Toeristische snuffelmarkt: van alles is er te koop suDer of normaal? Shell helpt...ook met voordelige foto's Bredanaar wint droomreis bij Foto Verschuren André Sohier: direct inspelen op nieuw uitgekomen platen Woensdag 25 juli 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER fce te Roestige spijkers Gevonden voorwerpen PARTICULIER INITIA TIE F REDT MUZIEKBIBLIO TH EEK Alarm Museumkaart Stichting Zeeland Zeeuwse Sportraad Free-style skiën Woningnood Buurthuis centrum Huurcommissies Rioolinspectie Radio-uitzending Activiteiten Veere Ringrijderij Paardentram Rammekenshoek Huisvlijt Campingtournooi Zomerfeest Distels Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Onkruid Rommelmarkt Gevonden in Middelburg Bij Shell op Walcheren kunt u in de maanden juli en augustus tientallen guldens besparen op uw kleuren foto's. Na vijf keer tanken betaalt u 2.JLL per foto bij 'n normaal formaat. Inklusief ontwikkel-en admi nistratiekosten. En wilt u uw foto's afgedrukt op 'n superformaat van bijvoorbeeld 10 x 15. dan kost u dat maar f 2,50 extra. Er ligt een foto-aktie envelop met alle informatie voor u klaar bij de Shellstations op Walcheren. De poort van het evenemententer rein aan de Koestraat in Westka- pelle opent op zaterdag 28 juli weer de deuren voor een zeer uit gebreide Snuffelmarkt. Kooplie den en mensen die 'dat voor een zaterdagje willen spelen, bieden dan weer hun waartjes aan; veelal het resultaat van een zomerse zol deropruiming. Minimaal tweehon derd kramen zijn bezet. Het is voor de tweede keer dit sei zoen dat het organisatie- en even ementenbureau Zuid West Ne derland een zomerse snuffelmarkt heeft georganiseerd. De vorige keer ontstond er nadat de kooplui hun kramen hadden bezet een reuze gezellige sfeer. Op de ruim 4000 vierkante meter oppervlakte kwamen bovendien zeer veel be zoekers. "En dat maakte die markt oergezellig", aldus een ver tegenwoordiger van Zuid West Nederland uit Goes. Er is bijna niets te bedenken of het is in Westkapelle te koop. En dat alles voor een 'leuk prijsje'. Er zijn postzegels en munten, talrijke an tieke voorwerpen, gereedschappen en zelfs het doosje roestige spij kers ontbreekt niet. Sommigen kunnen daar inderdaad iets mee doen. Uiteraard ontbreken de kramen Een gezellige drukte daar op het terrein aan de Koestraat met een veelvouw aan artikelen. met versnaperingen niet. Er is een friettent waar de pot mayonaise weer goed is gevuld, hamburgers gewoon of speciaal en de dorstige kelen kunnen worden gelest met allerlei drank, waaronder een pilsje niet ontbreekt. Voor de kleinsten is er een springkussen en wie van de kleuters de mooiste sprong maakt ontvangt een aardig prijsje. Kortom: plezier voor jong en oud. Deze toeristische snuffelmarkt aanstaande zaterdag begint 0111 14 uur en is tegen 21 uur afgelopen. Martin Steenes uit Breda is een van de gelukkige winnaars gewor den van de negendaagse droomreis naar Japan. Hij nam deel aan de Sigma Droomreis wedstrijd. Via de aankoop van een Sigma-artikel bij Eoto Verschure in zijn woon plaats verzekerde Martin Steenes zich van deelname. Orwo Film is de importeur van Sigma appara tuur. Half september vertrekt de win naar naar Japan njet een KLM. Boeing 747, via de poolroute rechtstreeks naar Tokyo. In een eersteklas hotel in de Japanse hoofdstad is voor Steenes een verblijf geregeld. Verkoopleider Chris Waasdorp van Orwo reikte de prijs aan Martin Steenes uit in de filiaal van Foto Verschure in Breda. Op de foto ziet filiaalhouder Wim Ver- hage toe. In de periode van 11 tot 18 juli zijn bij de gemeentepolitie te Vlissin- gen de volgende voorwerpen aan gegeven: rekenmachientje; twij gen bezem: schoolboeken; sport- handschoen; ribbroek; zwarte en bruine portemonnee; linker rode kinderschoen; wit etui met 2 sleu tels; autosleutels; fietssleutel; 5 sleutels aan ring; oranje etui met 2 sleutels. Aangegeven dier, in asiel: geheel zwarte gac. kater. