Film Kwaliteit zwemwater 50 STANDWERKERS EN 250 STILLE KRAMEN Schoolfoto uit de oude doos trimetal SILVANOL trimetal RIBBENS COATINGS DE FAAM - DE VLISSINGER UW WEEKBLAD Woensdag 25 juli 1984 Alternatief voor Zandkreekdam DE FAAM - DE VLISSINGER Van alle provincies in Nederland zit Zeeland het best in zijn woningen. Er is zelfs een woningoverschot van 300, ook als rekening wordt gehouden met een zekere leegstand. Woningvoorraad Vraag Bewoning Informatie Midzomernachtconcours flink bezet Publiektrekkers Parkeren _S3A l lr I/ \if UI// Schilder met de verf van de vakman! DE VAKMAN SCHILDER adviseert: ABDIJ evnen I cl ..u rè roytê Sinds kort wordt het verkeer, komend van de Zeelandbrug en gaand naar Zuid-Beveland, tij dig geïnformeerd over de situa tie bij de Zandkreekdam. Bij de afslag naar Kortgene is namelijk een wisselbord aangebracht, dat verkeer met de bestemming Noord-Walcheren en Middel burg verwijst naar de route via de Veerse-Gatdam. Op deze manier moet worden voorko men dat lange wachttijden ont staan voor het wegverkeer, dat als de brug in de Zandkreekdam geopend is. Vooral in de zomermaanden is er veel scheepvaartverkeer, voorna melijk zeilboten, dat de sluis in de Zandkreekdam moet passeren. Maar juist ook in die periode is het wegverkeer drukker dan in de winter: per dag passeren er zo'n 1 3.000 motorvoertuigen, die ge middeld tweemaal per uur wor den geconfronteerd met een open brug. De gemiddelde openings tijd is 6,5 minuten, maar er zijn uitschieters bij van wel 20 minu ten. Ter voorkoming van lange wachttijden - en schade voor het zakelijke verkeer - is nu het wis selbord geplaatst. De bediening van het bord loopt via het bedieningsgebouw op het sluiscomplex; er is een verbinding met de brugheffingen via beka beling. Al het verkeer dat als bestem ming heeft Noord-Walcheren of Middelburg wordt bij een open brug automatisch verwezen naar de route over de Veerse Gatdam en ontloopt bij opvol ging van het advies de file voor de Zandkreekdam. De maatregel is voorbereid door provinciale en rijkswaterstaat en de ANWB; hij dient als aanvulling op de al sinds enkele jaren van kracht zijnde bloktijdregeling. Die bloktijd is vijf minuten per uur en duurt van 30 minuten tot 35 mi nuten na het hele uur; op die tijd stippen is de brug steeds begaan baar voor het wegverkeer. De bloktijden gelden tussen zeven uur 's morgens en zeven uur 's avonds en wel in de maanden ju ni, juli en augustus. Vooral het openbaar vervoer is met deze re geling gebaat. Vorig jaar was de Zandkreek dam in totaal 365 uur voor het wegverkeer gestremd; de brug moest toen 4.650 maal worden geopend. Commando's strike at Walche ren is de titel van een film die de provincie in de uitleen heeft. De film toont de landing van Noor se troepen op Walcheren; hij diende als basis voor de docu mentaire die de NOS uitzond tijdens de nationale viering van de bevrijding op 5 mei j.l. in Middelburg. De film is in 1 944 gemaakt door cameraman Per Jonson. De Noor heeft de film na de oorlog ge schonken aan de toenmalige commissaris der koningin jhr. mr. A.F.C. de Casembroodt. Het gaat om een film in zwart/wit, 1 6 mil limeter met optisch geluid en een duur van 15 minuten. De bege leidende tekst is in het Engels; er is geen ondertiteling. De film wordt gratis uitgeleend; hij kan worden geboekt bij het bureau voorlichting van de provincie, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, - telefoon 01 180-31403. Commando's strike at Walcheren is niet de enige rolprent in de provinciale filmotheek; voor wie een volledig beeld wil hebben over de films en diaseries van de provincie is er de filmcatalogus; dit boekje is - ook gratis - verkrijg baar bij het bureau voorlichting. IEUWS Zeeuwse woningmarkt Deze informatie komt uit het wo ning-behoefte-onderzoek dat het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu beheer in Nederland heeft gehou den in 1 981 In 1981 had Zeeland 136.750 woningen; 5 procent daarvan