informatiepagina van de gemeente vlissingen Heeft de Kunstzinnige Vorming ook een cursus voor U? 84 85 1 A I In de ring Chemisch afval niet in riool of afvalzak! P* I Van graan tot meel I wat wordt daar vervoerd? wat bedoelen ze met dat bord? voorkom zakkenrollerij I Wat ligt ter inzage Vervoer van gevaarlijke stoffen DE VLISSINGER Woensdag 25 juli 1984 Sr Het nieuwe programma van de Kunstzinnige Vorming Vlissingen (KW) is uit. En wat voor programma! Er staan niet minder dan 42 cursussen in. Bijvoorbeeld "gouwe ouwen" als ballet en fotografie, maar ook splinter nieuwe als kunstgeschiedenis, theater en kinderatelier. En natuurlijk, niet te vergeten, is de categorie 'beeldend vormen' wederom vertegenwoordigd. Of wat dacht u van keramiek, tekenen, textiel, beeldend vormen of bloem- sierkunst? Of houdt u meer van beweging? Dan is de bewegingsexpressie of yoga-beweging misschien iets voor u. Kortom: met de K.V.V. kunt u alle kanten op! Nieuwsgierig? Waar, wanneer? Kijkje nemen De centen ISpeelstad is van start! Meer weten? Klachten over openbare verlichting riolering of bestrating? I Vrije optredens Wie, wat, waar Hoe Hinderwet Vergunningaanvragen Subsidie voor emancipatie activiteiten De gemeentelijke aanvragers wordt benut. informatiehoeken Deze week geen gemeenteraad 'Even bijpraten met....' Vakantie Vacaturebank Bouwaanvragen Bestemmingsplannen Molens en stadhuizen IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. r Bel dan even de K.V.V. De tele foonnummers zijn 16672 en 14928. Coördinatrice Stella van Domburg stuurt u dan graag het kleine, handzame boekje waar in alle cursussen staam om schreven-. Bij het boekje zit trouwens ook de aanmeldings- kaart. Maar als u toch 'in de stad' moet zijn, een pakketje ophalen bij de balie van het welzijnscentrum 'Bachten Komme' mag ook. 't Adres? Badhuisstraat 104. In de ge meentelijke informatiehoeken in de Bibliotheek (Spuistraat), wijkcentrum 'Aldegonde' (Wes- terzicht) en het stadhuis liggen ze trouwens ook. De cursussen worden gegeven in twee accommodaties: in Vlissingen in de voormalige Prinses Margrietkleuterschool aan de Min. Lelystraat 2 en in Oost-Souburg in wijkcentrum Middenhof, Kanaalstraat 64. Dat betekent niet dat alle cur sussen èn in Vlissingen èn in Souburg worden gegeven. Voor de cursussen fotografie en edelsmeden, bijvoorbeeld, kan men alleen in Souburg te recht. De bedoeling is dat de cursus sen in de eerste volle week van september starten, met uitzon dering van de zogenaamde 'korte cursussen'. Die beginnen in 1985. Het gaat in september om een voorlopige start. In deze periode wordt bekeken of de belangstelling voor de cursus (on)voldoende is, of misshien wel te groot. Indien nodig wordt samen met de cursisten naar een oplossing gezocht. Voor 30 september krijgen zij, die zich hebben ingeschreven, te horen of de cursus doorgaat. De maand september kan men ook gebruiken om eens een kijkje te komen nemen tijdens een van de cursussen. Op grond daarvan kan men dan een keuze maken. Aan het bij wonen van de cursussen in de maand september of een be langstellend bezoekje zijn geen extra kosten verbonden. De meeste jaarcursussen (33 lessen a 2 uur) 200,25. Voor een kortlopende cursus betaalt men 63,— (12 lessen a 2 uur). Ook hier zijn er echter uitzon deringen. (Leerplichtige) scho lieren hoeven namelijk maar 117,— te betalen en houders van een pas 65+ 83,25 Volgt een persoon meer dan één cursus dan is de korting op het cursusgeld 30 procent. Deel name aan cursussen door het tweede en derde kind uit een gezin wordt aantrekkelijk ge- BtOhmssIrft 104 4331 IV Vlissingen maakt door een korting van 20 procent. Voor uitkeringsgerechtigden met een minimum-inkomen bestaat de mogelijkheid korting aan te vragen. Een beperkt aantal mensen kan reduktie krijgen van vijftig procent. Om hiervoor in aanmerking te ko men dient bij men de Culturele Raad een formulier te vragen dat ingevuld en ondertekend geretourneerd moet worden. Voorrang hebben zij, die (willen gaan) meedoen aan de cursus