V ogel verschrikkers project tijdens Straatfestival PECHINEY IN DE PROBLEMEN Koiïc VAF LEDEN MOESTEN ZELF BETALEN Wie bouwt mee AuvaJ Fotowedstrijd ter gelegenheid van 100 jaar georganiseerde baksteenindustrie RESERVEER NU Woensdag 18 juli 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Vissershaven Munten persen Andere activiteiten Wens fl -rJr TV Jazz voor zeezeiler Greenpeace Rommelmarkt Jongerenkrant Werkzoekenden Stop kernenergie Volleybaltoernooi Zomeravondtocht Sport Bossenburgh Gif op speeltuin Popconcours Prestatieloop Live-programma Reddingsdemonstratie Miniatuurkermis Rammekenshoek Activiteiten Veere V akantickinderclub Natuur, óók in de stad Westhove Rondleidingen Rammekens Bespeling Bibliotheken M idzomernachtconcours Speelstad BAKSTEEN IN HEDEN EN VERLEDEN Gevonden voorwerpen in Vlissingen Maritieme Expo 1984 uitgebreider dan ooit Hoewel het Vlissings Aktiviteiten Fonds tot doel heeft de gemeente Vlissingen in de kijker te plaatsen met de organisatie van de Mari tieme Expo 1984, ontving het geen cent subsidie. De groep heeft de kosten (iets meer dan 15.000 gul den) zelf moeten ophoesten. "We hopen er op, dat er in de periode dat de Maritieme Expo plaats vindt, niet zo vaak 'strandweer' is. Dit evenement is een typisch 'slechtweergebeuren'. In zijn functie als president com missaris van de nv Haven van Vlissingen opent (burgemeester) drs. Th. Westerhout op vrijdag 20 juli de Maritieme Expo. Deze wordt gehouden in het Maritieme Instituut aan de Boulevard Ban- kert te Vlissingen. Tot en met 5 augustus is de tentoonstelling da gelijks geopend. Op werkdagen van 14 tot 21 uur en op zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Op de expositie kunnen de bezoekers kennis nemen van allerlei zaken die direct of indirect hebben te maken met het scheepvaartge- beuren. Er zijn scheepsmodellen, maquettes, foto- en documenta tiemateriaal, alles overzichtelijk uitgestald over vier verdiepingen van de Zeevaartschool. In totaal zijn er ruin dertig bedrijven, in stellingen of verenigingen, die iets te tonen hebben. Wie meer wil weten over de toe komst van bijvoorbeeld de Vis sershaven in Vlissingen, kan te recht bij Hans Wesselman, de toekomstige uitbater van de jachthaven die daar is gepland. Wesselman toont met tekeningen onder meer hoe de vernieuwde Vissershaven er gaat uitzien. Van de heer J. Schoenmaker zijn en kele honderden (oude) ansicht kaarten opgehangen over het ma ritieme gebeuren in Vlissingen. Verder hangen er ook nog schil derijen van de heer F. van Dok- kum uit Heinkenszand. In de periode dat de Maritieme Expo 1984 wordt gehouden kun nen liefhebbers op een oude pers zelf een tinnen munt 'slaan' (een rondèl) met op de voorzijde het teken van de Maritieme Expo (de vuurtoren op de boulevard) en op de achterzijde het vignet van het dit jaar uitbundig uitpakkende Vlissingen: "Vlissingen Mari tiem". Deze aanwinst voor de verzamelaar kost 3,50. Het VAF vestigt er met graagte de aandacht op, dat de Koninklijke Marine zo goed is vertegenwoor digd. Zo toont de duik- en de- monteerploeg van de Marine hoe levensgevaarlijk het kan zijn om te spelen met gevonden projectie len. Ook krijgt de toeschouwer een beeld onder welke moeilijke omstandigheden explosieven soms onschadelijk worden ge maakt. i Voor het gebouw waar de ten toonstelling wordt gehouden, heeft de organisatie deze keer naast de éfnmansduikboot ook een helicopter opgesteld. Beide fraaie machines dienen als pu bliekstrekker. Ook een gedemon teerde mijn uit de Tweede Wereldoorlog en twee ankers sie ren de ingang. Deze ankers zijn trouwens bestemd voor het in res tauratie zijnde ramschip De Schorpioen. Tijdens de tentoonstelling zullen