l KORTINGEN TOT 50 JS0PERH0GE KORTINGEN OP ALLE MERKE OP AUE SPORTARTIKELEN MINIMAAL 10% KORTING MANTAB f 'Rederland maritiem' 2?5 Zaterdag 4 augustus halve marathon te Goes 1999 799 999 THIfü MYSTEREa 69 25 8?° uw vakman in zeeland t/«iSaug Dagelijks film- en videovoorstellingen Iedere dag mooie prijzen op toegangsbewijs Sla tevens uw eigen herinneringspenning NATIONAAL ZEILAND ZEESCHIP EENDRACHT' TIEN JAAR JONG 550 Efteling breidt opnieuw uit O EN SPORT UITSLUITEND IN GOES IMPERIALEN EN ^TOEBEHOREN Alpha-tiga* Woensdag 25 juli 1984 DE VLISSINGER Van 20 »°Vl heepvaartêebied Openingstijden: Maandag t/ m vrijdag 14.00 tot 21.00 uur Zaterdag en zondag 1 3.00 tot 1 8.00 uur Toegangsprijs: Volwassenen 2,— Kinderen tot 1 2 jaar 1 Organisatie: Vlissings Activiteiten Fonds MAGERE VARKENSROLLADE VOOR GRILL OF BARBECUE VLEESWAREN VERS VAN HET MES CASSELERIB SNIJW0RST EIERENSALADE MAGER RUNDER- |ll? HART 2 K'w 1 I varkensvleesdag Organisatie in handen van A V '56 KNIPT1P PRYZEN IN AL ONZE SO SO DO - /van 97 honderden guldens^goedkoper surlen BIC-WINDR ACER.' EN NOG VELE ANDERE SURFAANBIEDINGENÜ! uw vakman in zeeland VLISSINGEN GOES MIDDELBURG OOST-SOUBURG Badhuisstr. 15 Wijngaardstr39 Markt 15 Kanaalstr.44 Tel. 01184-13746 Tel. 01100 30432 Tel. 01180-28896 Tel. 01184-67621 -'.Expo'»4 ;t,eme tX|J pjnieV.e e^PoS1^e|pstUuuie^eeVaarlSC^0°^ In het tiende vaarseizoen van de 'Eendracht' wordt de grens van tienduizend 'zeilende passagiers' overschreden. Een fraaie score, waarmee voldaan wordt aan de doelstelling van dit nationale zei lende zeeschip: Nederlanders - en dan het liefst jongeren - kennis la ten maken met de zee, waarbij men zijn of haar krachten kan meten met de elementen. Zeezeilen kën een zware klus zijn; maar het is altijd een móóie. Per reis heeft de 'Eendracht' ca. 36 personen aan boord waarvan éénderde deel bemanning, die af gezien van drie betaalde krachten - regelmatig wisselt, en tweederde 'opstappers' (de 'meewerkende' passagiers). De 'Eendracht' maakt twee vaar- perioden per jaar. Eén gedurende de zomermaanden (juni t/m au gustus) vanuit de thuishaven Scheveningen naar de Noord- West-Europese wateren. Deze 'zomer'-reizen zijn in de eerste plaats bedoeld voor jongeren van 16 tot 26 jaar. De tweede vaarpe- riode valt in de winter, namelijk van november tot en met februari, waarbij dan vooral met een oude re categorie 'opstappers' wordt gezeild in de buurt van de Mid dellandse Zee. Sinds het vorige winterseizoen is de haven van Vi- lamoura aan de Portugese Algar- ve-kust het vertrek- en aankomst punt voor de Middellandse Zee reizen. 's Zomers zit de met elf beman ningsleden varende 'Eendracht' doorgaans praktisch vol. De be schikbare kooien zijn dan alle zo goed als 'gevuld'. Voor een ge deelte komen de 'opstappers' van bedrijven, die tegen korting voor hun (geïnteresseerde) medewer kers een plaats op de 'Eendracht' kunnen boeken. Tijdens de winter zijn er wat minder jongeren en zijn de oudere 'opstappers' in de meerderheid. De Stichting 'Het Zeilend Zeeschip' - die de bijna 36 meter lange gaffeltop-zeilschoe- ner namens de nationale vereni ging met dezelfde naam exploi teert - komt daarmee aan een ge middelde winterbezetting van zo'n veertig procent. Om dat per centage op te voeren gaat de Stichting deze zomer actie voeren. De