was in gebruik als tweede wo ning en 3 procent stond leeg. Dat betekent dat 125.970 wo ningen permanent werden be woond. De Zeeuwse woning voorraad kan worden verdeeld in 47 procent koopwoningen en 53 procent huurwoningen; de landelijke percentages zijn resp. 39 en 61. Van alle huurwoningen is twee derde eigendom van woning bouwverenigingen, institutionele beleggers beheren 12 procent van de huurmarkt en particulieren 21 procent. Gemeenten kunnen alleen hun invloed doen gelden via de woningbouwverenigingen en hun eigen woningbezit. Door de vrij strenge regels van het ministerie is de huurprijs nage noeg gelijk aan de landelijke ont wikkeling. Wel wordt vastgesteld dat de huur van nieuwbouwhui zen aanzienlijk hoger ligt dan die van oudere woningen. De nieuwe woningen "doen'' tussen de 450,— en 600,— per maand. Verhoudingsgewijs heeft Zee land veel goedkopere koopwo ningen; de helft van de koop woningen wordt voor rond een ton aangeboden; landelijk be slaat die categorie een kwart van het aanbod. Dit betekent dat in Zeeland in de koopsector ook mensen met een niet zo hoog inkomen aan bod kunnen komen. Overigens moet hierbij worden aangetekend, dat hoe nieuwer de woningen zijn, hoe duurder zij worden. Meer dan de helft van de koopwoningen van na 1970 wordt voor meer dan ƒ150.000,— verkocht, terwijl van de huurwoningen een kwart duurder is dan 750,— per maand. Rond de 900 mensen zochten in 1981 in Zeeland een woning. Toch stonden er 1.200 wonin gen meer leeg dan volgens de rijksnorm aanvaardbaar is. Die rijksnorm ligt op 2 procent en voor Zeeland betekent dat 2700 woningen. De provincie houdt zelf een leegstandspercentage van 3 aan. Dat er ondanks die aantallen nog 900 mensen dringend een wo ning zochten, is verklaarbaar uit het feit dat vraag en aanbod niet steeds op elkaar aansluiten. De uitkomsten van het rijksonder- Zeeland, de naam zegt het al, is rijkelijk bedeeld met water: 40 procent van de oppervlakte van de provincie bestaat eruit. Niet alle water is echter zwemwater. Het provinciaal bestuur is zich daarvan bewust en daarom wordt jaarlijks een overzicht gegeven van de plaatsen waar het verantwoord zwemmen en baden is. zoek stroken niet met de gege vens die de gemeenten over het aantal woningzoekenden hebben, volgens de gemeentelijke cijfers gaat het om 2.640 mensen die dringend willen verhuizen. In de categorie koopwoningen is de vraag het grootst naar huizen met een prijs van tussen de één en anderhalve ton. In de huursector is veel vraag naar huizen die tus sen de ƒ250,— en ƒ450,— per maand kosten. Dat vraag en aanbod niet altijd gelijk opgaan, blijkt uit het tekort aan kleine en middelgrote eenge zinswoningen en een overschot aan middelgrote meergezinshui- zen, zoals flats en appartementen. Al deze informatie is van belang bij de toewijzing door het rijk van het aantal te bouwen wo ningen in de provincies. De zelfstandigheidsgraad wijkt in Zeeland niet of nauwelijks af van De kwaliteit van het water is in drie klassen verdeeld: geschikt, aanvaardbaar en niet aanvaard baar. In de waterrecreatiekrant van de provincie is een overzichts kaartje opgenomen, waarin de gradaties in kleur zijn vermeld. Blauw staat voor geschikt zwem water, groen voor aanvaardbaar en rood voor onaanvaardbaar. het landelijke beeld. Met zelfstan digheidsgraad wordt aangegeven het percentage van een bevol kingscategorie dat hoofd is van een huishouden: bejaarden, een persoonshuishoudingen, gezin nen enz. Uit het onderzoek blijkt, dat in Zeeland meer ouderen zelf standig wonen dan gemiddeld over heel Nederland. Het aantal verzorgingshuizen, bejaardenoor den enz. is gelijk aan het lande lijke beeld en de gevolgtrekking zou kunnen zijn dat van een gun stige situatie kan worden gespro ken. Wordt een vergelijking gemaakt tussen de grootte van de wo ning en de grootte van de huis houdens, dan moet worden vastgesteld, dat twee procent van de grote huishoudens in Zeeland te klein is gehuisvest. Daar staat tegenover dat veel een- en tweepersoonshuishou dens ruim tot zeer ruim zijn be huisd. 