diverse standhouders films tonen. Maar er zijn ook enkele inciden tele activiteiten. Zo is er op woensdag 25 juli een demonstra tie redden van drenkelingen, die de Hollandse Maatschappij tot redding van schipbreukelingen voor haar rekening neemt. Ook helicopters van de Koninklijke Marine nemen deel aan deze de monstratie. Op zaterdag 28 juli houdt de Stichting Ramschip Schorpioen een rommelmarkt en op donder dag 2 augustus verzorgt het Con tact Oud Mariniers afdeling Zee land vanwege het 15-jarig bestaan vanaf 20 uur een muzikale show. Nog steeds is de wens van het VAF om een permanente exposi tie in Vlissingen in te richten. De bestuursleden rekenen er eigenlijk al een beetje op, dat zij in de toe komst een plaats zullen krijgen in een van de ruimen van De Schor pioen. "We blijven er voor ijve ren", benadrukte secretaris Lou- werse tijdens een persconferentie vorige week in Vlissingen. Tekening van de pers en de ajbeel- ding op de munten, die voor een luttel bedrag geslagen worden. Wie zin heeft om een vogelver schrikker te bouwen, wordt ver zocht zich aan te melden bij de Culturele Raad in Vlissingen. Die vogelverschrikkers moeten name lijk deel uitmaken van één van de zes installaties, die vanaf zaterdag 21 juli op de Vlissingse Boulevards worden gebouwd. Dit gebeurt in het kader van het Straatfestival Vlissingen, waarover elders in dit blad alles te lezen is. Het project met de vogelver schrikkers staat onder leiding van de beeldende kunstenaar Jan Haas uit Vlissingen. Hij zoekt mensen, die samen met hem in totaal dertig vogelverschrikkers De toekomst van Pechiney in Vlissingen-Oost ziet er somber uit. Fabrieksdirecteur S. Ca- sulli zegt weliswaar alles in het werk te stellen om weer gun stige resultaten te bereiken, maar heeft er niettemin een hard hoofd in. In Europa ver mindert het aluminiumbedrijf (de hoofdzetel is Frankrijk) dit jaar maar liefst 70.000 ton productie op jaarbasis. Enkele kleinere en verouderde fabrie ken in Frankrijk sluiten voor goed de deuren. De productieverlaging komt overeen met 12,5 procent van het totale vermogen op jaarbasis. Fabrieken in Frankrijk, Grie kenland en Nederland hebben van hun Franse bazen te horen gekregen een overeenkomstig aantal smeltovens te stoppen. In Vlissingen zijn begin vorige week 64 ovens uit bedrijf genomen. De verouderde installaties die voorgoed stoppen worden niet meegerekend in de productiever mindering. In het Franse Arger- tiere hebben arbeiders hun fa briek bezet om sluiting tegen te gaan. Onder het personeel in de Pechi- ney-vestiging in Vlissingen-Oost heerst al enkele weken het ang stige vermoeden dat Pechiney ook van zijn Zeeuwse fabriek af wil. Er wordt zelfs zeer concreet gesproken over 'gesignaleerde' kopers uit Japan. En wat de toe komst dan zal brengen, aldus en kele arbeiders, is zo onzeker als de weersvoorspelling. Een ander opmerkelijk verhaal, opgetekend uit de monden van personeelsle den. is het feit. dat Pechiney zijn fabrieken in Vlissingen-Oost een grondige opknapbeurt heeft ge geven. Alles is fris geschilderd en rondom de fabriek zijn boompjes en struiken geplant. "Daardoor maak je de fabriek aantrekkelijk voor de Japanners", concluderen de Pechiney-werknemers. Directeur Casulli moet hartelijk lachen om die veronderstelling. "Pechiney-Nederland heeft absoluut geen plannen om de fa briek te verkopen". Hij geeft toe: "We kampen met enorme pro blemen. De energieprijs is te hoog en de verkoopprijs van alu minium is te laag. Dat is de reden waarom we tot een productiever mindering besloten en daar bovenop de verouderde installa ties in Frankrijk stil leggen". Weer een ander verhaal van de verontruste Pechiney-werkne mers: "Er zijn dan