Stichting vindt dat zoveel mo,- gelijk Nederlanders in staat moe ten worden gesteld zelf te ervaren wat zeezeilen is: aan boord zijn van een door de wind voortge stuwd schip, waarvan de 'koers' door een flinke portie samenwer king en vriendschap wordt be king t paald. Neder Jederland is als maritieme natie in het nabije verleden nooit ver wend geweest met een nationaal zeezeilschip. Andere, wat koop vaardij- en marine-historie be treft, minder belangrijke landen zijn beter bedeeld; vaak zelfs met grote opleidingsschepen. Polen, Rusland, Ecuador en Italië zijn er voorbeelden van. Direct na de Tweede Wereldoor log werden er in ons land initia tieven ontplooid om te komen tot de bouw van een zeilend zeeschip," maar pas in het begin van de jaren '70 kwam er 'houvast', nacjat het bedrijfsleven met financiële toe zeggingen over de brug was geko men. NA TIONALE ZEEZEILER "EENDRACHT" 10 JAAR JONG! Reeds tienduizend Nederlanders hebben het genoegen mogen proeven om aan boord van de stoere tweemaster "eendrachtig" met de zeezeilerij kennis te maken. GEPANEERDE HAMBURGERS SAUCIJZEN OF VERSE WORST GEGRILDE FIJNE 100 GRAM LEKKERE BAKJE 200 GRAM GEMARINEERDE KARBONADE GEMARINEERDE DRUMSTICKS GEMARINEERDE VLEUGELTJES Geldig van do. t/m za Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 28 juli a.s. Elke dinsdag Elke woensdag Elke donderdag gehaktdag. biefstukdag MAGERE VARKENS LAPPEN KILO H.O.H. GEHAKT BIEFSTUK 500 GRAM KOGEL- BIEFSTUK Ons filiaal Herderplein is wegens vakantie gesloten. Voor de twaalfde maal wordt er een halve marathon in de stad Goes gelopen. De Goese atletiekvereniging AV '56 heeft de orga nisatie in handen en de marathonloop is op zaterdagmiddag 4 augustus a.s., aanvang vijf uur. Het parkoers loopt door de binnenstad en is in vergelijking tot voorgaande jaren enigszins gewijzigd. De halve marathon wordt gelopen over een ruim 2000 meter lang parkoers en dat moet tien maal worden afgelegd.' De start is om vijf uur 's middags vóór de Hema en de route voert via Lange Kerk straat - Grote Markt, Lombardstraat, St. Jacobstraat, Oostsingel (lang parkeerterrein Oostwal), Oostwal, (Langedijk), Keizersdijk, Kreukelmarkt, Klokstraat, Lange Vorststraat, Gasthuisstraat, Korte Vorststraaat, Witte Paardenstraat en Lange Kerkstraat. Sponsors van de halve marathon van Goes zijn de Goese Mid denstands Centrale en de Verenigde Spaarbank. De prijsuitreiking is in café Baarends en het wedstrijdsecretariaat is gevestigd in de hal van het lunchcafé Stadhuis aan de Grote Markt, waar de VVV is gevestigd. De Efteling staat aan de vooravond van het nieuwe recreatie-seizoen. Een sei zoen waarin De Efteling op nieuw een aantal nieuwe en adembenemende attrakties zal bieden. Het is de laatste jaren tradi tie geworden dat het thans 70 ha. grote familiepark te Kaatsheuvel telkens iets nieuws te bieden heeft. On der invloed van de toege nomen belangstelling uit binnen- en buitenland, de tendens om de vakantie dichter bij huis en in eigen land door te brengen, komt De Efteling dit jaar zelfs met vier kleurrijke, span nende en ontspannende at trakties welke een totale in vestering van bijna 18 mil joen gulden vergen. Meest in het oog lopende nieuwigheid vormt onget wijfeld Carnaval Festival. Een creatie waarvoor Joop Geesink tekende. Het gaat hier om een