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur; 14.00 - 16.00 uur. Bij de gemeentepolitie te Oost- Souburg werden in dezelfde pe riode aangegeven: diverse sleutels aan ring met o.a. zakmes: klein sleuteltje aan ring; bankbiljet. het lakenhart Even leek het er op dat de Zeeuwse Centrale Muziekbibliotheek ter ziele zou gaan. De stichting kon niet meer beschikken over de be nodigde subsidies en door geldge brek zou deze veel bezochte voor ziening voor de uitleen van gram mofoonplaten op de hoek van de I.angeviele en de Molenberg in Middelburg zijn deuren moeten sluiten. En dat zou een afsluiting betekenen van een behoefte die tien jaar lang met succes had ge werkt. André Sohier, die er vanaf het begin als vaste medewerker bij betrokken was, zag dit aanvanke lijk met lede ogen aan. De 36- jarige Vlissinger opperde het idee om voor zich zelf te beginnen. Samen met zijn vrouw Moniek nam hij op 17 mei jongstleden de collectie en de inventaris van de discotheek over van het stichting- bestuur, en zaterdag 30 juni was er een feestelijke receptie in de Zeeuwse Centrale Diskotheek waarbij André en Moniek Sohier honderden gasten konden ver welkomen. Vanaf maandag 2 juli 'draait' het echtpaar Sohier voor zichzelf. De commandowisseling betekende voor de leden van de discotheek een rigoreuze uitbreiding van de dienstverlening. "Wij kunnen nu veel directer inspelen op nieuw uitgekomen platen. Voorheen moest de aanschaf van een nieuwe plaat eerst bij het bestuur worden aangevraagd. Dat kan nu direct gebeuren", stelt André Sohier. die zijn collectie grammefoonplaten - hij heeft er zo'n slordige vijfent wintigduizend - heeft uitgebreid met muziekvideocassettes en compactdiscs. Vooral de com pactdisc bleek een schot in de roos te zijn. Steeds meer mensen schaffen die afspeelapparatuur aan. De compactdiscs zijn overi gens nogal duur in aanschaf. Bij de Zeeuwse Centrale Diskotheek kan een compactdisc worden ge huurd voor drievijftig voor een hele week. "En hiervan wordt steeds meer gebruik gemaakt", constateert Sohier verheugd, want voor hem was deze nieuwe servi ceverlening eigenlijk ook maar een gok. Door deze goede respons is ondernemer Sohier van plan om op korte termijn zijn collectie compactdisc - er zijn er nu hon derdzeventig - drastisch uit te breiden. En dat geldt ook voor zijn verzameling videocasettes waarvan de discotheek er onge veer zestig in bezit heeft. Om platen, videocasettes of com pactdiscs te kunnen lenen is een lidmaatschap van de discotheek verplicht. André Sohier heeft nu ruim tweeëntwintighonderd leden in zijn bestand. Recentelijk zijn er nog zo'n twintig bijgekomen toen hij de videocassettes en de com pactdiscs aanschafte. Schier vindt het erg belangrijk dat hij zijn le den een breed repertoire kan aanbieden. "Bij ons kan je terecht van punk tot James Last en na tuurlijk een uitgelezen collectie klassieke werken". Op de vraag of de discotheek een bedreiging vormt voor de geves tigde platenhandel antwoord So hier ontkennend "Integendeel