inderdaad 64 ovens in ons bedrijf stilgelegd, maar wat wij nu minder maken wordt aangevoerd uit een nieuwe fabriek in Australië. We produ ceren minder, maar verkopen evenveel als vorige maand". Di recteur Casulli ontkent dat en beweert dat er geen korrel alu minium uit Australië in Vlissin gen wordt aangevoerd. Overigens is er al enkele jaren onzekerheid over de alumi niumsmelters her en der in Eu ropa. In 1982 en 1983 produceer: de Pechiney in Europa op jaar basis 80.000 ton minder dan mo gelijk was. Het Rijn Schelde In stituut in Middelburg constateer de enkele maanden geleden in een wetenschappelijk rapport dat er nogal wat geschoven wordt onderling. Een splinternieuwe smelter in Engeland ging pardoes dicht, zo constateerde het RSI. Verder meenden de samenstellers van het rapport dat de alumi- niumgiganten hun liefde voor kernenergie hadden ingeruild voor electriciteit van water krachtcentrales. Pechiney in Vlis singen zou daarom uiteindelijk ook het loodje moeten leggen, al dus dat rapport. willen bouwen. De verschrikkers worden op kleine afstand van el kaar geplaatst. Iedere deelnemer krijgt de opdracht om met eigen kostenloze materialen een vogel verschrikker te bouwen, die naar zijn mening het meeste effect sor teert. Het ding mag geluid maken, kleuren hebben en qua hoogte onbeperkte afmetingen hebben. Wat de breedte betreft, moet de spanwijdte van beide armen wor den aangehouden. Opgave bij Leon Riekwel van de Culturele Raad Vlissingen: 01184-14928. Voor de genoemde vijf andere in stallaties zorgen Jaek Vreeke, Aanton Versteegde. Joep van Rijn, Ben Bonke en Harry Visser. Bonke bouwt op het wandelge deelte voor het Maritiem Instituut een grote constructie uit steiger- pijpen en aluminium platen. Het is de bedoeling dat deze vleugel constructie gaat bewegen op de wind. Visser bouwt tussen de paalhoof den op het strand een installatie met gekleurde banen, die in een bepaalde telling (de zogenoemde konijnentelling) worden aange bracht. Een kraam op de toeristi sche Snuffelmarkt in Westkapelle op zaterdag 28 juli en 11 augustus a.s. Kraamhuur f.40,-. Tele foon 01100-20107 of 01102-2988. De Salt Lake Jazz Band treedt vanavond (woensdag) op in Het Koper Galjoen aan het Damplein in Middelburg. De opbrengst van het concert is bestemd voor de actie 'Help Henk op Weg'. De Middelburger Henk van de Weg kwam tijdens een solozeiltocht over de oceaan in aanvaring met een walvis. Zijn zelfgebouwde schip zonk. Henk van de Weg had zijn schip niet verzekerd, omdat hij de abnormaal hoge premie daarvoor niet meer kon opbren gen. Het benefietconcert begint om 20 uur. Giften voor de actie zijn welkom op rekeningnummer 38.53.12.377 bij de Rabobank in Middelburg, ten name van 'Henk op Weg'. Het gironummer van desbank is 64569. De internationale milieu-organi satie Greenpeace staat centraal op een manifestatie due op 18, 19 en 20 juli op camping De Schots man te Kamperland wordt geor ganiseerd. Op deze manifestatie zal een beeld wojden gegeven van de akties van Greenpeace en hun achtergronden. De akties voor het behoud van walvissen en zee honden, en de akties rond het te rugdringen van de vervuiling van de zee door chemisch- en radio- aktief afval zullen uitgebreid aan bod komen. Het veld van de voetbalvereni ging De Meeuwen in Zoutelande is de plaats waar donderdag 19 juli een grote rommelmarkt wordt gehouden. De markt be gint om 16 uur; de verkoop bij opbod gaat om 19 uur van start. De rommelmarkt wordt aange vuld met kraampjes waar hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. De Jongerenbeweging verbonden met de FNV heeft een schoolver laterskrant voor Zeeuwse jonge ren uitgegeven. De krant bevat informatie over werkloosheid, werk, loon, solliciteren en uitke ringen., Ook geeft de krant de adressen van de instanties die zich met deze zaken bezighou den. Verder heeft de Jongeren beweging boekjes over ontslag en over vakantiewerk voorhanden. Ze zijn aan te vragen bij de Jon gerenbeweging, Dam 12-14 in Middelburg en kosten 75 cent per stuk. Inlichtingen: 01180-38318. Het Gewestelijk Arbeidsbureau in Middelburg heeft alle werk zoekenden 'op de computer ge zet'. Op deze manier kunnen de werkzoekenden beter aan be paalde vacatures worden 'gekop peld'. Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden uitgesplitst naar leeftijd, Opleiding, ervaring, woonplaats en dergelijke. Het Arbeidsbureau verwacht hierdoor de dienstver lening aan zowel werkzoekende als werkgever beter en sneller te kunnen uitvoeren. Ongelukken met kerncentrales kunnen duizenden doden en stralingszieken tot gevolg hebben en zijn nog steeds niet uit te slui ten. Opslag van radioactief afval is nog steeds een onopgelost pro bleem. Kernenergie is niet goed koper dan andere energievor men. Kerncentrales kunnen wor den misbruikt voor militaire doe leinden en kunnen zo bijdragen aan de verspreiding van kernwa pens. Energiebesparing, klein schalige opwekkingssystemen en alternatieve energiebronnen bie den veel betere mogelijkheden. De regering wil nieuwe kerncen trales bouwen, hetgeen in strijd is met de uitkomsten van de Brede Maatschappelijke Discussie. Om al deze redenen heeft een groot aantal groeperingen die tegen kernenergie zijn. het Zeeuws- Platform Stop Kernenergie op gericht. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van: Vereni ging Milieuhygiëne Zeeland, Zeeuws Coördinatieorgaan, Stop Borssele, Werkgroep Kernener gie Zeeuws-Vlaanderen, Partij van de Arbeid. Energie-comité Zeeland, Communistische Partij Nederland, Rijn-Schelde Insti tuut, Jongerenbeweging FNV. Het Platform, dat in de toekomst vaak naar buiten zal treden, is bereikbaar via Postbus 334 in Goes, Telefoon: 01100-28259. Wedstrijdspelers, jeugdspelers en recreanten kunnen donderdag 19 juli deelnemen aan een volley baltoernooi, dat om 9.30 uur be gint bij paalhoofd 15-16 op het strand van Dishoek. Opgave voor dit toeristentoernooi is mogelijk in strandhuisje 356 bij paalhoofd 15-16. Vijf en tien kilometer lang zijn de routes van de zomeravondtocht, die de Sportvereniging Aagteker- ke dinsdag 24 juli tussen 18.30 en 20.00 uur van start laat gaan van uit verenigingsgebouw Amicitia in Aagtekerke. Elke dinsdagavond kunnen vol leyballers vanaf 19.00 uur terecht op de groenvoorziening tussen Wickenburg en Bonenburg in de Vlissingse wijk Bossenburgh. Badmintonspelers kunnen daar elke donderdagavond vanaf 19.00 uur een shuttle slaan. De sportactiviteiten zijn georgani seerd door de Wijkvereniging Bossenburgh. In de bodem van het terrein van de speeltuin De Oude Stad aan de Paardenstraat in Vlissingen zijn cyanide en polycyclische aroma ten aangetroffen. In het komende najaar wordt onderzocht hoe de verontreiniging het best kan wor den verwijderd. Op het terrein van de speeltuin stond vroeger een gasfabriek. De gifvondst heeft geen gevolgen voor de nieuwbouw in de directe omge ving van de Paardenstraat. Alle popgroepen kunnen zich aanmelden voor het popconcours 'De Grote Prijs van Nederland'. De Zeeuwse voorronde wordt in het najaar gehouden. Het con cours is bedoeld om popgroepen op een andere manier dan via de 'hitparade-industrie* onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Per voorronde kunnen tien popgroepen deelnemen. Uit alle deelnemers uit het hele land worden er twintig gekozen voor de halve finales. Zes van hen ko men in de finale uit. De organi satie is mede in