internationale presentatie van feest en blij heid. Bijna 300 verschillen de poppen, de meeste bewe gend, tonen hoe in veertien verschillende landen feest wordt gevierd. De carna valsmelodie die op het Car naval Festival ten gehore allerlei wordt gebracht werd door niemand minder dan Toon Hermans gecomponeerd. Daarnaast werd het recrea- tiedeel van De Efteling uit gebreid met een z.g. Kog- genmolen. Polka Marina genaamd. Opmerkelijke scheepjes voeren langs een spuitende walvis terwijl de bootjes op en neer en van links naar rechts dei- nen. Polka Marina is het best te vergelijken met een ouder wetse carrousel. Derde vernieuwing: de Ou de Tuffer. Een prachtige old-timerbaan waar zeven tien schitterend uitgevoerde T-Fordjes het hart zullen stelen van menig kind en volwassene. De rit per au tomobiel voert langs een landschap waarin heuvels, beekjes en zelfs een kip penhok niet ontbreken. Tenslotte werd aan een reeds lang bestaande be hoefte voldaan: aanzien lijke uitbreiding van het spoorwegnet in De Efteling. Lange wachttijden zullen in het nieuwe seizoen tot een minimum worden terugge bracht nu de totale lengte drie kilometer bedraagt. Dit betekent dat de trein, die tot nu toe elk half uur vanaf het station vertrok, nu om het kwartier gaat rijden. De at- traktiviteit van de reis wordt bovendien nog vergroot omdat de reis langer is en onder meer over een heuse spoorbrug voert. Ode de kapaciteit van de wildwater rivier de Pirana is vergroot door het inzetten van acht extra boten. Gelijktijdig werd de instapplaats aan zienlijk verbeterd zodat het in- en uitstappen niet alleen vlugger maar ook makke lijker en veiliger is gewor den. Deze extra's die een bezoek aan De Efteling nóg aan trekkelijker maken plus de toegenomen belangstelling voor een dagje uit in eigen land, zullen ongetwijfeld bijdragen tot een verhoogd bezoekersaantal. De direk- tie van het Brabantse sprookjespark, met 2 mil joen bezoekers in 1983 Eu ropa's grootste attraktie- park, verwacht zelfs dat het aantal bezoekers (inklusief abonnementhouders) in 1984 de 2,2 miljoen zal overschrijden. Voor een goede opvang en begeleiding van het inter nationaal miljoenenpubliek zullen tijdens het park-sei zoen 1984 ruim 100 vaste - 300 seizoen- en 6 7 honderd vakantiemedewer kers hun beste beentje voor zet' ten. Baby in de familie? Maak zo nu en dan wat filmop- L namen die laten zien wat zo'n hummel in de eerste jaren beleeft. i»| r o o o o ttt: BLAUPUNKT 56 cm stereo telet.2898 nu GRUNDIG 37 cm kleur van 1099 voor 3OTUÏ *GRUNDIG video ree. tnu X ARISTONA video van 2199 nu. nrr.. O S AN S UI cass. deck 699 nu van 2019,- voor 1399,-* H»HER portable set van 2145,- voor 1399,- "I <.ioc van 3079,- voor 1899,-* _#n kamera ***5 Philips 56 cm Luxor 56 cm J.V.C. 5' cm monit Blaupunkt 56 cm m.afst.van 2349,- voor 1499,-* Fisher Aristona 66 cm m.afst.van 2429,- voor 1599,-* J.V.C. Luxor 56 cm m.tele.van 2645,- voor 1699,.