beeldend vormen. In de cur susprijs zijn de materiaalkosten niet inbegrepen. De cursist moet zelf voor het materiaal zorgen. Niet dat dat zulke pro blemen hoeft te geven. Bij vrij wel alle cursussen is het name lijk mogelijk het betreffende materiaal te kopen. In dit artikel is slechts in grote lijnen op het 'hoe en wat' van de cursussen ingegaan. Bent u er meer geïnteresseerd door geraakt dan is het echt aan te bevelen het nieuwe programma aan te vragen of op te halen! (Foto J. Marinissen). Speelstad is van start, en hoe! Nadat burgemeester Wester hout (van Vlissingen) maandag de opening verrichte, zijn de honderden inwoners ijverig aan de slag gegaan. Velen er van timmerden hun eigen wo ning. Of ze maakten kleren, kookten dat het een lieve (en lekkere) lust was of plonsden in het zwembadje. Kortom: ze vermaakten zich prima in Speelstad. Of, beter gezegd in de Spacestad. Want compu ters, ufo's, spaceshuttles enzo kennen ze er ook ai. Spacestad heeft daarbij ook, een wijk. Die heet Heelallië. Daèr wonen de kleuters van vier en vijf jaar. In Spacestad zijn ze al wat ou der: tot twaalf jaar. De inwoners van Speelstad kleuterdorp hebben zich deze week prima vermaakt. Daar ho pen ze nog een week lang mee door te gaan. (En dat voor 1.50 per dag!) Want Speelstad duurt nog tot 2 augustus. En wie zin heeft mag erbij komen. Iedere dag, behalve zaterdag en zondag is Speelstad open van 's morgens negen- tot 's middags vier. De kinderen kun nen overigens met de Speel- stadexpres gebracht en ge haald worden. Er is één lijn vanuit Vlissingen en één vanuit Oost-Souburg. Bovendien rijdt er een bus voor kinderen uit Paauwenburg. Kleuters kunnen met deze bus niet mee. Zij moeten worden gebracht en gehaald van en naar het terrein aan de Langeleenweg. Voor informatie kan men bellen met Speelstad Het telefoon nummer is: 72727, Klachten over de openbare verlichting? Dan kunt u het beste met de gemeentelijke werkplaats bellen. Die is ge vestigd aan de Kasteelstraat 146 en op werkdagen bereik baar onder telefoonnummer 17841. Voorheen kon men voor dit onderwerp terecht op het stad huis. Dat 'klachtennummer' is echter komen te vervallen. Ook de vermelding op pagina 25 van de informatiegids 'Kijk op Vlis singen' is nu dus onjuist. Kunt u deze wijziging zelf in de gids noteren? Bij de gemeentelijke werkplaats kon men ook reeds klachten over bestrating en riolering kwijt. Dat blijf zo. Dus: klachten over openbare verlichting, rio lering of bestrating? 17841 bel len! Straatartiesten mogen deze zomer vrij optreden in de Vlissingse bin- nen-stad en op de boulevards. Het enige dat ze moeten doen is zich éérst melden bij de Culturele Raad (Badhuisstraat 1 04) die een en ander coördineert. Zaterdag a.s. wordt op de Stenenbeer en omgeving weer de jaar lijkse ringrijderij en het eveneens traditionele sjeesrijden gehou den. Het ringrijden is te bewonderen op niet minder dan vier banen in of op: - de Wilhelminastraat, tussen de Nieuwstraat en de Stenenbeer (twee banen); - de Stenenbeer (één baan); - de Hendrikstraat, tussem de Stenenbeer en Nieuwstraat (één baan). Voor het sjeesrijden zal het volgende parkoers worden uitgezet: Wilhelminastraat-Nieuwstraat-Hendrikstraat-Gravestraat-Wilhel- minastraat. In verband met dit folkloristische gebeuren gelden voor zaterdag enkele bijzondere verkeersmaatregelen. Zo worden de straten waarin de banen voor het ringrijden zijn uitgezet geheel voor het verkeer afgesloten. In deze straten geldt tevens een parkeerverbod voor beide zijden, met uitzondering van de parkeervakken in de Hendrikstraat (tussen Stenenbeer en Nieuwstraat). In de straten die deel uitmaken van het parkoers waarover het sjeesrijden plaatsvindt is éénrichtingsverkeer over één zijde van de straat mogelijk. Dit, met uitzondering van de Nieuwstraat (tussen Wilhelminastraat en Hendrikstraat). Ook in alle straten die van het parkoers deel uitmaken geldt een parkeerverbod voor beide zij den. Alle verkeersmaatregelen worden duidelijk met borden aangegeven. Ze gelden alleen