85 procent van die een- en tweepersoonshuishoudens woont in een flat of apparte ment; tot de categorieën horen veel jongeren en bejaarden. De provinciale planogische dienst heeft het rijksonderzoek bewerkt in het rapport Woningmarktge bied Zeeland; dit rapport is bij de dienst verkrijgbaar, Groenmarkt 1 3, postbus 1 53, 4330 AD Mid delburg, telefoon 01 180-31 244. Een informatieblad met de voor naamste gegevens uit het rapport is verkrijgbaar bij bureau voor lichting van de provincie, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Mid delburg, telefoon 01 1 80-31394. Voor het grootste deel van Zee land geldt dat het water ge schikt is om te zwemmen. Aan vaardbaar zwemwater is er in de Westerschelde tussen Borssele en Hansweert en twee stroken in Zeeuwsch-Vlaanderen: ten oosten van Breskens tot en met de Braakman en ten oosten van de Pas van Terneuzen tot het Verdronken Land "van Saeftinge. Onaanvaardbaar is het water voor het Sloegebied, voor Terneuzen en de strook tussen het Kanaal van Zuid-Be veland tot de grens met Noord- Brabant. Alle andere water is geschikt voor zwemwater. De kwaliteit is gebaseerd op bac teriologisch onderzoek, ook het doorzicht is gemeten. De kanalen zijn niet op zwemwaterkwaliteit onderzocht, omdat zij niet dienen om in te zwemmen. In de folder zijn verder nuttige wenken opge nomen om het zwemplezier te verhogen. Behalve zwemmen wordt in de waterrecreatiekrant aandacht be steed aan plankzeilen, sportdui- kenj sportvissen, strandrecreatie en varen. Een apart hoofdstukje is gewijd aan de Oosterschelde. De krant is verkrijgbaar (gratis) bij de WV-kantoren, de ge meentehuizen, campings, ho tels, restaurants, visaasver- koopadressen enz. in Zeeland. Ook bij het bureau voorlichting van de provincie is de krant voor radig: Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31394. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie; bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Het neusje van de zalm onder de snelle babbelaars van het gilde der marktkooplieden is op vrijdag avond 3 augustus in Vlissingen. Dit selecte groepje heeft gehoor gegeven aan de oproep van de Centrale Vereniging Ambulante Handel, afdeling Midden- en Noord-Zeeland om aanwezig te zijn bij het Midzomernachtcon cours. Minstens vijftig mannen of vrouwen trachten die avond - en een deel van de nacht - met ge vleugelde woorden hun koopwaar te slijten. Wie het daar op de bou levards het beste doet, kan op een prijs rekenen. Naast dezw stand werkers verwacht de organiseren de vereniging rond tweehonderd bezette stille kramen met markt kooplui die hun waar zonder tam tam te koop aanbieden. Het is lang onzeker geweest of het Midzomernachtconcours een her haling zou krijgen. Vorig jaar leed de vereniging voor ambulante handel enkele duizenden guldens verlies. Zowel uit het land als uit de provincie werd echter zoveel druk uitgeoefend door de markt kooplieden. dat de Zeeuwse orga nisatoren bezweken. "We hadden vorig jaar echter nog een geluk bi j een ongeluk", herinnert penning meester J.J. de Smit zich, "Door dat Imca Marina vanwege ziekte niet kwam opdagen, konden wc het verlies nog binnen de perken houden. Dit jaar hebben we 120 stille kramen meer, dus zijn de inkomsten ook hoger. We hebben echter afgezien van een ster. Mo gelijk dat we die volgend jaar aantrekken, uiteraard afhankelijk van hoe we er dit jaar uitsprin gen". De Smit voegt er nog aan toe dat hij echter nu al kan zeggen dat debet en creditzijde van hel boekhoudboekje in evenwicht zijn. De kosten voor dit nachtelijk marktgebeuren liggen tegen de J' 20.000. Onder de standwerkers bevindt zich een groot aantal die elders in hun eentje al tot publiekstrekkers kunnen worden verheven. In de eerste plaats noemt C. van Krim pen. secretaris van de organise rende vereniging Jopie Kaasing. Deze 72-jarige snelle dame uit