handen van de omroepvereniging VARA in Hil versum. Van de opnamen die de VARA tijdens het concours maakt, wordt een verzamelelpee uitgebracht. De atletiekvereniging Dynamo heeft samen met de VVV van Oostkapelle een prestatieloop voorbereid, die vrijdag 20 juli om 19.30 uur start bij sporthal De Halve Maan in Oostkapelle. De afstanden waaruit de deelnemers kunnen kiezen zijn 5 en 10 kilo meter. In verband met dë viering van 'Domburg 150 jaar Badplaats' zendt de KRO-radio vrijdag 27 juli het programma 'Spelen Maar' direct uit vanaf Camping Domburg in Domburg. Het pu bliek dient om 11.30 uur aanwe zig te zijn. De uitzending begint om 12.03 uur en duurt bijna een uur. Gratis kaarten kunnen uit sluitend donderdag 26 juli tussen 13.00 en 17.00 uur worden afge haald in de recreatiezaal van de familie Rekkers op Camping Domburg. Tijdens het program ma interviewt presentator Ed ward Niessing onder anderen de directeur van de Provinciale VVV Zeeland de heer J.P. de Regt. Muzikale medewerking verlenen Connie Neefs, Close Counter, The Arow en het huisorkest The Royal Showband onder leiding van Peter den Brok. De Koninklijke Marine, de Ko ninklijke Noord- en Zuidhol landse Reddings Maatschappij en de Dr. Sta verman brigade ge ven woensdag 25 juli een groot scheeps» reddingsdemonstratie. Dat gebeurt in de branding ter hoogte van de Zeevaartschool in Vlissingen. Het gebeuren speelt zich in de middaguren af. Een miniatuurkermis en een aantal aquarellen over vele as pecten van Vlissingen zijn nog tot en met zondag 22 juli té zien in de Breehof, Breestraat 8 in Vlissin gen. De miniatuurkermis is ver vaardigd door P. Jilleba uit Vlis singen; de aquarellen zijn van de hand van zijn broer F.H. Jilleba. De miniatuurkermis bestaat uit vele tientallen modellen op schaal van alle kermis-attracties van vroeger tot nu. Alles draait, schommelt, zweeft en beweegt. De kermismuziek ontbreekt evenmin en ruim 2000 minia tuurlampjes verlichten het ge heel. De aquarellen hebben be trekking op het zeewezen, de reddingboot en de Koninklijk Maatschappij De Schelde. De expositie is dagelijks geopend van 14.00 tot 21.00 uur. De VVV in Vlissingen verkoopt kaarten voor de excursies naar Rammekenshoek in Ritthem, die woensdag 18 en woensdag 25 juli op het programma staan. Deel nemers moeten zich om 19.00 uur bij het Fort Rammekens verza melen. De organisatie is in han den van de Natuurhistorische Vereniging. Na afloop van de diensten - zon dag 22 juli - in de Nederlands Hervormde en de Gereformeerde kerken van Veere - aanvang 9.30 uur - bestaat de mogelijkheid voor inwoners en toeristen om onder het genot van koffie met elkaar kennis te maken. De gos pelgroep Mehalim treedt op tij dens de openluchtdienst, die zondag 22 juli op de Bastion wordt gehouden. De dienst, waarin ds. Weijs voorgaat, begint om 17.00 uur. Maandag 23 juli kan onder leiding van een des kundige een historische rond wandeling worden gemaakt door en langs de Veerse kerken. De wandeling begint om 20.00 uur op de Markt. Na afloop koffie drinken. Op hei pleintje voor het gemeentehuis wordt dinsdag 24 juli tussen 19.00 en 19.30 uur een poppenkastvoorstelling gegeven. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de zaal achter de gerefor meerde kerk. Het bejaardenkoor uit Veere, het Maranathakoor uil Veere-Gapingc en de organist Luijk werken mee aan de zang avond, die woensdag 25 juli vanaf 20.00 uur op hel programma staat in de Nederlands Hervormde kerk in Veere. Kinderen van toeristen, Veere- naren en Gapingers zijn maan dag 23, woensdag 25 en vrijdag 27 juli welkom bij de vakantiekin derclub, die van 10.00 tot 12.00 uur wordt gehouden in het Ver enigingsgebouw in Veere. Bij mooi weer worden de activiteiten buiten gehouden, bij slecht weer binnen. Deskundige leiding is aanwezig. De tentoonstelling Natuur, óók in de stad', die onlangs te zien was in gebouw De Schakel in Middel burg. is verhuisd naar de kinder boerderij Klepperhoeve in Mid delburg-Zuid (Meiveld). Alle ac tiviteiten in het kader van het project 'Natuur, óók in de stad', dus ook de tentoonstelling, waren opgezet door de deelnemers aan de cursus natuur- en milieu-edu catief medewerk(st)er van de KNNV Walcheren. Rondom dit project zijn de boekjes 'Fietsrou tes in Middelburg', 'Natuurpad Toorenvliedt' en 'Natuurpad Griffioen' verschenen. Deze boekjes zijn verkrijgbaar bij de kinderboerderij en bij de VVV in Middelburg. Onder leiding van ervaren na- tuurgidsen kunnen belangstel lenden elke dinsdagavond tot en met 14 augustus een natuurex- cursie maken door het bos- en duingebied van Westhove, gele gen tussen Domburg en Oostka pelle. De gidsen vertellen een en ander over de geschiedenis van kasteel Westhove en zijn omge ving en over de in dit gebied voorkomende planten en dieren. De openbare excursies worden georganiseerd door de werkgroep Natuur- en Milieueducatie van de afdeling Walcheren van de KNNV. De wandelingen begin nen om 19.30 uur bij het Zeeuws Biologisch Museum, dat is geves tigd in de Orangerie van Kasteel Westhove. Het museum zal ook voor en na de wandeling, die on geveer anderhalf uur duurt, zijn geopend. Op woensdagavonden in de pe riode van 18 juli tot en met 15 augustus worden rondleidingen gehouden door Fort Rammekens en hel omliggende bosgebied bij Ritthem. In de kazematten van het fort is een tentoonstelling in gericht over de geschiedenis van het verdedigingsbolwerk en over de natuur in de omgeving van het fort. De excursies zijn georgani seerd door de Werkgroep Na tuur- en Milieu-educatie van de Koninklijke Nederlandse Na tuurvrienden Vereniging Wal cheren en Staatsbosbeheer. De rondleidingen beginnen om 19.30 uur bij het Fort, gelegen aan het eind van het Ritthemse bos. Kaarten ervoor zijn verkrijgbaar bij de VVV in Vlissingen. Andries Hoogerheide geeft don derdag 26 juli een orgelbespeling in de Koorkerk in Middelburg. De orgelbespeling wordt onder broken voor een moment van be zinning en stilte. De bespeling is georganiseerd door de samen werkende kerken in Middelburg. De bespeling begint om 12.15 uur en duurt ongeveer een half uur. In tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling blijven bij de Zeeuwse bibliotheken de be drijfsresultaten stijgen. In het jaarverslag over 1983, waarin alle bibliotheken in Zeeland (met uitzondering van die in Terneu- zen) verslag uitbrengen, wordt gemeld dat het aantal ingeschre ven lezers met 2,6% ten opzichte van 1982 is gestegen. Ook het ge bruik van de bibliotheken nam toe (met 1,4%). Van deze biblio theken en bibliobussen maakten in 1983 90.400 personen gebruik door 4.148.526 boeken en tijd schriften te lenen. Dit betekent dat een kwart van de Zeeuwse bevolking als gebruiker van een bibliotheek of bibliobus staat in geschreven. Ruim de helft (54.5%) van deze lezers is jonger dan 18 jaar. Vijfenveertig procent van alle jongeren onder de 18 jaar (baby's meegerekend) is lid van een bibliotheek. De bibliotheken zijn echter zeer bezorgd over de bezuinigingen die minister Brinkman van WVC in deze sec tor wil doorvoeren. In de nacht van vrijdag 3 op za terdag 4 augustus wordt op de Boulevard in Vlissingen opnieuw het inmiddels traditionele Mid- zomernachtconcours gehouden. Het evenement wordt georgani seerd door de Centrale Vereni ging voor de Ambulante Handel en maakt deel uit van de evene mentenreeks Vlissingen Mari tiem '84. Te zijner tijd zal in deze krant