op zaterdag 28 juli. De gemeente heeft de omwonenden deze week schriftelijk verzocht hun voertuigen reeds voor vrijdagmiddag 12.00 uur elders te parkeren. Op dat tijdstip wordt namelijk begonnen met het uitzetten van de banen, (foto Cor Schuilwerve). De gemeentelijke reinigingsdienst is enige tijd geleden gestart met het op een nieuwe manier inzamelen van chemische afval stoffen Zij doet dit in navolging van de Wet Chemische Afvalstof fen. Doel Is: voorkomen dat het milieu onnodig wordt vervuild. Dat gebeurt namelijk als burgers en bedrijven allerlei chemisch afval via goot, riolering of afvalzak 'wegwerken'. Het begrip chemisch afval wordt daarbij zeer breed uitgelegd. Bestrijdingsmiddelen tegen insecten en onkruid vallen eronder, maar (bijvoorbeeld) ook ammoniak, batterijen, inkt, verf, (motor)olie, medicijnen, peut en foto-ontwikkelaar, -stopbad en -fixeer. Per inwoner zal het in vele ge vallen maar om 'kleine beetjes' gaan. Bij elkaar opgeteld vor^ men die echter een grote hoop! De bedoeling is dat de stoffen bij deze dienst, gevestigd aan de Edisonweg op nummer 9, worden afgegeven. Omdat niet alle stoffen op dezelfde manier kunnen worden afgewerkt, worden ze daar gesorteerd in zes categoriën. Voor elke cate gorie staat, in een speciale op slagruimte!, een vat gereed waar het afval in gaat. Deze va ten worden geregeld opge haald door een daartoe gespe cialiseerd bedrijf, dat ze daarbij onverbrekelijk afsluit. Tenslotte worden de afvalstoffen ver werkt op een manier die het minst schade berokkent aan het milieu. Van de inzamel- dienst kan alleen gebruik wor den gemaakt door inwoners en bedrijven binnen de gemeente Vlissingen. Bedrijven zijn verp licht hun chemische afvalstof fen naar de Edisonweg 9 te brengen. Daarbij moeten ze wel twee gulden per kilo ingeleverd materiaal betalen. Voor parti culieren is het Inleveren niet verplicht. Zij hoeven ook niets bij te betalen. De reinigingsdienst heeft het liefst dat de stoffen worden aangeboden in goed afgesloten doorzichtige verpakkingen als flessen, potjes, of plastic zak ken. Belangrijk, in verband met de juiste verdere verwerking, is ook dat men direct kan zien om welk 'spul' het gaat. Bijsluiten van de originele verpakking, gebruiksaanwijzing of andere aanduidingen wordt dan ook op prijs gesteld. Bij het inleveren worden overigens wel naam en adres van de brenger geno teerd. Men kan bij de reinigingsdienst terecht van maandag tot en met vrijdag van 07.30- tot 12.00 uur en van 13.00- tot 16.30 uur. L Bij de afdeling algemene zaken in het stadhuis kunnen worden ingezien de stukken, die betrekking hebben op onderstaande hinderwetaanvragen. Deze zijn in verschillende fasen van behan deling. U kunt op genoemde afdeling terecht op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.00 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. Verder kunt u tot de genoemde data ook op woensdagavonden naar de informatiehoek 'onder de trap' in de stadhuishal ko men. De openingstijden daar voor zijn van 17.15- tot 20.15 uur. De betreffende stukken liggen daar dan eveneens ter inzage. Mevr. T.A. Groen-van Welsum heeft bij burgemeester en wet houders een hinderwetvergun ning aangevraagd voor: een verkooppunt voor frites en der gelijke op een perceel aan de Ringweg in Westerzicht, ter hoogte van pand nr. 62. De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen op bovenge- Wie de tweede helft van dit jaar emancipatie-activiteiten wil or ganiseren, kan daarvoor subsi die van de gemeente krijgen. Het gebeurt namelijk dat reeds aangevraagde subsidie niet of slechts gedeeltelijk door de Kap Kapzolder Hijszolder Stortzolder Steenzolder Maalzolder Graan opslag Roede Bovenwiel Molenas Vang Vangstok Kruiwerk Schijfloop Vangt ou w Luiwerk Koningspil Spoorwiel Steenschijf Maalstoel Kruirad Omloop Maalbak Iedere week is er wel iets nieuws te vinden in de ge meentelijke informatiehoeken. Of het nu gaat om folders van de gemeente of van het rijk, nota's, begrotingende ge meente komt ermee naar de burger. Die