Amsterdam weet steeds weer een grote groep mensen om zich heen te verzamelen. Ze verkoopt bloe men. Uiteraard ontbreekt ook Bertus de Regt niet in Vlissingen met zijn groenteschaaf. Vol bewondering zien zelfs colle ga's Jopie Rodenburg een won- derpan verkopen. Hij vraagt er 70,— voor en verdient daar al jaren een stevige boterham mee. Verder meldden er zich nog en kele buitenlandse gasten onder wie de winnaar van vorig jaar: Pierre Ponjé uit België. Terugkomend op de kosten prij zen De Smit en Van Krimpen de samenwerking met de organisatie van het Straatfestival; de Cultu rele Raad Vlissingen. Het toch al aanwezige licht behoeft nu niet extra te worden aangelegd - om maar eens een voorbeeld te noe men. Dat drukt de kosten. En er zijn nog meer faciliteiten waarvan de ambulante handel die vrijdag avond gebruik kan maken. "Maar we maken geen deel uit van het straatfestival", benadrukt Van Krimpen. Behalve het concours onder de standwerkers en de stille kramen zal er in de buurt van de Spiegel tent (die staat er vanwege het straatfestival) een Pasar Malem worden gehouden. Dat is een In donesisch eetfestijn waar dans- en muziekgroepen voor vermaak zorgen. Namens de verkeerspolitie deed P.H. de Boevere een oproep aan het publiek om toch vooral niet met de auto de boulevards op te rijden. Hij adviseert om de auto te stallen aan de voet van de boule vards. nabij de Leeuwentrap. Hij pleit: "Verder weg de auto neer zetten voorkomt nog meer ver keersproblemen. Ik overleg nog met de gemeente om verwijzings borden te plaatsen naar geregu leerde parkeerplaatsen". De boulevard is vanaf twee uur volgende week vrijdag afgesloten voor het verkeer tussen het Wooldhuis en de C'oosje Busken- straat. De marktkooplui beginnen vanaf zeven uur 's avonds met het inrichten van hun kramen. Het Midzomernachtconcours is rond één uur 's nachts afgelopen. Om die tijd maakt de jury ook de win naars bekend. Een vertegenwoor diger van het Vlissingse college van b en w opent om negen uur vrijdagavond dit feestelijke markt gebeuren. s-wn. :i A y/\\ \ii\I Is 'ie niet mooi? Prachtig zoals de kinderen er in 1921 poseerden daar op de Bijzondere School in Gapinge. C. Louwerse uit Mid delburg (Noordsingel 40) stuurde ons deze foto. H ij noemde ook alle namen. Eerste rij: Koo Suurmond. Jan Boon. Atriaan van Tatenhove, onbekend. Piet Koppejan. Jan v.d. Bosse. Koo Meier, Meester Verhage. Tweede rij: Piet Franke, Gre Boon,. Suzan Louwerse, Jo Lan- gebeke, Johanna de Beu, van Slo ten. Martien Mesu, Leentje van Tatenhove. Derde rij: (Inzender) C. Louwer se. Simon Louwerse, onbekend. Lies Verhage, Suzan Meier, Juf frouw v.d. Parel, Nane Versluis, v. Sloten. Willem Breel. Pouw Kop pejan. Bart Versluis. Ook deze foto kunt u bestellen bij De Faam-De Vlissinger. De kos ten bedragen 7.50. U kunt beta len met een cheque of met geld. Op de cheque dient u de naam AAP, NOOT, MIES van onze fotograaf te vermelden (dat is Ruben Oreel). Betaalt u met geld. dan verplicht de PTT u de brief aan te tekenen. Het adres luidt: Postbus 5017. 4330 KA in Middelburg. Welke verf is nou beter dan de verf waarmee de vakman zelf werkt. In plaats van met een verf voor amateurs te schilderen is het verstandiger voor slechts een paar guldens meer echte VAKMANVERF te kopen. Die gaat langer mee dus minder werk en per saldo besparing door kwaliteit! trimetal VAKMANVERVEN zowel voor de vakman als de zelf schilder een kwaliteitsbegrip. Vraag het de vakmanverf-dealer U herkent zijn zaak aan het blauwe trimetal VAKMAN vignet. Houtwerk buiten beschermen met een duurzame volle verflaag uniek vanwege ultradikke verffilm (1 20 micron), maximale bescherming transparante en dekkende tinten, vochtregulerend, UV-bestendig. Besparing door kwaliteit! VAKMANVERVEN Groothandel Westkolkstraat 40-42 Terneuzen Tel. 01150-95353 Bel ons voor uw dichtstbijzijnde dealer Viaductweg 78, 6222 AB Maastricht •s 043-14941

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9