uitgebreid op het Midzo- mernachtconcours worden terug gekomen. In voorgaande jaren trok het evenement steeds vele duizenden belangstellenden. Spacestad en Heelallië zijn de thema's van Speelstad in Vlissin gen, een evenement dat vanaf maandag 23 juli tot en met 1 au gustus wordt gehouden op het bunkerterrein aan de Langeleen- weg in Vlissingen. Onderdelen van deze traditionele speelweek zijn onder meer huttenbouw, handenarbeid, pottenbakken, fietscrossen, excursies en stok- broodbakken. De organisatie is in handen van de werkgroep Speel stad in Vlissingen Baksteen kom je overal tegen: in eeuwenoude gebouwen zoals kas telen en kerken, in de sociale wo ningbouw, in oude binnensteden, in moderne villawijken en in de nieuwste wooncentra in ons land zoals Almere, Nieuwegein en Zoetermeer. Baksteen is en wordt door de eeuwen heen voor allerlei doeleinden toegepast. Het is ook altijd een dankbaar onderwerp voor fotografen ge weest; zij richtten hun lens op ge bouwen en op details maar ook op de steenfabrieken die het Neder landse rivierenlandschap zo sterk markeren. Ter gelegenheid van het hon derdjarig bestaan van de Vereni ging De Nederlandse Bakstee nindustrie heeft deze organisatie een fotowedstrijd uitgeschreven onder auspiciën van de Bond van Nederlandse Amateurfotografen Verenigingen. Het thema van de wedstrijd is "Baksteen in heden en verleden"; ingestuurd kunnen worden foto's en dia's van zowel details als gehele bouwwerken (uit heden en verleden) mits zich be vindend in Nederland. De wedstrij kent 3 categorieën: foto's in kleur (formaat 18 x 24 cm, tot maximaal 30 x 40 cm); foto's in zwart-wit (hetzelfde formaat); dia's, ingeraamd in glas (24 x 36 mm). Iedere deelnemer mag maximaal 3 foto's/dia's insturen: de deelna me staat open voor alle foto-ama teurs. De inzendingen moeten vóór 1 september worden opgestuurd aan Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie. Postbus 51. 6994 ZH De Steeg. Op iedere fo to/dia moet worden vermeld: naam en adres van de inzender, categorie, naam en plaats van het gefotografeerde bouwwerk. Op de enveloppe vermelden: Baksteen in heden en verleden. Informatie over de verdere bepalingen en de prijzen kan men krijgen bij de Vereniging (08309-9110). In het jaar waarin de georgani seerde baksteenindustrie het hon derdjarig bestaan viert, is er na een aantal slechte jaren - weer sprake van een lichte stijging in de verkoop van metselbaksteen. Dit als gevolg van een toename van de bouwproduktie in de sector ver bouw en herstel en van het tot staan komen van de produktieda- ling in de woningbouw. In het binnenland werden 1317 miljoen metselbakstenen afgezet; er wer den 353 miljoen stenen geëxpor teerd. Het binnenlandse gebruik van straatklinkers bedroeg 81 miljoen. De Vereniging De Nederlandse, Baksteenindustrie telt momenteef ruim 60 leden. In de industrie zijn ongeveer 2100 mensen werkzaam. In de periode van 3 tot 11 juli zijn bij de gemeentepolitie te Vlissin gen de volgende voorwerpen aan gegeven: bankbiljetten, driewie ler, schoolboeken, rose/b- lauw/wit kindervest, 2 bruine portemonnees, bruine portemon nee met sleutel, 2 zwarte porte monnees, rood etui met 3 sleutels; 3 sleutels met nagelknipper; 4 sleutels aan ring; 2 sleuteltjes aan ring; rugzak met etenswaren. Aangegeven dieren, allen in asiel: Fret. diverse katten. Ierse Setter, teef, gekruiste Hollandse Herder, reu. gekruiste Mechelse Herder, teef. Bij de gemeentepolitie te Oost Souburg zijn in dezelfde periode een zwart kralen snoer en een witte valhelm aangegeven. Hans Wesselman, de toekomstige uitbater van de Vissershoven als jachthaven (Foto Ruben Oreel)

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7