dus in vele gevallen niet naar het stadhuis moet om er om te vragen. De informatiehoeken zijn ondergebracht in de volgende gebouwen: - de openbare bibliotheek aan de Spuistraat, geopend 's maandags van 13.30- tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur, donderdag de gehe le dag gesloten. - Wijkcentrum Middenhof aan de Kanaalstraat te Oost-Souburg, tijdens de zo mervakantie gesloten; - Wijk centrum 'Open Hof' aan de Al exander Gogelweg 59, tijdens de zomervakantie incidenteel geopend. - wijkcentrum 'Alde gonde'. Westerzicht 386, geo pend tijdens activiteiten in het centrum, het stadhuis, geo pend op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. B. en w. willen nu het resteren de bedrag in augustus opnieuw verdelen. Aanvragen kan men tot 15 augustus bij het college indienen. Of het verzoek wordt gehonoreerd hangt echter af van de inhoudelijkheid van de aanvraag én de nog resterende financiële middelen na de eer ste subsidieronde. I Gebruikelijk is, dat de laatste week van de maand de ge meenteraad vergadert. Met in ieder geval één uitzondering: de maand juli. Dat houdt ver band met de zomervakantie. Begin volgende maand nemen de raadsleden de draad echter weer op met de vergaderingen van de commissies. Al eens in een molen geweest? Nee? Nog nooit gezien hoe graan tot meel wordt vermalen? Het is echt een boeiend, indrukwekkend gebeuren. U kunt het zelf meemaken in de Oranjemolen. Die is namelijk in de maanden juli en augustus elke woensdagmiddag (van 13.30- tot 16.30 uur) en zaterdagmorgen (8.30- tot 11.30 uur) in bedrijf. De molenaar demonstreert dan de werking van de molen door graan te malen. U kunt daarbij van een boeiende toelichting ver zekerd zijn. 't Is de 75 cent toegang (kinderen tot tien jaar één kwartje) zonder meer waard. Doen: De molen staat op de Oranje- dijk en is niet moeilijk te vinden. Het is namelijk de dichtst bij zee staande molen in Nederland. Vanaf het Keizersbolwerk (bij het standbeeld van Michiel de Ruyter) heeft u er een fraai zicht op! I In verband met vakanties ver schijnt deze week niet de ru briek 'Even bijpraten met....'. Volgende week zal deze echter weer worden voortgezet. Bur gemeester drs. Th. J. Wester hout zal daarbij de spits afbij ten. De medewerkers van de Vlis singse Klussendienst genieten momenteel van hun vakantie. Net zoals hun collega's van de Vrijwilligers Vacaturebank. Op 20 augustus zijn ze er echter weer! 'Wat betekent dat etiket?' 'Wat wordt daar vervoerd?' 'Wat be doelen ze met dat bord?'. Dit zijn de titels van drie nieuwe kleuren folders, bedoeld voor mensen die wel eens te maken hebben met gevaarlijke stoffen en/of situaties. Bijvoorbeeld op de fabriek, bij het vervoer of bij de opslag. In de folder 'Wat betekent dat etiket' worden de oranje-zwarte symbolen die te vinden zijn op vele produkten, nader ver klaard. Maar öök hoe men met zo'n produkt moet omgaan. Men komt ze regelmatig tegen: vrachtauto's en tankauto's die een rechthoekig bord voor en achter op de auto hebben. Op dat bord staat dan vaak twee getallen. Dat zijn code's waar mee het produkt dat de vracht auto vervoerd wordt aange duid. Bovendien treft men op de auto's (net zoals trouwens op spoorwagons) 'gevaarsetiket ten' aan. Deze staan allemaal beschreven in de folder 'Wat wordt daar vervoerd'. Die trou wens ook het hoofdstuk 'Houdt u rekening met het vervoer van gevaarlijke stoffen?' bevat... Borden met veiligheidssignalen worden in bedrijven gebruikt om te waarschuwen voor mo gelijke gevaren. Gevaren, die men over het hoofd zou kunnen zien, maar die er wel degelijk zijn. Daarover gaat het foldertje 'Wat bedoelen ze met dat bord?'