken evenmin. "Er is geen enkel model in Zeeland dat zo gedetailleerd is aangepakt", zegt Veldhuis resoluut. "Maar ik had me er dan ook al jaren op voorbereid. Toen ik nog bij De Schelde werkte was modelbou wen, halve modellen althans, mijn beroep. Ik nam me voor ooit eens een perfect VOC-schip te maken. Volgens tekeningen uit boeken en informatie uit het Rijksmuseum ben ik in 1982 aan het werk ge gaan". De Friesland anno 1984 op schaal is naar voorbeeld uit de zeven tiende eeuw in spanten opgezet. Eroverheen zijn - eveneens qua afmeting op schaal - balkjes gezet; zowel op de onderhuid als op de opperhuid. De sinds zijn negende levensjaar in Vlissingen wonende Veldhuis zaagde en boog die balkjes zelf. En waar nodig wer den de tienden van milimeters uiterst secuur geschaafd. De oor spronkelijke VOC-schepen wer den gemaakt van eikenhout. De miniatuurbouwer in Vlissingen nam beukenhout. "Dat heeft on geveer dezelfde structuur en is gen waren getroffen om het door weer en wind geteisterde complex voor algeheel verlies te behoeden, werd geleidelijk aan de exploitatie op gang gebracht. Het restaurant werd heropend, in een vleugel werd een pannekoekhuis geo pend, de karakteristieke veranda werd als restaurantgedeelte op nieuw in gebruik genomen, een royaal terras aan de zeezijde werd hersteld, er kwam een pizzeria en Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. tel. 01184-14081 /01100-16159 beschikt men straks over een klei ne 30 studio's, waarvan een groot gedeelte met zeegezicht. Hoewel in één van de grote zalen in het centrale gedeelte van het Badpa viljoen momenteel in de vakan- tietijd iedere avond een drukbe- Maar eerst nog enkele jaren in grijpend breken en bouwen. En natuurlijk bovenal véél zon boven Domburg in eeh jaar dat er 150- jaar badplaats moet worden ge vierd. Want daar vaart iedereen wel bij. 't Badpaviljoen incluis. De heer B. W. Veldhuis tijdens zijn werk aan het VOC-schip. voor dit doel meer geschikt. Ei kenhout gaat barsten als je het zo minitueus gebruikt". Toen de heer Veldhuis na 3000 werkuren - voornamelijk 's mid dags en 's nachts - het karwei klaar verklaarde, sloot hij de ogen en mompelde 'dat nooit meer' Nu de 'bouwmoeheid' over is, denkt hij er evenwel anders over. Sinds en kele dagen overweegt hij om een 'fluitschip' na te bouwen. Dat is een klein maar uiterst snel vaar tuig geweest, dat eveneens dienst deed in de VOC-vloot. Ook dat scheepje moet een precieze en uiterst getrouwe nabootsing zijn van het echte schip. Tot slot verzucht de modelbou wer; "Het initiatief om in Vlissin gen een VOC-schip na te bouwen juich ik van harte toe. Ik hoop dat het die stichting lukt. In Vlissin gen en Middelburg is namelijk niets meer terug te vinden van de rijke scheepsnatie die de Zeeuwen waren. Ais ik dertig jaar jonger was zou ik me inzetten om dat in itiatief te laten slagen. Ik zou on der meer helpen met hel 'uitslaan' van de planken. Sommige oudere scheepsbouwers kunnen dat nog. Doordat die er niet meer zijn, zal er nog iets van dat vakmanschap gered moeten worden. Ik hoop dan ook dat we het nog ooit eens zullen beleven om in Vlissingen een getrouwe kopie van een VOC-schip van stapel te zien lo pen". De Friesland op schaal 175

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1