zelfs. Het komt maar al te vaak voor dat een klant een geleende plaat zo mooi vindt, dat hij hem zelf wil hebben. En dan moet hij bij de platenhandel zijn. Nee, concurrenten zijn wij niet. Ik heb zelfs zeer goede relaties met de platenhandel". leder lid krijgt een pasje dat bij het lenen en terugbrengen ge toond moet worden. Het is ook mogelijk om de platen eerst even af te luisteren in de discotheek. Er is een draaitafel en hoofdtelefoon. "De mensen moeten de appara tuur zelf bedienen en dat werkt erg goed. Wij geven voor de eerste keer wel even instructie als er om gevraagd wordt", zo vertelt de kersverse ondernemer, die alles in het werk stelt om zijn leden-afne mers tot tevreden klanten te ma ken. In totaal heeft de Zeeuwse Cen trale Diskotheek een oppervlakte van honderdzestig vierkante me ter. De bovenverdieping is inge richt voor het klassieke genre terj wijl het popgebeuren gelijkvloers is ondergebracht. André Sohier heeft voor de toekomst nog grootse plannen. Hij gaat zich nu zelf met de aanschaf van nieuwe uitgaven bemoeien en hij ziet vooral op de Engelse markt grote mogelijkheden om bijvoorbeeld het muziekvideogebeuren dras tisch uit te breiden. Ook kan hij nu directer inspelen op de vraag van zijn klanten. De nieuwe structuur van de uitleendiscotheek geeft de leden alleen maar meer mogelijk heden. De ondernemer overigens ook. Voor beide partijen dus een vooruitgang. Dr. C. Boertien, commissaris van de koningin in Zeeland, neemt op vrijdag 17 augustus officieel het alarmeringsysteem voor bejaar den en gehandicapten in Zeeland in gebruik. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst vanaf 16 uur in Ter Mantclinge te Domburg. De centrale apparatuur voor dit Zeeuwse alarmsysteem staat op gesteld in dit bejaardentehuis. Jeugdige leden van de ANWB, die deel uil maken van de zoge noemde Club-J, krijgen vanaf deze maand gratis de Museum kaart '84. Deze kaart geeft gratis toegang tot ruim 260 musea, ver spreid over het hele land. Dit ini tiatief kwam tot stand in overleg met de ANWB en de Stichting Museumjaarkaart. Meer gege vens hierover slaan in het club blad van jeugdige ANWB-leden, Club-J Magazien. De Stichting Zeeland heeft het jaarverslag over '83 uitgebracht. Daarin staat het wel en wee van een groot aantal onder de paraplu van de Stichting Zeeland wer kende instellingen. Deze zijn: Provinciaal Opbouworgaan, Zeeuwse Culturele Raad, Zeeuwse Jeugdraad, Zeeuwse Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening, Provinciaal Platform Vrijwilligerswerk, Pro vinciaal Overlegorgaan Zwakzin nigenzorg. Zeeuwse Sportraad en Zeeuwse Raad voor Ouderen. Het jaarverslag is verkrijgbaar bij de Stichting Zeeland, Dam 31, in Middelburg. Telefoon 01180-33024. De Zeeuwse sportraad bestaat op 7 november 25 jaar. De raad wil niet uitbundig bij dit jubileum stil staan. Wel wordt een activiteit georganiseerd, die de sport in zijn algemeenheid, direct of indirect, ten goede zal kunnen komen. Om die reden werd gekozen voor een discussiedag. Deze wordt op za terdag 10 november gehouden in De Stenge in Heinkenszand. Het thema van de discussiedag is: 'Sportbeleid, mogelijkheden in een tijd van economische reces sie". De absolute wereldtop op het ge bied van van free-style skiën treedt dinsdag 31 juli op tijdens de toeristendagen in Zierikzee. Een aantal topskiërs werkt na melijk mee aan het free-style ski team van een sigarettenfabrikant. Het zijn Graig Clow uit Canada (wereldkampioen '82), Jean