. De drie folders werden uitge geven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele genheid, samen met het GAK, het Veiligheidsinstituut en het Bureau Bouw Veilig. Ze zijn, verkrijgbaar bij bovengenoem de instellingen en in Vlissingen bij de gemeente. Eén telefoont je naar het Stafbureau voor lichting en inspraak in het stad huis (tel. 87000, tst. 335) en u krijgt ze toegestuurd. noemde plaats en uren ter in zage tot en met 13 augustus. Dat is ook de datum tot en met welke bij b. en w. schriftelijke bezwaren kunnen worden in gediend. Als daar (telefonisch) om wordt gevraagd kunnen er tot en met 6 augustus ook mondeling bezwaren worden ingebracht. Verder zijn aanvragen binnen gekomen van: - Vanduho b.v. voor een zelf- tank-benzinestation aan de Mercuriusweg; - de heer P.M. Sorber voor een reparatiewerkplaats voor motorvoertuigen op het perceel Gildeweg 13; - de heer J. Fliers voor een friteszaak op het perceel Veerhavenweg (opstelter rein P.S.D.; De aanvragen en stukken die op de aanvragen van Vanduho b.v. en de heren Sorber en Fliers betrekking hebben lig gen ter inzage tot en met 6 au gustus. Dat is ook de termijn tot en met welke bezwaren kunnen worden ingediend. Als daar (telefonisch) om wordt ge vraagd kunnen tot en met 30 juli ook telefonisch bezwaren worden ingebracht. Bij de gemeente zijn verschil lende aanvragen om een bouwvergunning binnengeko men. Zo heeft de heer A. Mies vergunning gevraagd voor het wijzigen van de gevel Kasteel straat 69-71, hoek Schelde- straat. De Stichting Sociaal Fonds voor het Schildersbedrijf heeft gevraagd 36 woningen te mogen bouwen, danwel te re habiliteren. Het gaat om de vol gende percelen: 5 woningen Groenewoud 42-44; 3 wonin gen Weteringstraat/hoek Le pelstraat; 4 woningen Groene woud 6; 2 woningen Nieuw straat 41; 2 woningen Groene woud 13; 2 woningen Groene woud 45; 2 woningen Nieuw straat 31; 5 woningen en 1 win kel Groenewoud, hoek Wal- straat; 4 woningen Dortsman- straat 8-10 en 7 woningen Branderijstraat 2-4. Voordat over het verlenen van de vergunningen een beslissing wordt genomen, liggen de aan vragen plus de bouw- en situa tietekeningen ter inzage. Dat duurt tot en met 1 augustus. Men kan ze inzien hij de afde ling ruimtelijke ordening in het stadhuis, eerste verdieping, ka mer 147. Tijdens bovenge noemde termijn kunnen be langhebbenden hun bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders. Bij de afdeling ruimtelijke orde ning liggen bovendien ter inza ge een aantal bestemmings plannen. - Ten aanzien van het bestemmingsplan Bloemen- laan willen b. en w. vrijstelling van voorschriften verlenen om de vestiging van een fitness centrum in het pand Bloemen- laan 60 mogelijk te maken. Voordat hiertoe wordt overge gaan kan men tot 1 augustus nog bezwaren kenbaar maken bij b. en w. - Aan het bestemmingsplan Westduin, 1e planverandering is bij koninklijk besluit goed keuring verleend. Het plan is hierdoor onherroepelijk gewor den. - Het bestemmingsplan Vlis- singen-Oost II is bij Koninklijk Besluit vernietigd. - B. en W. hebben de 3de plan wijziging van het bestem mingsplan Paauwenburg I vastgesteld. Deze wijziging heeft betrekking op de uitbrei ding van de school voor Mid delbaar Dienstverlenings- en Gezondheidsonderwijs aan de Sloeweg/Gerbrandystraat. Be langhebbenden kunnen tot en met 1 augustus schriftelijk hun bezwaren indienen bij b. en w.. Wat molens en stadhuizen met elkaar te maken hebben? Niet veel. Hoewel, 't zijn beiden vaak vrij opvallende bouwwer ken. Ook valt er vaak wel een en ander over de historie te vertellen. Dat gaat zeker op voor de mo lens in de gemeente Vlissingen, het huidige stadhuis én de vroegere stadhuizen. Mis schien dat u daar best eens wat meer van zou willen weten. Dan wordt u op uw wenken bediend. De gemeente heeft namelijk twee folders hierover: 'Vlissin gen en zijn stadhuizen' en 'Mo lens in de gemeente Vlissin gen'.U kunt ze op verschillende adressen in de gemeente gratis halen: - Stedelijk Museum, Bellamy- park 19; - VVV, Walstraat 91 - de gemeentelijke stand op de Maritieme Expo, Zee vaartschool, Boulevard Bankert 156; - gemeentelijke informatie- hoek, openbare bibliotheek, Spuistraat 22-24; - gemeentelijke informatie- hoek, stadhuis. Stadhuis-, plein 2. De illustratie toont het stadhuis aan de Grote Markt, dat in 1809 helaas verwoest werd.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5