\kai Aristona 51 cm m.afst.van 1675,- voor 1349,-* Philips Aristona 56 cm St.T. van 2895,- voor 2099,-*Fisher Aristona 56 cm m. tele.van 2545,- voor. 1899,-* Blaupunkt 66 cm m.afst.van 2445,- voor 1549,- V.H.S. V.H.S. VS 4 m.afst Stereo PHILIPS rack kompleet boxen 995 nu SANSUI kompleet rack 2449,- nu 1649 ofinn'" "U ó£S'~*PhiliPs Rack 1400,- nu tooo'" "U S oo'"*J-V-C- Receiver n**0 '399,- nu nu J.V.CTuner TX6 dig. 799,- nu 2399-- nu 1599,- Maw*LUJDSPREKERBOXEN tot 6C$ KORTING J.V.C. Aristona St.T. van 2995,- voor 2299,-" Panasonic 51 cm Panasonic 37 cm Aristona 42 cm Tuner T10 Inkel Tuner TD100 Akai Versterk2x20 W Kamera GZ-3 z.g.a.n.3299,- nu 1799,-*. Akai Versterk2x30 W Kamera VC-80 2125,- nu 1099,- Philips Receiver Kamera 2645,- nu 899,-* Philips Rack van 1478 - voor 1299^-* BlaupunktKamera 2445,- nu 899,-* Sansui Casseiver van 1395!- voor 999,-** Akai Platenspeler lp ip IT *P Sansui Compactset CP5 /yy' CP7 7AQ -* „'Inkel Rack m.afst. Technics Rack Space 25 Pl.sp. APQ 41 Panasonic 56 cm m.tele.van 2495,- voor 1699,-* Aristona 56 cm m.afst.van 1975,- voor 1599,- van 1610,- voor 1199,- J.V.C. Akai Fisher Aristona 42 cm m.afst.van 1495,- voor 1199,- Sansui Platenspeler 429,- nu 199,-* 469,- nu 159,-# 419,- nu 199,-* 569,- nu 299,-* Akai 719," nu 399,-* Akai 2499,- nu 1199,-* Akai 1199,- nu 649,-*J-v-c 319,- nu 169,-#J-V-C 529,- nu 299,---inkel 1279,- nu 799,- 1569,- nu 999,- 2799,- nu 1499,- 1899,- nu 1199,- 729,- nu 399,- 419,- nu 339,- nu 439,- nu Platenspeler Cass.deck Cass.deck Cass.deck aut.rev.829,- nu Cassdeck 4I9- nu Cass.deck aut.rev.779,- nu Cass.deck 375,- nu WASAUTOMATEN Marijnen 829,- nu Philips 1069,- nu Philips 1179,- nu Candy 929,- nu Ruton 1199,- nu coo KOELKASTEN-DIEPVRIEZERS 699candy 14011 529,- nu 329,-Holl .El .Stofzuiger329,- nu 189,- Ignis 1601 koeler 869,- nu 549,* ANDRRR ST0FZUIGERS tot lief «^Philips St.Rad.Rec.Cass309,- nu 199 If* 200,-- KORTING Philips Walkman 799,- GX2 m.obj.35x70 869,- nu 425,- m.2 obj.nu 359,- Kleinb. nu 99,- PX5 KI. m.flitser m.obj.20x50 Disc 4000 Disc 6000 699,- 799, Zanussi Miele 2369,- nu 1599,- DR0GER 5 Kg Zanussi 949,- nu FORNUIZEN Etna 979,- nu Junker+R 869,- nu l801 koeler 939,- nu 549,- Ignis 2-deurs 969,- nu 599,-* Ruton 2401 1179,- nu 699,-Philips Strijker 109,- nu 69,- Philips Koffiez. 79,- nu 55,- Ignis Vr.kast 130 869,- nu 549,-1 Philips 499>-* Marijnen Vr.kist 799,- nu 599,-,-.... thermoskanl49,- nu 99,- Ignis Vr.kist 260 929,- nu 679,-* pS Citruspers 5°>~ nu 39,- 699 - yv, A «pt ^Philips Sound St.Ree. "Radio Recorder X-Verrekijkers nu 129,- 769,- nu 389,- nu 119,- nu I39,- 129,- nu 69,- I f I T 665,- nu 399,- Accessoires tot 60£ KORTING!! 169,-nu 99,-* FILMROLLETJES TOT 50%KORTiNG Pjiilips Rekenmac hines tot 40$ KORTING I CRUYFF glans train, pakken 0 jr.van 164 voor SO so sr.van 199 voo Tennisschoen 119,- nu 69,J Puma Adidas Tennisschoen 69,- nu 59, Tiger Loopschoen 199,-.nu 139, Adidas Loopschocn nu 49,75 S PORTI EF^-ADIDAS-NIKE-CRU YFF- nagenoeg de komplete kollektie op voorraad SPETTER AANBIEDING WIMBLEDON tennisschoen 118 r TENNISRACKETS nu 20% KORTING R R R Adidas Shirts Replica's 50? Korting ■v I.e C.Sp Replica's 30^ Korting ****-0********** Nike Loopschoen Oceania 99,- nu 69,- Nike Loopschoen Lady Diablo89,- nu 59,- Nike Shirt 34,95 nu 24,95 Nike Sportbroek 54,— nu 39.95 t le Keus Windracer Regatta van I298- nu 898- ••••••••«•••••a Mysl.ere Pulsar van 1199,- nu 999,-* Restanten Trapeze IIAI Cool Kleding alles 40 KORTING Van 59,— N" /.van mp A VLISSINGEN: In de Aldimarkt - Spuistraat 28. Openingstijden: ma. 13-18 uur, di. t/m vrij. 9-18 uur, za. 8.30-16 uur, vrijdag koopavond tot 21 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13