Cor- riveau uil Canada (wereldkam pioen '83). Freddy Wirth uit Zwitserland (twee keer Europees kampioen), Edwin Kurt uit Zwii- sersland (Zwitsers kampioen '82) en Franz Geiger uit West-Duits- land (Westduits kampioen '83). Ze tonen hun kunsten op een tien meter hoge mobiele springs- chans. Hierop kunnen snelheden tot 50 kilometer per uur worden bereikt. De skiërs komen naar beneden en landen via spectacu laire sprongen, waaronder voor- en achterwaarse salto's, schroe ven en bananaflips. op een om vangrijk luchtkussen. De show- tijden zijn: 11.30 uur, 13.00 uur, 14.45 uur en 15.45 uur. Hoe tegenstrijdig allerlei onder zoekingen kunnen zijn, blijkt uit een rapport van het ministerie van VROM. Volgens een onder zoek dat dit ministerie in '81 uit voerde bleek Zeeland een over schot aan 300 woningen te heb ben. In datzelfde jaar stonden echter bij de dertig Zeeuwse ge meenten 2640 urgente woning zoekenden ingeschreven Uit het VROM-rapport bleek voorts, dat Zeeland in verhouding veel foedkope koopwoningen telt en at in deze provincie het aantal fiats dun gezaaid is. Wie belang stelling heeft voor het studierap port "Woningmarktgebied Zee land" kan het verkrijgen bij de Provinciale Planologische Dienst Zeeland aan de Groenmarkt in Middelburg. Telefoon 01180-31244. De binnenstad van Vlissingen is het enige deel van deze stad, waar geen buurthuis is. AI vijfjaar lang moet voor het houden van allerlei activiteiten worden uitgeweken naar een jongerencentrum of een basisschool. Het ene is niet ge schikt voor kinderen; de andere wordt teveel gezien als een ver lengstuk van het onderwijs. De gemeenteraad van Vlissingen is inmiddels overtuigd van de noodzaak van een buurthuis in het centrum, maar verder gebeurt er niets. De Stichting Sociaal- Kulturele Activiteiten in Vlissin gen constateert dit in het blad 'Binnenstadsbulletin' van het Wijkkomitee Binnenstad in Vlis singen. Staatssecretaris Brokx is van pTan om huurders die advies willen vragen aan een huurcommissie, een belasting van 25 gulden op te leggen. Als de huurder door de commissie in het gelijk wordt ge steld. krijgt hij zijn geld terug. Brokx wil op deze manier het aantal beroepen op de commis sies terugdringen. Het woonlas tencomité Vlissingen is het hier niet mee eens. Het spreekt van ongepaste drempelvorming in een tijd waarin de woonlasten toch al zo sterk zijn gestegen. Hoechst Holland in Vlissingen heeft onlangs een deel van zijn rioleringen onderzocht. Dat ge beurde met een 'camera-op- wieltjes' die in het rioolstelsel' werd neergelaten. Doordat de opnamen op videoband zijn vastgelegd, kan later zorgvuldig worden nagegaan hoe de toe stand in de rioolpijpen precies is. De KRO-radio zendt het pro gramma 'spelen maar' vrijdag 27 juli direct uit vanaf Camping Domburg in Domburg. Presenta tor Edward Niessing interviewt onder anderen de heer J.P. de Regt. directeur van de Provincia le VVV in Middelburg. Connie Neefs, Close Counter, The Arow en het huisorkest The Royal Showband zorgen voor de muzi kale inbreng. Wie de uilzending wil bijwonen, dient zich uiterlijk om half twaalf van een plaats te hebben verzekerd. De uitzending zelf begint om twaalf uur en duurt een uur. Gratis kaarten kunnen donderdag 26 juli wor den afgehaald bij de recreatiezaal van Camping Domburg. Dit is mogelijk tussen 13 en 17 uur. Het bejaardenkoor uit Veerde, het Maranathakoor uit Veere en Gapinge en de organist J. Luijk verlenen medewerkering aan een zangavond. die vanavond (woensdag) om 20.00 uur begint in de Nederlands-hervormde kerk in Veere. Na afloop is er ge legenheid tot koffiedrinken. Donderdag 26 juli staat een puz- zeltocht te voet door Veere op het programma. De tocht begint om 19.30 uur op de Markt. Na afloop is de koffie bruin in de Neder lands-hervormde kerk. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen vrijdag 27 juli deelnemen aan een kin derpicknick. Om 12.00 uur wor den ze met een boerenwagen vanaf het verenigingsgebouw in Veere naar het bos gebracht, waar ze de meegenomen boter hammen kunnen opeten. In het Verenigingsgebouw wordt vrij dag 27 juli een disco-avond ge houden, die om 20.30 uur begint. Tot en met zaterdag 28 juli is in de Nederlands-Hervormde kerk in Veere de tentoonstelling 'Wer ken om te overleven' te zien. Openingstijden: van 13.00 tot 16.00 uur. Op het parcours Steenenbeer- Wilhelminastraat-Nieuwstraat in Vlissingen wordt zaterdag 28 juli een ringrijderij gehouden. Zowel ringrijders te paard als die in een sjees verschijnen vanaf acht uur 's morgens aan de start. De organi satie is in handen van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging en het Vlissingse Activiteiten Fonds. Op de hoek van de Walstraal en de Nieuwstraat in Vlissingen staan zaterdag 28 juli paarden te trappelen om belangstellenden een gratis ritje met de paarden tram te bezorgen. In de binnen stad worden dan gratis lekker nijen uitgedeeld. Dit is een ini tiatief van de Vereniging Win kelcentrum Vlissingen. De paar dentram is tussen 13.30 en 16.30 uur in bedrijf. Iedere woensdagavond, dus ook op 25 juli en 1 augustus, kan on der leiding van de Natuurhistori sche Vereniging Vlissingen een excursie worden gemaakt naar Rammekenshoek. Belangstellen den moeten zich om 19.00 uur verzamelen bij het Fort Ramme- kens. Kaarten kunnen worden gekocht bij de VVV in Vlissingen. Voor het zevende jaar wordt op woensdag 25 en donderdag 26 juli een tentoonstelling van huisvlijt gehouden in het Hervormd Cen trum aan de Dorpsstraat in Oost- kapelle. Zestien creatieve inwo ners van Oostkapelle tonen daar borduurwerk, schilder- en teken werk, houtsnijwerk, miniaturen, boerenpoppen en uitgeknipte fi guren. Hoewel het niet eenvoudig is om tijdens de zevende ten toonstelling weer met iets nieuws te komen, menen de organisato ren daar toch in te zijn geslaagd. De tentoonstelling van huisvlijt in Oostkapelle is op beide dagen geopend van 15.00 tot 21.00 uur. Voetbalvereniging Noormannen in Westkapelle heeft ook dit sei zoen een voetbaltoernooi voor campinggasten georganiseerd. Het toernooi wordt gespeeld van maandag 30 juli tot en met vrij dag 3 augustus. Het toernooi staat ppen voor alle voetballers tussen 11 en 15 jaar. Inlichtingen bij Noormannen-secretaris A. Tou- tenhoofd, 01187-1520. "Summer Season art gallery" houdt op en rond het terrein van de midgetgolf te Domburg (aan de voet van de watertoren) een gezellig zomerfeest. Op zaterdag 28 en zondag 29 juli zullen diver se aktiviteiten plaatsvinden, zoals portret- en karikatuursnelteke- nen door Frans Couwenbergh uit Nijmegen, optreden live muziek (niet op zondag), jeu-de-boules spelen dagelijks vanaf 17 uur, wijnproeven, diverse sales-pro motions en (mogelijk) een kunst markt. Gedeputeerde staten van Zee land hebben een aantal natuur gebieden aangewezen, waar dit seizoen geen akkerdistels en ak kermelkdistels hoeven te worden bestreden De bestrijding van dis tels is een taak van Staatsbosbe heer. Op Walcheren geldt de ontheffing voor de volgende ge bieden: Bos- duingebieden, kre- kengebied Veere. Rammekens hoek. kreek Westkapelle, Aard beieneiland. Haringvreter. Noor dervroon, Westkapelle. en Ter Hooge. Het Wijkkomitee Binnenstad in Vlissingen is boos, omdat de ge meenteraad heeft besloten dat onkruid niet meer hoeft te wor den bestreden. Dit besluit is in gegeven uit bezuinigingsnood- zaak. Wethouder Willem Wisse heeft het wijkkomitee meege deeld. dat het onderhoud aan de bomen een hogere prioriteit heeft en dat de burger maar met het onkruid moet leren leven. Dit al les staat in 'Binnenstadsbulletin', het periodiek van het Wijkkomi tee. De opbrengst van de rommel markt. die zaterdag 28 juli de hele dag wordt gehouden op de Bou levard voor het Maritiem Insti tuut de Ruyter in Vlissingen is bestemd voor Ramschip de Schorpioen. In de periode van 18 juni t/m 9 juli zijn bij de gemeentepolitie Mid delburg de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven: doublé dameshorloge, met zwart bandje; horloge, zwarte wijzer plaat, zwarte band, metalen kast; dameshorloge, quartz met zwart Ieren bandje; herenbril, metalen montuur; rode portemonnee, in houd geld; Marokkaans leren portemonnee, inhoud geld, kassa bon; donkerbruine leren knip- beurs, inhoud Nederlands en bui tenlands geld; lichtbruine porte monnee met bruine rits met af beelding Spaanse dansers, inhoud geld; blauw gehaakt portemon- neetje; suède kinderportemon- neetje met drukknop, inhoud geld; bruine leren portemonnee met drukknop, inhoud huissleutel kleine sleutel en kleingeld; zwart portemonneetje, inhoud 2 sleutels en kleingeld; zwart lede ren beursje inhoud geld; bruine portemonnee, inhoud klejflgeld sleutel; zwarte portemonnee inhoud geld; licht blauw T-shirt "Roller Skating", maat 164; zwart badpak met witte bandjes afgezet; kinderjack, bovenkant blauw/g rijs, onderkant lichtblauw, maat 146; zwarte laklas; bruine nylon tas, inhoud LP; plastic tas, inhoud sportbroek handdoek; witte "Jeans lnn" tas, inhoud o.a. schoolboeken; tas "HIJ", inhoud lichtblauwe broek. T-shirt en zwembroek; plastic zak. inhoud o.a. kleding; blauwe tas, inhoud sweater regenbroek; plastic tas, inhoud rode toilettas (inhoud groene handdoek blauwe zwembroek; plastic zakje, inhoud 2 lapjes stof; blauwe badtas, in houd o.a. kleren, stopwatch, krant; blauwe plastic zak, inhoud blauwe sportbroek, wit shirt, blauwe gymschoenen; sleutels; bankbiljetten; kussen van een tuinstoel, kleur oranje: P.T.T.- bus: houten mededelingenkastje; reservewiel; strandmatje met groene rand; Zeeuwse vlag; zilve ren ringetje met naamplaatje met inscriptie; zilveren schakelarm band; zilveren bedelarmbandje; zilveren schakelarmband met naamplaatje met inscriptie; trouwring; Zeeuwse broche (goud) met donkerrode gitten. Gevonden voorwerpen in Tref- center: donkerblauw tasje, inhoud sleutel, boodschappennet (kleur blauw/wit), kam. potlood: geel boodschappennet, inhoud beige trui, gehaakte muts; beige op vouwbare parapluie; zwarte pa- rapluie; bruin/rose gekleurde pa rapluie; ceintuur, rood suède zeehondenbont; groene kam; rood zakmes in blauw stoffen zakje; lichtbruine portemonnee met bruine rits en met bruin leer afgezet (met afbeelding van Spaanse dansers), inhoud geld; donkerbruine knipbeurs met rits, inhoud Nederlands geld en bui tenlands geld; zilveren schake larmband; zilveren bedelarm bandje. Hoe wilt u uw foto hebben.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 11